>

1. LEIDIMAI AEI PLĖTRAI / REGULIACINIŲ SĄLYGŲ TOBULINIMAS / ELEKTROS ENERGIJA

2. IŠKASTINIO KURO VARTOJIMAS

3. ELEKTRINĖS STATYBA

4. MOKESČIAI

5. TECHNINĖS SĄLYGOS

6. KONSULTACIJOS, ŠVIETIMAS, MOKSLAS

7. GAMINANTYS VARTOTOJAI (GV)

8. AEI PLĖTROS SĄLYGOS

9. PARAMA AEI PLĖTRAI

10. ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS BENDRIJOS (AIEB)

11. VANDENILIS

12. SAVIVALDYBIŲ KOMPETENCIJA IR BENDRUOMENĖS

13. TERITORIJŲ PLANAVIMAS, KRAŠTOVAIZDIS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS,  POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ REZULTATAI

LEIDIMAI AEI PLĖTRAI / REGULIACINIŲ SĄLYGŲ TOBULINIMAS / ELEKTROS ENERGIJA

Leidimų išdavimas

dokumentų išdavimo elektrinės statymui proceso peržiūrėjimas, kadangi kartais dokumentus gauti užtrunka ilgiau (3-4 mėn.) nei pastatyti elektrinę

Manytina, kad šiuo metu reguliavimas yra pagrįstas realiais terminais - terminai yra sutrumpinti pagal elektrinės galią.

Įvertinti galimybę supaprastinti leidimų išdavimą

supaprastinti reikalavimus leidimų išdavimui priklausomai nuo elektrinės galios, nustatant skirtingus reikalavimus pagal elektrinės tipą/galią A, B, C ar D

ilga leidimų išdavimo procedūra, kadangi sprendimas išduoti leidimą tvirtinamas VERT posėdyje, esant kvorumui

Leidimai turėtų būti išduodami nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų ir kaip galima operatyviau

Kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą prašant peržiūrėti leidimų išdavimo vidines procedūras

atsisakyti leidimų plėtoti elektrinėms iki 100 kW, ir iškart išduoti prijungimo, o ne išankstines sąlygas

Manytina, kad šiuo metu reguliavimas yra suderintas su ES teisę, nustatant elektrinių galias, kurios gali būti plėtojamos be leidimų.

Įvertinti galimybę supaprastinti leidimų išdavimą

Prievolių įvykdymo užtikrinimas

suteikti galimybę gamintojui tinklų operatoriui į depozitinę banko sąskaitą pervesti piniginį užstatą (avansinį (išankstinį) mokėjimą)

Pritariame dėl lankstesnių atsiskaitymo būdų, tačiau šie pakeitimai reikalauja įvertinimo

Įvertinti galimybę taikyti šį prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą

IŠKASTINIO KURO VARTOJIMAS

Mokesčiai iškastiniam kurui

panaikinti valstybės paramą dyzeliniams žymėtam kurui

Pritariame mokesčių lengvatų atsisakymui iškastiniam kurui, tačiau svarbu įvertinti to ekonominį ir socialinį poveikį

Energetikos ministerija dalyvauja darbo grupėje dėl mokesčių lengvatų iškastiniam kurui atsisakymo

padidinti mokesčius iškastiniam kurui

padidinti dujų kainą, kad ji būtų didesnė nei AEI

įvesti CO2 nutekėjimo mokestį

labiau apmokestinti taršias transporto priemones

Energetikos ministerija iš pricipo pritaria proporcingam ir socialiai teisingam kasmetinio taršos mokesčio įvedimui, kuris paskatintų atsisakyti taršių transporto priemonių ir rinktis energetiškai efektyvesnes bei aplinkai labiau draugiškas alternatyvas. Energetikos ministerijai svarbu, kad šalyje būtų bendras paketas priemonių padedančių pereiti prie mažiau taršaus transporto naudojimo ir didinančio AEI dalį transporto sektoriuje

Aplinkos ministerijoje jau yra svarstomas kasmetinis mokestis taršioms transporto priemonėms  atsižvelgiant į jų taršos apimtis. Liepos 15 d. prasidės Aplinkos ministerijos organizuojamos viešosios konsultacijos dėl taršos mokesčio koncepcijos ir taikymo. Energetikos ministerija dalyvauja darbo grupės dėl taršos mokesčio įvedimo transporto priemonėms veikloje.

ELEKTRINĖS STATYBA

Darbų vadovai

statant saulės elektrinę reikalingas specialiųjų darbų ir statybos darbų vadovas. Siūloma nustatyti, kad pakaktų tik vieno vadovo

Pritariame, kad siekiant mažinti perteklinius procesus turi būti peržiūrėti teisės aktai. Elektrinės statybų klausimus reglamentuoja Aplinkos ministerijos teisės aktai.

Įvertinsime poreikį teikti pasiūlymą Aplinkos ministerijai

Radarai

peržiūrėti teritorijas, kurios šiuo metu žemėlapyje priskirtos raudonajai zonai

Energetikos ministerija pritaria, kad reikėtų peržiūrėti galiojantį reglamentavimą

Energetikos ministerija dar 2020 m. pradėjo ir tęsia diskusijas su Lietuvos kariuomene ir Krašto apsaugos ministerija dėl aiškesnio teisinio reglamentavimo

atnaujinti radarus, kurie galėtų "ignoruoti" vėjo elektrines

Teritorijos, kuriose ribojama vėjo elektrinių statyba

nustatyti terminus, iki kada turi būti sušvelninti ribojimai statyti vėjo elektrines bei reikalingas lėšas

MOKESČIAI

Transportavimo mokesčiai

mažinti stambiagabaričių krovinių transportavimo Lietuvos keliais mokesčius, kadangi šiuo metu jie yra per dideli

Susisiekimo ministerijoje jau svarstomas šis klausimas

Energetikos ministerija  2021 m. pradėjo ir tęsia diskusijas su Susisiekimo ministerija dėl kelių mokesčių

TECHNINĖS SĄLYGOS

Elektrinės galios nustatymas

atskirti leistinąją generuoti galią ir įrengtąją galią bei patikslinti leistinosios naudoti galios sąvoką, užtikrinant kontrolės mechanizmą, kad persiunčiant elektrą į tinklus nebūtų viršyta didžiausia gamintojui suteikta leistinoji generuoti galia

Pritariame siūlomam pakeitimui, tačiau manome, kad būtina  kompleksiškai įvertinti galimas rizikas, kylančias dėl jau veikiančių ir paramą gavusių elektrinių, kiek tai suderinama su nutolusių GV schema

Įvertinti galimybę atskirti leistinąją generuoti

Nauja pastatų statyba

statant naujus pastatus privalomai turi būti integruojami ir AEI

Naujų pastatų statyba ir pastatų energinio naudingumo reikalavimai Aplinkos ministerijos reglamentavimo ir kompetencijos sritis. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu jau taikomas reikalavimas naujai statomuose pastatuose turėti atitinkamą dalį AEI

-

KONSULTACIJOS, ŠVIETIMAS, MOKSLAS

Visuomenės konsultacijos

vykdyti visuomenės konsultacijas energetikos klausimais

Pritariame, kad sklandžiai AEI plėtrai būtina vykdyti visuomenės švietimą.

Šiuo metu Seime svarstomame AIE įstatymo projekte siūloma įtvirtinti pareigą Lietuvos energetikos agentūrai konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą veiklos elektros energetikos sektoriuje klausimais. Taip pat Energetikos ministerija vykdo ir pati dalyvauja viešosiose konsultacijose

šviesti bendruomenes ir savivaldybių atstovus apie vėjo elektrinių naudą, poveikį klimatui, aplinkai ir žmonėms

Praktiniai įgūdžiai

sudaryti sąlygas studentams atlikti praktiką AEI elektrinėse - šiuo metu nėra galimybės neturint aukštalipio licencijos

Suprantame mokslo svarbą, todėl visada palaikome mokslininkus, teikiančius paraiškas tyrimams energetikos srityje atlikti. Taip pat esame skyrę dalį lėšų moksliniams tyrimams, atliekamiems energetikos srityje.

Įvertinti šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą

atidaryti tyrimų praktinę bazę, įskaitant žaliojo vandenilio tyrimų laboratoriją, kur būtų galima daryti saulės, vėjo elektrinių tyrimus

skirti paramą mokslui

GAMINANTYS VARTOTOJAI (GV)

Maksimali elektrinės įrengtoji galia

GV elektrinės įrengtąją galią padidinti iki 1 MW, iki 6 MW, arba visiškai atsisakyti ribojimo įrengtajai galiai

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui, tačiau turi būti užtikrintas pirminis GV principas - vartojimas savo reikmėms. Taip pat, Energetikos ministerijos užsakymu yra atliekama studija, kuri parodys GV veiklos tobulinimo kryptis

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti galimybes bei rizikas;
1.2. Išdiskutuoti darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Iki 2021 10 01 parengta GV studija
3. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai.

neriboti įrengtosios galios pagal vartojimo objekto galią nutolusiems GV

Pritariame, kad GV turi būti sudarytos lankstesnės veiklos sąlygos

Šiuo metu Seime svarstomame AIE įstatyme siūlome pagal vartojimo objekto įrengtąją galią neriboti nutolusių GV elektrinių įrengtosios galios

Pasinaudojimo elektros energijos tinklais mokestis

užtikrinti pasinaudojimo elektros tinklais mokesčio stabilumą

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui, tačiau turi būti užtikrinta, kad GV taikomi mokesčiai padengs visus, su GV veikla susijusius kaštus. Taip pat, Energetikos ministerijos užsakymu yra atliekama studija, kuri parodys GV veiklos tobulinimo kryptis

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti galimybes bei rizikas;
1.2. Išdiskutuoti darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Iki 2021 10 01 parengta GV studija
3. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai

užfiksuoti įstatyme, kad pasinaudojimo tinklais mokestis negali viršyti 80 proc. persiuntimo mokesčio

siūloma leisti keisti planą bent du kartus per metus, arba susieti su tarifų keitimo planu

panaikinti, arba taikyti simbolinį PVM mokestį GV atsiskaitymo planams.

GV pasinaudojimo elektros tinklais mokestį sieti su persiuntimo kainomis, pagal vartotojo turimą persiuntimo kainą / taip pat šiai kainai pritaikyti 0,7 koeficientą

siūloma įstatymu įtvirtinti 20% elektros energijos kiekį, kai atsiskaitoma pagal elektros energijos kiekį

Manytina, kad įtvirtinus šiuos pakeitimus GV gautų dvigubą paramą. Šiuo metu GV elektrinės įsigijimui gali pasinaudoti parama investicijoms, o nustačius atsiskaitymą fiksuotu energijos kiekiu, tai būtų dar viena paramos schema

sukurti palankaus gaminančio vartotojo atsiskaitymo plano skaičiuoklę

Pritariame pasiūlymui

Įvertinti galimybę skaičiuoklės parengimui

Elektrinės prijungimas prie elektros tinklų

neaiški elektrinės prijungimo prie elektros tinklų kaina, neturint projekto. Siūloma nustatyti fiksuotą įkainį už 1 MW

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui.

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti galimybes bei rizikas;
1.2. Išdiskutuoti darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai

siūloma nustatyti, kad kai didinama su vartojimo tašku sutampanti leistinoji generuoti galia ar įrengtoji galia, vartotojas apmoka 50% sąnaudų, kai mažinama - 100%

neversti klientų investuoti į svetimą ESO turtą, užtikrinti, kad ESO pats investuotų į tinklų plėtrą

Šiuo metu AIE įstatyme įtvirtintas 50% kompensavimas už elektrinės prijungimą, taip pat planuojamos ES investicijos į kaupimo įrenginius ar tinklų infrastruktūrą, kai tas ekonomiškai naudinga.

Įvertinti galimybę skirti ES investicijas kaupimo įrenginiams ar tinklų infrastruktūros plėtrai

užtikrinti, kad rekonstruojant tinklą visi prie to tinklo prisijungiantys vartotojai būtų lygiaverčiai, t.y. atsiskaitytų už tinklo rekonstrukciją, kadangi šiuo metu atsiskaito tik tas, kuris nori jungtis pirmas

Manytina, kad tai būtų sudėtingas įgyvendinimo mechanizmas, kadangi dažnai nėra aišku kada ir kiek naujų vartotojų jungsis prie elektros tinklo.

Manytina, kad prijungimo kaštai turi būti pagrįsti, todėl teisės aktų pakeitimų neplanuojama atlikti

Parama

pasinaudojus parama, skirta dėl COVID-19, netenkama galimybės naudotis kita parama

Skirtingos paramos priemonės nustato skirtingas finansavimo sąlygas. GV skiriamos finansinės paramos pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad ta pati veikla nebūtų finansuojamas iš skirtingų lėšų finansavimo šaltinių

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti galimybes bei rizikas;
1.2. Išdiskutuoti darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai.

paramos dydžio peržiūrėjimas verslo įmonėms

Naujoje finansavimo perspektyvoje planuojame įvertinti skiriamos paramos intensyvumą

siūloma užtikrinti tęstinius kvietimus paramai gauti

Pritariame, kad GV turi būti sudarytos lankstesnės plėtros sąlygos, tačiau tai gali apsunkinti lėšų planavimą

suteikti valstybės garantiją GV įsigyjant nuosavas elektrines su paskola

Pritariame, kad GV turi būti sudarytos lankstesnės plėtros sąlygos, kurios galėtų būti taikomos kaip alternatyva

siūloma sukurti paramos dydžio apskaičiavimo sistemą pagal gyventojų
pajamas bei pasiektą energetinį efektyvumą / diferencijuoti paramą pagal namų ūkio pajamas

Manome, kad reikėtų įvertinti mechanizmo naudą ir sudėtingumą

skirti finansinę paramą būsto nuomininkui įsigyti elektrinės dalį iš saulės parko

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui, tačiau reikėtų įvertinti mechanizmo naudą ir sudėtingumą

skirti paramą elektrinėms, įrengiamoms ant ūkinių pastatų stogų

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui, tačiau turi būti užtikrintas pirminis GV principas - vartojimas savo reikmėms. Taip pat, svarbu įvertinti, ar pasiūlymas neprieštarauja ES paramos teikimo principams.

užtikrinti valstybės paramą GV, investuojantiems į kaupimo įrenginius arba elektros tinklų infrastruktūros plėtrą

Planuojamos ES investicijos į kaupimo įrenginius ar tinklų infrastruktūrą, kai tas ekonomiškai naudinga.

Įvertinti galimybę skirti ES investicijas kaupimo įrenginiams ar tinklų infrastruktūros plėtrai

skirti paramą pastotės rekonstrukcijai, tai galėtų būti ta pati parama, kurią numatoma skirti kaupimo įrenginiams

Įrengtosios galios kvota

padidinti iki 1 GW arba visiškai panaikinti GV kvotą

Pritariame, kad kvotos didinimas svarbus siekiant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintų tikslų.

Energetikos ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybei yra pateikusi išvadą dėl šiuo metu Seime svarstomo AIE įstatymo, kurioje siūlo didinti GV kvotą iki 1 GW. Planuojama, kad AIE įstatymo pakeitimai galės būti priimti 2021 m. rudens sesijoje.

nustatyti bendrą kvotą GV, neskaidant jos į juridiniams ir fiziniams asmenims

Pritariame pasiūlymui

Elektros energijos paskirstymas

siūloma įvertinti naudą ir investicijas kelių elektrinių priskyrimui vienam vartojimo objektui

Vykusių viešųjų konsultacijų metu buvo keliama abejonė dėl kaštų ir naudos balanso, todėl manome, kad šis sprendimas turi būti išsamiai įvertintas darbo grupėje

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti pasiūlymo poreikį, kaštus bei naudą;
1.2. Išdiskutuoti galimybę darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai

energijos mainų apskaita būtų vykdoma, integruojant elektros gamybos ir vartojimo apimtis visose fazėse, nustatant operatoriui atsakomybę už tokios apskaitos įrengimą (problematika dėl GV, turinčių trijų fazių apskaitą)

Manome, kad reikėtų įvertinti mechanizmo naudą ir sudėtingumą

siūloma vieno GV pagamintą elektros energiją paskirstyti keliems vartojimo objektams

Svarbus išsamesnis šios nuostatos įvertinimas, siekiant užtikrinti, kad elektros energijos paskirstymas skirtingiems objektams nebūtų laikoma ekonomine veikla. Taip pat, svarbu įvertinti, ar pasiūlymas neprieštarauja ES paramos teikimo principams.

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti pasiūlymo poreikį, kaštus bei naudą;
1.2. Išdiskutuoti galimybę darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai.

supirkti perteklinę elektros energiją (apskaitos termino pabaigoje) pagal tai, kiek šiuo metu gyventojai moka už
elektros energiją (vidutinė kaina 0.149 Eur/kWh) arba leisti dovanoti sukauptas perteklines kWh kitam vartotojui

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui. Taip pat, Energetikos ministerijos užsakymu yra atliekama studija, kuri parodys GV veiklos tobulinimo kryptis

vartojimo objektui priskirti ne elektrinių galią, o vertinti pagal pagamintos ir suvartotos elektros energijos balansą per nustatytą laikotarpį

Svarbus išsamesnis šios nuostatos įvertinimas, siekiant užtikrinti, kad elektros energijos paskirstymas skirtingiems objektams nebūtų laikoma ekonomine veikla. Taip pat, svarbu įvertinti, ar pasiūlymas neprieštarauja ES paramos teikimo principams.

Elektros energijos kaupimas

neriboti kaupimo laikotarpio arba nustatyti 5 metų kaupimo laikotarpį

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui. Taip pat, Energetikos ministerijos užsakymu yra atliekama studija, kuri parodys GV veiklos tobulinimo kryptis

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti galimybes bei rizikas;
1.2. Išdiskutuoti darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai.

pakeisti kaupimo laikotarpį į 03 01 - 02 28 (šiuo metu nustatytas 04 01 - 03 31)

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui. Taip pat, Energetikos ministerijos užsakymu yra atliekama studija, kuri parodys GV veiklos tobulinimo kryptis

Techninių sąlygų galiojimas

pailginti techninių sąlygų galiojimą (šiuo metu galioja 90 d.), kadangi paramos skyrimo laikotarpis nuo kvietimo paskelbimo, yra ilgesnis nei galioja techninės sąlygos

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti galimybes bei rizikas;
1.2. Išdiskutuoti darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai.

Elektrinių įrengimas ant daugiabučių stogų

sudaryti palankias sąlygas, skatinančias GV elektrinių įrengimą ant daugiabučių stogų

AEI PLĖTROS SĄLYGOS

Hibridinė generacija

į tą patį tašką leisti prijungti skirtingas AEI naudojančias elektrines (pvz. saulės ir vėjo), arba vieną AEI naudojančią elektrinę ir kaupimo įrenginį / leisti šiuo modeliu pasinaudoti ir GV

Pritariame teisinio reglamentavimo peržiūrėjimui

1.Išanalizuoti teisinį reglamentavimą;
2. Parengti teisės aktų pakeitimų projektus

Valstybinės svarbos projektai

suteikti valstybinės svarbos statusą didelių vėjo elektrinių vystytojams ir biometano gamintojams, kad būtų paprasčiau atlikti derinimo procedūras su žemės savininkais

Šio statuso suteikimas dideliems projektams problemos neišspręstų, kadangi valstybinės svarbos statusas nesuteikia jokių išimčių projekto derinimui su žemės savininkais. Taip pat būtų diskriminuojami mažos galios elektrinių plėtotojai. Vadovaujantis Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija, AEI tikslų siekiama  bendrai vertinant visų tipų ir galios elektrinių plėtrą

Manytina, kad toks teisinis reglamentavimas diskriminuos kitus gamintojus, todėl Energetikos ministerijos nuomone, papildomų veiksmų atlikti nereikia.

Atsiskaitymas už elektrą

galimybė prie skirstomųjų tinklų prijungtam  vartotojui pirkti elektrą iš AEI gamintojo, prijungto prie tos pačios pastotės, nemokant perdavimo mokesčio ir mokesčio už sistemines paslaugas arba mokant mažiau, nei 50 % šių mokesčių

Tikėtina, kad tai būtų valstybės parama, kurią reikėtų derinti su ES. Taip pat gali kilti elektros energijos kaina likusiems vartotojams, nesantiems arti gamybos šaltinio. Manome, kad taikant tokį diferencijavimą būtų sunku nustatyti, iš kurios pastotės vartotojas gauna elektros energiją

Manytina, kad toks teisinis reglamentavimas diskriminuos kitus vartotojus, todėl Energetikos ministerijos nuomone, papildomų veiksmų atlikti nereikia.

AEI kvota

atsisakyti 5 TWh elektros energijos iš AEI kvotos

AEI plėtra vykdoma vadovaujantis Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija, kurioje nustatyti valstybės siektini tikslai. Atkreipiame dėmesį, kad ši kvota nustatyta tik gamintojams, siekiantiems dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose, tačiau AEI plėtros be valstybės paramos ši kvota neriboja

Atlikti AEI plėtros ir jai taikomos paramos schemos vertinimą ir priims sprendimus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo

PARAMA AEI PLĖTRAI

Parama AEI plėtrai elektros energetikos sektoriuje

AEI plėtrai sausumoje taikyti sandorio kainos (contract for difference) modelį, koks numatytas taikyti AEI plėtrai jūroje

Pritariame, kad šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas turi būti peržiūrėtas

Atlikti AEI plėtros ir jai taikomos paramos schemos vertinimą ir priimti sprendimus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo

teikti paramą pavienėms mažoms elektrinėms, paramą atskiriant nuo saulės elektrinių

atskiras fondas AEI plėtrai skatinti (ne VIAP biudžetas)

skatinti AEI elektros energiją parduoti pagal dvišales sutartis netaikant VIAP, arba kitais būdais

Parama AEI plėtrai šildymo sektoriuje

skirti paramą pramonės įmonėms senų biokuro katilų keitimui į naujus

Šiuo metu skiriama finansinė priemonė finansuojama  KKP lėšomis „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“

-

katilines, gaminančias tik šilumą, skiriant paramą skatinti reorganizuotis į kogeneracines jėgaines, o jose pagamintai elektros energijai taikyti sandorio kainos (contract for difference) modelį

Šiuo metu skiriama finansinė priemonė finansuojama  KKP lėšomis „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ . Taip pat pritariame, kad šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas turi būti peržiūrėtas.

Atlikti AEI plėtros ir jai taikomos paramos schemos vertinimą ir priims sprendimus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo

Parama AEI plėtrai transporto sektoriuje

skirti didesnę paramą ekologiškos transporto priemonės įsigijimui

Pritariame principui didinti finansavimo apimtis netaršioms transporto priemonėms bendroje apimtyje, tačiau  pažymime, kad šiais metais paramos dydis vienai netaršiai transporto priemonei įsigyti jau buvo padidintas Klimato kaitos programoje. Manome, svarbu atsakingai įvertinti transporto priemonių finansavimo intensyvumą atsižvelgiant į skirtingas transporto priemonių naudotojų grupes ir kiekvienos transporto priemonės specifiką bei viso laikotarpio eksploatacinius kaštus

Įvertinti poreikį teikti pasiūlymą atsakingoms institucijoms dėl finansavimo netaršioms transporto priemonėms tęstinumo, o taip pat numatant papildomą finansavimą naujai kuriamame Darnaus judumo fonde

skatinti biometano gamybą ir tiekimą į tinklą / vartojimą

Pritariame biometano dujų gamybos skatinimui ir biometano dujas matome kaip galimybę mažinti gamtinių dujų vartojimą ir "žalinti" transporto sektorių. Energetikos ministerija RRF plane yra numačiusi 22 mln. eurų lėšų biometano dujų gamybos projektų finansavimui. Investicijos į biometano dujų gamybos pajėgumų didinimą taip pat  nuosekliai finansuojamos per Klimato kaitos programą

Ne vėliau kaip iki 2021 12 31 parengtos finansavimo sąlygos

kuo greičiau įgyvendinti AEI apskaitos vienetų sistemą

Suprantame skubą, todėl šiuo metu aktyviai dirbame siekdami atrinkti apskaitos vienetų sistemos valdytoją.

1. Ne vėliau kaip iki 2021 08 31 paskirtas degalų iš AEI apskaitos vienetų sistemos valdytojas;
2. Ne vėliau kaip iki 2021 12 01 pradės veikti degalų iš AEI apskaitos vienetų sistema

PVM mokėtojams įsigijusiems elektromobilį leisti už jį susigrąžinti PVM

Pritariame principui, tačiau manome, kad tai turi būti kaip alternatyvi paramos priemonė, kad nebūtų sudarytos sąlygos pertekliniam finansavimui atsirasti. Taip pat reikėtų įvertinti poveikį valstybės biudžetui ir bendrą elektromobilių skatinimo paketą

Įvertinti poreikį teikti pasiūlymą atsakingoms institucijoms dėl PVM lengvatos

skirti paramą elektromobilių įkrovimo stotelių sistemos plėtrai

Pritariame pasiūlymui ir akcentuojame, kad įkrovimo prieigų plėtra turi būti sparti, bet tuo pačiu ir efektyvi bei integruota, atsižvelgiant į elektros tinklo galimybes ir efektyvų tinklo išnaudojimą, taip pat įvertinant sąsajas su gaminančiais vartotojais ir kaupimo įrenginiais

Energetikos ministerija dar šių metų pradžioje rengdama RRF plano priemones į RRF planą  įtraukė priemonę dėl privačių elektromobilių įkrovimo prieigų finansavimo. Tam numatyti 46 mln. eurų. Tikimasi, kad priemonė užtikrins sparčią ir efektyvią elektromobilių įkrovimo prieigų plėtrą ir sudarys galimybes elektromobilius naudoti platesniam visuomenės ratui. Taip pat  planuojama patvirtinti elektromobilių ir jų infrastruktūros plėtros veiksmų planą, kuris numatys plėtros prioritetus ir kryptis.

Aukcionai

organizuoti atskirus aukcionus skirtingoms AEI naudojančioms technologijoms

Pritariame, kad šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas turi būti peržiūrėtas.

Atlikti AEI plėtros ir jai taikomos paramos schemos vertinimą ir priimti sprendimus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo

organizuoti atskirus aukcionus elektrinei ir kaupimo įrenginiui įrengti

organizuoti atskirus aukcionus AIE bendrijoms

leisti aukcionuose dalyvauti gamintojams, turintiems leidimą plėtrai

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS BENDRIJOS (AIEB)

Teisinis statusas

komplikuotas AEIB apibrėžimas ir steigimas, siūloma neriboti teisinio statuso

Pritariame, kad šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas turi būti peržiūrėtas ir išdiskutuotas darbo grupėje

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. įvertinti galiojantį teisinį reglamentavimą, kitų valstybių narių patirtį;
1.2. Išdiskutuoti darnios plėtros galimybes darbo grupėje;
1.3. identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį;
2. Pateikti rekomendacijas Energetikos ministerijai.

neaiškus AIEB veiklos modelis

Naudojimasis elektros tinklais

galimybė išsipirkti skirstomuosius elektros energijos tinklus arba gauti  skirstymo paslaugos nuolaidą tais atvejais, kai elektros vartotojai ir  gamybos įrenginiai yra prijungti prie tos pačios skirstomųjų tinklų pastotės

Ribojimų panaikinimas

panaikinti reikalavimą, kad AIEB dalininkai neturėtų daugiau nei 20% kitos energetikos įmonės akcijų

neapibrėžti teritorijos, kurioje galėtų veikti AIEB

VANDENILIS

Vandenilio problematika

reikia išsigryninti koncepciją ir vandenilio plėtros kryptis, kur matomas jo panaudojimas

Sutinkame, kad vandenilio plėtra Lietuvoje labai svarbi sritis ir turėtų būti plėtojama nuosekliai, identifikuojant naudingiausius plėtros sektorius ir aplikacijas.

1. Iki 2022 m. I ketv. parengti Lietuvos vandenilio plėtros planą;
2. Identifikuoti ir parengti tesės aktų projektus, vandenilio plėtrai užtikrinti

SAVIVALDYBIŲ KOMPETENCIJA IR BENDRUOMENĖS

Nekilnojamo turto mokestis

mažesnio nei maksimalus  nekilnojamo turto mokesčio vėjo elektrinėms taikymo ir jo panaudojimo galimybių apsvarstymas

Manytina, kad NT mokestis turėtų būti taikomas vienodas visoje Lietuvos teritorijoje. Taip pat lėšos gautos iš NT mokesčio, taikytino vėjo elektrinių valdytojams, turėtų būti paskirstytas ne tik savivaldybės poreikiams dengti, bet ir bendruomenių, esančių arčiausiai vėjo elektrinių parkų, gerbūviui gerinti.

1. Sudaryti darbo grupę:
1.1. Išsigryninti pasiūlymo aplinkybes;
1.2. Išdiskutuoti galimybę darbo grupėje;
1.3. Nustatyti galimus apribojimus;
1.4. Identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį.
2. Pateikti rekomendacijas energetikos ministerijai.

vieningo nekilnojamo turto mokesčio nustatymas ir taikymas  vėjo elektrinėms visose savivaldybėse.

nekilnojamo turto mokesčio dydžio (ribų) nustatymas ir paskirstymas tarp savivaldybės ir bendruomenės

Vieningos AEI plėtros derinimo procedūros su savivalda

nustatyti vieningas AEI plėtros derinimo procedūras su savivaldybėmis

Manytina, kad visoje Lietuvos teritorijoje turėtų būti vieningos AEI plėtros derinimo procedūros, pvz. kuomet reikia leidimo pavienei vėjo elektrinei, kada reikia leidimo visam vėjo elektrinių parkui, nes šiuo metu kiekviena savivaldybė sprendžia skirtingai

Bendruomenių švietimas ir konsultacijos

nustatyti vieningą informacijos apie AEI plėtrą teikimo būdą visose Lietuvos savivaldybėse.

Siekiant bendruomenei lengviau surasti pilną informaciją ir suprasti AEI plėtros tikslus ir priemones, siūloma savivaldybėms aktyviai teikti bendruomenei konsultacijas ir teikti lengvai prieinamą ir suprantamą informaciją gyventojams.

AEI plėtra savivaldybėse

siūloma atsisakyti reikalavimo gauti savivaldybės, kurioje numatoma statyti elektrinę, patvirtinimas, kad planuojamos nurodytos galios ir tipo elektrinės statyba yra galima arba papildomai nustatyti, kad statyba bus galima pakeitus žemės naudojimo paskirtį, kai dėl šios priežasties nėra išduodamas patvirtinimas

Pritariame, kad šiuo metu  teisinis reglamentavimas, susijęs su savivaldybės išduodamu leidimu, turi būti peržiūrėtas

sukurti priemones, skatinančias  savivaldybes savo teritorijoje vystyti atsinaujinančių išteklių projektus

Manome, kad ši nuostata užtikrinta AIE įstatyme, kuriame numatoma, kad savivaldybės turi parengti savo Atsinaujinančių išteklių energetikos planus

nustatyti terminą, per kurį savivaldybė turi pakeisti sklypo paskirtį

TERITORIJŲ PLANAVIMAS, KRAŠTOVAIZDIS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS,  POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Numatyti, kad  į PAV programas ir ataskaitas būtų įtrauktas vėjo elektrinių sparnuočių, kaip gamyboje susidarančias atliekų, kurioms būtina numatyti draugišką aplinkai saugojimo iki jų utilizavimo būdą ir vietą, tvarkymas

PAV tvarkos aprašas numato, kad PAV ataskaitoje turi būti nurodomi susidarysiančių teršalų aprašymai; atliekų ir (ar) liekanų susidarymo, jų tvarkymo aprašymas. Energetikos ministerijos nuomone netikslinga išskirti tik VE atliekas

1. LR energetikos ministro 2021 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-149 „Dėl darbo grupės sudarymo“
sudaryta darbo grupė.                   
2. Darbo grupė nagrinės klausimus susijusius su teritorijų planavimu, kraštovaizdžiu, poveikio aplinkai vertinimu,  poveikio visuomenės sveikatai vertinimu ir kitus susijusius klausimus.
3. Iki 2021 m. spalio 1  d. išnagrinėti problematiką.
4. iki 2021 m. spalio 15  d. parengti rekomendacijas dėl identifikuotų problemų ir pateikti Energetikos ministrui. 


Nustatyti, kad PAV programų ir ataskaitų dokumentaciją rengtų nepriklausomi ir atestuoti subjektai/vertintojai. Taip pat turi būti numatyta tiek finansinė, tiek teisinė PAV vertintojų atsakomybė už parengtus dokumentus bei numatytas žalos atlyginimas dėl klaidingo PAV įvertinimo.

PAV rengėjų kvalifikacijos reikalavimai įtvirtinti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatyme. Tačiau dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo - diskutuoti darbo grupės posėdžiuose. Taip pat, atitinkamai turėtų būti nustatyta institucija, kuri galėtų nustatyti, ar PAV klaidingas ar ne

Numatyti, kad modernizuojant elektrinę būtų  taikomos supaprastintos planavimo procedūros. Pavyzdžiui senas mažos galios vėjo elektrines keičiant naujomis didesnės galios elektrinėmis, vertinant poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai , vertinti tik tuos aspektus, kurių atžvilgiu poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai galimai tampa didesnis, nei buvo prieš modernizaciją. Taip pat taikyti išimtį, leidžiančią statyti vėjo elektrines žemės ūkio paskirties žemėje (dalis iki 350 kW galios vėjo elektrinių veikia žemės ūkio paskirties žemėje, kadangi tam tikru laikotarpiu mažos galios vėjo elektrines galima būdavo statyti ir žemės ūkio paskirties žemėje, o tai reiškia, kad modernizuojant šias senas elektrines ir vietoje jų statant modernias, mažesnį poveikį aplinkai keliančias, bet galingesnes elektrines, šiuo metu reikia keisti rajono bendrąjį planą, nors toje vietoje jau ir taip stovi vėjo elektrinės)


Netaikyti teisės akto nuostatų esamiems objektams. Darbo grupės imtyje išdiskutuoti  galimybes nekeisti bendro plano, kai modernizuojama elektrinė

Žemėlapio sukūrimas su aiškiais plėtros ribojimais dėl saugomų teritorijų, objektų

Darbo grupės apimtyje išdiskutuoti galimybes dėl žemėlapio sukūrino. Taip pat rekomenduoti instituciją, kuri būtų atsakinga už žemėlapio parengimą

Kraštovaizdis

Aiškiai nustatyti kokius kraštovaizdžio elementus turime saugoti ir kokią įtaką šioms vertybėms daro vėjo elektrinės, kokiu atstumu elektrinės gali būti statomos

Energetikos ministerijos nuomone, teisės aktų nuostatos negali būti taikomos subjektyviai, reglamentavimas turi būti aiškus ir nediskriminuojantis

Įstatymu įtvirtinti, kad vizualinės tarša nevertinama / nėra vizualinės taršos, kai vėjo elektrinės numatomos statyti toliau nei 2 km atstumu nuo kraštovaizdžio apsaugos tikslais saugomų teritorijų ribos, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos arba kultūros paveldo vietovių, kuriems nustatytas vizualinės apsaugos zonos, teritorijos ribos

Poveikis visuomenės sveikatai

Numatyti, kad, statant vėjo elektrines ir nustatant sanitarines apsaugos zonas žemės savininkų ir (ar) valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neturėtų būti privalomas, kai sanitarinės apsaugos zonos nustatomos vėjo elektrinėms tik miškų ūkio paskirties ir vandens ūkio paskirties žemėje (kur gyvenamųjų namų statyba negalima).
Išlyga vėjo elektrinėms - nereikia sanitarinėje zonoje esančios žemės savininko sutikimo.

Siūloma darbo grupei apsvarstyti galimybes ir būdus nustatyti palankesnį reglamentavimą. Pateikti rekomendacijas atitinkamoms institucijoms.

Nustatyti kompensacijų žemės savininkui apskaičiavimo metodiką.

Siūloma darbo grupei apsvarstyti kompensacijos nustatymo galimybes ir kompensacijos nustatymo principus.

Įstatymu numatyti, kad vėjo jėgainių savininkas būtų atleistas nuo prievolės gauti žemės, patenkančios į sanitarines apsaugos zoną, savininko sutikimo tais atvejais, kai vėjo elektrinių veiklai vykdyti poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimas buvo atliktas ir (ar) teritorijų planavimo dokumentai buvo patvirtinti ir (ar) statybą leidžiantys dokumentai išduoti nuo 2009 m. gruodžio 25 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.  (kadangi nuo 2020 metų sausio 1-os dienos įsigaliojęs įstatymas sukūrė precedentą, kai atsirado prievolė jau senai veikiančių vėjo elektrinių savininkams gauti veiklos leidimą iš žemės, patenkančios į naujai nustatomą sanitarinę apsaugos zoną, savininkų). Žemės savininkui išmokama kompensacija taikant valstybės nustatytą metodiką.

Darbo grupės apimtyje išdiskutuoti galimybes dėl siūlomo reglamentavimo nustatymo.

Teritorijų planavimas

Spec. plano Lietuvos teritorijai parengimo poreikis

Darbo grupės apimtyje diskutuoti dėl naudos, trūkumų, galimų apribojimų plėtrai, parengimo terminų, kaštų.

Nustatyti prievolę savivaldybėms rengti specialiojo planavimo dokumentus atsižvelgiant į regiono specifiką (turizmas, paslaugos, žemės ūkis), atlikus galimybių studijas.

Pagal AIEĮ Savivaldybės turi rengti AIE plėtros planus, todėl manytina, kad galima būtų įpareigoti savivaldybes rengti spec. planus, juose numatant kiekvienos AIE rūšies elektrinių plėtros vietas. Tai suderinti su apribojimais PAV.

Numatyti galimybę specialiuose planuose pakeisti vienas elektrines kitomis (pvz. vėjo elektrines kitomis, pvz. saulės, biodujų, biokuro elektrinėmis)

Spec. planai paprastai numato galimybes vystyti įvairiais technologijas, bet ne galimybes jas keisti viena kita. Siūlytina darbo grupės apimtyje įvertinti galimybę ir suformuluoti rekomendaciją.

Nustatyti supaprastintas žemės paskirties keitimo taisykles saulės elektrinėms

Nustatant išlygą tik saulės elektrinėms diskriminuojamos kitos technologijos

Įtvirtinti, kad kiekviena savivaldybė patvirtintų saulės energetikos plėtros specialų planą, kuriame numatytų teritorijas, kuriose saulės elektrinės galėtų būti statomos, nekeičiant žemės naudojimo paskirties. Nepatvirtinus plano, saulės elektrinės, nekeičiant naudojimo paskirties, galėtų būti statomos ant apleistų teritorijų bei žemės ūkio paskirties žemės, kurios žemės našumo balas yra mažesnis, nei 45.

Manytina, savivaldybėms galėtų rengti spec. planus visai savivaldybės teritorijai. Spec. planai parodytų savivaldybės  plėtros AEI planus visoms technologijoms. Taip pat saulės elektrinių plėtros planai yra dalis AEI plano, kurį savivaldybės derina su EM, todėl manytina iš klausimas turi būti svarstomas kompleksiškai, t. y. apimant visas AEI technologijas

Numatyti galimybę statyti saulės elektrines žemės ūkio paskirties žemėje tais atvejais, kai, įrengus saulės elektrines, išlaikomos galimybės teritoriją naudoti ir pagal pirminę paskirtį (pavyzdžiui toliau pievas naudojant ganykloms, arba kai natūralias pievas bitininkystei) Toks supaprastinimas pagreitintų saulės parkų plėtrą, be to – skatintų taip vadinamą agrovoltaiką – darnų saulės energetikos ir žemės ūkio koegzistavimą.

Turi būti aiškiai apibrėžta kuomet reikia keisti žemės paskirtį, kuomet ne. Tikėtina, kad toks reglamentavimas vis tik gali įnešti nemažai neaiškumo

Žemės sklypų formavimas Lietuvos jūrinėje dalyje

Šiuo metu nėra aišku, kokia institucija atsakinga už žemės sklypų formavimą jūrinėje dalyje, todėl siūlytina darbo grupėje išdiskutuoti klausimą ir suformuluoti rekomendaciją

Nustatyti, kad specialiuosius vėjo elektrinių infrastruktūros plėtros planus savivaldybėse rengtų nepriklausomi ir atestuoti subjektai/vertintojai

Reikalavimas dėl atestuotų vertintojų įtvirtintas Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnyje. Tačiau darbo grupės apimtyje būtų galima diskutuoti dėl aplinkybių, turėjusių įtakos tokio siūlymo pateikimui

Kiti klausimai

Parengti kompensavimo, už nekilnojamo turto nusidėvėjimą dėl vėjo elektrinių poveikio, mechanizmą.

Darbo grupėje įvertinti aplinkybes, galimybes sukurti kompensavimo mechanizmą ir pateikti rekomendacijas.

Numatyti, kad kiekvienam stambiam projektui suteikimas valstybei svarbaus projekto statusas. Tai palengvintų vėjo elektrinių / biometano tinklų vystytojams įgyvendinti projektus, nustatyti sanitarines apsaugos zonas.

Darbo grupėje įvertinti galimybes visiems didesniems projektams suteikti valstybei svarbaus projekto statusą ir pateikti rekomendacijas.

Atnaujinimo data: 2023-11-28