Duomenų subjektų teisės

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises:

 • Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją;
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą;
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Teisę atšaukti savo sutikimą.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės gali būti apibotos  teisės aktais, kai tai yra būtina ir proporcinga priemonė siekiant užtikrinti:

 • nacionalinį saugumą;
 • gynybą;
 • visuomenės saugumą;
 • nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją;
 • kitus svarbius Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma svarbiu ekonominiu ar finansiniu interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą;
 • teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą;
 • reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos;
 • stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu;
 • duomenų subjekto apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
 • civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-29