Sektoriaus strategija

Baltijos šalių elektros energetikos sistemos dažnį šiandien centralizuotai valdo ir koordinuoja dispečerinė Rusijoje, todėl energetinės integracijos į Europa kontekste Lietuva, Latvija ir Estija iki šiol yra izoliuota energetinė sala. 

Istoriškai Lietuvos elektros energetikos sistema veikia sinchroniškai su IPS/UPS sistema, jungiančią Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos bei kitų šalių sistemas. Energetinė Baltijos šalių izoliacija Europos Sąjungoje bus visiškai panaikinta tik elektros energetikos sistemai tapus visaverte Europos elektros infrastruktūros, rinkos ir sistemos dalyve, t. y. pradėjus sinchroniškai veikti kontinentinės Europos elektros tinkluose. Šiam tikslui pasiekti rengiami teisės aktai, įgyvendinami elektros tinklo kodeksai, bei elektros tinklų operatorių atliekama elektros energetikos sistemos pertvarka. Planuojama, kad sinchronizacijos projektas galėtų būti įgyvendintas nuo 2025 metų.

Integruojantis į kontinentinės Europos tinklus ir prisijungiant prie vieningos Europos elektros rinkos, Lietuva siekia užtikrinti, kad visoms elektrinėms, iš kurių gaunama elektros energija būtų taikomi Europos Sąjungos lygio reikalavimai, įtraukiant ir elektrines esančias trečiosiose šalyse. Siekiama, kad nesaugiose elektrinėse, kur nesilaikoma aplinkosaugos ir kitų tarptautinių reikalavimų, standartų, pagaminta elektros energija nepatektų į Europos elektros vidaus rinką.

2016 m. pabaigoje Europos Komisija patvirtino „Švariosios energijos visiems europiečiams“ paketą, kurį sudaro naujo elektros rinkos modelio, elektros energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo, pastatų energinio naudingumo direktyvų peržiūros ir

Energetikos sąjungos valdymo sistemos teisėkūros pasiūlymai. Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas elektros rinkos modelio dokumentams, kuriuose numatoma daug pokyčių elektros energijos prekybos prasme, skatinamas vartotojo įsitraukimas į elektros rinką, didinama atsinaujinančiųjų išteklių dalis, kuriama bendra Europos Sąjungos šalių elektros rinka.

2012 m. rugsėjo 28 d. baigtas Trečiojo energetikos paketo reikalavimų įgyvendinimas Lietuvos elektros sektoriuje – buvo užtikrintas elektros perdavimo veiklos atskyrimas nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų bei šias veiklas vykdančių ar kontroliuojančių įmonių komercinių interesų.

2019 m. birželio 5 d. buvo patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/941 „Dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB“. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija yra kompetentinga institucija, atsakinga už šiame Reglamente numatytų užduočių, susijusių su elektros energetikos sektoriaus krizių valdymu, vykdymą.

Atnaujinimo data: 2023-11-28