Apie vandenilio platformą

Lietuvos vandenilio platforma įkurta 2020 m. lapkričio 30 dieną, LR energetikos ministrui pasirašius bendradarbiavimo susitarimą su 19 verslo asociacijų bei įmonių. Tai bendradarbiavimo formatas, telkiantis šalies mokslo institucijų, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus bendram tikslui – siekti vandenilio technologijų plėtros šalyje. Sukurti Lietuvos vandenilio bendradarbiavimo formatą numatyta š. m. rugsėjo 10 d. patvirtintame Veiksmų planas dėl Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo.

2020 m. liepos 8 d. išplatintoje Europos Sąjungos (toliau – ES) Vandenilio strategijoje konstatuojama, kad vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, bus kritiškai svarbus iki 2050 metų siekiant ES klimatui neutralios ekonomikos. ES Vandenilio strategijoje taip pat numatyta siekti integruoti vandenilį dekarbonizuojant pramonės, transporto, energijos gamybos ir pastatų sektorius visoje Europoje.

Vandenilio technologijų plėtra Lietuvoje prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų, susijusių su įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimu, konkurencingumu, energetiniu saugumu bei šalies verslo dalyvavimu siekiant energetikos pažangos, įgyvendinimo.

ES Vandenilio strategijos ir NENS strateginėms kryptims bei tikslams įgyvendinti būtinas vieningas požiūris ir koordinuoti veiksmai, kuriant vandenilio technologijų potencialo Lietuvoje ir ES įgyvendinimui palankią aplinką, kuri apimtų investicijas, teisinį reguliavimą, rinkos kūrimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas bei informacijos sklaidą.

Lietuvos vandenilio platformos tikslai:

- Dalyvauti formuojant nacionalinę, regioninę ir ES politiką bei tikslus, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos vandenilio strategijos ir vandenilio plėtros veiksmų plano parengimą, pasitelkiant Lietuvos ir užsienio ekspertus identifikuoti prioritetines vandenilio technologijų plėtros kryptis Lietuvoje bei jų potencialą;

- Prisidėti siūlant teisėkūros iniciatyvas, kurios paskatintų vandenilio technologijų plėtrą šalyje, užtikrinant tarpsektorinę vandenilio integraciją ir susijusių technologijų diegimą;

- Skatinti Narių bendrą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklą, siekiant naujų produktų, paslaugų ir verslo rūšių, susijusių su vandenilio technologijomis, kūrimą šalyje;

- Koordinuoti Narių veiklą siekiant efektyviai išnaudoti esamus finansinius instrumentus su vandenilio technologijomis susijusių projektų finansavimui ir identifikuoti naujų ar papildomų finansavimo šaltinių ar priemonių poreikį;

- Informuoti visuomenę apie švaraus vandenilio gamybos ir jo panaudojimo galimybes bei naudą, populiarinti grynojo ar sumaišyto su kitomis dujomis vandenilio panaudojimą transporto, energetikos, pramonės ir kituose sektoriuose;

- Skatinti su švaraus vandenilio gamyba, transportavimu ir panaudojimu susijusias technologijas, verslą ir investicijas, bendradarbiauti energetikos bei kitose ūkio srityse, didinant Lietuvos ekonominį konkurencingumą;

- Inicijuoti Narių (individuliai ar kartu su kitomis šalimis) įgyvendinamus projektus, susijusius su švaraus vandenilio gamyba, jo transportavimu dujų tinklais ar kitais būdais vartojimo skatinimu, nacionaline ir tarptautine prekyba;

- Siekiant Vandenilio platformos tikslų, bendradarbiauti su užsienio partneriais;

- Aktyviai dalyvavauti ir formuoti vieningą Lietuvos poziciją Europiniame švaraus vandenilio aljanse (European Clean Hydrogen Alliance) bei kituose su vandenilio technologijų plėtra susijusiuose tarptautiniuose formatuose.

Lietuvos vandenilio platformos nariai bendradarbiauja siekdami jos tikslų įgyvendinimo pagal galimybes ir turimą kompetenciją. Lietuvos vandenilio platforma yra atvira naujų narių prisijungimui bet kuriuo metu.

Šiuo metu formuojamos ir veikia šios darbo grupės:

  • vandenilio gamyba;
  • vandenilio panaudojimas energijos perdavimo ir skirstymo tinkle;
  • vandenilio panaudojimas pramonės sektoriuje;
  • vandenilio panaudojimas transporto sektoriuje;
  • vandenilis elektros sektoriuje (elektrifikacija, elektros energijos kaupimas ir balansavimas);
  • vandenilio panaudojimas namų ūkiuose (centriniame šildyme ir kitose veiklose).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-22