NEKSVP atnaujinimas

Viešoji konsultacija dėl atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. projekto

Energetikos ir Aplinkos ministerijos parengė atnaujinamo Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. projektą, kurį teikia visuomenei ir socialiniams partneriams derinti.

Remiantis ES Reglamentu Nr. 2018/1999, valstybės narės privalo parengti atnaujintų NEKSVP projektus per 3 metus nuo jų patvirtinimo. Atnaujinimo procesas prasidėjo nuo 2021 m., kaip įmanoma labiau įtraukiant visuomenę ir įkuriant 5 dekarbonizacijos ir 3 energetikos darbo grupes. Atnaujintas NEKSVP projektas atliepia ambicingesnius klimato ir energetikos tikslus 2030 m. ir apima priemones jiems pasiekti.

Pastabų užpildant anketą laukiama iki rugsėjo 22 d. 

Susipažinti su atnaujinamo NEKSVP projektu galite čia:

Jei turite daugiau klausimų, galite susisiekti el. p. [email protected] ir [email protected]


Rugpjūčio 10 d. įvyko energetikos darbo grupių susitikimas, kurio metu socialiniai partneriai buvo supažindinti su atliktais darbais, susijusiais su NEKSVP atnaujinimu, pristatyti energetikos sektoriaus (atsinaujinančių energijos išteklių, energijos vartojimo efektyvumo, energetinio saugumo, energijos vidaus rinkos, mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) priemones bei jų efektus, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros atliktus priemonių poveikio modeliavimus, taip pat pasidalinta informacija apie tolimesnius atnaujinto NEKSVP rengimo žingsnius. Susitikimo įrašą galite peržiūrėti čia


Apie NEKSVP atnaujinimą

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1999 „Dėl energetikos sąjungos ir klimato srities veiksmų valdymo“[1] (toliau – Reglamentas) 14 straipsniu, inicijavo Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. (toliau – NEKSVP) atnaujinimą. Šis dokumentas nustato aiškias priemones, kuriomis bus įgyvendinami Europos Sąjungos energetikos ir klimato kaitos politikos tikslai ir uždaviniai iki 2030 m. Atnaujinto NEKSVP projektas turi būti pateiktas Europos Komisijai ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d.


[1]2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1999 „Dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo“, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013.

Atnaujinimo data: 2023-11-28