Teisių gynimo būdai

Jeigu duomenų subjektas mano, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija neteisėtai tvarko (-ė) jo asmens duomenis, neįgyvendino arba netinkamai įgyvendino jo, kaip duomenų subjekto teises, ministerijos veiksmus ar neveikimą duomenų subjektas turi teisę pats arba per savo atstovą, taip pat per jo įgaliotą ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, skųsti:

  • Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt;
  • Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Jeigu duomenų subjektas patyrė materialinę ar nematerialinę žalą dėl to, kad ministerija ar ministerijos pasirinktas duomenų tvarkytojas tvarkė jo asmens duomenis pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, jis turi teisę į kompensaciją. Dėl kompensacijos priteisimo duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Atkreipiame dėmesį, kad ministerija arba jos pasirinktas duomenų tvarkytojas atleidžiami nuo atsakomybės, jeigu jie jokiu būdu nėra atsakingi už įvykį, dėl kurio patirta žala.

Atnaujinimo data: 2023-11-29