Papildytas priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2020 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1- 1-364 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas AB LITGRID projektu „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Baltupio, 110/35/10 kV Jašiūnų, Kauno E, 110/10 kV Lentvario, 110/35/10 kV Rėkyvos ir 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklose“.

Projektui keliamas uždavinys – modernizuoti (rekonstruoti) 110/10 kV Baltupio, 110/35/10 kV Jašiūnų, Kauno E, 110/10 kV Lentvario, 110/35/10 kV Rėkyvos ir 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklas, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Vilniaus m., Šalčininkų raj., Kauno m., Trakų raj., Šiaulių m. ir Lazdijų raj. savivaldybėse, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimą aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais bei „žaliais“ įrenginiais).

Laukiami projekto rezultatai. patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Vilniaus m., Šalčininkų raj., Kauno m., Trakų raj., Šiaulių m. ir Lazdijų raj. savivaldybėse, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą bei prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais bei „žaliais“ įrenginiais, kurie yra draugiški aplinkai), bus sumažintos skirstyklų eksploatavimo išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus - 34 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė – 9 183 488 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui –4 591 744 EUR.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20