Pateiktas derinimui 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimo projektas

Pateiktas derinimui 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimo projektas. Projektas parengtas:

-   siekiant sudaryti galimybę kitų priemonių nepanaudotą/sutaupytą finansavimą skirti Priemonei kaip papildomą finansavimą, patikslintas aprašo 8 punktas;

-   atsižvelgiant į Veiksmų programos priedo[2] 9 punkto lentelės pakeitimus, patikslinti aprašo 8 punkte išvardinti finansavimo šaltiniai;

-   atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams[3] 203 punkto pakeitimus, kuriais Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų, patikslintas aprašo 35.3 papunktis;

-   pagal  projekto vykdytojo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus:

-   kadangi pagal priemonę valstybės pagalba neteikiama, siekiant, kad finansavimas nebūtų skirtas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, tikslinamas aprašo 2 priedo 6 punktas;

-   tikslinami fizinių asmenų pateikiami dokumentai (aprašo 2 priedo 8 punktas, 35.4 ir 35.5 papunkčiai);

-   atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. įsigaliojo elektros rinkos liberalizavimas ir elektros vartotojai gali pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, su kuriuo sudaro elektros tiekimo sutartį (toliau – sutartis). Sutartis sudaroma pagal nepriklausomo tiekėjo priimtą tvarką ir pasitvirtintą formą bei nėra standartizuota visiems nepriklausomiems elektros tiekėjams, todėl pagal sutartį, ar jos priedus neįmanoma nustatyti ar fizinis asmuo tapo gaminančiu vartotoju, jei tapo, tai kada, kokie objektai priklauso gaminančiam vartotojui. Todėl patikslinti aprašo 2 priedo  7, 8, 11, 32, 35, 39.7, 40.3 p., kuriuose patikslinami gaminančio vartotojo sutarties dokumentai bei suteikiama galimybė projekto vykdytojui naudotis AB „Elektros skirstymo operatorius“ duomenų baze (aprašo 2 priedo 49 punktas). Kadangi ši problema aktuali ir 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbtam kvietimui, nes fiziniai asmenys turi įsirengti saulės elektrines iki 2021 m. liepos 21 d., aprašo pakeitimo punktai galios ir 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbtam kvietimui;

-   siekiant, kad finansavimas nebūtų skirtas baigtiems projektams (kaip numatyta Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių[4] 403.1. p. bei numatyta ir Priemonės aprašo Nr.1 2 priedo 14 p. bei analogiškos „skėtinės“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės apraše) patikslintas 2 priedo 14 punktas;

-   siekiant kuo efektyviau panaudoti projekto lėšas bus sudaromas rezervinis sąrašas, t. y. teigiamai įvertintos Registracijos formos, kurioms nepakako kvietimo lėšų, bus įtraukiamos į Rezervinį sąrašą (aprašo 2 priedo 241 punktas) ir siekiant, kad išvengti situacijos, kai fizinis asmuo dėl kitokių parametrų įdiegto įrenginio netenka finansavimo, o sutaupytas finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui iš Rezervinio sąrašo su mažesniais balais (naikinamas aprašo 2 priedo 42 punktas);

-   atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir karantiną bei tai, kad nustatytus reikalavimus galima patikrinti ir pagal pateikiamus dokumentus ar pagal projekto vykdytojui prieinamas duomenų bazes, patikslintas aprašo 2 priedo 39.6 papunktis.

-       Ištaisytos techninės klaidos 3 priede.

 

Pasiūlymus prašome teikti iki 2021 m. kovo 8 d.

 

Su projektu kviečiama susipažinti čia arba ES investicijų tinklapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20