Patvirtinta radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa

Data

2021 02 03

Įvertinimas
12
laptop-3196481_1920.jpg

Šiandien Vyriausybė patvirtino 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programą, kuria nubrėžiamos strateginės gairės, kaip bus tvarkomos radioaktyviosios atliekos.

„Mūsų tikslas – tinkamai sutvarkyti visas Lietuvoje esančias ir susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas ir taip apsaugoti žmones bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepalikti nepelnytos naštos ateities kartoms“, – sako energetikos viceministras Albinas Zananavičius.

Programos tikslas – užtikrinti, kad nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą atliekos būtų saugiai sutvarkytos. Programoje yra nustatyti artimiausią dešimtmetį valstybės siekiami kokybiniai pokyčiai, jiems pasiekti būtinos priemonės, jų rezultato rodiklių reikšmės ir numatomų lėšų projekcijos. Programa parengta vadovaujantis naujais strateginio planavimo dokumentais ir atliktos kompleksinės Branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklos srities problemų-priežasčių analizės rezultatais.

Lietuvoje didžioji dalis radioaktyviųjų atliekų ir panaudotas branduolinis kuras susidarė Ignalinos atominėje elektrinėje. Nedaug radioaktyviųjų atliekų – iki 1 proc. – susidarė pramonės įmonėse, sveikatos priežiūros, mokslo ir mokymo įstaigose.

Šiuo metu abu Ignalinos atominės elektrinės RBMK-1500 reaktoriai sustabdyti ir ruošiamasi pradėti jų išmontavimą. Dalis radioaktyviųjų atliekų Ignalinos atominėje elektrinėje susidarė ją eksploatuojant, kita dalis radioaktyviųjų atliekų vis dar susidaro įgyvendinant jos eksploatavimo nutraukimą. Per visą jėgainės eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 metų buvo išmontuota beveik 64 tūkst. tonų įrangos ir betono atliekų. Iki eksploatavimo nutraukimo pabaigos 2038 m. IAE liko išmontuoti 108 tūkst. tonų įrangos.

Planuojama galutinė Ignalinos eksploatavimo nutraukimo data – 2038 m. Numatoma, kad radioaktyviosios atliekos bus padėtos trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyne ir trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyne, o panaudotas branduolinius kuras kartu su ilgaamžėmis radioaktyviomis atliekomis bus padėtas giluminiame radioaktyviųjų atliekų atliekyne.

Programoje numatytos finansinės projekcijos skirstomos į tris laikotarpius, kurių metu bus įgyvendinamos programos priemonės: 2021–2030 metų periodui planuojamas poreikis –
1 002 mln. Eur, 2031–2038 metams – 922 mln. Eur,
2039–2138 metams – apie 3,4 mlrd. eurų. Programos priemonės bus finansuojamos iš Ignalinos programos (ES parama), Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir VĮ Ignalinos AE lėšų.