Skelbimai

Vasario 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Su įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ “ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo (toliau – pasiūlymai).

Su pasiūlymais kviečiame susipažinti ES investicijų svetainėje.

 

Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, pasiūlymams Ministerija prašo teikti iki š. m. vasario 14 d.(darbo pabaigos).

 

Lietuvos respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių [1] 57 ir 59 punktais, teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.1. konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemones „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų atrankos kriterijų keitimo ir nustatymo.

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje.

Pastabas bei pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. sausio 30 d.(darbo pabaigos).

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“  pakeitimo projektą.

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Ministerija prašo teikti iki š. m. sausio 30 d.(darbo pabaigos).

2020 m. sausio 14 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

 

Projektą „Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcija“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 8 582 000, 00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Projektas „Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcija“  yra skirtas modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, t.y. įdiegiant pažangius infrastruktūros elementus (korozijos greičio daviklius) skirtus magistralinio dujotiekio būklės stebėjimui.

 

Įgyvendinus projektą bus rekonstruota (perklota) 17,9 km magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas atkarpa, kurioje atlikus vidaus diagnostiką buvo identifikuota nemažai defektų, kas padės užtikrinti nenutrūkstamą, patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą Kauno bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių gyventojams.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

2019 m. gruodžio 31 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma 305 281,21 eurų.

 

Kauno technologijos universitetas (KTU) siekia įgyvendinti infrastruktūros modernizavimo (pastato atnaujinimo) projektą, kuriuo siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti šiluminės energijos suvartojimą, eksploatacines sąnaudas bei didinti studentų miestelio patrauklumą. Planuojamas įgyvendinti Projektas skirtas renovuoti ir apšiltinti KTU Mechanikos ir inžinerijos dizaino fakulteto pastatą, esantį adresu Studentų g. 56, Kaune, tuo būdu optimizuojant šiluminės energijos suvartojimą ir mažinant į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

 

Įgyvendinus projektą bus ženkliai prisidėta prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką sumažinimo,  suvartojamos energijos sąnaudos bus sumažintos iki 72.27 kWh/kv. m per metus. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 37 proc. šilumos energijos sąnaudų bei pasiekti pastato energetinio efektyvumo C klasę.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR).

2019 m. gruodžio 23 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Numatoma bendra Projektų vertė – 4 497 728,82 Eur.

 

2014-2020 metų perspektyvoje šilumos tiekimo plėtrai ir modernizavimui jau yra skirta 89,5 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų. Ieškant papildomų finansavimo galimybių, atsižvelgiama ir į Energetikos ministerijos siekius įgyvendinti ir kitus Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje iškeltus tikslus.

 

Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, perskirsčius  lėšas,  skirtas finansavimas likusiems septyniems iš penkiolikos šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektams pagal patvirtintą rezervinių projektų sąrašą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR)

Vadovaujantis 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

 

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, kuriame numatyta, kad projektinio pasiūlymo galutinis pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo dienos, kada kvietimas patalpinamas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) tinklalapyje lrv.enmin.lt, išskyrus atvejus, kai Energetikos ministerijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį, prašome iki 2019 gruodžio 18 d. informuoti Energetikos ministeriją ar AB „Amber Grid“ pageidauja tinkamai parengtą paraišką pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. info@enmin.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Energetinio saugumo grupės vyr. specialistė G. Talačkaitė, tel., +370 5 203 4471 (3) el. p. gabija.talackaite@enmin.lt;

Naftos ir dujų skyriaus vedėjas D. Bražiūnas, tel. +370 5 203 4471 (1) el. p. dainius.braziunas@enmin.lt;

Investicijų skyriaus vyr. specialistė L. Dagilė, tel. +370 5 203 4679 (2), el. p. lina.dagile@enmin.lt.

2019 m. gruodžio 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas““.

Kvietimo pradžia: 2019 m. gruodžio 30 d.

 

Kvietimo pabaiga: 2020 m. balandžio 20 d. 

 

Planuojama kvietimo finansavimo suma: 8 437 245 Eur. 

 

Priemonės tikslas: siekiant užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą ir paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines. 

 

Remiama veikla: naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW).

 

Tinkami pareiškėjai: 1. Šilumos tiekėjai. 2. (Potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai. 

 

Didžiausia galima finansavimo suma: 6 000 000 Eur. 

 

Paraiškų teikimo tvarka: paraiška kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo 59 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS). 

 

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-04-20 24:00 val.

 

Konsultuojama:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais: El. p. kogeneracija@lvpa.lt, Tel. +370 682 59528.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) iki 2020-04-20 16:00 val.: LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.  

2019 m. gruodžio 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) projektui "AIE namų ūkiams"  skiriamas finansavimas.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 8 000 000 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Projekto veikla - iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose, įsigijimas iš elektrinių parkų ir įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

Projekto lėšomis numatoma kompensuoti dalį išlaidų, kurias patirs fiziniai asmenys įrengiant  ar  įsigyjant  iki  10  kW  galios  saulės šviesos energijos elektrinę savo elektros energijos poreikiams tenkinti.

Numatoma, kad finansavimas bus skirtas apie 1000 asmenų įsirengusių atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose, apie 2500 asmenų - įsigijusių iš elektrinių parkų ir apie 500 asmenų - įrengusių elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre

2019 m. lapkričio 28 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus (III etapas)“  įgyvendins AB "Energijos skirstymo operatorius".

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 15 243 074,53 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Projektas yra skirtas modernizuoti transformatorių pastotes ir skirstomuosius punktus, atnaujinant ar įrengiant naujus galios transformatorius, skirstomuosius įrenginius, relines apsaugas ir kt. įrangą, esančią Druskininkų, Jonavos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Marijampolės, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Tauragės rajono, Širvintų rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono savivaldybėse. Projekto poreikį nulėmė šie pagrindiniai veiksniai – 110/35/10 kV ir 35/10 kV transformatorių senėjimas, 10 kV skirstomųjų punktų senėjimas, mažai automatizuotas vidutinės įtampos tinklo valdymas - siekis didinti elektros skirstomojo tinklo patikimumą, energetinį efektyvumą, kartu mažinant CO2 ištakų kiekį.

Įgyvendinus projektą bei įdiegus pažangias technologijas bus padidintas elektros skirstomojo tinklo patikimumas, kuris įtakoja ir tiekiamos elektros energijos kokybę galutiniams vartotojams, kurie yra skirstomi į buitinius ir komercinius. Visa tai pagerins viešosios paslaugos kokybę bei padės išvengti vartotojų nuostolių dėl nutrauktos ūkinės veiklos vykdomo. Šių nuostolių sumažėjimas dėl patikimesnio elektros tinklo darbo, prisidėtų prie bendrojo vidaus produkto augimo, kuris yra tiesiogiai susijęs su visuomenės materialine gerove ir gyvenimo kokybe.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje bei Teisės aktų registre

2019 m. gruodžio 18 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-330 „ Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo “ patvirtino priemonės „ Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje

2019 m. gruodžio 17 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-329 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ivesticijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo “ patvirtino priemonės „ Katilų keitimas namų ūkiuose “projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.  

2019 m. lapkričio 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Odos TP, 110/35/10 Paberžės TP ir 110/35/10 kV Švenčionių TP 110 kV skirstyklose“  įgyvendins LITGRID AB.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 1 579 446,00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Siekiant užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti EES energetinį saugumą, darbo stabilumą, diversifikuotų energijos šaltinių integraciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos EES, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. Tam reikalinga atnaujinti ir išplėsti EES perdavimo tinklą. Projektas Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Odos TP, 110/35/10 Paberžės TP ir 110/35/10 kV Švenčionių TP 110 kV skirstyklose prisidės prie EES perdavimo tinklo patikimo ir stabilaus darbo užtikrinimo, nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo, vidaus elektros perdavimo tinklo nuoseklaus atstatymo ir modernizavimo. 

Modernizavus 110/10 kV Odos TP, 110/35/10 Paberžės TP ir 110/35/10 kV Švenčionių TP 110 kV skirstyklas įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Plungės, Vilniaus ir Švenčionių rajonų savivaldybėse, padidintos operatyvinio valdymo galimybės ir elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą bei prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo.

Visose projekto dalyse bus atsisakyta senų ir nepatikimų elektros įrenginių (taip minimizuojant poveikį aplinkai) eksploatavimo. 110 kV skirstyklų modernizavimo metu bus įrengti analogiški sekantys pažangių elektros tinklų elementai:

- pirminės komutacijos įrenginiai (valdymui/veikimui skirti įrenginiai, kaip skyrikliai, skirtuvai, jungtuvai, matavimo transformatoriai, srovės transformatoriai), kurių konstrukcijoje naudojami pažangūs technologiniai sprendiniai, kaip hermetiški įrenginiai užpildyti sieros heksaflorido (SF6) dujomis su elektros lanko gesinimu reguliuojamu dujų srauto metodu, leidžiančiu užtikrinti jungtuvų vidinės izoliacijos apsaugą nuo išorės drėgmės poveikio, kas prailgina jų darbo laiką ir ženkliai padidina šių įrenginių komutacinį patvarumą (net keliolika kartų) bei ženkliai sumažina riziką dėl galimos aplinkos taršos įvykus įrenginio gedimui; spyruoklinės pavaros su elektros varikliais, kas leidžia organizuoti įrenginių valdymą nuotoliniu būdu ir sumažinti jungtuvų atjungimo laiką (trumpojo jungimo srovės poveikio laiką). Šis pavaros išpildymas dėl spyruoklių „sukauptos energijos“ funkcijos leidžia jungtuvui atlikti „atjungimas - įjungimas - atjungimas“ operacijų ciklą netgi esant atjungtai pavaros maitinimo įtampai. Naujos kartos įtampos ir srovės matavimo transformatoriai leis užtikrinti transformatorių vidinės izoliacijos apsaugą nuo išorės drėgmės poveikio, prailginant jų darbo laiką ir sumažinant pagrindinės izoliacijos perdengimo tikimybę padidinti įrenginių patikimumą, leis sumažinti izoliacinės alyvos kiekį kas mažins riziką dėl galimos aplinkos taršos įvykus įrenginio gedimui. Naujos kartos viršįtampių ribotuvų trumpesnis suveikimo laikas bei geresnės elektrinės charakteristikos leis užtikrinti patikimesnę transformatorių pastočių įrenginių apsaugą nuo komutacinių ir atmosferinių viršįtampių, speciali įrenginio apsauga nuo staigaus vidinio slėgio padidėjimo (apsauginiai vožtuvai) leis išvengti viršįtampio ribotuvų korpuso sprogimo avarijos atveju, taip pat padidins šių įrenginių eksploatavimo saugumą;

- pažangūs antrinės grandinės elementai (relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, jų komplektai, ryšio, teleinformacijos perdavimo įrenginiai, nuolatinės ir kintamos srovės skydai) leis realiu laiku vykdyti aukštos įtampos elektros PT transformatorių pastočių pirminės komutacijos įrenginių būklės stebėseną ir informaciją perduoti į centralizuotą nuotolinę valdymo sistemą (naudojant išmaniųjų tinklų komunikacijos protokolą IEC61850), įmanomai trumpiausiu laiku šalinti trumpuosius jungimus ir kitus nenormalius režimus PT, kurių metu galimi pirminės komutacijos įrenginių ir aukštos įtampos oro/kabelinių linijų, elektros perdavimo sistemos normalaus/stabilaus darbo pažeidimai, užtikrinti PT nepertraukiamą darbą (programuojamomis automatikos funkcijomis automatiškai atstatančiomis pastočių ir EPL normalų darbo režimą po trumpųjų jungimų ir kitų nenormalių režimų). Operatyvinio valdymo ir realaus laiko stebėsenos sistemų įrenginiai (valdikliai ir teleinformacijos surinkimo bei perdavimo įrenginiai) leis užtikrinti nuotolinį ir efektyvų transformatorių pastočių elementų stebėjimą ir valdymą, saugią prieigą (pagal standartą IEEE1686), loginių funkcijų ir uždavinių sprendimą (pagal standartą IEC 61131-3), aukšto patikimumo duomenų rezervavimą (pagal standartą IEC 62439-3) įrenginių laiką sinchronizuojant  NTP/SNTP protokolais, duomenų perdavimą IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 protokolais, naudojant šviesolaidinius, sutankintus (multipleksuotus) ir radijo ryšio kanalus;

- išmaniosios elektros energijos apskaitos įrenginiai (momentiniai duomenų valdikliai) – skirti nuotoliniam duomenų surinkimui, perdavimui ir valdymui užtikrinant standartų (LST EN 62052-11, LST EN 62053-22, LST EN 62053-21, LST EN 62053-23) numatytus reikalavimus, taip pat kokybinių elektros energijos parametrų registravimui.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

 

 

2019 m. gruodžio 11 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-324 „Dėl lietuvos respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo “ patvirtino priemonės „ Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose “projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemojeES investicijų tinklapyje bei Energetikos ministerijos svetainėje

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas)

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje bei Teisės aktų informacinėje sistemoje

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. gruodžio 5 d.(darbo pabaigos).

2019 m. lapkričio 28 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Numatoma bendra Projektų vertė – 9 933 763,31  Eur.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt arba Teisės aktų registre (TAR)

2019 m. lapkričio 28 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Numatoma bendra Projektų vertė – 3 481 791,56 Eur.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt arba Teisės aktų registre (TAR) 

Lapkričio 25 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Su įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje

Vadovaujantis 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, kuriame numatyta, kad projektinio pasiūlymo galutinis pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo dienos, kada kvietimas patalpinamas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) tinklalapyje lrv.enmin.lt, išskyrus atvejus, kai Energetikos ministerijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį, prašome iki 2019 lapkričio 26 d. informuoti Energetikos ministeriją ar AB „Amber Grid“ pageidauja tinkamai parengtą paraišką pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. info@enmin.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas)

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje. 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. lapkričio 29 d.(darbo pabaigos).

Spalio 29 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo projektui. Projektą įgyvendins Akcinė bendrovė „Achema“.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 1 646 704,00 eurų.

 

Pagrindinis projekto „AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimas (IV etapas)“ tikslas - pagerinti AB Achema elektros skirstomojo tinklo funkcionalumą, užtikrinant mažesnius elektros energijos skirstymo nuostolius, aukštesnę elektros energijos tiekimo kokybę ir didesnį tiekimo saugumą ir saugą. Projekto tikslui pasiekti numatyta veikla - transformatorių pastočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų, elektros tiekimo linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus. Projekto įgyvendinimo metu planuojami atnaujinti objektai: TP-Azotas 6 kV skirstykla (1 vnt.), TP-4, TP-20 ir TP-60 skirstomieji punktai (3 vnt.), TP-Santaka transformatorinė pastotė (1 vnt.), atnaujinamos elektros tiekimo linijos (11 vnt.), diegiama išmanioji relinė apsauga modernizuojamose pastotėse, įrengiami elektroniniai elektros energijos apskaitos prietaisai. Bus pagerintos ir sukurtos naujos turto savybės, įdiegiant pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą techninę įrangą.

 

Įgyvendinus projektą, AB „Achema“ elektros skirstymo tinklas geriau atitiks pažangiojo tinklo standartus - galės ekonominiu požiūriu veiksmingiau padėti integruoti visų prie tinklo prisijungusių naudotojų subjektus, elgesį ir veiksmus, siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energijos sistemą, kuriai būdingi nedideli nuostoliai, aukšta kokybė, didelis tiekimo saugumas ir sauga. Kadangi projektas įgyvendinamas regione – Jonavos raj., bus prisidedama prie tolygesnio regionų vystymo ir patikimo bei saugaus vartotojų aprūpinimo elektros energija.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

 

 

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Prašytume pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti per 10 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS.


 

 

Vadovaujantis 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1 – 21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, kuriame numatyta, kad projektinio pasiūlymo galutinis pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo dienos, kada kvietimas patalpinamas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) tinklalapyje lrv.enmin.lt, išskyrus atvejus, kai Energetikos ministerijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį, prašome iki 2019 spalio 15 d. informuoti Energetikos ministeriją ar pageidaujama tinkamai parengtą paraišką pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. info@enmin.lt.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Energetikos ministerija kviečia pateikti projektinius pasiūlymus ES paramos priemonei 06.3.1-LVPA-V-103 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“[1].

Kvietimas skelbiamas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais:

 • Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d.)
 • Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. sausio 29 d.) patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu.

Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2019 m. lapkričio 25 d.16.00 val. 

Prašome iki 2019 m. spalio 28 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Energetikos konkurencingumo grupės vyr. specialistė A. Grėbliūnaitė, tel. (8 5) 203 4474(3), el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt;
 • Energetikos konkurencingumo grupės vadovas K. Švaikauskas, tel. (8 5) 203 4474(1), el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt;
 • Investicijų skyriaus vyr. specialistė vyr. specialistė L. Dagilė, tel. (8 5) 203 4679(2), el. p. lina.dagile@enmin.lt.
 

[1] 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 uždavinys „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo įsakymo keitimo projektą, projektas patalpintas teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba tinklalapyje www.esinvesticijos.lt 

Pastabų ar pasiūlymų dėl įsakymo keitimo projekto lauksime iki 2019 m. spalio 18 dienos.

Kontaktinis asmuo: Ineta Blakunovaite, Tel. (8 5) 203 4679 papild. 5, el.p. ineta.blakunovaite@enmin.lt


 

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių  57 ir 59 punktais, teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimo ir nustatymo (toliau -Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje.

Pastabas bei pasiūlymus prašome teikti iki 2019 m. spalio 15 d.(darbo pabaigos).

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 patvirtintų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 137 punktu, parengė atnaujintą periodiškai teikiamą Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą 2019 – 2021 metams.

2019 m. rugpjūčio 13 d. patvirtintame plane nurodoma informacija apie planuojamus per trejus ateinančius metus skelbti kvietimus teikti paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymą bei planuojamus finansavimo šaltinius.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos inspekcija (VEI) prie Energetikos ministerijos prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK), įkuriant Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT)
2019 vasario 14 d. priimtame Energetikos įstatymo pakeitime numatyta, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose (Vyriausybės nutarimuose, Energetikos ministro įsakymuose) vartojamus pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“. 

Todėl kilus klausimams, susijusiems su buvusios Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerija kompetencija, galite kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, www.vert.lt 

 

2019 m. liepos 19 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Numatoma bendra Projektų vertė – 8 370 489,19 Eur.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt arba Teisės aktų registre (TAR).

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų atrankos kriterijų projektą, projektas patalpintas tinklalapyje www.esinvesticijos.lt

Pastabų ar pasiūlymų lauksime iki 2019 m. rugpjūčio 8 dienos.

Kontaktinis asmuo: Renata Ambrazevičienė, Tel. (8 5) 203 4679 papild. 8, el.p. renata.ambrazeviciene@enmin.lt

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo įsakymo keitimo projektą, projektas patalpintas teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba tinklalapyje www.esinvesticijos.lt

Pastabų ar pasiūlymų dėl įsakymo keitimo projekto lauksime iki 2019 m. rugpjūčio 8 dienos.

Kontaktinis asmuo: Renata Ambrazevičienė, Tel. (8 5) 203 4679 papild. 8, el.p. renata.ambrazeviciene@enmin.lt

2019 m. liepos 3 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklose“  įgyvendins LITGRID AB.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 1 405 151,00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą, elektros energetikos sistemos (toliau – EES) darbo stabilumą, diversifikuotų energijos šaltinių integraciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos EES, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. Tam reikalinga atnaujinti ir išplėsti EES perdavimo tinklą. 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklų modernizavimas (rekonstravimas) prisidės prie EES tinklo atnaujinimo. 

Modernizavus 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklas įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Kazlų Rūdos ir Vilniaus m. savivaldybėse, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Energetikos ministerija kviečia pateikti projektinius pasiūlymus ES paramos priemonei 06.3.1-LVPA-V-103 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“1.

Kvietimas skelbiamas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais:

 • Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d.)
 • Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. sausio 29 d.) patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu.

Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2019 m. liepos 26 d.15.00 val. 

Prašome iki 2019 m. liepos 19 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:


12014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 uždavinys „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“.

2019 m. gegužės 16 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui. Projektą įgyvendins Lietuvos nacionalinis dramos teatras.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 191 764,79 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos Nacionalinio dramos teatro energetines charakteristikas, siekiant pastato energetines charakteristikas, siekiant pastato ne mažesnės kaip C energetinio naudingumo klasės, užtikrinančias tinkamas sąlygas teatro lankytojams ir darbuotojams (numatomi energijos sutaupymai 35,06 proc.) 

Įgyvendinus projektą būtų sumažintos energetinės sąnaudos, bus pasiekta socialinė ekonominė nauda – pagerėjusios pastato charakteristikos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, pagerintos lankytojų lankymosi teatre bei administracijos darbuotojų darbo sąlygos.

Atnaujinus pastatą kasmet bus sutaupoma apie 1 592 616,00 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 160,36  t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR).

2019 m. gegužės 8 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui. Projektą įgyvendins Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 368 685,80,00 Eur

Projekto tikslas – pagerinti Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos energetines charakteristikas, sumažinti anglies dioksido emisiją bei pasiekti pastato C energinio efektyvumo klasę (planuojami energijos sutaupymai 66,16 proc.).

Projekto uždavinys – atnaujinti M. Žilinsko dailės galerijos pastato energetinę infrastruktūrą, diegiant energiją taupančias priemones.

Atnaujinus M. Žilinsko dailės galerijos pastatą kasmet bus sutaupoma apie 2 435 074,29 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 149,19  t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR).

Gegužės 10 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau APVA) paskelbė dvi svarbias ir Lietuvos regionams ypač aktualias finansines priemones „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose“. 

Daugiau informacijos: https://www.apva.lt/parama-fiziniams-asmenims

2019 m. balandžio 12 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas projektui „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 15 mln. eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skirs finansavimą fiziniams asmenims ne mažiau kaip 4200 neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimui namų ūkiuose.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR) 

 

2019 m. kovo 29 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal  04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2019 m. kovo 29 d.
Kvietimo pabaiga: 2019 m. liepos 29 d.
Kvietimo biudžetas: 15 651 263,00  Eur.
Didžiausia finansavimo suma: 15 651 263,00  Eur.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Tinkami pareiškėjai: Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: Užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Finansuojamos veiklos: 

 1. Transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
 2. Elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:

 • LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

2019 m. kovo 25 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams. Projektus įgyvendins Panevėžio pataisos namai.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 725 210,31 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Projektų (Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0003, Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0004, Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0005, Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0006 ) metu numatoma atnaujinti Panevėžio pataisos namų administracinius pastatus, adresu P. Puzino g. 12, Panevėžys (Unikalūs pastato Nr. 2789-3000-1015, Nr. 2789-3000-1026, Nr. 2789-3000-1037, Nr. 2789-3000-1060).

Gavus ES struktūrinių fondų lėšas ir atnaujinus pastatus būtų pasiekti rezultatai:

 • būtų prisidedama prie Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos ir Europos Komisijos energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo;
 • Projekto (Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0003) metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas –149,48 MWh – ne mažiau nei 30 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;
 • Projekto (04.3.1-VIPA-V-101-01-0004) metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas –238,44 MWh – ne mažiau nei 30 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;
 • Projekto (04.3.1-VIPA-V-101-01-0005) metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 109,14 MWh – ne mažiau nei 30 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;
 • Projekto (04.3.1-VIPA-V-101-01-0006) metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 92,43 MWh – ne mažiau nei 30 proc. sumažintos galutinės energijos sąnaudos;
 • sumažintas neigiamas poveikis aplinkai;
 • sukurta patraukli ir sveika pastato aplinka bei pagerinta estetinė būklė, patrauklesnis bendras miesto įvaizdis;
 • siekiama atnaujinto pastato energinio naudingumo klasė – C.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

2019 m. kovo 21 d. Energetikos ministerija Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-73 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2 papildytas projektu „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklose“.

Projektui keliamas uždavinys – modernizuoti (rekonstruoti) 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklas, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Kazlų Rūdos ir Vilniaus m. savivaldybėse, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą (žaibosaugos troso keitimas į žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu), minimizuoti galimos aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Kazlų Rūdos ir Vilniaus m. savivaldybėse, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą, prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), sumažins skirstyklų eksploatavimo išlaidas.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus – 32 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė2 810 302 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui1 405 151 EUR.

 

2019 m. kovo 29 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

Kvietimo pradžia: 2019 m. kovo 29 d.
Kvietimo pabaiga: 2019 m. gegužės 27 d.
Kvietimo biudžetas: 2 200 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma: 2 200 000 Eur.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro  naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.

Finansuojamos veiklos: biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė,
  el. p. kristina.deje@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7453.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:

 • LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.
   

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į šiuo metu vykstantį valstybei nuosavybės teise priklausančio administracinės paskirties nekilnojamojo turto perdavimą valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise centralizuotai valdyti, naudoti ir juo disponuoti ir vadovaudamasi Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-2133, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, pakeitimus bei į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4 (34) patvirtintus patikslintus projektų atrankos kriterijus, atnaujino projektų finansavimo aprašą.

Su atnaujintu finansavimo sąlygų aprašu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

2019 m. vasario 20 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui. Projektą įgyvendins Respublikinis priklausomybės ligų centras (toliau – RPLC).

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 387 778,00 eurų.

 Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Siekiant įgyvendinti numatytą projekto tikslą – pagerinti Respublikinio priklausomybės ligų centro teikiamų paslaugų kokybę ir jų prieinamumą diegiant energiją taupančias priemones pastate, esančiame adresu Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje, yra keliamas uždavinys – įgyvendinti valstybės viešojo pastato tvarų energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančias technines ir organizacines priemones.

Projekto įgyvendinimas sąlygos pagerėjusią RPLC socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Vilniaus apskrityje.

Įgyvendinus projektą planuojami šie rezultatai:

 • Ekonomiškai efektyviausiu būdu atnaujintas RPLC Vilniaus filialo pastatas;
 • Planuojamas metinis pirminės energijos sąnaudų sumažėjimas;
 • Pasiekiamas anglies dioksido dujų sumažėjimas;
 • Įgyvendinus projektą bus pasiekta pastato C energinio naudingumo klasė;
 • Padidintas RPLC tikslinės grupės pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis; 
 • Padidintas RPLC darbuotojų pasitenkinimas darbu;
 • Pagerintas pastato ir taip pat Vilniaus miesto estetinis vaizdas.

Atnaujinus RPLC  pastatą kasmet bus sutaupoma apie 626 405,37 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 145,12 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Iki vasario 19 d. Energetikos ministerija laukia pasiūlymų ir pastabų iš suinteresuotų šalių. Surinkta informacija bus vertinama, formuojant galutinį ilgalaikių galių mechanizmo Lietuvoje modelį.

Ilgalaikis galių mechanizmas – tai priemonė, skirta užtikrinti patikimą elektros energetikos sistemos darbą, paskatinant investicijas į naujų elektros gamybos šaltinių statybą, esamų tolimesnę veiklą ar plėtrą. Toks mechanizmas leidžia sukurti skaidrią, technologiškai neutralią ir konkurencija pagrįstą sistemą, kurios pagalba valstybė skatina nepertraukiamai prieinamos, lanksčios ir greitai aktyvuojamos elektros energijos gamybos pajėgumus, būtinus užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą šalyje.

Įvertinus visus aktualius kriterijus, pasirinkta, jog geriausiai Lietuvos poreikius atitinka rinkos apimties (angl. market-wide) modelis. Pasirinktas modelis leis išlaikyti tiek egzistuojančią generaciją, tiek pritraukti investicijas į naujus elektros gamybos pajėgumus. Taip pat rinkos apimties modelis yra technologiškai neutralus, nediskriminuoja skirtingų pajėgumų rūšių – gamybos, reguliavimo apkrova bei energijos kaupiklių – bei sukuria konkurenciją tarp jų.

Planuojama, kad 2020 m. kovo mėn. jau bus įvykęs pirmasis aukcionas, išrinkti jo laimėtojai bei pasirašytos sutartys su jais.

Tarptautinės konsultacijų bendrovės „FTI France SAS“ („Compass Lexecon“) rengiamos ilgalaikio galių mechanizmo koncepcijos santrauka.

Iki 2019 m. vasario 19 d. ministerija laukia suinteresuotų šalių pastabų ir pasiūlymų konkrečiais viešosios konsultacijos klausimais.

Pasiūlymus kviečiame teikti elektroniniu paštu, adresu marius.pareigis@enmin.lt

Galių mechanizmo įgyvendinimas ypač svarbus, įgyvendinant Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, susijusius su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros energijos gamybos apimčių šalyje didinimu, bei sklandžiu Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos energetikos sistema projekto įgyvendinimu.

2019 m. sausio 31 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė du kvietimus teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.


Kvietimas Nr. 5 šilumos tiekimo tinklų plėtrai

Kvietimo pradžia: 2019 m. sausio 31 d.
Kvietimo pabaiga: 2019 m. balandžio 1 d.
Kvietimo biudžetas: 1 318 712,98 Eur.
Didžiausia finansavimo suma: 1 318 712,98 Eur.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: didinti šilumos perdavimo efektyvumą, numatant centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų plėtrą.

Finansuojamos veiklos: šilumos tiekimo tinklų plėtra. Remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, el. p. sigita.svabiene@lvpa.lt, tel. (8 5)  268 7429.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:

 • LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.


Kvietimas Nr. 6 šilumos tiekimo tinklų modernizavimui

Kvietimo pradžia: 2019 m. sausio 31 d.
Kvietimo pabaiga: 2019 m. balandžio 1 d.
Kvietimo biudžetas: 20 000 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma: 3 000 000 Eur.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: didinti šilumos perdavimo efektyvumą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje.

Finansuojamos veiklos: šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Remiama veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, el. p. sigita.svabiene@lvpa.lt, tel. (8 5)  268 7429.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:

 • LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Energetikos ministerija kviečia pateikti projektinius pasiūlymus ES paramos priemonei 06.3.1-LVPA-V-103 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“1.

Kvietimas skelbiamas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais:

 • Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d.)
 • Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. sausio 29 d.) patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo 11 punktu.

Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2019 m. kovo 22 d. 15.00 val. 

Prašome iki 2019 m. vasario 11 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 


12014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 uždavinys „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2019 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-27 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1-286 „dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą.

Su atnaujintu siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašu susipažinti galima Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1.

Vadovaujantis 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1 – 21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.2. konkretaus uždavinio “Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose” priemonę 04.3.2-LVPA-V-111„Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašytume projektinius pasiūlymus teikti iki 2019 m. vasario 25 d.

Prašome iki vasario 10 d. informuoti Energetikos ministeriją ar Aplinkos projektų valdymo agentūra pageidauja tinkamai parengtą paraišką pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje (30 dienų nuo tada kai kvietimas patalpinamas Energetikos ministerijos tinklalapyje).

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. info@enmin.lt, tel nr. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Reda Lichadziauskienė, tel. nr. (8 5) 203 4679  (6), el. p. reda.lichadziauskienė@enmin.lt;
 • Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Laura Pušinskaitė, tel. nr. (8 5) 203 4679  (2), el. p. laura.pusinskaite@enmin.lt;
 • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas Linas Bagdonavičius, tel. (8 5) 203 4474  (7), el. p. linas.bagdonavičius@enmin.lt.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-13 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti iki 2019 m. vasario 28 d.

Prašome iki 2019 m. sausio 28 d. informuoti, ar pageidaujama tinkamai parengtą projektinį pasiūlymą pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vyr. specialistas S. Garbar, tel. (8 5) 203 4667, papild. 4, el. p. sergej.garbar@enmin.lt;
 • Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vedėja D. Almanytė, tel. (8 5) 203 4667, papild. 1, el. p. dovile.almanyte@enmin.lt;
 • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė R. Ambrazevičienė, tel. (8 5) 203 4679, papild. 8, el. p. renata.ambrazeviciene@enmin.lt.

Siekiant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų tikslų, kad palaipsniui vis didėtų energijos vartotojų, galinčių pasigaminti elektros energiją savo reikmėms, skaičius, svarbu sukurti tam palankią investicijų aplinką. Tuo tikslu Energetikos ministerija patvirtino „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygas.

Dar šių metų pirmąjį pusmetį pradės veikti nesudėtinga, fiziniams asmenis patraukli Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimo namų ūkiuose priemonės įgyvendinimo schema, kurios dėka galės būti paskatinti fiziniai asmenys, įsidiegę iki 10 kW galios saulės elektrines.

Į paramą galės pretenduoti vienbučių, dvibučių gyvenamųjų ar sodo namų savininkai, kurie iš saulės šviesos jėgainėse pagamintą elektros energiją naudos buitinėms namų ūkio reikmėms.

Iš viso fiziniams asmenims laikotarpyje nuo 2019 iki 2022 metų bus skirta daugiau kaip 16 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie finansavimą ir su tuo susijusius reikalavimus bus paviešinta vėliau Energetikos ministerijos ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėse.

2019 m. sausio 17 d. energetikos ministras įsakymu1 Nr. 1-12 „Katilų keitimas namų ūkiuose“projektų finansavimo sąlygų aprašą. Su šiuo įsakymu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba ES investicijų svetainėje.

1„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ patvirtino priemonės.

LR energetikos ministerija parengė 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo  Nr. 1  pakeitimo projektą ir išsiuntė derinimui, projektas patalpintas teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS ir tinklalapyje www.esinvesticijos.lt.

Pastabų ar pasiūlymų dėl aprašo projekto lauksime iki 2019 m. sausio 10 dienos.

Kontaktinis asmuo: Reda Lichadziauskienė, ES paramos skyriaus vyriausioji specialistė, reda.lichadziauskiene@enmin.lt, telefonas 8 5 2034679 papild. 6.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo įsakymo keitimo projektą, projektas patalpintas teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS ir tinklalapyje www.esinvesticijos.lt.

Pastabų ar pasiūlymų dėl įsakymo keitimo projekto lauksime iki 2019 m. sausio 9 dienos.

Kontaktinis asmuo: Žydrė Vasiliauskienė, ES paramos skyriaus vyriausioji specialistė, zydre.vasiliauskiene@enmin.lt, telefonas 8 5 2034679, papild. sk. 7.

 

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Pagrindiniai pakeitimai atliekami, siekiant atitikti pakeistas Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, keičiamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ bei nurodyti paskutiniu keitimu išbrauktą 2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimą.

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Ministerija prašo teikti iki 2018 m. gruodžio 11 d. (darbo pabaigos).

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-303 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimą.

Su šiuo aprašo pakeitimu susipažinti galima Teisės aktų registre arba  ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt

LR energetikos ministerija patikslino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą pagal TAIS gautas pastabas ir išsiuntė derinimui LR finansų ministerijai, projektas patalpintas TAIS svetainėje ir www.esinvesticijos.lt tinklalapyje.

Pastabų ar pasiūlymų dėl aprašo projekto lauksime iki 2018 m. gruodžio 5 dienos.

Kontaktinis asmuo: Reda Lichadziauskienė, Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė, reda.lichadziauskiene@enmin.lt, telefonas 8 5 2034679 papild. 6.

 

Energetikos ministerija vadovaujančiajai institucijai pateikė derinti 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,  įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr.528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ 6.2.7 papunkčiu, parengė ir vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 68.2.5.3 papunkčiu, vadovaujančiajai institucijai pateikė derinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Su derinimo pažyma kviečiame susipažinti čia http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/derinimo-pazyma-15

Pastabų bei pasiūlymų iš vadovaujančiosios institucijos laukiama iki š. m. lapkričio 29 d. (darbo pabaigos).

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektą.

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus prašome teikti iki spalio 26 d. (darbo pabaigos).

Atsižvelgiant į Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44 P – 4 (34) patvirtintus patikslintus ir projektų atrankos kriterijus ir į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pasikeitimus atnaujinti šie projektų finansavimo sąlygų aprašai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-2133, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, pakeitimus bei į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4 (34) patvirtintus patikslintus projektų atrankos kriterijus, parengė šių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų keitimų projektus:

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą.

Su  priemonės finansavimo sąlygų aprašo projektu susipažinti ir jam teikti pastabas galima Teisės aktų informacinė sistemoje (TAIS) bei www.esinvesticijos.lt svetainėje.

Pastabų ar pasiūlymų dėl apršo projekto lauksime iki 2018 m. spalio 9 dienos.

Kontaktinis asmuo: Reda Lichadziauskienė, Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė, reda.lichadziauskiene@enmin.lt, telefonas 8 706 64712.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2018 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-241 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas projektais „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Aleksoto TP 110 kV skirstykloje“ ir „Elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimas 110 kV OL ruože Neris–Molėtai–Utena“. Susipažinti su įsakymu galima šioje svetainėje.


1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Aleksoto TP 110 kV skirstykloje“

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Kauno m. savivaldybėje, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimos aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Kauno m. savivaldybėje, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą bei prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), bus sumažintos skirstyklų eksploatavimo išlaidos.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 391 000 eurų (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 695 500 EUR.

 


2. „Elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimas 110 kV OL ruože Neris–Molėtai–Utena“:

Projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir kokybišką elektros energijos tiekimą ir perdavimą Vilniaus, Molėtų ir Utenos raj. savivaldybėse, padidinti operatyvinio valdymo galimybes įrengus naujas pažangias technologijas (žaibosaugos troso keitimas į žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu) ir įrangą (šviesolaidžio įvadų įrengimas į transformatorių pastotes). Projektui keliamas uždavinys – modernizuoti (rekonstruoti) 110 kV oro linijas (OL) ruože Neris-Molėtai-Utena įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas prisidės prie patikimo ir kokybiško elektros energijos perdavimo ir tiekimo tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Vilniaus, Molėtų ir Utenos raj. savivaldybėse, užtikrins šiame linijų ruože esančių pastočių elektros įrenginių nuotolinį valdymą, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, sumažins OL eksploatavimo išlaidas.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 574 936 EUR (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 787 468 EUR.

Lietuvos Respublikos Seimui 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 patvirtinus atnaujintą Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija patikslino šių ES paramos priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

Derinamą ES paramos priemonių projektų atrankos kriterijų projektą parsisiųsite, paspaudę šią nuorodą.

Pridedamame dokumente siūlomos išbraukti vietos pažymėtos perbrauktu šriftu, o siūlomi pakeitimai įterpti paryškintu šriftu

Pastabų ar pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų projekto lauksime iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos

Kontaktinis asmuo: Ineta Blakunovaitė, Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė, ineta.blakunovaite@enmin.lt, telefonas 8 706 64661.

 

2018 m. liepos 25 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II) “.

Kvietimo pradžia: 2018-07-25
Kvietimo pabaiga: 2020-12-31, 23:59 val.
Kvietimo biudžetas: 10 000 000 Eur.

Didžiausia finansavimo suma:

 1. Ne valstybės pagalbos projektams yra 3 000 000 (trys milijonai) eurų;
 2. Valstybės pagalbos projektams, skirtiems kultūros infrastruktūrai, didžiausia valstybės pagalbos suma nustatoma vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 8 dalies reikalavimais;
 3. De minimis pagalbos projektams didžiausia galima pagalbos suma nustatoma vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis.

Finansavimo intensyvumas: iki 30 procentų visų pastato atnaujinimui reikalingų investicijų

Tinkami pareiškėjai: Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

Kvietimo tikslas: Atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius šildomus ir (arba) vėsinamus viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, taip, kaip nustatyta Statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – Statybos techninis reglamentas „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“), ir tuo būdu mažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

Tinkama finansuoti veikla: Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

2018 m. birželio 26 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 06.3.1-LVPA-K-107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2018-06-26, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-08-27, 16.00 val.
Kvietimo biudžetas: 1 500 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1 500 000 Eur, iki 50 proc.
Tinkami pareiškėjai: Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai.

Kvietimo tikslas: kuriant pažangią gamtinių dujų skirstymo sistemą, stiprinti vidinį gamtinių dujų tinklą, užtikrinti suskystintų gamtinių dujų terminalo ir tarpvalstybinių jungčių efektyvų naudojimą, taip pat sudaryti sąlygas integruoti Lietuvos gamtinių dujų sistemą į Europos gamtinių dujų vidaus rinką.

Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos: naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti dujų skirstymo saugumą ir patikimumą.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2)
 
Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
 
Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2018 m. liepos 26 d. 16.00 val.
 
Prašome iki 2018 m. liepos 9 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Energetikos ministerija viešajai konsultacijai pateikė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma:

 • iki 2020 m. elektros energijos iš AEI gamybos kiekį padidinti ne mažiau nei iki 3 TWh (skatinamose ir neskatinamose elektrinėse pagamintas ir planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis);
 • organizuoti technologiškai neutralius aukcionus (dalyvauja visos technologijos);
 • aukcionuose galės dalyvauti visi asmenys prisiėmę balansavimo atsakomybę, įsipareigoję demontuoti elektrinę, nepradėję elektrinės projekto darbų be skatinimo, pateikę prievolių įvykdymo užtikrinimą tinklų operatoriui, laimėję aukcioną įsipareigoję pagaminti visą aukcione laimėtą kiekį;
 • aukcionuose leisti dalyvauti ES valstybėse narėse statomoms elektrinėms, kurios su Lietuva sudarys dvišalius susitarimus, turės elektros jungtis, įsipareigos Lietuvoje planuojamoms statyti elektrinėms suteikti teisę dalyvauti jų paramos paskirstyme;
 • aukciono laimėtojui paramą skirti kaip priedą prie rinkos kainos, kuris mokamas tol, kol atsiperka elektrinė, tačiau ne ilgiau nei 12 metų;
 • suteikti galimybę perteklinės elektros energijos gamintojams parduoti elektros energiją rinkos kaina.

Susiję dokumentai:

Pastabas teisės aktų projektams kviečiame teikti iki š. m. gegužės 24 d. LR Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje arba Energetikos ministerijai el. paštu info@enmin.lt.

Kilus klausimams, susisiekite su šiais ministerijos atstovais: Lina Sveklaitė, telefonas: 8 706 64 898, el. paštas: lina.sveklaite@enmin.lt; Aurimas Salapėta telefonas: 8 706 64 604, el. paštas: aurimas.salapeta@enmin.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, jog nuo šių metų gegužės 1 d., įsigaliojus Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimams, visuose būstuose gyventojai privalės įsirengti autonominius dūmų detektorius.

Kasmet Lietuvoje gaisruose žūsta daugiau kaip 100 žmonių. Šiemet ugnis jau pražudė 49 žmones. Kad tokių nelaimių būtų mažiau, viena efektyviausių priemonių yra autonominis dūmų detektorius. Kai patalpoje atsiranda dūmų, šie prietaisai  garsiu signalu perspėja žmones apie kilusį gaisrą. Pernai šalyje, suveikus dūmų detektoriams, buvo išgelbėta ne viena gyvybė. Neretai gaisrai kyla naktį, tad, turint šį prietaisą namuose, šaižus jo  garsas prikelia iš miego ir tragedijos dažniausiai pavyksta išvengti.

Dūmų detektoriai turi būti tvirtinami ant lubų patalpose, kuriose žmonės miega, arba koridoriuje šalia miegamojo. Didelių būstų savininkai turėtų įsigyti kelis dūmų detektorius. Juos reikėtų tvirtinti toliau nuo vonios, virtuvės bei langų. Pastatą palikti reikia vos išgirdus dūmų detektoriaus signalą. Ir nedelsiant kviesti ugniagesius skubios pagalbos telefonu 112.

Šiemet Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šalyje rengia prevencinę akciją „Gyvenkime saugiai“. Jos metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai ir ugniagesiai gelbėtojai ketina aplankyti apie 100 tūkst. gyvenamųjų būstų visoje Lietuvoje, konsultuoti gyventojus ir teikti jiems praktinius patarimus saugios aplinkos ir saugaus būsto klausimais bei  skatinti namuose įsirengti autonominius dūmų detektorius. Vilniaus apskrityje planuojama aplankyti 19 600 būstų, Kauno – 16 000, Klaipėdos – 13 600. Ugniagesiai gyventojus lankys visose apskrityse, taip pat Visagino ir Elektrėnų savivaldybėse. 

Daugiau informacijos, kaip pasirūpinti savo namų sauga ir įsirengti autonominius dūmų detektorius, rasite Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėse www.vpgt.lt ir www.lt72.lt

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Projektui pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 23 d. (darbo pabaigos).

 

2018 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-113 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas projektu „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Juodkrantės TP, 110/35/10 kV Pakruojo TP ir 110/10 kV Stiklo TP 110 kV skirstyklose“.

Valstybės projektų sąrašą Nr. 2 galima rasti šioje svetainėje.

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus „ES investicijos“ svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Projektui pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 19 d.(darbo pabaigos).

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1-221 „„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 26 d.(darbo pabaigos).

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ projektą.

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 18 d.(darbo pabaigos).

2018 m. kovo 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Nr. 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2018-03-30, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-05-29, 24.00 val.
Kvietimo biudžetas: 13 661 016,08 Eur
Tinkami pareiškėjai: Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai.

Kvietimo tikslas: Siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos:

 • transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
 • elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2). 
 
Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. 
 
Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2018 m. balandžio 16 d. 16.00 val.  
 
Prašome iki 2018 m. kovo 20 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
 
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2018 m. kovo 6  d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-59 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas projektu „Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema“.

Projekto tikslas – užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimą ir tiekimą Visagino ir Utenos raj. savivaldybėse. Tai bus atlikta modernizuojant bei rekonstruojant 330/110/35 kV Ignalinos atominės elektrinės (AE) ir 330/110/10 kV Utenos transformatorių pastotes, įdiegiant jose pažangiosios infrastruktūros elementus. Tai leis padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, parengti perdavimo tinklo infrastruktūrą susijungimui su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu. Taip pat projektas prisidės prie valstybės strateginių interesų, valstybės vykdomų energetikos sektoriaus ir (ar) regioninės energetikos politikos krypčių ir tikslų vykdymo.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas patikimas ir stabilus elekros perdavimo tinklo darbas, nenutrūkstamas elektros energijos perdavimas ir tiekimas bei vykdomas nuoseklus vidaus elektros perdavimo tinklo atstatymas ir modernizavimas.

Numatoma bendra Projekto vertė – 21 563 100 eurų (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 10 781 550 eurų.

 

Derinamas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo (projektas)

Su projektu susipažinti galima šioje svetainėje.

Pastabas ar pasiūlymus prašoma teikti iki 2018 m. vasario 21 dienos.

Kontaktinis asmuo: Laura Pušinskaitė, Europos Sąjungos paramos skyrius, laura.pusinskaite@enmin.lt, telefonas 8 706 64677

Daugiau informacijos rasite čia.

 

2018 m. vasario 8 d. energetikos ministras įsakymu Nr. 1-25 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas) patvirtino naują priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Atsižvelgiant į socialinių-ekonominių partnerių pastabas Energetikos ministerija parengė ir paskelbė derinimui atnaujintus priemonės 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijus ir kviečia suinteresuotas šalis teikti pastabas.

Pagal šią priemonę bus vykdomas neefektyviai biomasę naudojančių individualių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją (AIE) šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Su projektu susipažinti galima šioje svetainėje.

Pastabas ar pasiūlymus prašoma teikti iki š. m. sausio 30 dienos.

Kontaktinis asmuo: Paulius Stasiūnas, Europos Sąjungos paramos skyriaus, paulius.stasiunas@enmin.lt, telefonas 8 706 64746

 

2017 m. gruodžio 29 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Nr. 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra”.

Kvietimo pradžia: 2017-12-29, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-02-28, 24.00 val.
Kvietimo biudžetas: 1 500 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1 500 000 Eur, iki 50 proc.
Tinkami pareiškėjai: Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai.
Kvietimo tikslas: kuriant pažangią gamtinių dujų skirstymo sistemą, stiprinti vidinį gamtinių dujų tinklą, užtikrinti suskystintų gamtinių dujų terminalo ir tarpvalstybinių jungčių efektyvų naudojimą, taip pat sudaryti sąlygas integruoti Lietuvos gamtinių dujų sistemą į Europos gamtinių dujų vidaus rinką.
Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos: naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti dujų skirstymo saugumą ir patikimumą.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2). 
 
Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. 
 
Projektinius pasiūlymus prašome teikti iki 2018 m. vasario 19 d. 16.00 val. Prašome iki 2018 m. sausio 15 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
 
Projektinius pasiūlymus prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
- Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 706 64749, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt
- Elektros ūkio skyriaus vedėja Justina Ratkevičiūtė, tel. 8 706 64904, el. p. justina.ratkeviciute@enmin.lt
- Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Kristina Marcelienė, tel. 8 706 64712, el. p. kristina.marceliene@enmin.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-307 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė (patikslino) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu buvo patikslintas Valstybės projektų sąrašo Nr. 2 projekto „330-110 kV perdavimo tinklų elektros energijos tiekimo ir patikimumo užtikrinimas pietvakarinėje Lietuvos dalyje“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas ir preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri pasikeitė AB LITGRID atnaujinus projektą.

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1–33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti šioje svetainėje bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Ministerija prašo teikti pastabas ar pasiūlymus šio aprašo keitimo projektui iki š. m. gruodžio 12 dienos.

 

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1-221 „„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus www.esinvesticijos.lt svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Ministerija prašo teikti pastabas ar pasiūlymus šio aprašo keitimo projektui iki š. m. spalio 30 dienos.

 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ kvietimo konkursą. Paramos priemonė skirta užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje bei centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.

Priemonės lėšomis ketinama finansuoti naujų didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių – iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW – įrengimą centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Remiama veikla nebus finansuojama Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Sudarytos lygios galimybės konkurse dalyvauti tiek šilumos tiekėjams, tiek (potencialiems) nepriklausomiems šilumos gamintojams.

Šiuo kvietimu ketinama paskirstyti lėšų suma ~8,4 mln. Eur Sanglaudos fondo lėšų. 

Daugiau informacijos ir reikalingus dokumentus rasite LVPA svetainėje.

Kvietimo pradžia: 2017-09-29.
Kvietimo pabaiga: 2017-12-29.
Kvietimo biudžetas:  2 200 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:  8 000 000 Eur.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai.
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: remiama veikla apima nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Kvietimo pradžia: 2017-09-25.
Kvietimo pabaiga: 2017-11-02.
Kvietimo biudžetas: 17 040 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 200 000 Eur.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Partneriai negalimi.
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Daugiau informacijos priemonės finansavimo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė, el. p. deje@lvpa.lt, tel. (8 5)   268 7453. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017-09-27  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-254 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ išdėstė nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2 (papildyta 2 paskutiniais projektais).

Paskirtas finansavimas projektui „Skirstomųjų dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą“.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-K-107 priemonei „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ skirtų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektą įgyvendins AB „Energijos skirstymo operatorius“. Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje.

Paskirtas finansavimas projektui „Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimas“.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-V-104 priemonei „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ skirtų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektą įgyvendins AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje.

Kviečiame suinteresuotas institucijas ir socialinius-ekonominius partnerius teikti pastabas 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašui Nr. 2.

Pastabas teikti galima iki 2017 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Rugpjūčio 7 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

Iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 17 040 000 eurų Sanglaudos fondo lėšų.

Detalesnę informaciją rasite šioje svetainėje.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ ir Ministerijos svetainės skyriuje „Skelbimai“.

Projektinius pasiūlymus prašome teikti iki š.m. rugpjūčio 21 d. 16.00 val. 
Prašome iki š.m. liepos 28 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 706 64749, faks. 8 706 64820, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt;
 • Elektros ūkio skyriaus vedėja Justina Ratkevičiūtė, tel. 8 706 64904, faks. 8 706 64727, el. p. justina.ratkeviciute@enmin.lt;
 • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Laura Pušinskaitė, tel. 8 706 64677, faks. 8 706 64 820, el. p. laura.pusinskaite@enmin.lt.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1-135 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į ES vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Prašome teikti projektinius pasiūlymus iki š.m. birželio 27 d. 16.00 val.
Prašome iki š.m. birželio 5 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtino atnaujintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą (toliau – Planas), kuris apima elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų sąrašą, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytus tikslus elektros ir gamtinių dujų perdavimo srityje.

Plano rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

Patvirtintus dokumentus galima pamatyti, paspaudus ant žemiau esančių nuorodų:

Su patvirtintu Planu, SPAV ataskaita ir Aprašymu taip pat galima susipažinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, kabinetas 114, Vilnius.

 

 

2017 m. kovo 3 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Įsakymą galite atsisiųsti čia.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Energetikos ministras 2016-12-30 d. įsakymu Nr. 1-338 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖS „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO“ patvirtino Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo projektų finansavimo sąlygų aprašą. Kadangi pagal galiojančias teisėkūros taisykles, teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų įkėlimą į e.tar sistemą, potencialius pareiškėjus kviečiame su įsakymu susipažinti rytoj www.lrs.lt svetainėje, paieškos laukelyje įvedant įsakymo numerį.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2016 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-196 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ išdėstė nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

 

Informacija apie viešą supažindinimą su Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
Plano ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitos rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Egidijus Purlys, Elektros ūkio skyriaus vedėjas, tel.: 8-706 64904, faksas: 8-706 64820, el. p. egidijus.purlys@enmin.lt, www.enmin.lt

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, aplinkosaugos skyriaus vadovė, Tel.: 852107210, Faksas: 852107211, el. p.: rasa.alkauskaite@afconsult.com
Plano projekto pavadinimas – Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas.

Su SPAV ataskaita galima susipažinti iki 2016 m. gruodžio 9 d.:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45);
 • LR Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

Viešas visuomenės supažindinimas su SPAV ataskaita ir Plano projektu vyks 2016 m. gruodžio 12 d. 16.00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, 413 salėje.
Pasiūlymus galima teikti (raštu, paštu arba el. paštu) iki 2016 m. gruodžio 9 d. SPAV ataskaitos rengėjui UAB „AF – Consult“, adresu: Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius arba el. paštu: rasa.alkauskaitė@afconsult.com


SUSIJĘ DOKUMENTAI:

 

 

2016 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaujantis Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-23, nuostatomis suderino LITGRID AB parengtą 330 kV oro linijos Vilnius–Lietuvos elektrinė rekonstravimo plėtros projektą.

Šiuo suderinimu pritarta 330 kV oro linijos Vilnius–Lietuvos elektrinė rekonstrukcijos tikslui užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą Vilniaus regiono elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą – elektros energetikos sistemos sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2“ patvirtinimo“ patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) tinklalapyje http://enmin.lrv.lt.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašytume teikti projektinius pasiūlymus iki š.m. lapkričio 11 d. 15.00 val.  Prašome iki š.m. spalio 17 d. informuoti Ministeriją, ar LITGRID AB pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 

Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo modelio taikymo tarpvalstybiniuose perdavimo sistemų sujungimo taškuose.

Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai (toliau – Sistemų operatoriai) AB „Amber Grid“, Elering AS ir JSC Latvijas Gaze, siekdami padidinti Baltijos šalių dujų rinkų konkurencingumą ir paskatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis, svarsto galimybę tarpvalstybiniuose dujų sistemų sujungimo taškuose (toliau – Sujungimo taškuose) trumpalaikių tarpvalstybinių perdavimo pajėgumų paskirstymui ir prekybai taikyti netiesioginio dujų perdavimo pajėgumų pasiskirstymo metodą.

Tarpvalstybinių dujų perdavimo pajėgumų paskirstymo metodą Sujungimo taškuose, jungiančiuose greta esančias dujų įleidimo-išleidimo sistemas, numato Europos Komisijos 2013 m. spalio 14 d. Reglamentas Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas (toliau – Tinklo kodeksas). Tinklo kodekso 2 str. numatyto galimybę Nacionalinių reguliavimo institucijų (toliau – Reguliavimo institucijos) sprendimu taikyti vieną iš dviejų perdavimo pajėgumų paskirstymo mechanizmų: aukcioną arba netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą. Pasirinkus aukcioną, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi panaudojant standartizuotus pajėgumų paskirstymo mechanizmus, vadovaujantis aukciono procedūromis ir naudojant bendras pajėgumų užsakymo platformas. Taikant netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi vienu metu su dujų, kuriomis prekiaujama rinkose per dujų biržą, kiekiais.

Tinklo kodekse numatytos aukciono procedūros yra sudėtingos ir dujų rinkos dalyviams gali tapti didele administracine našta. Besivystančioms gamtinių dujų rinkoms, kurių paklausa ir likvidumas yra nedidelis, taip pat kurių tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai pakankami (kaip Baltijos šalyse), į administracines procedūras verta žvelgti racionaliai. Dėl šių priežasčių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos Sistemų operatoriai, atlikę išsamią analizę, parengė netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kuris turėtų integruoti nacionalines dujų rinkas ir padidinti skaidrumą vykdant prekybą trumpalaikiais perdavimo pajėgumais Sujungimo taškuose.


Pagrindiniai šio modelio aspektai:

 • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas Sujungimo taškuose, esančiuose tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos dujų perdavimo sistemų: Kiemėnų sujungimo taške tarp Lietuvos ir Latvijos ir Karski sujungimo taške tarp Latvijos ir Estijos.
 • Perdavimo pajėgumo paskirstymas būtų siejamas su dujų prekyba dujų biržoje tarp Baltijos šalių rinkų. Netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodu pajėgumai būtų paskirstomi dujų biržos platformoje.
 • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas kitos paros (angl. day-ahead) dujų ir pajėgumų produktams prekybos sesijos dujų biržoje metu. Kiekvienam tarpvalstybiniam kitos paros dujų sandoriui biržoje būtų netiesiogiai paskirstyti atitinkami kitos paros Sujungimo taškų pajėgumai.
 • Sistemų operatoriai numato deleguoti dujų biržai netiesioginiu būdu skirstyti didžiąją dalį arba visus kitos paros pajėgumus. Kitos trukmės pajėgumus (metų, mėnesio ir pan.) Sistemų operatoriai ketina paskirstyti pagal pirmumo teisės (angl. first come first served) ar proporcingumo (pro rata) metodą.
 • Pasibaigus tam tikros dienos prekybos sesijai biržoje, nepaskirstytus kitos paros pajėgumus Sistemų operatoriai iki tos pačios dienos pabaigos galėtų skirstyti taikydami pirmumo teisės ar proporcingumo metodą.
 • Ateityje, atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir rinkos dalyvių poreikius, netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis dujų biržoje galėtų būti plėtojamas ir apimti kitų laikotarpių pajėgumų produktus.


Pagrindiniai netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio privalumai lyginant su aukciono procedūra:

 • Netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelis sujungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos trumpalaikes dujų rinkas, didina jų likvidumą ir konkurencijos lygį.
 • Šis modelis padeda užtikrinti didesnį dujų perdavimo tarpvalstybiniuose Sujungimo taškuose lankstumą ir skaidrumą ir mažina rinkos dalyvių bei Sistemų operatorių administracines sąnaudas.

Siekdami atsižvelgti į rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomones, pritarus nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Baltijos valstybių Sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio. Su išsamiu modelio aprašymu galima susipažinti čia. Jūsų pastabų ir nuomonių anglų kalba laukiame iki 2016 m. spalio 28 d. el. paštu. consultation@ambergrid.lt.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:
AB „Amber Grid“ atstovą Mindaugą Beržanskį, el. paštas m.berzanskis@ambergid.lt
Elering AS atstovę Airi Noor, el. paštas airi.noor@elering.ee
JSC Latvijas Gāze atstovą Jānis Eisaks el. paštas janis.eisaks@lg.lv

Šią viešąją konsultaciją vykdo trijų Baltijos šalių perdavimo sistemų operatoriai, todėl ji yra tarptautinė. Dėl šios priežasties jūsų pastabų, nuomonių, klausimų tikimės sulaukti anglų kalba. Šiai konsultacijai pateiktos pastabos ir pasiūlymai bus skelbiami Sistemų operatorių tinklapiuose. Jūsų pastabos ir pasiūlymai mums bus naudingi, priimant sprendimus dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio įgyvendinimo.

Energetikos ministerija parengė ir teikia derinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 04.1.1-LVPA-K-110  priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Suinteresuotas institucijas ir socialinius, ekonominius partnerius prašome teikti pastabas ar pasiūlymus aprašo projektui raštu ir el. paštu kristina.marceliene@enmin.lt  iki š. m. rugpjūčio 16 dienos.

Su projektų finansavimo sąlygų aprašo projektu kviečiame susipažinti čia.

Elektros perdavimo sistemos projektui skirta daugiau nei 2 milijonai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas skirtas modernizuoti Vilniaus, Pagėgių ir Juodupės skirstyklas įdiegiant jose išmaniosios apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas. Skirstyklų modernizavimas padės užtikrinti efektyvesnį ir saugesnį elektros perdavimo tinklo darbą, nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą bei užtikrins konkurencingesnį energetikos sektorių. Projektas taip pat prisidės prie Baltijos jūros regiono strategijos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ projektą planuoja įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos. Bendra projekto vertė – apie 4,6 mln. eurų.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-200 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.

Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ ir Ministerijos svetainės skyriuje „Skelbimai“.

Projektinius pasiūlymus prašome iki š.m. spalio 23 d. 16.00 val. pateikti Ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Prašome iki š.m. rugsėjo 25 d. informuoti Ministeriją, ar subjektas pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 12 punktu, pagal šią priemonę galimi pareiškėjai yra valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Ministerijos tvirtinamus Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašus. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 15.3 papunkčiu, taip pat keliamas reikalavimas, kad būtų tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

- Projekto pastatas pagal Vadovybės apsaugos įstatymo nuostatas būtų priskirtinas saugomiems objektams bei būtų taikomas specialus režimas jo apsaugai;

- Projekto pastatui pagal kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus energijos taupymo paslaugų teikimo įmonės negalėtų užtikrinti paslaugų teikimo;

- Dėl projekto pastato kreiptasi, bet jam neskirtas finansavimas pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.

Taip pat informuojame, kad š.m. rugsėjo 25 d. nuo 14 iki 17 val. Ministerijos 413 salėje vyks galimiems pareiškėjams skirtas informacinis renginys. Registracija į renginį čia.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas Taras Ivanec,
  tel. 8 706 64674, faks. 8 706 64820, el. p. taras.ivanec@enmin.lt;
 • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistė Ona Beinoravičiūtė,
  tel. 8 706 64994, faks. 8 706 64820, el. p. ona.beinoravičiūtė@enmin.lt;
 • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Vita Neimantaitė,
  tel. 8 706 64605, faks. 8 706 64820, el. p. vita.neimantaite@enmin.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19