Dujų tiekimo saugumas

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių Nr. 994/2010, kurio nuostatų, tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą, leidžiant įgyvendinti išimtinio pobūdžio priemones, kai rinka nebegali tiekti reikalingo dujų kiekio, ir aiškiai apibrėžiant bei padalijant gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Sąjungos atsakomybę už prevencinius veiksmus ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones. Šiame reglamente taip pat nustatyti solidarumo principu pagrįsti mechanizmai, skirti koordinuoti pasirengimą bei reagavimą esant valstybės narės, regioninio ir Europos Sąjungos masto ekstremaliai situacijai.

Energetikos ministerija paskirta ir notifikuota, kaip kompetentinga institucija už Reglamente nustatytų priemonių įgyvendinimą.

Perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai“ ir „Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo“ suteiktus įpareigojimus ir yra pasirengę valdyti gamtinių dujų tiekimo sistemas esant ekstremaliai situacijai.

Įvertinant perdavimo sistemos pajėgumą užtikrinti dujų tiekimą vartotojams tiekimo sutrikimo atveju ir atliekant Reglamento nustatytus N-1 kriterijaus skaičiavimus, nustatyta, kad šis dujų tiekimo patikimumo rodiklis siekia 117 proc. ir yra pakankamas pagal Reglamento reikalavimus. Dėl pastaraisiais metais mažėjusio gamtinių dujų poreikio šalyje šalies gamtinių dujų tiekimo patikimumo rodiklis galėtų būti vertinamas kaip dar didesnis. Pagal 2015 m. maksimalų poreikį įvertintas N-1 rodiklis siektų 146 proc.

Įgyvendinus projektą „Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas“, Lietuvos ir Latvijos dujotiekių jungties pajėgumai gali būti padidinti iki 12,0 mln. m3 dujų tiekimą per parą. Esant tokios apimties dujų tiekimui ir 10,24 mln. m3 per parą gamtinių dujų tiekimu iš SDG terminalo, dujų tiekimo patikimumo N-1 kriterijaus reikšmė siekų 158 proc. ir viršytų reikalaujamą 100 proc. vertę.

Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungtis galėtų užtikrinti iki 6,6 mln. m3 dujų tiekimą per parą. Esant tokios apimties alternatyviam dujų tiekimo šaltiniui, kartu su 6,24 mln. m3 per parą dujų tiekimui iš Latvijos ir 10,24 mln. m3 per parą gamtinių dujų tiekimu iš SGD terminalo, dujų tiekimo patikimumo N-1 kriterijaus reikšmė siekų 164 proc. ir viršytų reikalaujamą 100 proc. vertę. Lietuvos ir Latvijos dujotiekių jungties pajėgumus padidinus iki 12,0 mln. m3 dujų tiekimą per parą dujų tiekimo patikimumo N-1 kriterijaus reikšmė siekų 205 proc.

Plačiau:

Nacionalinis gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinis gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A808030EFF4/LNobFbtrgF

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0994&from=EN

Nepriklausomas ekonominis ilgalaikio suskystintų gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką alternatyvų vertinimas (santrauka)

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-11