Pateiktas derinimui 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas

Projektas parengtas:

 -  atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 203 punkto pakeitimus, kuriais Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų, patikslintas aprašo 35.3 papunktis;

 - pagal  projekto vykdytojo - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus:

 - kadangi pagal priemonę valstybės pagalba neteikiama, siekiant, kad finansavimas    nebūtų skirtas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, bei įsigyjantys iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas fiziniai asmenys turi galimybę jas nukreipti į kelis vartojimo objektus, tikslinamas aprašo 3 priedo 6 punktas;

- atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. įsigaliojo elektros rinkos liberalizavimas ir elektros vartotojai gali pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, su kuriuo sudaro elektros tiekimo sutartį (toliau - sutartis). Sutartis sudaroma pagal nepriklausomo tiekėjo priimtą tvarką ir pasitvirtintą formą bei nėra standartizuota visiems nepriklausomiems elektros tiekėjams, todėl pagal sutartį, ar jos priedus neįmanoma nustatyti ar fizinis asmuo tapo gaminančiu vartotoju, jei tapo, tai kada, kokie objektai priklauso gaminančiam vartotojui. Todėl patikslinti aprašo 3 priedo  3, 4, 6, 28, 32.7, 33.3 papunkčiuose, kuriuose patikslinami gaminančio vartotojo sutarties dokumentai bei suteikiama galimybė projekto vykdytojui naudotis AB „Elektros skirstymo operatorius“ duomenų baze (aprašo 3 priedo 41 punktas). Kadangi ši problema aktuali 2020 m. liepos 1 d. paskeltam kvietimui, nes fiziniai asmenys turi įsigyti saulės elektrines iki 2021 m. liepos 31 d. bei 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbtam kvietimui, nes fiziniai asmenys turi įsigyti saulės elektrines iki 2021 m. spalio 20 d., aprašo pakeitimo punktai galios ir nuo 2020 m. liepos 1 d. paskelbtiems kvietimams;

 - siekiant kuo efektyviau panaudoti projekto lėšas bus sudaromas rezervinis sąrašas, t. y. teigiamai įvertintos Registracijos formos, kurioms nepakako kvietimo lėšų, bus įtraukiamos į Rezervinį sąrašą (aprašo 3 priedo 181 punktas) ir siekiant išvengti situacijos, kai fizinis asmuo dėl kitokių parametrų įdiegto įrenginio netenka finansavimo, o sutaupytas finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui iš Rezervinio sąrašo su mažesniais balais (naikinamas aprašo 3 priedo 35 p.);

 - atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir karantiną bei tai, kad nustatytus reikalavimus galima patikrinti ir pagal pateikiamus dokumentus ar pagal projekto vykdytojui prieinamas duomenų bazes, patikslintas aprašo 3 priedo 39.6 papunktis.

 - Patikslintas 3 priedo 11.1 p., nes 3 priedo 2 p. naikinamas trumpinys.

Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui pateikti iki 2021 m. kovo 17 d.

Su ministro įsakymo projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba teisės aktų registre

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20