ES Baltijos jūros regiono strategija

Europos Sąjungos makroregioninė strategija yra politikos programa, padedanti tame pačiame regione esančioms šalims kartu spręsti problemas, veiksmingiau išnaudoti bendrą potencialą, stiprinti regiono integraciją.

ES Baltijos jūros regiono strategija (ES BJRS) buvo pirmoji 2009 m. Europos Komisijos priimta ir Europos Vadovų Tarybos patvirtinta ES makroregioninė strategija. Jos tikslas – stiprinti beveik 80 mln. gyventojų turinčių ES valstybių, supančių Baltijos jūrą, bendradarbiavimą sprendžiant bendrus iššūkius ir užtikrinant tvarų Baltijos jūros valstybių kaimynių augimą.

Strategiją įgyvendina 8 ES valstybės narės (Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva ir Lenkija), glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos Komisija.

Nors ES BJRS yra vidinė ES strategija ir skirta jos narėms, tačiau į Strategijos įgyvendinimą siekiama įtraukti ir Sąjungai nepriklausančias valstybes - kaimynes Baltarusiją, Islandiją, Norvegiją ir Rusiją - bendro intereso veiksmų ir projektų srityse.

Įgyvendinant ES BJRS yra siekiama trijų pagrindinių ilgalaikių tikslų – apsaugoti jūrą, sujungti regioną ir padidinti jo gyventojų gerovę.

Esminis darbo dokumentas yra veiksmų planas, kuriame išdėstyta 13 politinių sričių, 4 horizontalūs veiksmai (teritorijų planavimas, kaimynystė, gebėjimai, klimatas) ir prioritetinių projektų (angl. flagship projects) pavyzdžiai. Šie projektai apima transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų, mokslinių tyrimų, nusikalstamumo mažinimo, švietimo, turizmo ir kitas sritis.

Atsižvelgiant į kintančią aplinką, ES BJRS veiksmų planas yra reguliariai atnaujinamas. Paskutinį kartą jis buvo atnaujintas 2017 m. Europos Komisija teikia reguliarias strategijos įgyvendinimo ataskaitas.

Strategijos projektai yra įgyvendinami juos finansuojant iš jau egzistuojančių šaltinių. Tam naudojami esami ES fondai ir programos, pavyzdžiui, ES struktūrinė parama, taip pat nacionalinės, regioninės, tarptautinių institucijų lėšos ir privatus kapitalas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Užsienio reikalų ministerija paskirta nacionaliniu ES BJRS koordinatoriumi. Taip pat įsteigta Nacionalinė ES BJRS įgyvendinimo priežiūros komisija, kurioje dalyvauja ministerijų atstovai ir socialiniai partneriai.

Lietuva, įgyvendindama ES BJRS veiksmų planą, kartu su kitomis valstybėmis koordinuoja trijų politinių sričių – transporto, energetikos ir bioekonomikos įgyvendinimą.

ES BJRS politikos sritis „Energetika“, kurią koordinuoja BEMIP, Lietuva ir Latvija, daugiausia dėmesio skiria konkurencingos, saugios ir tvarios energijos užtikrinimui Baltijos jūros regione.

Regioninis bendradarbiavimas energetikos sektoriuje vykdomas pagal Baltijos energijos rinkos jungčių planą (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), kurio veiksmai įgyvendinami energetikos infrastruktūros, dujų ir elektros rinkų, energijos gamybos, energijos tiekimo saugumo, energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių srityse. Elektros ir dujų rinkų srityje daugiausia dėmesio skiriama atviros, konkurencingos ir visiškai integruotos regioninės energijos rinkos Baltijos jūros regione sukūrimui.

Energetikos sektoriuje Lietuvai yra patikėta plėtoti energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių sritis, siekiant ES strateginių tikslų energetikos sektoriuje (koordinuojama kartu su Latvija).

Šiuo metu įgyvendinama energetinio efektyvumo platformos įkūrimo iniciatyva, kurios tikslas – paskatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp Baltijos jūros regiono valstybių siekiant ES energetinio efektyvumo tikslų (iki 2020 m. metinį Sąjungoje suvartojamos energijos kiekį sumažinti 20 proc.). Energetinio efektyvumo gerinimas yra vienas strateginių Lietuvos energetinio saugumo politikos tikslų, todėl Lietuva kartu su partneriais siekia įkurti tarptautinį konsiliumą, sujungiantį Baltijos jūros regiono valstybių institucijas, suinteresuotas organizacijas ir verslus, kad veikla energetinio efektyvumo srityje būtų iškelta į regioninį lygmenį.

 

Daugiau informacijos:

Europos Komisijos informacija apie ES BJRS

Informacija apie ES BJRS

ES BJRS veiksmų planas

ES BJRS veiksmų sritis - Energetika

Informacija apie ES BJRS prioritetinius projektus

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19