Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą Ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslui skirta 6,709 mlrd. Eurų. Įgyvendinant šį tikslą apie 10 proc. ES fondų lėšų planuojama skirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimui. Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiuo metu administruoja 22 finansines priemones, kurios galėtų būti panaudotos inovacijoms energetikos srityje skatinti. Daugiau informacijos: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/listingItem_byPriority

Perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimui Europos komisija parengė Europos žaliojo kurso investicijų planą, kuriuo steigiamas Teisingos pertvarkos mechanizmas. Taikant mechanizmą teikiama tikslinė parama 2021–2027 m. padės sutelkti bent 100 mlrd. EUR labiausiai paveiktuose regionuose, kad būtų sušvelnintas socialinis ir ekonominis pertvarkos poveikis. Naudojant mechanizmą bus užtikrintos būtinos investicijos, siekiant padėti darbuotojams ir bendruomenėms, priklausomiems nuo iškastinio kuro vertės grandinės. Jis papildys didelį ES biudžeto indėlį, teikiamą naudojantis visomis tiesiogiai su pertvarka susijusiomis priemonėmis. Mechanizmas susideda iš trijų finansavimo šaltinių – Teisingos pertvarkos fondo, specialios „InvestEU“ programos ir Europos Investicijų Banko paskolų viešajam sektoriui priemonės.

Teisingos pertvarkos fondas

Teisingos pertvarkos fondui bus skirta 7,5 mlrd. EUR naujų ES lėšų. Valstybės narės, norinčios pasinaudoti joms priklausančia fondo lėšų dalimi, bendradarbiaudamos su Komisija turės nurodyti reikalavimus atitinkančias teritorijas specialiuose teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose. Pagal pirminį pasiūlymą, Lietuvai numatyta skirti 97 mln. eurų. Pirmiausia iš fondo lėšų bus teikiamos dotacijos regionams. Pavyzdžiui, bus remiamos darbuotojų pastangos įgyti ateities darbo rinkai būtinų įgūdžių ir gebėjimų, taip pat padedama MVĮ, startuoliams ir verslo inkubatoriams šiuose regionuose atverti naujas ekonomines galimybes. Taip pat bus remiamos investicijos į perėjimą prie švarios energijos, pavyzdžiui, į energijos vartojimo efektyvumą.

Specialios teisingos pertvarkos sistemos pagal programą „InvestEU“ tikslas – sutelkti iki 45 mlrd. EUR investicijų. Ją taikant bus siekiama pritraukti labiausiai pertvarkos paveiktiems regionams naudingų privačiųjų investicijų, įskaitant investicijas į tvarią energetiką ir transportą, o šios padės jiems rasti naujų ekonomikos augimo šaltinių.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism

 

Modernizavimo fondas

Modernizavimo fondas įkurtas įgyvendinant EU apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvą. Fondas skirtas energijos sistemų modernizavimui ir perėjimui prie efektyvesnio energijos naudojimo 10 ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvai. Fondas finansuojamas iš pajamų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione (fondui skiriama 2 proc. ATL nuo bendro ES ATL kiekio laikotarpiui).

Fondo lėšomis remiamos investicijos turi derėti su Direktyvos tikslais, taip pat su ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslais ir Paryžiaus susitarime nurodytais ilgalaikiais tikslais. Pirmieji kvietimai teikti paraiškas finansavimui planuojami 2021 m. pradžioje. Atrenkant projektus dalyvauja Europos Komisija, valstybės narės, Investicijų komitetas ir Europos Investicinis bankas. Finansavimui teikiamus projektus atrinks valstybės narės ir teiks Europos investicijų banko vertinimui. Bendra fondo suma – apie 7,8 mlrd. eurų. (priklauso nuo ATL kainos rinkoje). Lietuvai iš jų numatyta 2,57 proc. t.y. apie 200 mln. eurų.

Daugiau informacijos (anglų kalba): https://ec.europa.eu/clima/clima/policies/budget/modernisation-fund_en

 

Inovacijų fondas

Europos Komisija 2021-2030 m. laikotarpiui įsteigė Inovacijų fondą, kuris skatins mažo ŠESD kiekio technologijų diegimą rinkoje. Fondą sudarys mažiausiai 10 mlrd. eurų (priklausomai nuo ATL kainos rinkoje). Inovacijų fondo tikslas yra remti taikomąsias technologijas, kadangi mokslinius tyrimus rems Europos „Horizonto“ (Horizon Europe) programa, partnerystės programos, o infrastruktūros kūrimą – Europos infrastruktūros tinklų priemonė (Connecting Europe Facility), Modernizavimo fondas ir Sanglaudos fondas. Inovacijų fondo apimtyje bus remiami su novatoriškomis technologijomis, procesais ar produktais susiję projektai, skirti atsinaujinančiųjų išteklių energijai, energijos kaupimo technologijoms, saugiam CO2 surinkimui ir geologiniam saugojimui ar panaudojimui.

 

2020 m. liepos mėnesio pradžioje Europos Komisija paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas Inovacijų fondui. Paraiškos renkamos iki spalio 29 d. Nuorodą į kvietimą galite rasti žemiau:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage

 

Pirmojo kvietimo metu bus siekiama surinkti vadinamąsias susidomėjimo paraiškas, kuriose turi būti įvertintos galimybės išvengti ŠESD išmetimų, taip pat technologijos naujumas, palyginti su dabartiniais sprendimais, ir projekto branda technologiniu, finansiniu bei įgyvendinimo požiūriu. Bus orientuojamasi į daugiau kaip 7,5 mln. eurų vertės projektus.

 

Daugiau informacijos (anglų kalba): https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-16