header image

Supaprastinta energijos tinklų apsaugos zonų rengimo tvarka

Data

2022 03 14

Įvertinimas
0
Screenshot 2022-03-14 153756.png

Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo supaprastino procedūras energetikos tinklų (elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų) apsaugos zonų planų rengimui, viešinimui ir jų registravimui.

Energetikos tinklų apsaugos zonų planai rengiami įgyvendinant Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Energetikos įmonės, turinčios energetikos tinklus ir vykdančios veiklą (energijos transportavimą, perdavimą ar skirstymą), dėl kurios energetikos tinklų apsaugos zonos turėjo būti nustatytos ir įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, privalo parengti planus. Patvirtintais energetikos tinklų apsaugos zonų planais bus nustatytos apsaugos zonų teritorijos, kurios Nekilnojamojo turto registre ir kadastre turės būti įregistruotos iki 2022 metų pabaigos.

Supaprastinus procedūras, Energetikos ministerijai planų brėžiniai bus teikiami PDF duomenų formatu be erdvinių duomenų rinkinių, bus aiškiau išdėstytos antrojo etapo planų viešinimo procedūros, t. y. atsisakoma skelbti energetikos ministro įsakymo projektą laikraščiuose, nes pagrindinis tikslas yra paviešinti plano sprendinius, taip pat plano iniciatorius po atlikto plano viešinimo Energetikos ministerijai turės pateikti popierinį (spausdintą) šio plano vieną egzempliorių, jeigu jis didesnis kaip 30 MB.

Šiuo metu energetikos ministras yra patvirtinęs daugiau kaip 100 energetikos tinklų apsaugos zonų planų, kurių didžioji dalis yra parengta AB „Energijos skirstymo operatoriaus“. Dar apie keletas parengtų planų yra paviešinti Energetikos ministerijos, atitinkamų savivaldybių ir energetikos įmonių interneto svetainėse. Pagal turimus išankstinius duomenis dar liko parengti ir patvirtinti apie 100-150 energetikos tinklų apsaugos zonų planų. Pažymėtina, kad Energijos skirstymo operatorius jau visus planus yra parengęs ir jie energetikos ministro įsakymais patvirtinti.

Patvirtinus planus, būtų nustatytos energetikos tinklų apsaugos zonų teritorijos, po to jos būtų įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, o žemės valdytojai ir naudotojai būtų informuoti apie taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas konkrečioje teritorijoje ir galimybę kreiptis į energetikos įmones dėl kompensacijos gavimo.

Apsaugos zona – tai energetikos įmonei nuosavybės teise nepriklausančiame žemės sklype ar į sklypą nesuformuotoje žemėje įrengto energetikos tinklo apsaugai skirta teritorija, kurioje taikomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tai yra tam tikri ūkinės veiklos apribojimai ar draudimai nustatytoje apsaugos zonoje.

Atsižvelgiant į tai, kad planais nustatytos apsaugos zonos turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ir kadastre iki 2022 metų pabaigos raginame energetikos įmones suskubti ir Energetikos ministerijai pateikti parengtus energetikos tinklų apsaugos zonų planus iki 2022 m. rugsėjo 1 d. Energetikos ministerijai priėmus sprendimą teikti planą tvirtinti, šis planas turi būti ne mažiau kaip 1 mėnesį nustatyta tvarka viešinimas. Patvirtinus planą, energetikos įmonė informuos (informavo) atitinkamų savivaldybių žemės sklypų savininkus bei kitus įstatyme nurodytus suinteresuotus asmenis apie nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir teisę gauti kompensaciją, po to teritorijas įregistruos Nekilnojamojo turto registre ir kadastre.

Svarbu pabrėžti, kad šiuo metu asmenims, kurių žemės sklypuose energetikos įmonės registruos apsaugos zonas, daryti nieko nereikia, nes šis procesas nereikalaus jokių papildomų veiksmų iš žemės sklypo savininkų pusės. Visus reikiamus veiksmus atliks energetikos įmonės. Iki 2023 m. žemės sklypų, patekusių į nustatytas teritorijas, registruose bus padaryta žyma apie elektros ar dujų apsaugos zonas, o per dvejus metus nuo šios žymos padarymo, bus įregistruojamas apsaugos zonos plotas.

Patvirtinti energetikos tinklų apsaugos zonų planai sudarys sąlygas energetikos įmonėms efektyviau organizuoti ir atlikti energetikos tinklų eksploatavimo darbus bei užtikrinti darbų atlikimo saugą, panaudojant šiuolaikines komunikacijas ir darbų technologijų galimybes. Taip pat tikimės, kad patvirtinti planai ir juose nustatytos energetikos tinklų apsaugos zonų teritorijos ir šių teritorijų įrašymas į Nekilnojamojo turto registrą bei kadastrą prisidės prie verslo sąlygų gerinimo, nes bus viešai žinoma apie energetikos tinklų apsaugai taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.