Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis (asmenis identifikuojančius duomenis, kontaktinius duomenis, prašymuose/skunduose/pranešimuose ir kituose dokumentuose nurodytus duomenis,  kitus asmens duomenis, susijusius su ministerijos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimu ar kuriuos tvarkyti ministeriją įpareigoja teisės aktai) tvarko šiais tikslais:

 • Valstybės tarnautojų/darbuotojų atrankos tikslu tvarkomi kandidatų į valstybės tarnautojus/darbuotojus asmens duomenys;
 • Personalo valdymo (tarnybos/darbo/praktikos ministerijoje vykdymo, ministerijai taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymo, ministerijos, kaip darbdavio, prievolių vykdymo bei galimybių valstybės tarnautojams/darbuotojams/praktikantams pasinaudoti jiems suteiktomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos srityje sudarymo) tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų/praktikantų asmens duomenys;
 • Visuomenės informavimo apie ministeriją ir jos veiklą tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų, ministerijos veikloje ar organizuotuose renginiuose dalyvaujančių asmenų asmens duomenys;
 • Informacijos (įskaitant asmens duomenis) apsaugos užtikrinimo (prieigų prie informacinių sistemų, prieigų prie tam tikrų patalpų Ministerijoje suteikimo, konfidencialios informacijos apsaugos užtikrinimo, vidinio tinklo sistemos apsaugos nuo įsilaužimų, duomenų vagysčių ir neteisėtų programų naudojimo užtikrinimo) tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų asmens duomenys;
 • Įslaptintos informacijos apsaugos tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų, kitų asmenų patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką vaizdo duomenys;
 • Finansinės apskaitos, materialinių, finansinių išteklių valdymo tikslu tvarkomi finansiniuose dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Atstovavimo ministerijai  teismuose, arbitražuose, administracinių ginčų komisijoje, darbo ginčų komisijoje tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų, kitų ginčuose dalyvaujančių ar ginčų dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Ministerijoje pareigas einančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų registravimo elektroniniuose portaluose (Teisės aktų registras, TAIS, Lietuvos elektroninių paslaugų portalas „E. teismas.lt“) tikslais tvarkomi nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Atstovavimo įgyvendinant valstybės  turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse ir įstaigose (viešosiose įstaigose, valstybės įmonės, akcinėse  ir uždarosiose akcinėse bendrovėse), kuriose valstybės kaip savininko ar dalininko teises įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų asmens duomenys;
 • Auditų atlikimo tikslu tvarkomi audito dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Raštvedybos tvarkymo, dokumentų apskaitos ir  valdymo tikslu tvarkomi siunčiamuose, gaunamuose, vidaus ir kituose dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Asmenų skundų, prašymų, pranešimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi skunduose, prašymuose, pranešimuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Sutarčių, susitarimų, deklaracijų rengimo, pasirašymo ir vykdymo tikslais tvarkomi sutartyse, susitarimuose, deklaracijose nurodytų ar su jų vykdymu susijusių asmenų asmens duomenys;
 • Darbo efektyvumo užtikrinimo, užduočių, pavedimų teikimo ir jų vykdymo kontrolės, pavestų funkcijų vykdymo tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų asmens duomenys
 • Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų,  prekių, paslaugų, darbų tiekėjų fizinių asmenų, prekių, paslaugų, darbų tiekėjų juridinių asmenų  atstovų ir darbuotojų asmens duomenys;
 • Valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialių vizitų į užsienį organizavimo, užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimo Lietuvos Respublikoje, renginių organizavimo tikslu tvarkomi vizituose, priėmimuose, renginiuose dalyvaujančių asmenų asmens duomenys;
 • Vidaus komunikacijos tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų/praktikantų asmens duomenys.

Atnaujinimo data: 2023-11-29