Apie programą

Transeuropinių energetikos tinklų programa (TEN-E) – 2007-2013 m. laikotarpiu galiojusi ES finansavimo programa.

2014–2020 m. laikotarpiu TEN-E programą keičia Europos infrastruktūros tinklų priemonė (angl. Connecting Europe Facility, CEF). 

TEN-E programos tikslai: 

 • Skatinti vidaus rinkos apskritai, o visų pirma – energijos vidaus rinkos, veiksmingą funkcionavimą bei plėtrą, drauge skatinant racionalią energijos išteklių gamybą, transportavimą, paskirstymą ir panaudojimą bei atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir prijungimą, siekiant sumažinti energijos kainą vartotojams bei prisidėti prie energijos išteklių diversifikavimo;
 • Palengvinti Bendrijos mažiau palankias sąlygas turinčių regionų ir „energetinių salų“ vystymą bei mažinti jų izoliaciją, taip padedant stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą;
 • Padidinti energijos tiekimo saugumą, pavyzdžiui, stiprinant visų atitinkamų šalių abipusiai naudingus santykius su trečiosiomis šalimis energetikos sektoriuje, visų pirma remiantis Energetikos chartijos sutartimi ir Bendrijos sudarytais bendradarbiavimo susitarimais;
 • Prisidėti prie tvaraus vystymosi ir aplinkos apsaugos, ypač naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius ir mažinant su energijos transportavimu ir perdavimu susijusį pavojų aplinkai.

Taikymo sritis: 

 • elektros energijos tinklų srityje:
  • visoms aukštos įtampos linijoms, išskyrus skirstomuosius tinklus, ir povandeninėms jungiamosioms linijoms, su sąlyga, kad ši infrastruktūra naudojama tarpregioniniam ar tarptautiniam perdavimui ar sujungimui; įrangai ar įrenginiams, kurie yra būtini, kad atitinkama sistema veiktų sklandžiai, įskaitant apsaugos, stebėsenos ir kontrolės sistemas;
 • dujų tinklų (kuriais transportuojamos gamtinės ar alkenų dujos) srityje:
  • aukšto slėgio dujotiekiams, išskyrus skirstomųjų tinklų, užtikrinantiems tiekimą Bendrijos regionams iš vidaus ar išorės šaltinių;
  • požeminėms saugykloms, sujungtoms su pirmiau minėtais aukšto slėgio dujotiekiais;
  • suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) priėmimo, saugojimo ir pakartotinio dujinimo įrenginiams, taip pat SGD tanklaiviams pagal numatytą tiekti tūrį; įrangai ar įrenginiams, kurie yra būtini, kad atitinkama sistema veiktų sklandžiai, įskaitant apsaugos, stebėsenos ir kontrolės sistemas.

Programos finansavimo sąlygos: ES finansinė paramos forma gali būti tiesioginė pagalba (angl. grants), lengvatos paskolų palūkanoms, dalyvavimas rizikos fonde (po statybų darbų). ES finansuoja iki 50 proc. projekto galimybių studijos, jei projektas atitinka ES bendrą interesą, vertės bei 10 proc. projekto darbų vertės. Iš ES biudžeto TEN-E programai 2007-2013 m. numatoma skirti 340 mln. eurų. 

Galimi pareiškėjai: paraiškas suteikti ES finansinę paramą Komisijai teikia viena arba kelios valstybės narės arba, atitinkamoms valstybėms narėms sutikus, tarptautinės organizacijos, bendros įmonės, valstybinės arba privačios įmonės arba įstaigos. 

Daugiau informacijos: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19