Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, ministerijai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę.

Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Duomenų subjektas tapatybę gali patvirtinti šiais būdais:

  • pateikdamas prašymą asmeniškai ministerijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui dirbančiam pagal darbo sutartį, registruojančiam prašymą, ir pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • pateikdamas prašymą paštu, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Jeigu ministerijai kyla abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją neįmanoma nustatyti, ministerija gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Duomenų subjektui nepateikus prašomos papildomos informacijos per ministerijos nurodytą terminą, jo prašymas yra netenkinamas.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

Duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ar kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą (adresą, telefono numerį ar el. pašto adresą), taip pat atstovaujamo duomenų subjekto vardą, pavardę, kitus asmens duomenis, būtinus atstovaujamo asmens tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Kreipiantis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama naudoti ministerijos svetainėje www.enmin.lrv.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ paskelbta Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma.

Duomenų subjekto prašymai ministerijoje išnagrinėjami ir atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikiant duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jo prašymą. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, apie tai informuojant duomenų subjektą.

Visi veiksmai pagal duomenų subjektų prašymus atliekami ir informacija duomenų subjektui teikiama nemokamai, išskyrus atvejus kuomet prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi.

Ministerija, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į asmens duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo neliečiamumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-29