Informacija apie licencijų verstis didmenine (ir mažmenine) prekyba naftos produktais išdavimą

2019 m. liepos 2 d. įsigaliojo Energetikos įstatymo IX-884 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2085, kuris nustatė, kad leidimus verstis prekyba naftos produktais išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Iki šiol tokius leidimus išduodavo savivaldybių administracijos, todėl jų direktoriai ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 2 d. privalės VERT pateikti informaciją apie išduotus ir galiojančius leidimus. Gavusi šiuos duomenis, VERT per metus turės įvertinti gautą informaciją bei, prireikus, stabdyti išduotų leidimų galiojimą arba net juos panaikinti.

Leidimų išdavimo procedūros nustatytos Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse.

Leidimai verstis prekyba naftos produktais, įskaitant suskystintomis naftos dujomis, yra šių rūšių:

  • leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;  
  • leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
  • leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis;
  • leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.

Lentelėje pateikiami nefasuoti naftos produktai, kurių prekyba reguliuojama didmeninės ir (ar) mažmeninės prekybos leidimais:

Eil. Nr. Nefasuotų naftos produktų pavadinimas Kombinuotosios nomenklatūros kodai1
1. Variklių benzinas:  
1.1.  aviacinis benzinas 2710 12 31
1.2. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 2710 12 41
1.3. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 2710 12 45
1.4. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 2710 12 49
2. Reaktyviniai degalai 2710 12 70, 2710 19 21
3. Gazoliai – dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19
4. Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms2 2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00

Pastabos:

1 Kodai pateikiami pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 metais, versiją (OL 2018 L 273, p. 1-960). Jeigu kodai, pateikti priede, neatitinka kodų, pateiktų Kombinuotojoje nomenklatūroje, pirmenybė teikiama kodui, nurodytam galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje

2 Leidimu, nurodytu Leidimų išdavimo taisyklių 17.2 punkte, reguliuojama tik mažmeninė prekyba degalinėse suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms.

Informacija apie VERT išduotus leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba naftos produktais skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje, taip pat VERT interneto svetainėje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-20