Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – asmuo, kuris atitinka šio įstatymo keliamus reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir verčiasi sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla.

Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

Valdytojai gali vykdyti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą patys, paskirdami atitinkamą kvalifikaciją turintį daugiabučio namo bendrijos atstovą ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktą jų įgaliotą atstovą arba pasirinkdami karšto vandens ir šildymo sistemos prižiūrėtoją. Valdytojas sudaro sutartį su prižiūrėtoju dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo), o prižiūrėtojas sudaro sutartis su šilumos tiekėju dėl šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams ir su karšto vandens tiekėju dėl karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams.

Prižiūrėtojas atsako už:

  1. Reikiamą temperatūrą butuose;
  2. Karšto vandens temperatūrą;
  3. Kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą;
  4. Vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą;
  5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19