Skelbimai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir, vadovaudamasi 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administravimo taisyklių 68 ir 69 punktais, išsiuntė derinimui 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ (toliau – 4 prioritetas) 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti iki 2022 m. gruodžio 5 d.

Su Projektu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių[1] 57 punktu, teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės ,,Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijų nustatymo. 

Su Projektu kviečiame susipažinti ES investicijų svetainėje.

2022 m. rugsėjo 19 d. Energetikos ministras pasirašė įsakymą Nr. 1-278 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymo pakeitimu buvo perskirstytos sutaupytos lėšos tarp priemonių, kad būtų galima skirti trūkstamą papildomą finansavimą pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 įgyvendinamam projektui.

Kitas svarbus pakeitimas, kuriuo sudaryta papildoma 12 mln. eurų virškontraktavimo galimybė 4 prioriteto priemonėms įgyvendinti, siekiant atliepti situaciją dėl išaugusių energijos kainų bei sudaryti galimybę patenkinti visas gyventojų pateiktas paraiškas kvietimams dėl atsinaujinančių energijos išteklių namų ūkiams (perkeltos nuostatos iš 2022 m. rugsėjo 10 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Su įsakymu galite susipažinti Teisės aktų registre ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių[1] 126 punktu, teikia derinti įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2022 m. rugsėjo 7 d.

Su įsakymo projektu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 19 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20 ir 21 punktais, patvirtino planavimo darbų programą. Nuoroda į patvirtintą įsakymą

Planavimo tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 640  „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo uždaviniai:

1. identifikuoti vėjo elektrinių parkų Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir teritorinės jūros dalyje Baltijos jūroje jungčių su elektros perdavimo tinklu sausumoje (toliau – Jungtys) ir susijusios inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas teritorijas;

2. parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepciją. Parengti ne mažiau kaip 2 koncepcijos alternatyvas (viena iš jų turi vertinti inžinerinės infrastruktūros koridoriaus (Jungtims) gretinimo su tarpvalstybinei nuolatinės srovės elektros jungčiai tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony link“ suplanuotu koridoriumi galimybes) atsižvelgiant į esamos būklės analizės rezultatus, planavimo organizatoriaus, planavimo subjektų, visuomenės siūlymus ir  remiantis geofiziniais jūros dugno paviršiaus tyrimais, kurių tikslas – nustatyti jūros dugno reljefo ypatumus (parengti jūros dugno batimetriją ir  identifikuoti objektus, galinčius turėti įtakos inžinerinių infrastruktūros koridorių vietos parinkimui), atliekant juos  apimtimi, kuri reikalinga parengti Planui ir (arba) jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV).

3. koncepcijos alternatyvas įvertinti nacionalinio saugumo, gamtinės, socialinės ir ekonominės aplinkos aspektais;

4. siekiant parinkti optimalią alternatyvą, atlikti koncepcijos alternatyvų palyginimą naudojant kaštų ir naudos analizės metodus, tačiau neapsiribojant jais;

5. vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlikti Plano koncepcinėms alternatyvoms SPAV ir konkretizuoti optimalius plano sprendinius;

6. numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

7. numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

8. numatyti motyvuotai pagrįstas teritorijas, kuriose žemė turi būti paimama visuomenės poreikiams;

9. numatyti motyvuotai (t. y. projektiniais pasiūlymais) pagrįstas teritorijas esamos inžinerinės infrastruktūros rekonstravimui, kurių trasas kirstų Jungtims ir susijusiai infrastruktūrai planuojamos teritorijos;

10. numatyti teritorijas miško žemės pavertimui kitomis naudmenomis ir valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimui.

 

SPAV atliekamas.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 46 96, faks. (8 5) 203 46 92, el. p. [email protected]. Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. tel. 8 602 47 359, [email protected]  

 

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ ir planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje www.enmin.lt, teisės aktų registre ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-22-585).

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Skelbimo data: 2022-07-20

 
 

2022 m. birželio 21 d. Energetikos ministras  pasirašė įsakymą Nr. 1-198 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymo pakeitimu buvo perskirstytos sutaupytos lėšos tarp priemonių, kad būtų galima paskelbti papildomą kvietimą fiziniams asmenims įsirengti saulės elektrines pagal 13.1.2-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš AEI gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.
Su įsakymu galite susipažinti Teisės aktų registre ir investicijų tinklalapyje.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 19 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 21 punkte nurodytą pagrindinį tikslą atsinaujinančių energijos išteklių srityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 640 priimtas sprendimas dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai: 

•    nustatyti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių, planuojamų plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos dalyje (dalyse), prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sausumoje jungtims ir susijusiai infrastruktūrai reikalingas teritorijas; 
•    užtikrinti elektros energijos, pagamintos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose elektrinėse, planuojamose plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos dalyje (dalyse), perdavimo į elektros perdavimo tinklą sausumoje galimybes, siekiant įgyvendinti strateginį tikslą – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse ir mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 46 96, faks. (8 5) 203 46 92, el. p. [email protected] Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. tel. 8 602 47 359, [email protected]   

Susipažinti su sprendimu galima čia.
Pasiūlymus dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo (ir jo metu). 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių[1] 126 punktu, teikia derinti įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2022 m. birželio 10 d.

Su įsakymo projektu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

Pakeitimai atlikti vadovaujantis:

 

1. 2021 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 395 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 12d. Europos Komisijos priimtą sprendimą Nr. C(2021)2603 skirti papildomas lėšas Lietuvai, patikslintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedas – padidinamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES fondai) lėšos, skirtos veiksmų programai įgyvendinti, ir papildytas ES fondų lėšų naudojimo planas.

 

2. 2021 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 72 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Energetikos ministerija „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, „Saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms (gaminančių vartotojų skatinimas)“ ir „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ 4 prioritete lėšas, kuriuo išmokama suma gali viršyti numatytas ES lėšas (toliau  – viškontraktavimas) ir kurios anksčiau buvo numatytos Ateities ekonomikos DNR plane perkelia į 13 prioritetą   (2021 metams patvirtintos „REACT-EU“ iniciatyvos lėšos) ir 13 prioriteto virškontraktavimą (2022 metų planuojamos „REACT-EU“ iniciatyvos lėšos). Kadangi Priemonėms Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ ir Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ skirtas 4 prioriteto virškontraktavimas, aprašymuose atsisakyta „Ateities ekonomikos DNR plano“ formuluočių.

 

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2021 m. birželio 16 d.

 

Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje

Vadovaujantis:
•    Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
•    Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“,
•    Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-306 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“
yra parengtas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Infrastruktūros vystymo planas).
Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. [email protected] interneto svetainė https://enmin.lrv.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. (8 602) 47 359, [email protected]   

Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks.+370 37 337257, el.p. [email protected], www.ardynas.lt. Projekto vadovas Mantas Morkvėnas (komunikacija, administravimas) +370 699 69161, el.p. [email protected], teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. [email protected] .
Infrastruktūros vystymo plano proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Rengimo etapo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV), Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1-89 „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai“, atsižvelgiant į SPAV ir tarpvalstybinių konsultacijų su Latvijos Respublika rezultatus, pritarė Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai, apjungiančiai darnaus vystymo aspektu palankiausias I(1) ir IV(1) alternatyvas, kurios yra paskelbtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-NC-00-20-411).
 
Supažindinimo tvarka: su parengto Infrastruktūros vystymo plano sprendiniais nuo 2022 m. gegužės 26 d. iki 2022 m. liepos 26 d. imtinai susipažinti galima:
1)    Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: aiškinamasis raštas, pagrindinis brėžinys ir konkretizuoti sprendiniai.   
2)    Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-20-411)
Vieša Infrastruktūros vystymo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2022 m. birželio  23 d. iki 2022 m. liepos 26 d. (imtinai) Planavimo organizatoriaus buveinėje adresu Gedimino pr. 38, Vilniuje (tel. (8 5) 203 4696, faks. (8 5) 203 4692, (8 602) 47 359). Į viešą ekspoziciją įleidžiami tik iš anksto telefonu (8 602) 47 359 užsiregistravę asmenys.
Baigiamasis susirinkimas-konferencija bus organizuojamas 2022 m. liepos 27 d. 12:00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patalpose (Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), 413 kab.
Papildomai vyks viešo baigiamojo susirinkimo-konferencijos tiesioginė internetinė vaizdo transliacija. Nuoroda: https://tinyurl.com/BalticWind

Baigiamojo susirinkimo – konferencijos vieta ir laikas bei internetinės transliacijos nuoroda, esant pasikeitimams, bus patikslinta  likus 5 darbo dienoms iki viešo baigiamojo susirinkimo-konferencijos datos planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir TPDRIS.
Ekstremaliosios situacijos ar karantino metu apribojus visuomenės patekimą į valstybinių įstaigų, taip jų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose ar apribojus jose galimą lankytojų skaičių, Infrastruktūros vystymo plano viešas pristatymas bus organizuojamas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. liepos 27 d. 12:00 val.  
(asmenims, apie ketinimą dalyvauti baigiamajame susirinkime-konferencijoje pranešusiems el. paštu [email protected], taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda).
Pasiūlymus Infrastruktūros vystymo plano sprendiniams raštu galima teikti planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jos metu. Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos pateikti pasiūlymai nebus priimami.

Pagal derinančių institucijų pastabas atnaujintas aiškinamas raštas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr)3-110 pritarta ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (toliau – Vystymo planas) koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai jūrinėje dalyje, P1-2_3 alternatyvai žemyninėje dalyje, II (S2) alternatyvai Harmony Link jungties keitiklio ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statybai).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. [email protected], interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. [email protected], interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590 el. p. [email protected].

Vystymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentų rengėjas  - UAB „Urbanistika“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. UAB ,,Kelprojektas’’), Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą ir SPAV teikia – vyr. architektė Andželika Kažienė, tel. (8 686) 74252, el. p. [email protected].

Planuojama teritorija: Baltijos jūra (išskirtinė Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir teritorinė jūros dalis), Palangos m., Kretingos rajono savivaldybės.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr)3-110, Vystymo plano koncepcija, SPAV ataskaita, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma galima:

2022 m. balandžio 11 d. Energetikos ministras  pasirašė įsakymą Nr. 1-120 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Siekiant padėti gyventojams užsitikrinti energetinį savarankiškumą ir taip prisidėti prie energetinio skurdo mažinimo tikslų,  šiuo įsakymu sutaupytos administruojamų priemonių lėšos perskirstomos priemonėms: 04.1.1-LVPA-V-114 Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose ir 04.1.1-LVPA-V-115 AIE namų ūkiams.

 

Taip pat paskirstytas dydis, kuriuo prisiimant įsipareigojimus galima viršyti numatytas ES lėšas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelę.

 

Su įsakymu galite susipažinti Teisės aktų registre  arba ES investicijų tinklalapyje

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1-89 pritarė Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai, apjungiančiai darnaus vystymo aspektu palankiausias         I (1) ir IV (1) alternatyvas.

 

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. [email protected], interneto svetainė www.enmin.lt. Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. 8 602 47 359, [email protected]  

 

Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks. +370 37 337257, el.p. [email protected], www.ardynas.lt. Projekto vadovas Mantas Morkvėnas (komunikacija, administravimas) +370 699 69161, el.p. [email protected], projekto vadovas Darius Šaliūnas (SPAV rengimo koordinavimas) +370 616 37145, el.p. [email protected],  teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. [email protected] .

Planuojama teritorija: Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorija, skirta atsinaujinančios energetikos plėtojimui.

Teritorijų planavimo lygmuo: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Supažinti su LR energetikos ministro 2022 m. kovo 7  d. įsakymu Nr. 1-89, Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita su priedais galima Planavimo organizatoriaus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje:

ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-20-411.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, siekdama REACT-EU 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ (toliau – 13 prioritetas) lėšomis perfinansuoti ir SFMIS2014[1] į REACT-EU 13 prioritetą perregistruoti pagal 4  prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ 2020 m. kovo 24 d. kvietimo Nr. 2 atrinktų projektų duomenis, vadovaudamasi Veiksmų programos administravimo taisyklių[2] 761 ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1611 ir 1612 p. informuoja, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-344 „Dėl projektų, pateiktų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“  (toliau – Energetikos ministro sprendimas) priėmė sprendimą dėl REACT-EU 13 prioriteto 13.1.2-VIPA-T-113 priemonės  „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ kvietimo dokumentų ir projektų perkėlimo.
Su Sprendimu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

Pradedama antroji viešoji konsultacija dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų sąrašo.

Iki 2021 m. lapkričio 22 d. visos suinteresuotos šalys ir visuomenė kviečiami teikti pasiūlymus ir pastebėjimus, kurie bus apibendrinti ir aptarti 2021 m. lapkričio 26 d. 9.00 val. rengiamoje nuotolinėje diskusijoje.

„Įgyvendinant Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas mums itin svarbu, kad vertinant antros kartos biodegalų gamybai tinkamas naudoti žaliavas, į šį procesą įsitrauktų ir socialiniai bei ekonominiai partneriai. Tik aktyvus jų dalyvavimas gali padėti nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų“, – teigia energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Pradinių žaliavų sąrašo sudarymas yra susijęs su į nacionalinius teisės aktus perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (toliau – Direktyva). Ji numato, kad iki 2030 m. kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė turi pasiekti, kad transporto sektoriaus galutiniame energijos suvartojime ne mažiau kaip 14 proc. sudarytų atsinaujinantys energijos ištekliai. Dalis jų turi būti gaunama naudojant pažangiuosius biodegalus, pagamintus iš atliekų ir liekanų.

Siekiant nustatyti antros kartos biodegalų gamybai tinkamas žaliavas, Energetikos ministerija kartu su PricewaterhouseCoopers Lietuva ir PricewaterhouseCoopers Norvegija ekspertais įgyvendina projektą „Antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai tinkamų naudoti biologinės kilmės pradinių žaliavų analizė ir vertinimo metodų identifikavimas, vertinimo kriterijų ir jų reikšmių nustatymas bei pradinių žaliavų sąrašų suformavimas“.

Šio projekto rėmuose, remiantis Direktyvoje pasiūlytu tinkamų naudoti žaliavų sąrašu, taip pat kitų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių bei Jungtinės Karalystės patirtimi, buvo sudarytas pradinis ilgasis žaliavų, naudojamų ir (ar) galimai vertintinų kaip tinkamomis naudoti antros kartos biodegalų gamybai, sąrašas (toliau – Ilgasis žaliavų sąrašas). Šiame etape jau yra suformuoti siūlomi žaliavų vertinimo metodai ir kriterijai, kuriais remiantis buvo įvertintos Ilgajame žaliavų sąraše esančios žaliavos ir sudarytas rekomenduojamas žaliavų, tinkamų naudoti antros kartos biodegalų gamybai, sąrašas (Trumpasis žaliavų sąrašas).

Viešosios konsultacijos metu siekiama gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus dėl vertinimo metodų ir pasiūlyto trumpojo žaliavų sąrašo.  

Užpildytą viešosios konsultacijos formą prašome atsiųsti apačioje nurodytais el. pašto adresais:

- PricewaterhouseCoopers Lietuva vyr. konsultantei Gretai Grigalevičiūtei, el. pašto adresu: [email protected]

- Energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės vyriausiajam specialistui Aurimui Salapėtai, el. pašto adresu: [email protected]

2021 m. lapkričio 26 d. 9.00 val. bus rengiama nuotolinė diskusija, kurios metu bus plačiau pristatyti suformuoti vertinimo metodai ir trumpasis žaliavų sąrašas, aptarti rinkos dalyvių pateikti pasiūlymai ir pastabos.

Darbotvarkė bus pateikta užsiregistravusiems dalyviams likus 2 dienoms iki renginio pradžios.

Diskusijoje galės dalyvauti tik užsiregistravę dalyviai. Registracijos formą rasite čia.

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius, LT 01104, https://enmin.lrv.lt/, tel. +370 602 47 359, el. pašto adresas: [email protected].

2. PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221 www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, [email protected].

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: iki 700 MW įrengtosios galios jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje.

4. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Palangos miesto savivaldybės administracija; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra. 

5. Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos (raštu: paštu, el. paštu) VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, [email protected]

6. Susipažinti su PŪV PAV programa galima: http://corpi.lt/index.php/juros-ve-parkas ir Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

6.1. Pagal pastabas atnaujinta PAV programa.

7. Galimas sprendimo pobūdis: jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu priimamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

8. PAV programą anglų kalba rasite čia.

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1-164 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

Pakeitimai atlikti, atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos priimtą sprendimą Nr. C(2021)2603 skirti papildomas „REACT-EU“ lėšas Lietuvai bei papildomai skirtą 4 prioriteto virškontraktavimą.

Priemonių įgyvendinimo planas papildomas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonėmis „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“, „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Su įsakymu galite susipažinti Teisės aktų registre  arba ES investicijų tinklalapyje

2021 m. birželio 25 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas projektui „Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose“ (toliau – Projektas).

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Papildomas finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 6 216 206,00 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas įgyvendinimo“.

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmenims, kurie įsirengs ir naudos mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo (toliau – Sinchronizacijos įstatymas) 61 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) teikimu skiria elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorių (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius), kuris užtikrina elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimą, eksploatavimą, priežiūrą ir valdymą. Paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi gali būti skiriamas juridinis asmuo, atitinkantis Sinchronizacijos įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Atsižvelgdama į tai ir siekdama paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus parinkimo ir paskyrimo skaidriomis, aiškiomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, Ministerija vykdo paskirtojo kaupimo sistemos operatorius atrankos procedūrą. Šios procedūros rezultatais bus grindžiamas Ministerijos teikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus paskyrimo.

Kaip įtvirtinta Sinchronizacijos įstatymo 61 straipsnio 3 ir 4 dalyse, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius privalės įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais reikalavimais, įskaitant privalomus reikalavimus dėl tokią sistemą sudarančių energijos kaupimo įrenginių vienetinės ir (ar) suminės galios ir jų įrengimo terminų, bei elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo metu iki šio projekto pabaigos teikti perdavimo sistemos operatoriui izoliuoto darbo rezervo paslaugą. Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius neturės teisės vykdyti kitos energetikos veiklos, nesusijusios su izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimu.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projektas yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 242.1 punkte, taip pat yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 (5.8.5 ir 11.5.3 priemonė), pagal kurį iki 2022 m. antrojo ketvirčio privalo būti įrengta elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) sistema.

Esant interesui ir teisėtam ketinimui dalyvauti Ministerijos vykdomoje paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus atrankoje, prašome nurodyti konkrečią įmonę, kuri, jūsų vertinimu, atitinka Sinchronizacijos įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, pagrindžiant objektyviais įrodymais, paaiškinimais ir kita aktualia informacija.

Aukščiau nurodytą informaciją prašome pateikti el. paštu [email protected] Ministerijai ne vėliau nei iki š. m. liepos 7 d.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Ministerijos vyresniąją patarėją D. Kapačinskaitę tel. +370 5 203 4472, el. paštu [email protected]

2021 m. gegužės 26 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas projektui „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ (toliau – Projektas).

Projektą įgyvendina Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Papildomas finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 1 194 553,57 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas įgyvendinimo“.

Įgyvendinus Projektą gerės Projekto rodiklių reikšmės. Remiantis skaičiuojamaisiais energetiniais sertifikatais didės rodiklio „P.B.232-04.3.1-VIPA-V-101 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“ reikšmė iš 1.007.431,60 kWh per metus į 1.068.293,46 kWh per metus. Taip pat gerės rodiklio P.B.234-04.3.1-VIPA-V-101 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas pasiekimo reikšmė iš 98,97 t. CO2 ekv. į 240,62 t. CO2 ekv.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

2021 m. gegužės 19 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Širvintų rajono, Vilniaus rajono ir miestui, Plungės rajono ir Kelmės rajonų savivaldybių administracijoms.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma - 2 771 830,69 eurų.

 

Projektais siekiama sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūrose, taip padidinant gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinant kokybišką gatvių apšvietimą. Bus diegiamos modernios ir efektyvios apšvietimo bei valdymo priemonės.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

2021 m. gegužės 5 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Šilutės rajono, Druskininkų ir Marijampolės savivaldybių administracijoms.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma - 873 090,89 eurų.

 

Projektu siekiama sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje Marijampolės mieste, taip padidinant gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą.

 

Įgyvendinus projektą Druskininkų savivaldybės seniūnijose, numatoma modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose galutines elektros energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc., modernizuoti ne mažiau kaip 800 vnt. šviestuvų, įdiegiant elektros energiją taupančius LED šviestuvus, pakeičiant senas bei nusidėvėjusias šviestuvų atramas, bei šviestuvų dalis.

 

Siekiama padidinti Šilutės miesto gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą, atnaujinant Šilutės miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2021 m. balandžio 21 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma - 206 532,38 eurų.

 

Projektu siekiama atnaujinti Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones, padidinant savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinant kokybišką gatvių apšvietimą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2021 m. balandžio 16 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybių administracijoms.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma - 584 159,94 eurų.

 

Projektais siekiama atnaujinti dalį Kretingos miesto apšvietimo sistemos: dalyje gatvių pakeisti neefektyvius šviestuvus į energiją taupančius, dalyje gatvių modernizuoti visą apšvietimo infrastruktūrą ir padidinti Palangos miesto savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą bei užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą. Įgyvendinus projektus modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose bus sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. galutinių energijos sąnaudų.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2021 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas 2 040 000,00 eurų finansavimas AB „Amber Grid“ projektui Nr.  06.3.1-LVPA-V-104-02-0014 „Magistralinio dujotiekio atskirų atkarpų rekonstrukcija (II etapas)“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

 

 

2021 m. balandžio 12 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma - 285 288,29 eurų.

 

Projektu planuojama modernizuoti senus susidėvėjusius šviestuvas, kas padės sumažinti elektros energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40% bei prisidės prie mažesnių gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimo sąnaudų. Įgyvendinus projektą pagerės apšvietimo kokybė, sumažės elektros energijos ir apšvietimo sistemos eksploatavimo sąnaudos bei bus sumažinti CO2 išmetimai.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2021 m. balandžio 2 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Telšių rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma - 216 545,62 eurų.

 

Projektu siekiama užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą, sumažinant energijos suvartojimą Telšių miesto gatvių apšvietimo infrastruktūroje. Įgyvendinant projektą, bus modernizuojamas Telšių miesto Šatrijos g., Kudirkos g., Rožių g., Minijos g., J. Biliūno g., Tausalo g., Aguonų g., Mažeikių g., O. Goeldnerio skvero apšvietimas: 143 natrio šviestuvai pakeisti naujais LED šviestuvais, 134 atramos pakeistos naujomis, įrengiama 3,65 km kabelinės linijos bei pastatoma 1 nauja valdymo spinta.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2021 m. kovo  26 d. įsakymu Nr. 1-50 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „Aie namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo" patvirtino 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimą.

 

Su Įsakymu galite susipažinti tinklapyje arba ES investicijų tinklapyje

2021 m. kovo 26 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-49 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo"  patvirtino priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose “projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti tinklalapyje  arba ES investicijų tinklapyje

 

2021 m. kovo 26 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-51 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2021 m. kovo  26 d. įsakymu Nr. 1-50 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „Aie namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo" patvirtino 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimą.

 

Su Įsakymu galite susipažinti tinklapyje  arba Es investicijų tinklapyje

2021 m. kovo 26 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-49 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo"  patvirtino priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose “projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimą.


Su įsakymu kviečiama susipažinti teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje

2021 m. kovo 26 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-51 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje

2021 m. kovo 10 d. energetikos ministras Dainius Kreivys  pasirašė įsakymą, kuriuo buvo atnaujinta Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, priežiūros komiteto  sudėtis.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 822 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-242 parengti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) sprendiniai.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. [email protected], interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. [email protected], interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590 el. p. [email protected].

Vystymo plano rengėjas  - UAB „Urbanistika“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. UAB ,,Kelprojektas’’), Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia vyr. architektė Andželika Kažienė, tel. (8 686) 74252, el. p. [email protected], ir Asta Anikėnienė, tel. 8 614 32520, el. p. [email protected]

Bendra informacija apie projektą: Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467 redakcija), nustatyta tvarka atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr)3-110 ,,Dėl pritarimo ypatingos valstybinės elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“  inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai’’ pritarta Vystymo plano koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai jūrinėje dalyje, P1-2_3 alternatyvai žemyninėje dalyje, II (S2) alternatyvai Harmony Link jungties keitiklio ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statybai).

Susipažinti su parengto Vystymo plano sprendiniais galima nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2021 m. gegužes 23 d.:

 • Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas (http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/elektra/sinchronizacija-su-kontinentine-europa/projekto-planavimas)
 • Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Harmony Link
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-47-19-436);
 • Rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).

Informacija apie susipažinimą su parengtais Vystymo  plano sprendiniais papildomai paskelbta:

 • Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.palanga.lt;
 • Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.kretinga.lt;
 • Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje;
 • Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Sprendinių vieša ekspozicija organizuojama nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki 2021 gegužės 24 d:

•        Planavimo organizatoriaus patalpose, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius,

•        Palangos miesto savivaldybės patalpose (ketvirtame aukšte), adresu  Vytauto g. 112, Palanga;

 • Kretingos rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 29A, Kretinga.

Supažindinimo su sprendiniais viešas susirinkimas įvyks:

 • 2021 m. gegužės 24 d. 12.00 val. Palangos miesto savivaldybės salėje (ketvirtame aukšte), adresu Vytauto g. 112, Palanga;
 • 2021 m. gegužės 24 d. 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės salėje, adresu Savanorių pr. 29A, Kretinga.

Papildomai viešas susirinkimas dėl Vystymo plano sprendinių su Palangos miesto savivaldybės visuomene vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės  24 d. 12.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzViNjYzYjItMjUzMy00NWM2LWJjMzgtNWNhNThjNGZjZjg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Papildomai viešas susirinkimas dėl Vystymo plano sprendinių su Kretingos rajono savivaldybės visuomene vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės  24 d. 16.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą  (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU5Y2IwZmYtNTcxNy00NGM3LWJkMGUtZjgxOWY2ZDkyZjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta interneto svetainėje www.kelprojektas.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės neatšaukus karantino režimo bei nesušvelninus ribojimų dėl viešų renginių uždarose patalpose, viešas susirinkimas bus vykdomas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. 

Pasiūlymus dėl Vystymo plano sprendinių galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais, planavimo iniciatoriui raštu el.paštu: [email protected] arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano sprendinių nepriimami.

 

2021 m. kovo 10 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Akmenės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma - 1 550 921,37 eurų.

 

Projektu bus modernizuojama Akmenės rajono gatvių apšvietimo sistema: neefektyvūs senieji šviestuvai bus pakeisti naujais LED šviestuvais bei įrengiami trūkstami LED šviestuvai ant jau esančių atramų su savaiminio temdymo moduliais, keičiamos valdymo spintos, seniūnijų centruose (Naujoje Akmenėje, Akmenėje, Papilėje, Ventoje, Kruopiuose) keičiamos oro ir oro-kabelinės linijos į požemines kabelines linijas bei įrengiamos naujos atramos. Bus siekiama užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį Akmenės rajono gyvenamųjų vietovių gatvių apšvietimą, sumažinant sąnaudas elektros energijai bei gatvių apšvietimo sistemos eksploatacijai.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre

Projektas parengtas:

 -  atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 203 punkto pakeitimus, kuriais Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų, patikslintas aprašo 35.3 papunktis;

 - pagal  projekto vykdytojo - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus:

 - kadangi pagal priemonę valstybės pagalba neteikiama, siekiant, kad finansavimas    nebūtų skirtas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, bei įsigyjantys iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas fiziniai asmenys turi galimybę jas nukreipti į kelis vartojimo objektus, tikslinamas aprašo 3 priedo 6 punktas;

- atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. įsigaliojo elektros rinkos liberalizavimas ir elektros vartotojai gali pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, su kuriuo sudaro elektros tiekimo sutartį (toliau - sutartis). Sutartis sudaroma pagal nepriklausomo tiekėjo priimtą tvarką ir pasitvirtintą formą bei nėra standartizuota visiems nepriklausomiems elektros tiekėjams, todėl pagal sutartį, ar jos priedus neįmanoma nustatyti ar fizinis asmuo tapo gaminančiu vartotoju, jei tapo, tai kada, kokie objektai priklauso gaminančiam vartotojui. Todėl patikslinti aprašo 3 priedo  3, 4, 6, 28, 32.7, 33.3 papunkčiuose, kuriuose patikslinami gaminančio vartotojo sutarties dokumentai bei suteikiama galimybė projekto vykdytojui naudotis AB „Elektros skirstymo operatorius“ duomenų baze (aprašo 3 priedo 41 punktas). Kadangi ši problema aktuali 2020 m. liepos 1 d. paskeltam kvietimui, nes fiziniai asmenys turi įsigyti saulės elektrines iki 2021 m. liepos 31 d. bei 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbtam kvietimui, nes fiziniai asmenys turi įsigyti saulės elektrines iki 2021 m. spalio 20 d., aprašo pakeitimo punktai galios ir nuo 2020 m. liepos 1 d. paskelbtiems kvietimams;

 - siekiant kuo efektyviau panaudoti projekto lėšas bus sudaromas rezervinis sąrašas, t. y. teigiamai įvertintos Registracijos formos, kurioms nepakako kvietimo lėšų, bus įtraukiamos į Rezervinį sąrašą (aprašo 3 priedo 181 punktas) ir siekiant išvengti situacijos, kai fizinis asmuo dėl kitokių parametrų įdiegto įrenginio netenka finansavimo, o sutaupytas finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui iš Rezervinio sąrašo su mažesniais balais (naikinamas aprašo 3 priedo 35 p.);

 - atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir karantiną bei tai, kad nustatytus reikalavimus galima patikrinti ir pagal pateikiamus dokumentus ar pagal projekto vykdytojui prieinamas duomenų bazes, patikslintas aprašo 3 priedo 39.6 papunktis.

 - Patikslintas 3 priedo 11.1 p., nes 3 priedo 2 p. naikinamas trumpinys.

Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui pateikti iki 2021 m. kovo 17 d.

Su ministro įsakymo projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba teisės aktų registre

Pateiktas derinimui 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimo projektas. Projektas parengtas:

-   siekiant sudaryti galimybę kitų priemonių nepanaudotą/sutaupytą finansavimą skirti Priemonei kaip papildomą finansavimą, patikslintas aprašo 8 punktas;

-   atsižvelgiant į Veiksmų programos priedo[2] 9 punkto lentelės pakeitimus, patikslinti aprašo 8 punkte išvardinti finansavimo šaltiniai;

-   atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams[3] 203 punkto pakeitimus, kuriais Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų, patikslintas aprašo 35.3 papunktis;

-   pagal  projekto vykdytojo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus:

-   kadangi pagal priemonę valstybės pagalba neteikiama, siekiant, kad finansavimas nebūtų skirtas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, tikslinamas aprašo 2 priedo 6 punktas;

-   tikslinami fizinių asmenų pateikiami dokumentai (aprašo 2 priedo 8 punktas, 35.4 ir 35.5 papunkčiai);

-   atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. įsigaliojo elektros rinkos liberalizavimas ir elektros vartotojai gali pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, su kuriuo sudaro elektros tiekimo sutartį (toliau – sutartis). Sutartis sudaroma pagal nepriklausomo tiekėjo priimtą tvarką ir pasitvirtintą formą bei nėra standartizuota visiems nepriklausomiems elektros tiekėjams, todėl pagal sutartį, ar jos priedus neįmanoma nustatyti ar fizinis asmuo tapo gaminančiu vartotoju, jei tapo, tai kada, kokie objektai priklauso gaminančiam vartotojui. Todėl patikslinti aprašo 2 priedo  7, 8, 11, 32, 35, 39.7, 40.3 p., kuriuose patikslinami gaminančio vartotojo sutarties dokumentai bei suteikiama galimybė projekto vykdytojui naudotis AB „Elektros skirstymo operatorius“ duomenų baze (aprašo 2 priedo 49 punktas). Kadangi ši problema aktuali ir 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbtam kvietimui, nes fiziniai asmenys turi įsirengti saulės elektrines iki 2021 m. liepos 21 d., aprašo pakeitimo punktai galios ir 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbtam kvietimui;

-   siekiant, kad finansavimas nebūtų skirtas baigtiems projektams (kaip numatyta Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių[4] 403.1. p. bei numatyta ir Priemonės aprašo Nr.1 2 priedo 14 p. bei analogiškos „skėtinės“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės apraše) patikslintas 2 priedo 14 punktas;

-   siekiant kuo efektyviau panaudoti projekto lėšas bus sudaromas rezervinis sąrašas, t. y. teigiamai įvertintos Registracijos formos, kurioms nepakako kvietimo lėšų, bus įtraukiamos į Rezervinį sąrašą (aprašo 2 priedo 241 punktas) ir siekiant, kad išvengti situacijos, kai fizinis asmuo dėl kitokių parametrų įdiegto įrenginio netenka finansavimo, o sutaupytas finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui iš Rezervinio sąrašo su mažesniais balais (naikinamas aprašo 2 priedo 42 punktas);

-   atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir karantiną bei tai, kad nustatytus reikalavimus galima patikrinti ir pagal pateikiamus dokumentus ar pagal projekto vykdytojui prieinamas duomenų bazes, patikslintas aprašo 2 priedo 39.6 papunktis.

-       Ištaisytos techninės klaidos 3 priede.

 

Pasiūlymus prašome teikti iki 2021 m. kovo 8 d.

 

Su projektu kviečiama susipažinti čia arba ES investicijų tinklapyje

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas:

 • siekiant sudaryti galimybę kitų priemonių nepanaudotą/sutaupytą finansavimą skirti Priemonei kaip papildomą finansavimą, patikslintas aprašo 8 punktas;
 • atsižvelgiant į Veiksmų programos priedo 9 punkto lentelės pakeitimus, patikslinti aprašo 8 punkte išvardinti finansavimo šaltiniai;
 • atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 203 punkto pakeitimus, kuriais Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų, patikslintas aprašo 34.4 papunktis;
 • pagal  projekto vykdytojo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus:
 • tikslinami fizinių asmenų pateikiami dokumentai (aprašo 2 priedo 8 punktas, 35.4 ir 35.5 papunkčiai);
 • siekiant kuo efektyviau panaudoti projekto lėšas bus sudaromas rezervinis sąrašas, t. y. teigiamai įvertintos Registracijos formos, kurioms nepakako kvietimo lėšų, bus įtraukiamos į Rezervinį sąrašą (aprašo 2 priedo 211 punktas) ir siekiant, kad išvengti situacijos, kai fizinis asmuo dėl kitokių parametrų įdiegto įrenginio netenka finansavimo, o sutaupytas finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui iš Rezervinio sąrašo su mažesniais balais (naikinamas aprašo 2 priedo 38 punktas);
 • atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir karantiną bei tai, kad nustatytus reikalavimus galima patikrinti ir pagal pateikiamus dokumentus ar pagal projekto vykdytojui prieinamas duomenų bazes, patikslintas aprašo 2 priedo 34.6 papunktis.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2021 m. kovo 2 d.

Su projektu galite susipažinti čia arba ES investicijų tinklapyje.

2021 m. vasario 9 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas Baltupio, Jašiūnų, Kauno E, Lentvario, Rėkyvos ir Šeštokų TP 110 kV skirstyklose“ įgyvendins LITGRID AB.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 4 452 580,00   eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Modernizavus 110/10 kV Baltupio, 110/35/10 kV Jašiūnų, Kauno E, 110/10 kV Lentvario, 110/35/10 kV Rėkyvos ir 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV  skirstyklas, įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą, bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Vilniaus m., Šalčininkų raj., Kauno m., Trakų raj., Šiaulių m. ir Lazdijų raj. savivaldybėse, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais) bei bus prisidedama prie klimato atšilimo mažinimo tikslų (dvejose pastotėse bus įrengiami įrenginiai, neišskiriantys aplinkai taršių medžiagų).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2021 m. sausio 18 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Kvietimo terminas: 2021 m. sausio 18 d. - 2021 m. kovo 18 d.

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą

Planuojama kvietimo finansavimo suma –  6 547 089,00 Eur.

Priemonės tikslas –  sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje.

Remiama veikla: gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Tinkami pareiškėjai  –  savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą. Partneriai yra negalimi.

Didžiausia galima finansavimo suma –  2 000 000,00 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 50 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2021-03-18 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2021-03-18 16:00 val. 

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, mob. 8 687 01 645, el. p. [email protected]

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vedėja Kristina Dėjė, mob.  8 645 30 280, el. p. [email protected]

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.:

tel. 8 682 84182, el. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1-5 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų  aprašo  Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

 

Projektu tikslinamos tinkamos finansuoti išlaidos, kad būtų aiškiau ir paprasčiau galimiems pareiškėjams bei administruojančiai institucijai. Taip pat tikslinamos sąlygos dėl projektų finansavimo sutarčių, kurie įgyvendinami valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės būdu. Kiti tikslinimai atlikti, kad būtų galima paskelbti kvietimą Nr. 2 teikti paraiškas.

 

Projektas buvo derintas su įgyvendinančiąja institucija ir partneriais, bei patikslintas pagal gautas pastabas ir pasiūlymus.

 

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje esinvesticijos.lt  iLietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje  TAIS.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki 2021 m. sausio 6 d. (darbo pabaigos).

Energetikos ministerija kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje finansuoti. Tam skirta 1, 2 mln. Eur, kurie gauti už atsinaujinančių energijos išteklių statistinius perdavimus Liuksemburgui.

Paraiškas gali teikti energetikos sektoriuje veikiančios įmonės, kurios yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį ar analogišką susitarimą su mokslo ir studijų institucija ir MVĮ (mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės).

Didžiausia galima finansavimo lėšų suma vienam projektui – iki 500 000 Eur. Projekto paraiškos pateikimo metu projekto veiklos turi atitikti ne žemesnį negu 3 MTEP etapą „Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas“. Bus remiamos tolesnės MTEP veiklos iki 9 etapo – sukurto naujo produkto įvertinimo .

Vertinant projektus prioritetas bus skiriamas kuriamo produkto technologiniam naujumui ir inovatyvumui, planuojamiems technologiniams pasiekimams. Projektų atranka bus vykdoma konkurso būdu. Paraiškos teikiamos iki 2021 m. vasario 15 d. pabaigos.

Paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti kviečiame teikti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA).

Detali informacija apie konkursą bus skelbiama čia

Konkursai organizuojami pagal aprašą bei aprašą

2020 m. gruodžio 10 d. laikinai einantis energetikos ministro pareigas   Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  37 989 581,03 eurų.

Bus atnaujinama 188 769,39 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 17 881 326,19 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 2291,87 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. gruodžio 9 d. laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

 

Projektą „Dujų kompresorių stočių valdymo modernizavimas ir duomenų centro įrengimas“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 559 690,81 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

 

Projekto „Dujų kompresorių stočių valdymo modernizavimas ir duomenų centro įrengimas“ tikslas – modernizuoti dujų kompresorių stočių valdymo sistemą, pasitelkus šiuolaikinę programine ir techninę įrangę, įdiegti rezervinį duomenų centrą ir užtikrinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą visos Lietuvos gyventojams. Projekto metu bus užtikrintas patikimas ir saugus gamtinių dujų perdavimas visiems Lietuvos teritorijoje esantiems fiziniams bei juridiniams vartotojams.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. gruodžio 10 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas  14  gatvių apšvietimo modernizavimo projektų

Projektus įgyvenda  Uždarosio akcinė bendrovės bei savivaldybių administracijos. Įgyvendinus projektus sistemos atnaujintos bus Plungėje, Šiaulių rajone, Ukmergėje, Marijampolėje, Šilutėje, Jonavoje, Skuode, Panevėžyje, Kauno rajone, Telšiuose, Vilniaus mieste ir rajone, Molėtuose ir  Kėdainiuose.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 9,15 mln. eurų.

 

Gatvių apšvietimo sistemoms atnaujinti paraiškos buvo pateiktos ir Finansuojami tie projektai, kuriuos įgyvendinus modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose galutinės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 40 proc. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, likusią dalį investuos projekto vykdytojai.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “ bei Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „ Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje “ (1 priedas) įgyvendinimo.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba svetainėje .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

 

 Projektu tikslinamos tinkamos finansuoti išlaidos, kad būtų aiškiau ir paprasčiau galimiems pareiškėjams bei administruojančiai institucijai. Taip pat tikslinamos sąlygos dėl projektų finansavimo sutarčių, kurie įgyvendinami valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės būdu. Kiti tikslinimai atlikti, kad būtų galima paskelbti kvietimą Nr. 2 teikti paraiškas.

 

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje esinvesticijos.lt  ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje  TAIS.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki 2020 m. gruodžio 17 d.(darbo pabaigos).

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

 

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms skiriamas virškontraktavimas.

 

Su įsakymu galite susipažinti tinklapyje arba Es investicijų tinklapyje

2020 m. gruodžio 1 d.  ir gruodžio 3 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymus, kuriais skiriamas finansavimas aštuoniems valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  3 398 045 eurų.

Bus atnaujinama 15 642,71 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 182 083,56 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 248,9 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymais kviečiame susipažinti:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. gruodžio 3 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas  projektui " Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose "

 

Projektą įgyvendina  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 9 000 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “ 

Projektų lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmenims įsirengiantiems saulės elektrines namų ūkių reikmėms.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje

  arba svetainėje.

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms finansuojamomis iš Europos regioninės plėtros fondo virškontraktavimas padidinamas iki 69 984 000,00 eurų.

Atkreipiame dėmesį, kad 04.3.1-LVPA-T-116 priemonei „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ planuojama skirti 9 152 601,00 eurų, rezervinių projektų finansavimui. Priemonės 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ paraiškų vertinimas bus baigtas 2020 m. gruodžio 7 d. ir tada paaiškės galutinė priemonei skirta suma. Šiai dienai priemonei planuojama skirti 55 331 399,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, jei baigus paraiškų vertinimą, lėšų poreikis bus mažesnis, susidaręs likutis bus skirtas  04.3.1-LVPA-T-116 priemonei „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Iš šių lėšų bus skelbiamas naujas kvietimas (planuojama skelbti 2020 m. gruodžio pabaigoje). Atitinkamai bus perskaičiuoti priemonių rodikliai.

Projekte taip pat tikslinama 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ ES struktūrinių fondų lėšų suma, kadangi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priede 4 prioriteto (Sanglaudos fondo) suma 12 149,00 eurų didesnė nei priemonių įgyvendinimo plane, Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė pateikė  rekomendaciją ištaisyti neatitikimą. Šią sumą pridedame prie 04.3.2-LVPA-K-102 priemonei skirtos sumos, nes šiai priemonei buvo skirtas 4 prioriteto Energetikos ministerijos Sanglaudos fondo virškontraktavimas, kurio lėšomis 2019 m. gruodžio 23 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-346[1] finansavimas skirtas rezervinių projektų sąrašui.

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2020 m. gruodžio 8 d.

Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje.  

 

[1] 2019 m. gruodžio 23 d. energetikos ministro įsakymas Nr. 1-346 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra““

Informuojame, kad su ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planu susipažinti galima:

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-437)

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;

- Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai.

Atkreipiame dėmesį, kad karantino metu, vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu NR.V-351 „ Dėl koronaviruso (Covid-19) valdymo priemonių“, Energetikos ministerijoje yra laikinai stabdomas gyvas asmenų aptarnavimas.

Jei neturite galimybės su projektu susipažinti nuotoliniu būdu ir norite atvykti su dokumentais susipažinti į Energetikos ministeriją, prašome atvykimo laiką iš anksto suderinti su atsakingais darbuotojais.

Kontaktiniai asmenys:

Gediminas Karalius – Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas, tel. (8 5) 203 4472 (2);

Dainius Bražiūnas  - Energetinio saugumo grupės vadovas, tel. (8 5) 203 4471 (1);

Giedrė Šeškevičienė - Energetinio saugumo grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 203 4471 (7).

Su Vystymo plano sprendiniais bus galima susipažinti Energetikos ministerijos I a. fojė surengtoje viešoje ekspozicijoje, kai karantinas bus atšauktas ir ribojimai dėl visuomenės pateikimo į uždaras patalpas bus panaikinti.

Informuojame, kad su ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planu susipažinti galima:

-  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-438);

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;

- Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai.”           

Atkreipiame dėmesį, kad karantino metu, vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu NR.V-351 „ Dėl koronaviruso (Covid-19) valdymo priemonių“, Energetikos ministerijoje yra laikinai stabdomas gyvas asmenų aptarnavimas.

Jei neturite galimybės su projektu susipažinti nuotoliniu būdu ir norite atvykti su dokumentais susipažinti į Energetikos ministeriją, prašome atvykimo laiką iš anksto suderinti su atsakingais darbuotojais.

Kontaktiniai asmenys:

Gediminas Karalius – Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas, tel. (8 5) 203 4472 (2);

Dainius Bražiūnas  - Energetinio saugumo grupės vadovas, tel. (8 5) 203 4471 (1);

Giedrė Šeškevičienė - Energetinio saugumo grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 203 4471 (7).

Su Vystymo plano sprendiniais bus galima susipažinti Energetikos ministerijos I a. fojė surengtoje viešoje ekspozicijoje, kai karantinas bus atšauktas ir ribojimai dėl visuomenės pateikimo į uždaras patalpas bus panaikinti.

2020 m. lapkričio 16 d. laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB „Amber Grid“ slėgio ribojimo mazgų įrengimas dujotiekių atšakose projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 384 750,00 eurų.

Projekto lėšomis bus finansuojamas slėgio ribojimo mazgų įrengimas dujotiekių atšakose projektas.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

2020 m. lapkričio 17 d. laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato atnaujinimo projektui.

 

Projektas prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas).

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma 1 579 932,98 eurų.

 

Bus sutaupyta apie 100 000 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 100 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taip pat bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

2020 m. lapkričio 6 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  2 022 904 eurų.

Bus atnaujinama 8 055,42 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 425 765 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 113,38 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2020 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1- 1-364 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas AB LITGRID projektu „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Baltupio, 110/35/10 kV Jašiūnų, Kauno E, 110/10 kV Lentvario, 110/35/10 kV Rėkyvos ir 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklose“.

Projektui keliamas uždavinys – modernizuoti (rekonstruoti) 110/10 kV Baltupio, 110/35/10 kV Jašiūnų, Kauno E, 110/10 kV Lentvario, 110/35/10 kV Rėkyvos ir 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklas, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Vilniaus m., Šalčininkų raj., Kauno m., Trakų raj., Šiaulių m. ir Lazdijų raj. savivaldybėse, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimą aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais bei „žaliais“ įrenginiais).

Laukiami projekto rezultatai. patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Vilniaus m., Šalčininkų raj., Kauno m., Trakų raj., Šiaulių m. ir Lazdijų raj. savivaldybėse, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą bei prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais bei „žaliais“ įrenginiais, kurie yra draugiški aplinkai), bus sumažintos skirstyklų eksploatavimo išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus - 34 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė – 9 183 488 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui –4 591 744 EUR.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu  www.tpdris.lt , TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 823 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Valstybei svarbaus projektas planuojamas Tauragės apskrities Pagėgių, Jurbarko rajono savivaldybių teritorijose, Marijampolės apskrities Šakių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių teritorijose.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: [email protected],

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Iniciatoriaus atstovė: projektų vadovė  Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229,  mob. +370 614 84590, el. p.: [email protected]

 

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: [email protected] , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė  Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: [email protected]

 

Susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais bus galima nuo 2020-11-12 iki 2021-01-17:

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437);

• Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;

• Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai;

 

Vystymo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-12-01 iki 2021-01-17*:

•  Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, I aukšto fojė, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius;

•  Vilkaviškio r. savivaldybės patalpose, S. Nėries g.1, LT-70147 Vilkaviškis;

•  Šakių r. savivaldybės patalpose, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai;

•  Jurbarko r. savivaldybės patalpose, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas;

•  Pagėgių savivaldybės patalpose, Vilniaus g.11, LT-99288 Pagėgiai.

* Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso plitimo bei apribojus visuomenės patekimą į uždaras  patalpas, dėl Vystymo plano sprendinių viešos ekspozicijos vietos savivaldybėse prašome kreiptis į konkrečios savivaldybės Architektūros arba Bendrųjų reikalų/Priėmimo skyrių.

 

 

Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir esant rekomendacijoms riboti viešus susirinkimus siekiant išvengti COVID-19 viruso plitimo, teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo susirinkimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

 

Vystymo plano konkretizuotų sprendinių viešas svarstymas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Naudojimosi instrukcija bus pateikta Vystymo plano rengėjo internetinėje svetainėje: : www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

 

Nuorodos tiesioginiam  prisijungimui pateikiamos žemiau.

 

Vystymo plano sprendinių nuotolinis viešas svarstymas vyks atskirai kiekvienai savivaldybei:

•  Vilkaviškio r. savivaldybei 2021-01-18 16.30 val.; prisijungimo nuoroda https://tinyurl.com/KB-SP-Vilkaviskis;

•  Šakių r. savivaldybei  2021-01-18 18.00 val.; prisijungimo nuoroda https://tinyurl.com/KB-SP-Sakiai;

•  Jurbarko r. savivaldybei 2021-01-19 16.30 val; prisijungimo nuoroda https://tinyurl.com/KB-SP-Jurbarkas;

•  Pagėgių savivaldybei 2021-01-19 18.00 val. prisijungimo nuoroda https://tinyurl.com/KB-SP-Pagegiai.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka – Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo teikiami planavimo iniciatoriui raštu elektroniniu paštu [email protected] arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas.

2020 m. spalio 28 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas dviem valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  1 881 390 eurų.

Bus atnaujinama 8454,34 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 550724,8 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 34,79 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Projektų įgyvendinimo tikslas – atnaujinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II auditorinius korpusus, siekiant padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti B energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Įgyvendinus projektus bus padidintas pastatų energijos vartojimo efektyvumas 60 proc., sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams bei dėstytojams.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre. 

Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-348 patvirtino 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ rezervinių projektų sąrašą. Į šį sąrašą įtraukta 14 teigiamai įvertintų projektų, kuriems neužteko kvietimui skirtos 12 mln. sumos, kadangi priemonė, kuria siekiama sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje, sulaukė didelės paklausos. Skyrus papildomų lėšų kvietimui, projektai bus finansuojami iš rezervinių projektų sąrašo pagal patvirtintą eilę.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje

Vadovaujantis 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, kuriame numatyta, kad projektinio pasiūlymo galutinis pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo dienos, kada kvietimas patalpinamas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) tinklalapyje lrv.enmin.lt, išskyrus atvejus, kai Energetikos ministerijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį, prašome iki 2020 m. lapkričio 20 d. informuoti Energetikos ministeriją ar AB „Amber Grid“ pageidauja tinkamai parengtą paraišką pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. [email protected]. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

-  Energetinio saugumo grupės vyr. specialistė G. Talačkaitė, tel., +370 5 203 4471 (3) el. p. [email protected]

2020 m. spalio 15 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato atnaujinimo projektui.

Projektas prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas).

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  831 344,56 eurų.

Bus atnaujinama 3 636,36 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie  765 866,85 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 88,68 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintame pastate bus pasiekta B energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. 1-267 „Dėl pritarimo elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai“, Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. spalio 13 d. priėmė įsakymą Nr. 1-340 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos pakeitimo“, kuriuo pakeičiamas planavimo darbų programos 8 punktas – patikslinta teritorija, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.

 

Nuoroda į patvirtintą įsakymą.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2  (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

 

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.

 

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašome iki 2020 m. lapkričio 9 d. pateikti projektinį pasiūlymą, o jei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pageidauja tinkamai parengtą projektinį pasiūlymą pateikti per trumpesnį laikotarpį, prašome apie tai informuoti Energetikos ministeriją iki 2020 m. spalio 19 d.

 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytais būdais Energetikos ministerijai (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, [email protected]). Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 

2020 m. spalio 9 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymus, kuriais skiriamas finansavimas dvylikai valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektų

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  10 070 683,1  eurų.

 Bus atnaujinama   39 746,19 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie   3 517 528,4 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama   1 193,32 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymais kviečiame susipažinti:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

2020 m. spalio 6 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 6 506 500,00 eurų.

Projekto lėšomis bus finansuojamas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus (IV etapas).

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

2020 m. spalio 7 d. Energetikos ministras pasirašė įsakymąDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo. Šiuo įsakymu padidinamos priemonei skiriamos lėšos iki 36 592 848 (trisdešimt šešių milijonų penkių šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt  aštuonių) eurų.

 Su įsakymu kviečiame susipažinti: Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 patvirtintų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 137 punktu, parengė atnaujintą periodiškai teikiamą Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą 2020 – 2022 metams.

 

2020 m. spalio 7 d. patvirtintame plane nurodoma informacija apie planuojamus per trejus ateinančius metus skelbti kvietimus teikti paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymą bei planuojamus finansavimo šaltinius.

2020 m. spalio 1 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Biržų rajono, Trakų rajono ir Druskininkų savivaldybių projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma – 2 410 268,10 eurų.

 

Biržų rajono savivaldybės projektu planuojama pakeisti Biržų miestų teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažėtų eismo įvykių bei nusikalstamumo rizika, aplinkos tarša.

 

Trakų rajono savivaldybės projektų tikslai - padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą Lentvaryje ir Trakų rajone. Numatoma, kad projektu bus atnaujinta gatvių apšvietimo infrastruktūra ne mažesniame nei 30 km Lentvario miesto gatvių ruože. Atnaujinta infrastruktūra atitinkamose gatvėse visiškai atitiks standarto LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ keliamus reikalavimus. Planuojama atnaujinti Trakų miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrą (šviestuvus, atramas, maitinimo spintas), taip pat įdiegti elektros energijos gamybai skirtą saulės elektrinės. Įgyvendinus projektą modernizuotose gatvių apšvietimo atkarpose Trakų rajone bus modernizuota 780 šviestuvų ir sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,14 GWh.

 

Įgyvendinus Druskininkų savivaldybės projektą, numatoma modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose galutines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc., modernizuoti ne mažiau kaip 2206 vnt. šviestuvų, įdiegiant elektros energiją taupančius LED šviestuvus, pakeičiant senas ir nusidėvėjusias šviestuvų atramas, valdymo spintas.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre

2020 m. rugsėjo 29 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas šešiems valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 4 544 172,98 eurų.

Bus atnaujinama 11 256,01 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 662 665 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 349,74 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. rugsėjo 24 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Alytaus miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 1 408 445,66 eurų.

 

Projektu siekiama atnaujinti didelę dalį (22,88%) Alytaus miesto šviestuvų ir taip išspręsti nusidėvėjusios ir energetiškai neefektyvios gatvių apšvietimo infrastruktūros problemą. Kokybiškas gatvių apšvietimas tamsiu paros metu pagerina matomumą vairuotojams, dviratininkams ir pėstiesiems, sukuria saugią aplinką miesto gyventojams bei svečiams, o tai skatina juos daugiau laiko praleisti viešosiose erdvėse. Modernūs šviestuvai mažina aplinkos taršą, energijos sąnaudas ir miesto biudžeto išlaidas infrastruktūros išlaikymui. Projektu numatoma modernizuoti 1515 šviestuvų, esančių 137 gatvėse, nukloti 73465 m. elektros kabelių, modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose galutines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 %.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre

 

2020 m. rugsėjo 24 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas dviem valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 2 398 537,22 eurų.

Bus atnaujinama 8 433,76 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 657 903,38 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 213,14 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.141 papunkčiu, Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20 ir 21 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-306 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtino planavimo darbų programą. Nuoroda į patvirtintą įsakymą.

Planavimo tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, 2 punkte. Nuoroda į patvirtintą įsakymą. 

Planavimo uždaviniai:

  1. nustatyti konkrečius plotus, kuriuose bus vykdoma vėjo elektrinių plėtra ir eksploatacija, įskaitant esamos situacijos vertinimą ir atsižvelgiant į vėjo elektrinių plėtros vykdymą etapais;
  2. parengti vėjo elektrinių parkų prijungimo prie transformatorių pastotės Baltijos jūroje (toliau – jūrinė transformatorių pastotė) koncepciją (ne mažiau kaip 2 alternatyvas) bei sprendinius pagal išduotas planavimo sąlygas, numatant preliminarias vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių ir jūrinės transformatorių pastotės vietas pagal parengtas alternatyvas;
  3. konkretizuoti tyrimų ir koncepcijos sprendinius, reikalingus atlikti natūrinius tyrimus  jūrinių transformatorių pastočių įrengimo ir vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių vietose pagal parengtas alternatyvas;
  4. Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano teritorijos ribose rezervuoti teritorijas vėjo elektrinių parkų riboms, prijungimo kabeliams, susisiekimo, statybos, aptarnavimo koridoriams ir kitiems infrastruktūros objektams;
  5. numatyti specialiąsias teritorijos naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus;
  6. parengti vėjo elektrinių parkų plėtros Baltijos jūroje Infrastruktūros vystymo  planą;
  7. vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatyta tvarka atlikti Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV).

SPAV reikalingumas – privalomas.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. interneto svetainė www.enmin.lt. Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės vyriausioji specialistė Jevgenija Jankevič, tel. (8 5) 203 4667 (6), jevgenija.jankevic@enmin.lt   

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su Lietuvos energetikos ministro įsakymu ir patvirtinta planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje www.enmin.lt, teisės aktų registre ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-20-411).

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioritetoEnergijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms skiriamas virškontraktavimas bei atsižvelgiant į tai, kad Ateities ekonomikos DNR plane, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), numatyta priemonė „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas).

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, prašome teikti iki š. m. rugsėjo 30 d. (darbo pabaigos).

2020 m. rugsėjo 22 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Kaišiadorių rajono, Širvintų rajono, Utenos miesto, Palangos miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybių projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma – 1 928 731, 83 eurų.

 

Projektu „Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje“ planuojama padidinti Kaišiadorių rajono gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą, užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą ir pakeisti savivaldybės teritorijoje esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Modernizuotų šviestuvų skaičius sudarytų 639 vnt., sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,22 GWh.

 

Projektu „Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas“ siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos kokybę Širvintų rajone ir energijos vartojimo efektyvumą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti rajono gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Įgyvendinus projektą modernizuotose gatvių apšvietimo atkarpose bus modernizuoti 664 šviestuvai ir sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,15 GWh.

 

Projektu „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ siekiama modernizuoti Utenos miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrą ir tokiu būdu padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir paslaugų (apšvietimo) kokybę bei mažinti aplinkos taršą. Bus atnaujinami gatvių šviestuvai, atramos, skirstymo bei maitinimo spintos, diegiamos intelektualios valdymo ir kontrolės sistemos bei atliekami kiti su tinklų modernizavimų susiję darbai. Įgyvendinus Projektą sumažės elektros energijos sąnaudos, išlaidos skirtos elektros energijai įsigyti, ŠESD emisijos ir pagerės paslaugų kokybė. Modernizuotų šviestuvų skaičius sudarytų 658 vnt., sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,19 GWh.

 

Projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Palangos mieste“ tikslas - padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos kokybę Palangos mieste ir energijos vartojimo efektyvumą. Įgyvendinus projektą bus modernizuota 285 vnt. šviestuvų ir planuojama sutaupyti daugiau nei 40 proc. metinio galutinės energijos kiekio.

 

Projekto „Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių apšvietimo modernizavimas“ metu planuojama modernizuoti senus susidėvėjusius šviestuvas, kas padės sumažinti elektros energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40% bei prisidės prie mažesnių gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimo sąnaudų. Įgyvendinus projektą pagerės apšvietimo kokybė, sumažės elektros energijos ir apšvietimo sistemos eksploatavimo sąnaudos bei bus sumažinti CO2 išmetimai. Modernizuotų šviestuvų skaičius sudarytų 814 vnt., sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,45 GWh.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre.

2020 m. rugsėjo 16d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 1 966 213,54 eurų.

Bus atnaujinama 17 489,76 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 856 707,8 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 131,52 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. rugsėjo 14 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-295 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti svetainėje arba ES investicijų tinklapyje

Skirtas finansavimas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektui, kuris prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano.

 

2020 m. rugsėjo 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas projektui „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas panaudojant Ateities ekonomikos DNR plano lėšas".

 

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 13 000 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ bei prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms (gaminančių vartotojų skatinimas)“ (2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)) įgyvendinimo.

 

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmens, norintiems įsirengti nedidelės galios saulės elektrines.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba svetainėje.

2020 m. rugsėjo 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas dviem gatvių apšvietimo modernizavimo projektams.

 

Projektus įgyvendins Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ir Neringos savivaldybės administracija.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma – 2 111 590,14 eurų.

 

Projektu „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ siekiama padidinti Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą, modernizuojant gatvių apšvietimo infrastruktūrą. Numatoma pakeisti į LED ne mažiau kaip 10 000 vnt. šviestuvų, o galutines energijos sąnaudas sumažinti modernizuotoje dalyje ne mažiau kaip 40 proc.

Įgyvendinus projektą „Gatvių apšvietimo modernizavimas Neringos savivaldybėje“ modernizuota gatvių apšvietimo sistema leistų efektyviau naudoti elektros energiją, būtų užtikrinamas saugumas tamsiu paros metu, taupomos gatvių apšvietimui išleidžiamos lėšos ir prisidedama prie aplinkos taršos mažinimo. Modernizuotų šviestuvų skaičius sudarytų 720 vnt., sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,138 GWh.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre.

2020 m. rugsėjo 10 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas projektui „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose".

 

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Papildomas finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 9 500 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ bei 5 000 000 eurų prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)) įgyvendinimo.

 

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmens, norintiems pasikeisti neefektyviai veikiančius biokuro katilus.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba svetainėje.

 

 

2020 m. rugsėjo 9 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas projektui "Kogeneracinės elektrinės Alytaus miesto CŠT sistemoje statyba"

 

Projektus įgyvendina  UAB „Biovatas“

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 6 000 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “ įgyvendinimo.

 

Projektų lėšomis bus skirtas finansavimas nepriklausomam šilumos gamintojui, kuris įsirengs naujus didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginius, kurių visa pagaminta šilumos energija bus tiekiama į šilumos tinklus.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba svetainėje

2020 m. rugsėjo 9 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas  projektams "Girelės RK Jonavoje rekonstrukcija įrengiant 2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios biokuro kogeneracinę elektrinę", "Rajoninės katilinės Nr.2 (RK-2) rekonstrukcija.

 

Biokuro kogeneracinės jėgainės įrengimas, Pramonės g. 95, Vilnius" ir "Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba"

 

Projektus įgyvenda  Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, AB Vilniaus šilumos tinklai ir Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 13 285 390,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “ bei Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“  „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas) įgyvendinimo.

 

Projektų lėšomis bus skirtas finansavimas šilumos tiekėjams, kurie įsirengs naujus didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginius, kurių visa pagaminta šilumos energija bus tiekiama į šilumos tinklus.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-274 pritarė ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. [email protected], interneto svetainė www.enmin.lrv.lt.

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. [email protected], interneto svetainė www.litgrid.eu. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Skirmantė Dubovikienė, tel. (8 707) 02221, tel. (8 697) 55894  el. p. [email protected].

Vystymo plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. [email protected].

Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. [email protected].

Planuojama teritorija: Joniškio rajono savivaldybė, Gataučių seniūnija, Lydekių, Jauniūnų, Dargių ir Ivoškių kaimai.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalias įgyvendinant projektą pertvarkomų elektros energijos perdavimo linijų trasas; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su LR energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-274  Vystymo plano koncepcija, SPAV ataskaita, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma galima:

Šiuo Projektu patikslinami Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pavadinimai pagal aktualią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos versiją.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Su projektu galite susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje

 

2020 m. rugsėjo 3 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Elektrėnų savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma 204 438,22 eurų.

 

Projekto tikslas – padidinti Elektrėnų savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą. Numatoma atnaujinti Elektrėnų savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Projektu planuojama pakeisti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Elektrėnų savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių, nusikalstamumo rizikas bei aplinkos taršą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-267 pritarė ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) koncepcijai (koncepcijos II alternatyvai).

 Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  LITGRID, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: [email protected],

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Kontaktinis asmuo: projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229,  mob. +370 614 84590, el. p.: egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: [email protected] , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: [email protected]

Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentų rengėjas:  UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: [email protected].

 Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el. p.: [email protected]

Planuojama teritorija

Pagėgių, Jurbarko rajono, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių teritorija.

Planavimo tikslai: 

1. Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires;

2. Užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą;

3. Nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą;

4. Numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-267 , Vystymo plano koncepcija, SPAV ataskaita, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma galima:

  TPDR informacinėje sistemoje adresu: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437;

•   Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas

Planavimo iniciatoriaus  LITGRID, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu >Tinklo plėtra >Strateginiai projektai>Kruonio HAE-Bitėnai

 

Šiuo keitimu suvienodinamos Projekto 2 priedo 10 punkto nuostatos su Projekto 2 priedo 24 p., kurio pakeitimas jau buvo suderintas su socialiniais ir ekonominiais partneriais ir patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Su projektu galite susipažinti Teisės aktų informacinės sistemos svetainėje  arba ES investicijų tinklapyje.

 

2020 m. rugpjūčio 12 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ patvirtino priemonės „ Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose “projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.2.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti TAR arba ES investicijų tinklapyje.

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-266 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2.

Su įsakymu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje.

2020 m. rugpjūčio 27 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Vilkaviškio ir Šilalės rajono savivaldybių gatvių apšvietimo modernizavimo projektams.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma - 694 941,35 eurų.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės projektu planuojama pakeisti Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių, nusikalstamumo rizikas bei aplinkos taršą.

 

Šilalės rajono savivaldybės projekto tikslas – padidinti savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą. Numatoma atnaujinti Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Projekto veikla – elektros energiją taupančių priemonių diegimas. Planuojama pakeisti Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių, nusikalstamumo rizikas bei aplinkos taršą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre.

 

2020 m. rugpjūčio 25 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma 441 177,42 eurų.

 

Projektu planuojama pakeisti Kauno miesto teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių ir nusikalstamumo riziką bei sumažintų aplinkos taršą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 D. Įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų  aprašo  Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje. 

2020 m. rugpjūčio 24 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

 

Projektą „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 3 041 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

 

Projekto „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ tikslas – užtikrinti Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių patikimą ir efektyvų veikimą, atnaujinant ir įdiegiant šiuolaikinius įrenginius ir pažangias technologijas. Modernizavus dujų skirstymo stotis būtų užtikrintas patikimas ir saugus dujų tiekimas prie minėtų stočių prijungtiems vartotojams.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. Įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje  bei ES investicijų tinklapyje.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2  (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

 

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir kuriam, vadovaujantis Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas) sąrašu (priemonė „Saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms (gaminančių vartotojų skatinimas)“), numatytas 13 mln. eurų finansavimas.

 

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašome iki 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikti projektinį pasiūlymą, o jei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pageidauja tinkamai parengtą projektinį pasiūlymą pateikti per trumpesnį laikotarpį, prašome apie tai informuoti Energetikos ministeriją iki 2020 m. rugpjūčio 20 d.

 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytais būdais Energetikos ministerijai (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, [email protected]). Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

2020 m. rugpjūčio 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimas“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 2 196 750, 00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Projekto „Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) įrengimas“ tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą pietinėje, pietvakarinėje, pietrytinėje, šiaurinėje, centrinėje Lietuvos dalyse – Alytaus raj., Birštono sav., Kauno raj., Panevėžio raj., Pasvalio raj., Prienų raj., Trakų raj., Vilkaviškio raj., Vilniaus miesto, Vilniaus raj. esančiose teritorijose.

Projekto metu bus pakeisti susidėvėję ir toliau netinkami eksploatuoti čiaupų mazgai ir jų valdymas užtikrintas iš operatyvaus technologinio valdymo sistemos.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

 

Pakeitimas inicijuotas, siekiant patikslinti 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ (toliau –  Priemonė) fiziniam asmeniui projekto finansuojamą dalį.  Pagal Priemonę kvietimai fiziniams asmenims buvo skelbti 2020 m sausio 2 d. (fiziniai asmenys iki 2021 m. sausio 1 d. turi pateikti Išlaidų kompensavimo prašymus) ir liepos 1 d. (šiuo metu vertinamos registracijos formos),  kadangi VšĮ Europos socialinio fondo agentūra patikslino fiksuotąjį įkainį, t. y. jis sumažėjo, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems fiziniams asmenims pateikusiems registracijos formas ir nenukentėtų jų teisėti lūkesčiai, Energetikos ministerija padidino fiziniam asmeniui projekto finansuojamą dalį iki 36,4932 proc. (t. y. finansuojamoji suma liko ta pati 323,00 eurų/kW). Projekte numatyta, kad įsakymo  nuostatos taikomos nuo patikslintos Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo ataskaitos patvirtinimo datos, planuojama ataskaitos patvirtinimo data -2020 m. rugpjūčio 12 d. 

 

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugpjūčio 19 d.

 

Su projektu galite susipažinti tinklapyje bei ES investicijų tinklapyje.

2020 m. rugpjūčio 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB LITGRID elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  430 234,00 eurų.

 

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą, elektros energetikos sistemos (toliau – EES) darbo stabilumą, diversifikuotų energijos šaltinių integraciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos EES, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. Tam reikalinga atnaujinti ir išplėsti EES perdavimo tinklą. 110/10 kV Ekrano TP 110 kV skirstyklos modernizavimas (rekonstravimas) prisidės prie EES tinklo atnaujinimo. 

 

Modernizavus 110/10 kV Ekrano TP 110 kV skirstyklą įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Panevėžio m. savivaldybėje, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti  Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. rugpjūčio 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymus, kuriais skiriamas finansavimas Visagino ir Kazlų Rūdos savivaldybių administracijų gatvių apšvietimo modernizavimo projektams.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 1 464 245, 22 eurų.

 

Visagino mieste projekto metu numatoma, kad bus pakeisti 2756 vnt. esami natrio lempų šviestuvai į LED šviestuvus, rekonstruota dalis esamo apšvietimo elektros tinklo paklojant apie 25,49 km naujo elektros linijų bei pakeičiant 614 vnt. esamų atramų naujomis.

 

Bus siekiama padidinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą, atnaujinant gyvenviečių gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

 

Su ministro įsakymais kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje, įsakymas Nr. 1, įsakymas Nr. 2 arba Teisės aktų registre, įsakymas Nr. 1, įsakymas Nr. 2.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 822 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-242 parengtas ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Planas) koncepcija bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planuojama teritorija: Baltijos jūra (išskirtinė Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir teritorinė jūros dalis), Palangos m., Kretingos rajono savivaldybės.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. [email protected], interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. [email protected], interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590  el. p. [email protected].

Plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. [email protected].

Plano SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. [email protected].

Susipažinti su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

 • Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.palanga.lt>Teritorijų planavimas>Teritorijų planavimo viešumas;
 • Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kretinga.lt>Teritorijų planavimas ir statyba;
 • Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje;
 • Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Pasiūlymus dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.

Supažindinimo su Plano koncepcija ir SPAV ataskaita vieši susirinkimai įvyks:

2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga;

2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės tarybos salėje, Savanorių g. 29A, II aukštas, Kretinga.

Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktas transliacijos nuorodas (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFmY2YyOWYtNDg4MS00NWZlLTkzMmEtNmMzYzI1ZmFiMTIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a586acf-d8a0-4bce-b45d-cfb688cebbae%22%2c%22Oid%22%3a%222d5e612a-6480-4aa2-9de3-23294f1bbd7e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmYmFiYWEtNGE1NS00ZjgzLTk4NTgtMDcwOWUyZTQwMjMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a586acf-d8a0-4bce-b45d-cfb688cebbae%22%2c%22Oid%22%3a%222d5e612a-6480-4aa2-9de3-23294f1bbd7e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta UAB „Urbanistika“ interneto svetainėje.

Taip pat pažymime, kad viešo susirinkimo vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo susirinkimo. Tuo atveju, jei vis dar bus įvesta ekstremali padėtis ir/ar karantinas, ir/ar taikomi apribojimai dėl susibūrimų viešas susirinkimas gali būti vykdomas tik nuotoliniu būdu pagal pateiktas transliacijų nuorodas.

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-00-19-436).

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas:

 • vadovaujantis pasiūlymu keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (56) ir kuriuo Priemonei papildomai skirta 4,5 mln. eurų;
 • vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonei 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ skiriamas 5 mln. eurų virškontraktavimas;
 • vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių[1]  671 nuostatomis, todėl nebus prašoma kartu su valstybės projekto projektiniu pasiūlymu teikti investicijų projektą;
 • pagal  projekto vykdytojo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Su projektu galite susipažinti svetainėje arba ES investicijų tinklapyje.

 

[1] patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

 

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms skiriamas virškontraktavimas.

 

Su įsakymu galite susipažinti tinklapyje arba ES investicijų tinklapyje

2020 m. rugpjūčio 10 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 962 155,74 eurų.

 

Bus atnaujinama 10 074,8 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 537 026,34 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 163,57 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos  galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

2020 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui. 

Projektą „Programinės įrangos perdavimo sistemos operatoriaus ir sistemos naudotojų dujų srautų valdymui ir keitimuisi informacija užtikrinti diegimas“  įgyvendins AB „Amber Grid“.

Papildomas Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 148 538,27  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių svetainėje ir  teisės aktų registre

 

2020 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-234 Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ pritarta inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (koncepcijos IV alternatyvai). Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.“ Su įsakymu susipažinti galima TAIS.

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms skiriamas virškontraktavimas.

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 7 d.

Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje.  

2020 m. liepos 30 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas penkiems valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 2 686 050,99 eurų.

Bus atnaujinama 23 446 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 324 560,34 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 2 192,07 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos  galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. liepos 28 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB LITGRID elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  1 110 795,00 eurų.

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą, elektros energetikos sistemos (toliau – EES) darbo stabilumą, diversifikuotų energijos šaltinių integraciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos EES, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. Tam reikalinga atnaujinti ir išplėsti EES perdavimo tinklą. 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklų modernizavimas (rekonstravimas) prisidės prie EES tinklo atnaujinimo. 

Modernizavus minėtas skirstyklas įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Vilniaus raj. ir Klaipėdos raj. savivaldybėse, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.  

Su ministro įsakymu (techninės klaidos ištaisymo įsakymas) kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.  

2020 m. liepos 17 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-209 patvirtintas Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)

Finansuojamos veiklos:

- nepatikimų elektros tinklų oro linijų keitimas požeminėmis arba oro kabelių linijomis;

- elektros skirstomųjų tinklų elementų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas.

Finansavimo suma – numatoma skirti iki 9 890 000 eurų  projektams įgyvendinti.

Priemonės finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas – konkursas

Galimi pareiškėjai – Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra juridinis asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą elektros energetikos skirstymo licenciją.

Paraiškos pateikimo terminas - Paraiška kartu su papildomais dokumentais pagal Aprašą turi būti pateikiami VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai adresu [email protected] iki 2020 m. rugpjūčio 5 d.

Paraiškos vertinimo trukmė – 20 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo pabaigos datos

Daugiau informacijos rasite Apraše.

 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros kontaktinio asmens duomenys:

Lina Žongolavičiūtė, el. paštas [email protected], tel. 8 613 91279.

2020 m. liepos 17 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Kretingos rajono savivaldybės administracijos gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma - 416 452,83 eurų.

 

Projektu siekiama atnaujinti dalį Kretingos miesto apšvietimo sistemos: dalyje gatvių pakeisti neefektyvius šviestuvus į energiją taupančius, dalyje gatvių modernizuoti visą apšvietimo infrastruktūrą bei atnaujinti valdymo spintas. Įgyvendinus projektą modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose bus sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. galutinių energijos sąnaudų.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre

2020 m. liepos 16d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB LITGRID elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 589 162,50 eurų.

Modernizavus 110/10 kV Priekulės TP 110 kV skirstyklą įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Klaipėdos raj. savivaldybėje, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. liepos 14 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 1 670 786,11 eurų.

Atnaujinus Vytauto Didžiojo karo muziejų, Mažeikių politechnikos mokyklos pastatus ir A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų kasmet bus sutaupoma apie 2 080 740 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 148,18 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taip pat bus padidinta energetinio naudingumo klasė iki C ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos energijos sąnaudos bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

2020 m. liepos 10 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 908 626,48 eurų.

Projektu siekiama modernizuoti gatvių apšvietimo infrastruktūrą Klaipėdos rajono savivaldybės miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Bus įrengti gatvių apšvietimo šviestuvai ir sukurta gatvių apšvietimo sistema, kuri atitinka su gatvių apšvietimu susijusių standartų nustatytus reikalavimus. Gatvių apšvietimo sistemos elementai bus įrengti pagal Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Dabartinės (modernizuotos) gatvių apšvietimo infrastruktūros elektros energijos suvartojimas sumažės ne mažiau kaip 40 proc., o eksploatavimo sąnaudos sumažės iki 20 proc.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalis „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.141 papunkčiu, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą ir planavimo tikslus.

Planavimo tikslai: 

 • sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje;  
 • didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės vyriausioji specialistė Jevgenija Jankevič, tel. (8 5) 203 4667 (6), jevgenija.jankevic@enmin.lt   

Susipažinti su sprendimo projektu galima čia.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2020 m. liepos 24 d. prašome teikti raštu planavimo organizatoriui – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Energetikos ministerija kviečia pateikti projektinius pasiūlymus ES paramos priemonei 06.3.1-LVPA-V-103 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“[1].

Kvietimas skelbiamas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais:

 • Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d.)
 • Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. sausio 29 d.) patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu.

Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.16.00 val. 

Prašome iki 2020 m. liepos 31 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Energetikos konkurencingumo grupės vyr. specialistė A. Grėbliūnaitė, tel. (8 5) 203 4474(3), el. p. [email protected];
 • Energetikos konkurencingumo grupės vadovas K. Švaikauskas, tel. (8 5) 203 4474(1), el. p. [email protected];
 • Investicijų skyriaus vyr. specialistė vyr. specialistė V. Baltmiškytė, tel. (8 5) 203 4679(3), el. p. [email protected].
 

[1] 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 uždavinys „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“.

Europos Komisija paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas Inovacijų fondui. Naujasis 2021-2030 m. laikotarpiui įsteigtas ES inovacijų fondas finansuos projektus, svariai padėsiančius mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimus.

Bus remiami su novatoriškomis technologijomis, procesais ar produktais susiję projektai, skirti atsinaujinančiųjų išteklių energijai, energijos kaupimo technologijoms, saugiam CO2 surinkimui ir geologiniam saugojimui ar panaudojimui.

Paraišką pagal pirmąjį Inovacijų fondo kvietimą iki spalio 29 d. gali pateikti vienas juridinis asmuo arba juridinių asmenų konsorciumas Europos Komisijos finansavimo ir konkurso galimybių portale.

Pirmojo kvietimo metu siekiama surinkti vadinamąsias susidomėjimo paraiškas, kuriose turi būti įvertintos galimybės išvengti ŠESD išmetimų, taip pat technologijos naujumas, palyginti su dabartiniais sprendimais ir projekto branda technologiniu, finansiniu bei įgyvendinimo požiūriu. Bus orientuojamasi į daugiau kaip 7,5 mln. eurų vertės projektus.

Paraiškas vertins Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA). Atrinkus pirmines susidomėjimo paraiškas, jų pateikėjai iki 2021 m. II ketvirčio bus pakviesti atsiųsti išsamų projekto aprašymą su kaštų ir naudos analize, projekto plėtojimo galimybių įvertinimu (ar jis vienkartinis, t. y. skirtas konkrečiai įmonei, regionui, šaliai, ar lengvai pritaikomas ir kitose ES šalyse).

Inovacijų fondo lėšomis gali būti remiama iki 60 proc. projekto išlaidų. Pažymėtina, kad projektai gali būti finansuojami ir jungtiniu būdu – su „Horizon“, „Invest EU“, „LIFE“, „Connecting Europe Facility“ ir kt. programomis ar fondais.

Bendra naujojo Inovacijų fondo vertė – 400 mln. apyvartinių taršos leidimų (10 mlrd. eurų). Jie bus paskirstomi reguliariai skelbiant kvietimus teikti paraiškas 2021-2030 m. laikotarpiu.

Atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti čia.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją:

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/naujasis-es-inovaciju-fondas-finansuos-siltnamio-duju-ismetimams-mazinti-skirtus-projektus

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projektą (toliau - Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje ir TAIS.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti 10 d. d. iki 2020 m. liepos 21 d.(darbo pabaigos).

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtino 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ aprašo pakeitimą. Pakeitimas parengtas, siekiant 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimo reikalavimuose nustatyti prievolę turtą drausti privačiam partneriui, kai projektas yra įgyvendinamas valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės (toliau – VPSP) būdu. Toks reikalavimas yra aiškesnis projektų vykdytojams, nes įgyvendinant projektus VPSP būdu modernizuojamas turtas perduodamas privačiam subjektui patikėjimo sutartimi, todėl turto draudimo riziką turi prisiimti privatus subjektas.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. birželio 18 d. įsakymu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

 

Pakeitimai atlikti pagal pasiūlymą keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (56).

Su įsakymu galite susipažinti tinklapyje arba Es investicijų tinklapyje.

2020 m. birželio 16 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 2 056 589,39 eurų.

Šiuolaikinio meno centro modernizavimo tikslas - gerinti Šiuolaikinio meno centre teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą įdiegiant energetinio naudingumo priemones. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, būtina modernizuoti Šiuolaikinio meno centro infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos pastato šildymo, vėdinimo sistemos, pakeisti langai ir durys, apšildytos pastato sienos, stogas  ir perdangos. Numatoma suremontuoti parodines ir pagalbines erdves, modernizuoti kino, konferencijų sales, sandėliavimo ir kitas pagalbines patalpas. Sėkmingas naujų energetinių taupymo priemonių  įgyvendinimas leis sumažinti bendrą  pastato energijos suvartojimą.

Kauno kolegija planuoja atnaujinti bendrabutį, esantį adresu Kalniečių g. 126, Kaune. Bendrabučio energinio naudingumo klasė yra žema - F. Projekto metu planuojama pakeisti langus, apšiltinti lauko  ir rūsio sienas, palėpės perdangą bei cokolį ir pravalyti vėdinimo kanalus, taip pat suremontuoti bendrojo naudojimo laiptines.  Įgyvendinus šias priemones, būtų pasiekta pastato energinio naudingumo klasė - B. Galutinės energijos sąnaudos atnaujintame bendrabutyje sumažėtų apie 40 procentų, o pats pastatas atitiktų dabar galiojančius pastatų energinio efektyvumo reikalavimus, pagerėtų vidaus mikroklimato sąlygos bei gyvenamoji aplinka, šiluminės energijos sutaupymas sąlygotų anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimą bei oro taršos pokyčius. Be to, projekto metu atnaujintas pastatas ir sukurtos tinkamos gyvenimo sąlygos studentams, prisidėtų prie studijų patrauklumo, prieinamumo  ir tarptautiškumo didinimo.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Papildomai informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 823 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija: Tauragės apskrities Pagėgių, Jurbarko rajono savivaldybių teritorijos, Marijampolės apskrities Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybių teritorijos.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  LITGRID, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: [email protected],

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229,  mob. +370 614 84590, el. p.: egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: [email protected] , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: [email protected]

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: [email protected].

 Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el. p.: [email protected]

Ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į valstybės institucijų buveines, susipažinti su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita  galima žemiau nurodytose interneto svetainėse.

Susipažinti su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. birželio 1d. iki 2020 m. birželio 29 d.:

   TPDR informacinėje sistemoje adresu: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437;

  Planavimo organizatoriaus LR energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lt;

  Planavimo iniciatoriaus  LITGRID, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Kruonio HAE-Bitėnai.

Informacija apie susipažinimą papildomai paskelbta:

   Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt;

○    Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt;

○    Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;

○    Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos teikiami Vystymo plano rengėjui el. paštu [email protected] ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. birželio 1d. iki 2020 m. birželio 30 d. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus karantiną bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės susirinkimas dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks 2020 m. birželio 30 d. 17.00 val. Šakių rajono savivaldybės posėdžių salėje I-ame aukšte, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktą transliacijos nuorodą:

     https://tinyurl.com/KrHAE-B-koncepcija

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

 

Projektas parengtas, siekiant įgyvendinimo reikalavimuose nustatyti prievolę turtą drausti privačiam partneriui, kai projektas yra įgyvendinamas valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės (toliau – VPSP) būdu. Toks reikalavimas yra aiškesnis projektų vykdytojams, nes įgyvendinant projektus VPSP būdu modernizuojamas turtas perduodamas privačiam subjektui patikėjimo sutartimi, todėl turto draudimo riziką turi prisiimti privatus subjektas.

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje ir TAIS

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. birželio 23 d.(darbo pabaigos).

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 825 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-245 parengtas ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planuojama teritorija: Joniškio rajono savivaldybė, Gataučių seniūnija, Lydekių, Jauniūnų, Dargių ir Ivoškių kaimai.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalias įgyvendinant projektą pertvarkomų elektros energijos perdavimo linijų trasas; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. [email protected], interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. [email protected], interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Skirmantė Dubovikienė, tel. (8 707) 02221, tel. (8 697) 55894  el. p. [email protected].

Specialiojo plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. [email protected].

Specialiojo plano SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. [email protected].

Susipažinti su parengtu Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. liepos 22 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

 • Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.joniškis.lt>Teritorijų planavimas>Informacija>Archyvas (http://www.joniskis.lt/lit/Archyvas-/25);
 • Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos skelbimų lentoje.

Pasiūlymus dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. liepos 22 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.

Supažindinimo su koncepcija ir SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks 2020 m. liepos 22 d. 17.00 val. Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos salėje antrame aukšte, adresu Mokyklos g. 5, Gataučių k. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Papildomai viešas susirinkimas dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. liepos 22 d. 17.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNjNDI2YmEtMDc2MS00ZDhkLTgxOGItZWNjNGZkNzkyZTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a586acf-d8a0-4bce-b45d-cfb688cebbae%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f9f64a-ed90-4da1-869d-8ef55f1277f9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

(nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios).

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta UAB „Urbanistika“ interneto svetainėje www.urbanistika.lt > Naujienos (http://www.urbanistika.lt/lt/articles).

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-47-19-439).

PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE PROJEKTO VIEŠINIMO PROCEDŪRAS                                                                                                                                                                                                                             

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija: Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijos.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: [email protected],

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, mob. tel.:  +370 687 93476, el. paštas: [email protected].

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: [email protected] , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898,

el. paštas: [email protected].

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: [email protected]. Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el.p.: [email protected].

Susipažinti su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo  2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 17 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos teikiami Vystymo plano rengėjui el. paštu [email protected] ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 18 d. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantino švelninimo sąlygas, viešas visuomenės susirinkimas dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks 2020 m. birželio 18 d. 17.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktą transliacijos nuorodą:   https://tinyurl.com/D-B-koncepcija.

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo projektą.

 

Pakeitimai atlikti pagal pasiūlymą keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (56).

Pastabų laukiame iki 2020-06-15 darbo dienos pabaigos.

 

Su projektu galite susipažinti tinklapyje arba Es investicijų tinklapyje

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. birželio 2 d. įsakymu patvirtino 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimą.

Pakeitimas inicijuotas, siekiant 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ (toliau –  115 Priemonė) veiklas „Įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose;“ ir „Įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje“ perkelti į 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“  (toliau – 114 Priemonė). Pagal 115 Priemonę kvietimai fiziniams asmenims bus skelbiami tik pagal veiklą „Įsigijimas iš elektrinių parkų“, o pagal 114 Priemonę bus rengiamas naujas projektų finansavimo sąlygų aprašas, pagal kurį bus finansuojamos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos. Toks priemonių atskyrimas bus aiškesnis, suprantamesnis fiziniams asmenims, todėl supaprastės priemonių administravimas, bus nustatoma mažiau netinkamų išlaidų.

Su Įsakymu galite susipažinti tinklapyje bei Es investicijų tinklapyje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 patvirtintų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 137 punktu, parengė atnaujintą periodiškai teikiamą Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą 2020 – 2021 metams.

Patvirtintame plane nurodoma informacija apie planuojamus per ateinančius metus skelbti kvietimus teikti paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymą, bei planuojamus finansavimo šaltinius.

 

Planą rasite čia

2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui. 

Projektą „Telšių dujų skirstymo stoties, Šiaulių dujų skirstymo stoties ir Mažeikių dujų apskaitos stoties modernizavimas“  įgyvendins AB „Amber Grid“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 2 027 500,00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

 Projekto „Telšių dujų skirstymo stoties, Šiaulių dujų skirstymo stoties ir Mažeikių dujų apskaitos stoties modernizavimas“ tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.  
Projekto metu Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stotyse bei Mažeikių dujų apskaitos stotyje bus sumontuota nauja, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti technologinė įranga, įdiegti pažangūs infrastruktūros elementai. Tai sudarys sąlygas lankstesniam dujų perdavimo sistemos (šiuo atveju dujų skirstymo stočių) valdymui, signalizacijų sistemoms, duomenų surinkimui bei jų perdavimui.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių svetainėje ir Seimo teisės aktų registre

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2020 m. gegužės 21 d.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1- 1-131 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2 papildytas 3 AB LITGRID projektais:

1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Priekulės TP skirstykloje“,

2. „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Ekrano TP skirstykloje“,

3.  -„Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklose“   

 

 1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Priekulės TP skirstykloje:

Projektui keliamas uždavinys modernizuoti (rekonstruoti) 110/10 kV Priekulės TP 110 kV skirstyklą, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Klaipėdos raj. savivaldybėje, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimą aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais)..

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Klaipėdos raj. savivaldybėje, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą, prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), sumažins skirstyklos eksploatavimo išlaidas.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus - 27 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė1 330 802 EUR EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui665 401 EUR EUR.

 

 1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Ekrano TP skirstykloje:

Projektui keliamas uždavinys modernizuoti (rekonstruoti) 110/10 kV Ekrano TP 110 kV skirstyklą, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Panevėžio m. savivaldybėje, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimą aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais)..

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Panevėžio m. savivaldybėje, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą, prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), sumažins skirstyklos eksploatavimo išlaidas.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus - 28 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė860 469  EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui430 234 EUR.

 

 1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklose:

Projektui keliamas uždavinys modernizuoti (rekonstruoti) 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklas, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Vilniaus raj. ir Klaipėdos raj. savivaldybėse, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimą aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais)..

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Vilniaus raj. ir Klaipėdos raj. savivaldybėse, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą, prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), sumažins skirstyklos eksploatavimo išlaidas.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus - 35 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė2 221 590   EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui1 110 795 EUR.

2020 m. gegužės 22 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus.


Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje  bei ES investicijų tinklapyje.

 

2020 m. gegužės 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas papildomas finansavimas  projektui "Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose "

 

Projektą įgyvenda  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 2 169 794,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “  įgyvendinimo.

 

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmenims, kurie neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus pakeis į  efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

 

2020 m. gegužės 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas papildomas finansavimas  projektui "Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas"

 

Projektą įgyvenda  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 2 830 206,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “  įgyvendinimo.

 

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmenims, kurie įsirengs ir naudos mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

 

2020 m. gegužės 13 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-119 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. Įsakymo Nr. 1–33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.


Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

2020 m. balandžio 30 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-113 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ patvirtino priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.


Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

 

2020 m. balandžio 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Kvietimo pradžia: 2020 m. balandžio 30 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. rugsėjo 1 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma –   12 000 000,00 Eur.

Priemonės tikslas –  sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje. 

Remiama veikla: gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Tinkami pareiškėjai  –  savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą. Partneriai yra negalimi.

Didžiausia galima finansavimo suma –  2 000 000,00 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 50 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-09-01 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-09-01 16:00 val. 

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, tel. (8 5) 268 7429, el. p. [email protected].

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vedėja Kristina Dėjė, tel. (8 5) 268 7453, el. p. [email protected].

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.:

tel. 8 682 84182, el. p. [email protected].

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas)

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje ir TAIS.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki 2020 m. gegužės 18 d.(darbo pabaigos).

 

2018 m. kovo 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Nr. 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2018-03-30, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-05-29, 24.00 val.
Kvietimo biudžetas: 13 661 016,08 Eur
Tinkami pareiškėjai: Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai.

Kvietimo tikslas: Siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos:

 • transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
 • elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. [email protected],  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių[1] 126 punktu, teikia derinti įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

2022 m. sausio 10 d. paskelbus kvietimus pagal dvi Energetikos ministerijos administruojamas priemones 04.1.1-LVPA-V-114 Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose ir 04.1.1-LVPA-V-115 AIE namų ūkiams, sulaukta itin didelio skaičiaus paraiškų, kuriose prašomo finansavimo suma (daugiau nei 40 mln. Eur) ženkliai viršija šių priemonių bendrą kvietimų biudžetą (5,44 mln. Eur). Siekiant padėti gyventojams užsitikrinti energetinį savarankiškumą ir taip prisidėti prie energetinio skurdo mažinimo tikslų,  Energetikos ministerija planuoja užtikrinti finansavimą, perskirstant sutaupytas lėšas tarp priemonių. 

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2022 m. kovo 17 d.
Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje. 

Pranešimas visuomenei apie Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir vystymo plano koncepcijos parengimą

Vadovaujantis:

 • Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
 • Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“,