Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis tvarko:

  • Vykdydama ministerijai taikomą teisinę prievolę;
  • Vykdydama jai pavestas viešosios valdžios funkcijas;
  • Siekdama įvykdyti sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas, arba siekdama imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
  • Duomenų subjekto sutikimu;
  • Siekdama teisėtų ministerijos arba trečiosios šalies interesų, kai duomenų subjektų interesai nėra svarbesni.

Ministerija specialios kategorijos asmens duomenis tvarko:

  • duomenų subjektui aiškiai sutikus, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;
  • kai tvarkyti duomenis būtina, kad ministerija arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
  • kai tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • kai tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių;
  • kai tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui.

Atnaujinimo data: 2023-11-29