Dujų tiekimo saugumas

2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010, kurio tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą, leidžiant įgyvendinti išimtinio pobūdžio priemones, kai rinka nebegali tiekti reikalingo dujų kiekio, ir aiškiai apibrėžiant bei padalijant gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Sąjungos atsakomybę už prevencinius veiksmus ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones. Šiame reglamente taip pat nustatyti solidarumo principu pagrįsti mechanizmai, skirti koordinuoti pasirengimą bei reagavimą esant valstybės narės, regioninio ir Europos Sąjungos masto ekstremaliai situacijai. Energetikos ministerija paskirta ir notifikuota kaip kompetentinga institucija už šiame reglamente nustatytų priemonių įgyvendinimą.

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami 2 bendro intereso projektai gamtinių dujų srityje, kurie padidins dujų tiekimo saugumą Lietuvoje ir regione:

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektas (GIPL), sudarysiantis galimybes prisijungti Lietuvai, Latvijai ir Estijai bei Suomijai prie kontinentinės Europos dujų tinklų. Planuojama, kad jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos bus nutiesta iki 2021 m. pabaigos. Įgyvendinus šį projektą, bus sukurti pajėgumai, kurie leis transportuoti į Baltijos šalis 74 GWh dujų per parą, o į Lenkiją apie 58 GWh per parą. Esant poreikiui, ateityje, galima padidinti GIPL pajėgumus į Baltijos šalis ir Suomiją, papildomai pastatant ar išplečiant kompresorių stotis Lietuvoje ir Lenkijoje. Daugiau informacijos čia.

Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo projektas, kuriuo siekiama padidinti dujų sistemų jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją ir bendros rinkos funkcionavimą. Planuojama, kad projektas bus užbaigtas 2023 m. ir leis padidinti dujų srautus iki 130 GWh per parą Latvijos kryptimi (dabar 67,6 GWh per parą) ir iki 121 GWh per parą Lietuvos kryptimi (dabar 65,1 GWh per parą). Daugiau informacijos čia.

Plačiau dujų tiekimo saugumui užtikrinti taikomos priemonės aprašomos Nacionaliniame gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų valdymo plane.

Ekstremalių situacijų valdymas, valstybės institucijų, gamtinių dujų įmonių, nebuitinių vartotojų pagrindines funkcijas, priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis siekiant sumažinti galimą dujų tiekimo sutrikimo poveikį esant gamtinių dujų trūkumui aprašomi Nacionaliniame gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

Gamtinių dujų tiekimo sutrikimo Lietuvoje rizikų įvertinimas ir galimų scenarijų modeliavimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19