Šiame skyriuje skelbiami Energetikos ministerijos strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir energijos vartotojų interesų užtikrinimas ministrui pavestose valdymo srityse: energetinis saugumas; branduolinė energetika; iškastiniai energijos ištekliai, atsinaujinantys energijos ištekliai, elektra ir šiluma, energijos vartojimo efektyvumas.

Ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluota Energetikos ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Ministerijos metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Energetikos ministerijos veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Energetikos ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas ir tarpinstitucinius veiklos planus.

Atnaujinimo data: 2023-11-28