Pagrindinė informacija

Lietuvai stojant į ES teko sustabdyti Ignalinos AE darbą, o ES įsipareigojo teikti adekvačią papildomą finansinę paramą eksploatavimo nutraukimui – šis įsipareigojimas įtvirtintas Protokole Nr. 4 prie Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą akto.

ES šalys pripažino, jog Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas yra išskirtinė, neatitinkanti šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo finansinė našta Lietuvai, ir numatė, kad Ignalinos programa, per kurią Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui skiriama ES parama, bus nepertraukiamai tęsiama ateinančiais finansiniais laikotarpiais.

Vykdant Lietuvos įsipareigojimus ir 2009 m. gruodžio 31 d. sustabdžius antrąjį Ignalinos AE energijos bloką, Ignalinos programos lėšomis finansuojama dauguma Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (įskaitant tam reikalingos infrastruktūros įrengimą) išlaidų.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-230 patvirtintas atnaujintas Ignalinos AE galutinis eksploatavimo nutraukimo planas (toliau – GENP), kuriame aprašyta Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo strategija, planas ir grafikas, darbai, įvertintos eksploatavimo nutraukimo išlaidos, eksploatavimo nutraukimo metodai ir technologijos, atliekų, susidarysiančių eksploatavimo nutraukimo metu, kiekiai, saugos ir poveikio aplinkai vertinimas. Kaip numatyta GENP, bendra IAE eksploatavimo nutraukimo kaina yra 2,6 mlrd. eurų (neįskaitant rizikų ir infliacijos) ir apima visus finansavimo šaltinius – tiek ES paramą, tiek Lietuvos skiriamą dalį. Bendri IAE eksploatavimo nutraukimo kaštai, įskaičiavus infliaciją (3 proc.) ir rizikas, iš viso sudarys apie 3,2 mlrd. eurų.

Lietuvos nacionalinis indėlis įgyvendinant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą vidutiniškai sudaro 14 proc.

Numatoma Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbų pabaiga – 2038 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19