Vėjo parko Baltijos jūroje projektas

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos suteiktus įgaliojimus, įvertino privalomų jūrinių tyrimų ir veiksmų poreikį Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursą atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.
Išsiaiškinus poreikį ir parengus būtinus dokumentus, reikalingus tyrimų ir paslaugų pirkimams organizuoti, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra inicijavo su šiuo projektu susijusius tarptautinius viešuosius pirkimus, siekiant nustatyti paslaugų teikėjus, atliksiančius numatytus tyrimus ir paslaugas.

•    nustatyti konkrečius plotus, kuriuose etapais bus vykdoma jūrinių vėjo elektrinių plėtra ir eksploatacija, įskaitant esamos situacijos vertinimą ir atsižvelgiant į vėjo elektrinių plėtros vykdymą etapais;
•    parengti vėjo elektrinių parkų prijungimo prie transformatorių pastotės Baltijos jūroje (toliau – jūrinė transformatorių pastotė) koncepciją (ne mažiau kaip 2 alternatyvas) bei sprendinius pagal išduotas planavimo sąlygas, numatant preliminarias jūrinių vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių ir jūrinės transformatorių pastotės vietas pagal parengtas alternatyvas;
•    konkretizuoti tyrimų ir koncepcijos sprendinius, reikalingus atlikti natūrinius tyrimus jūrinių transformatorių pastočių įrengimo ir vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių vietose pagal parengtas alternatyvas;
•    inžinerinės infrastruktūros vystymo plano teritorijos ribose rezervuoti teritorijas vėjo elektrinių parkų riboms, prijungimo kabeliams, susisiekimo, statybos, aptarnavimo koridoriams ir kitiems infrastruktūros objektams;
•    numatyti specialiąsias teritorijos naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus;
•    parengti vėjo elektrinių parkų plėtros Baltijos jūroje inžinerinės infrastruktūros vystymo planą su konkretizuotais sprendiniais;
•    vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlikti SPAV procedūras.

Poveikio aplinkai vertinimas 

Siekiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ patvirtintoje teritorijoje įrengti iki 700 MW įrengtosios galios pirmąjį vėjo elektrinių parką, privaloma parengti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą,  atlikti PAV procedūras ir parengti PAV ataskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu.
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įgaliojimą, 2021 m. atliko viešojo pirkimo procedūras ir nustatė kvalifikuotą tiekėją – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas,  kuris iki 2023 m. III ketv. pabaigos atliks iki 700 MW įrengtosios galios vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos  Lietuvos jūrinėje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir parengs PAV ataskaitą.
Pirmuoju etapu buvo parengta PAV programa, kurios tikslas yra suteikti informaciją apie PŪV, jos vietą, pobūdį, pajėgumus, potencialiai galimą poveikį aplinkai ir atitinkamai numatyti PAV ataskaitos turinį, apimtį bei nagrinėjamus klausimus.

Geologiniai dugno tyrimai

Vėjo elektrinių plėtra Lietuvos Respublikos jūrinėje teritorijoje Baltijos jūroje neatsiejama tiek nuo jūros dugno ypatumų, tiek nuo geologinės požemio sandaros. Jūrinio dugno reljefas bei jo geologinė sandara turi išskirtinę įtaką vėjo elektrinių konstrukcijų ir pamatų pasirinkimui.
Siekiant racionaliai planuoti vėjo elektrinių  parko įrengimą, turi būti įvertintos visos galimos geologinės rizikos, išanalizuoti jūros dugne esantys objektai, tokie kaip pavojingos nuolaužos, nesprogusi amunicija ir kiti.
Atsižvelgiant į tai, dviem etapais būtina atlikti skirtingo detalumo kompleksinius geologinius ir geofizinius tyrimus, jiems taikant kompleksinius inžinerinius, geologinius tyrimo metodus.
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pavedimą, 2021 m. parengė reikalingus dokumentus ir inicijavo viešąjį tarptautinį pirkimą, siekiant nustatyti teikėją, kuris atliks geofizinius ir geotechninius jūros dugno tyrimus numatytoje vėjo elektrinių plėtrai teritorijoje Baltijos jūroje. Numatoma, kad atrinktas tiekėjas šiuos tyrimus galėtų atlikti per 11 mėnesių, o jų rezultatai bus žinomi iki 2023 m. vidurio.
Pagrindinis meteorologinis faktorius, nulemiantis palankias sąlygas vėjo energetikos vystymui jūroje, yra vėjo potencialas. Vėjo greitis Lietuvos jūrinėje teritorijoje nebuvo išsamiai matuotas ar tirtas. Preliminariais duomenimis (gautais matematinio modeliavimo būdu) planuojamoje vėjo elektrinių parko teritorijoje vidutinis vėjo greitis gali siekti apie 9 m/s.

Vėjo greičių matavimai

Siekiant įvertini jūrinio vėjo potencialą ir kitus hidrometeorologinius duomenis būsimo vėjo elektrinių parko vystymo vietoje Baltijos jūroje, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įgaliojimą, 2021 m. parengė reikalingus dokumentus ir inicijavo viešąjį tarptautinį pirkimą, siekiant nustatyti kompetentingą teikėją, kuris atliks vėjo greičio, vandens ir kitų meteorologinių parametrų matavimus planuojamoje teritorijoje. Numatoma, kad būsimas teikėjas reikiamus matavimus atliks iki 2023 m. vidurio, t. y. iki numatomo paskelbti konkurso dėl leidimo naudoti jūrinę teritoriją elektrinių plėtrai ir paramos.
Metų trukmės matavimus planuojama atlikti dviejose iš anksto nustatytose teritorijos vietose – matavimų stotyse. Matavimai turi būti atliekami įdiegus nuolatinio stebėjimo, inkaruojamas plūduriuojančias stotis su integruota būtina matavimams atlikti įranga. Numatomose vėjo greičių matavimo stočių vietose jūros gylis svyruoja nuo 36 m. iki 44 m.
Gauti duomenys bus panaudoti vėjo energijos potencialo bei jūros hidrometeorologinių sąlygų vertinimui vėjo elektrinių parko plėtojimo teritorijoje Baltijos jūroje.
 

Vadovaujantis:
•    Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 
•    Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, 
•    Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-306 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“
yra parengtas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Infrastruktūros vystymo planas). 
Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. interneto svetainė https://enmin.lrv.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. (8 602) 47 359, jevgenija.jankevic@enmin.lt   

Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks.+370 37 337257, el.p. ardynas@ardynas.lt, www.ardynas.lt. Projekto vadovas Mantas Morkvėnas (komunikacija, administravimas) +370 699 69161, el.p. m.morkvenas@ardynas.lt, teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. z.labanauskiene@ardynas.lt .
Infrastruktūros vystymo plano proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 
Rengimo etapo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV), Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1-89 „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai“, atsižvelgiant į SPAV ir tarpvalstybinių konsultacijų su Latvijos Respublika rezultatus, pritarė Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai, apjungiančiai darnaus vystymo aspektu palankiausias I(1) ir IV(1) alternatyvas, kurios yra paskelbtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-NC-00-20-411).
 
Supažindinimo tvarka: su parengto Infrastruktūros vystymo plano sprendiniais nuo 2022 m. gegužės 26 d. iki 2022 m. liepos 26 d. imtinai susipažinti galima: 
1)    Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: aiškinamasis raštas, pagrindinis brėžinys ir konkretizuoti sprendiniai.
2)    Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-20-411)
Vieša Infrastruktūros vystymo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2022 m. birželio  23 d. iki 2022 m. liepos 26 d. (imtinai) Planavimo organizatoriaus buveinėje adresu Gedimino pr. 38, Vilniuje (tel. (8 5) 203 4696, faks. (8 5) 203 4692, (8 602) 47 359). Į viešą ekspoziciją įleidžiami tik iš anksto telefonu (8 602) 47 359 užsiregistravę asmenys. 
Baigiamasis susirinkimas-konferencija bus organizuojamas 2022 m. liepos 27 d. 12:00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patalpose (Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), 413 kab. 
Papildomai vyks viešo baigiamojo susirinkimo-konferencijos tiesioginė internetinė vaizdo transliacija. Nuoroda: https://tinyurl.com/BalticWind

Baigiamojo susirinkimo – konferencijos vieta ir laikas bei internetinės transliacijos nuoroda, esant pasikeitimams, bus patikslinta  likus 5 darbo dienoms iki viešo baigiamojo susirinkimo-konferencijos datos planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir TPDRIS.
Ekstremaliosios situacijos ar karantino metu apribojus visuomenės patekimą į valstybinių įstaigų, taip jų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose ar apribojus jose galimą lankytojų skaičių, Infrastruktūros vystymo plano viešas pristatymas bus organizuojamas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. liepos 27 d. 12:00 val.  (asmenims, apie ketinimą dalyvauti baigiamajame susirinkime-konferencijoje pranešusiems el. paštu jevgenija.jankevic@enmin.lt, taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda). 
Pasiūlymus Infrastruktūros vystymo plano sprendiniams raštu galima teikti planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jos metu. Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos pateikti pasiūlymai nebus priimami.


 

2019 m. rugsėjo 24 d. Energetikos ministerija viešajam derinimui pateikė Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais Lietuvoje numatoma įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą. Šiais pakeitimais siekiama sukurti sistemą, kuri padės užtikrinti patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m. – Lietuvos elektros energetikos sistemos de-sinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos.

Elektros energetikos įstatymo projektu siūloma įtvirtinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kuris leistų užtikrinti sistemos adekvatumą ir išlaikyti tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę LOLE (angl. Loss of Load Expectation) ne didesnę kaip 8 val. per kiekvienus metus.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas bus įgyvendinamas organizuojant technologiškai neutralius aukcionus. Tai reiškia, kad aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos įrenginiai, bet ir kaupimo įrenginiai (pavyzdžiui, baterijos), nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai. Aukcionuose galės dalyvauti ne tik esami elektros gamybos įrenginiai, bet ir būsimi elektros energijos generacijos šaltiniai, kurie turėtų būti įrengti iki 2025 m.

Nauji įrenginiai pakeis technologiškai pasenusius, neefektyvius ir neatitinkančius aplinkosauginių reikalavimų įrenginius. Taip būtų prisidedama ir prie tikslų, susijusių su klimato kaitos mažinimu.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

2019 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime vyko pajėgumų užtikrinimo mechanizmo pristatymas, su kuriuo galite susipažinti čia. 2019 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtiems Elektros energetikos įstatymo pakeitimams, kurie leis Lietuvoje sukurti ir įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą. Jis užtikrins patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.

2020 m. sausio 14 d. įvyko Elektros energetikos įstatymo pakeitimo pateikimas Lietuvos Respublikos Seime.

2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju1 skirsniu įstatymą Nr. XIII-3020, su kuriuo galima susipažinti lietuvių kalba čia, anglų kalba čia

Įgyvendinant įstatymo nuostatas 2020 m. liepos 3 d. viešajai konsultacijai pateiktas Pajėgumų aukcionų nuostatų projektas. Šie nuostatai reglamentuoja pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionų organizavimo tvarką, techninius reikalavimus esamiems ir planuojamiems pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams, taip pat pajėgumų aukciono rezultatų tvirtinimo ir skelbimo tvarką. Nuostatų tikslas – užtikrinti skaidrią, konkurencija ir technologinio neutralumo principu grindžiamą, pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionuose dalyvaujančių asmenų ir šių asmenų bei jų valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumų aukciono vienetų atranką. Su Pajėgumų aukcionų nuostatų projektu galima susipažinti čia.

Įgyvendinant įstatymo nuostatas 2020 m. rugsėjo 25 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) viešajai konsultacijai pateikė elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" parengtus metodikų, susijusių su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu, projektus: Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodika; Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų skaičiavimo metodika; Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodika; Pajėgumų perkrovos pajamų paskirstymo metodika. Daugiau informacijos apie metodikas ir jų rengimą galima rasti VERT interneto puslapyje.

Įgyvendinant įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1279 „Dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašą. Šis tvarkos aprašas nustato pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo, pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties įgyvendinimo, pajėgumų aukcionuose skirstomų pajėgumų nustatymo ir mokėjimų už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą tvarką ir sąlygas. Su Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

 

Pranešimai žiniasklaidai:

2019 09 24

Patikimam elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti – ilgalaikis pajėgumų mechanizmas

2019 12 30

Vyriausybė pritarė mechanizmui, kuris prisidės prie patikimo elektros energijos gamybos užtikrinimo

2020 01 14

Elektros pajėgumų užtikrinimo mechanizmas jau svarstomas Seime

2020 06 04

Seimas pritarė modeliui, kuris užtikrins patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimą

2020 11 18

Vyriausybė pritarė pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-30