Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms finansuojamomis iš Europos regioninės plėtros fondo virškontraktavimas padidinamas iki 69 984 000,00 eurų.

Atkreipiame dėmesį, kad 04.3.1-LVPA-T-116 priemonei „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ planuojama skirti 9 152 601,00 eurų, rezervinių projektų finansavimui. Priemonės 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ paraiškų vertinimas bus baigtas 2020 m. gruodžio 7 d. ir tada paaiškės galutinė priemonei skirta suma. Šiai dienai priemonei planuojama skirti 55 331 399,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, jei baigus paraiškų vertinimą, lėšų poreikis bus mažesnis, susidaręs likutis bus skirtas  04.3.1-LVPA-T-116 priemonei „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Iš šių lėšų bus skelbiamas naujas kvietimas (planuojama skelbti 2020 m. gruodžio pabaigoje). Atitinkamai bus perskaičiuoti priemonių rodikliai.

Projekte taip pat tikslinama 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ ES struktūrinių fondų lėšų suma, kadangi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priede 4 prioriteto (Sanglaudos fondo) suma 12 149,00 eurų didesnė nei priemonių įgyvendinimo plane, Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė pateikė  rekomendaciją ištaisyti neatitikimą. Šią sumą pridedame prie 04.3.2-LVPA-K-102 priemonei skirtos sumos, nes šiai priemonei buvo skirtas 4 prioriteto Energetikos ministerijos Sanglaudos fondo virškontraktavimas, kurio lėšomis 2019 m. gruodžio 23 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-346[1] finansavimas skirtas rezervinių projektų sąrašui.

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2020 m. gruodžio 8 d.

Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje.  

 

[1] 2019 m. gruodžio 23 d. energetikos ministro įsakymas Nr. 1-346 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra““

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20