Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos

AIE bendrija gali būti pripažįstama Viešoji įstaiga leidimo gaminti elektros energiją išdavimo metu, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) patvirtina, kad juridinis asmuo atitinka bendrijai keliamus reikalavimus.

Dėl juridinio subjekto pripažinimo AIE bendrija gali kreiptis jau kurį laiką veikiantys, arba naujai įsteigti juridiniai asmenys, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • ne mažiau kaip 51 procentas balsų visuotiniame dalyvių susirinkime priklauso fiziniams asmenims, kurie savo gyvenamą vietą yra deklaravę savivaldybėje, kurioje statoma elektrinė, arba seniūnijoje, besiribojančioje su šia savivaldybe;
 • kiekvienas dalyvis turi ne daugiau kaip 20 procentų kitos energetikos įmonės balsų visuotiniame dalyvių susirinkime.

AIE bendrija savo dalyviams turėtų teikti aplinkos apsaugos, ekonominę arba socialinę naudą, pvz.:

 • Aplinkos projektai – tvarumo klausimams spręsti;
 • Gerovės projektai – pažeidžiamų ir socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti;
 • Švietimo projektai – geresnio mokymosi prieinamumui užtikrinti;
 • Poilsio projektai – sveikos ir aktyvios bendruomenės skatinimui;
 • Kultūros projektai ir kt.

AIE bendrija turi teisę:

 • Statyti elektros energijos ar šilumos gamybos įrenginius;
 • Dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (neįsipareigodama pagaminti aukcione pasiūlytą elektros energijos kiekį) ir gauti kainos priedą;
 • Elektros energiją savo dalyviams teikti neatlygintinai (nemokama už elektros energiją);
 • Pirmumo teise elektros energiją tiekti į elektros tinklus;
 • Parduoti elektros energiją ne bendrijos dalyviams.

AIE bendrija turi:

 • Vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo 16 ir 17 straipsniais gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą gaminti elektros energiją;
 • Su savo dalininkais ar kitais asmenimis, kuriems parduoda elektros energiją sudaryti atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutartis;
 • Prisiimti balansavimo atsakomybę;
 • Informuoti Tarybą apie elektros energijos tiekimo veiklos vykdymą pagal Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnį 41 dalį;

Sprendimų priėmimo tvarka:

 • Tvarka nustatoma steigimo sutartyje / įstatuose;
 • Sprendimai priimami visuotiniame dalininkų susirinkime;
 • Sprendimai priimami balsų dauguma;
 • Balso teisę turi visi dalininkai;

Vienas dalininkas turi vieną balsą.

Pripažinimo atsinaujinančių išteklių energijos bendrija žingsniai:

 1. Bendruomenės nariams pateikiama informacija apie siekį kurti AIE bendriją ir statyti energijos gamybos įrenginius;
 2. Atsiradus asmenims, norintiems dalyvauti AIE bendrijos veikloje, kreipiamasi dėl viešosios įstaigos steigimo arba keičiami jau veikiančios viešosios įstaigos įstatai dėl veiklos sąlygų. Viešoji įstaiga steigiama vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymu. Steigimo sutartyje arba įstatuose rekomenduojama sutarti dėl AIE bendrijos veikimo sąlygų (pvz.: dėl lėšų elektrinės įsigijimui surinkimo; elektros energijos pardavimo ne AIE bendrijos dalyviams; ar elektros energija AIE bendrijos dalyviams bus parduodama ar tiekiama neatlygintinai; sąlygas, kuriomis prie AIE bendrijos veiklos galėtų prisijungt nauji dalyviai ar iš veiklos pasitraukti esami dalyviai; kam ir kokia tvarka bus skiriamos iš AIE bendrijos gautos pajamos ir kt.);
 3. Pasirenkama elektrinės statybos vieta, rengiamas elektrinės statybos projektas, į tinklų operatorių kreipiamasi dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, jei AIE bendrija planuoja dalyvauti aukcione, su tinklų operatoriumi pasirašomas ketinimų protokolas, vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis į Tarybą kreipiamasi dėl leidimo plėtoti išdavimo, statoma elektrinė, į Tarybą kreipiamasi dėl leidimo gaminti išdavimo ir pripažinimo AIE bendrija;
 4. Kai viešoji įstaiga atitinka AIE bendrijai keliamus reikalavimus ((1) ne mažiau kaip 51 % balsų visuotiniame dalyvių susirinkime priklauso vietos gyventojams; (2) kiekvienas dalyvis turi ne daugiau kaip 20 procentų kitos energetikos įmonės balsų visuotiniame dalyvių susirinkime), ji pripažįstama AIE bendrija.
 5. Turint leidimą plėtoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais vykdomi elektrinės statybos darbai.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19