Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas

2021 m. sausio 18 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Kvietimo terminas: 2021 m. sausio 18 d. - 2021 m. kovo 18 d.

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą

Planuojama kvietimo finansavimo suma –  6 547 089,00 Eur.

Priemonės tikslas –  sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje.

Remiama veikla: gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Tinkami pareiškėjai  –  savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą. Partneriai yra negalimi.

Didžiausia galima finansavimo suma –  2 000 000,00 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 50 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2021-03-18 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2021-03-18 16:00 val. 

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, mob. 8 687 01 645, el. p. [email protected]

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vedėja Kristina Dėjė, mob.  8 645 30 280, el. p. [email protected]

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.:

tel. 8 682 84182, el. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20