Asmens duomenų saugojimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis saugo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, kiekvienais metais tvirtinamasi ministerijos  dokumentacijos planais.

Pasibaigus ministerijos  nustatytiems saugojimo terminams, asmens duomenys sunaikinami arba perduodami saugoti valstybės archyvui.

Atnaujinimo data: 2023-11-29