2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama

Energetikos ministerijos įgyvendinami techninės paramos projektai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 622 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos  struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 75-3787)Energetikos ministerija yra paskirta tarpine institucija, t.y. institucija, kuri planuos ir skirstys ES struktūrinę paramą energetikos srityje. 2007-2013 m. laikotarpiu šias funkcijas atliko Ūkio ministerija. 

Energetikos ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2013 m. rugsėjo 10 d. pasirašė projekto Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos dalyvavimas rengiant 2014-2020 m. Veiksmų programą bei pasirengimas atlikti Tarpinės institucijos funkcijas 2014-2020 m., projekto kodas Nr. VP4-1.1-FM-01-V-02-001, finansavimo ir administravimo sutartį, kurios vertė – 246 tūkst. litų. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinamo projekto tikslas – užtikrinti tinkamą Energetikos ministerijos dalyvavimą rengiant 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentus Lietuvoje, t.y. Veiksmų programą, Partnerystės sutartį bei kitus teisės aktus, taip pat padėti pasirengti atlikti Tarpinės institucijos funkcijas. 

Techninė parama skirta darbuotojų, dirbančių su ES parama, darbo vietų įrengimui, atlyginimų mokėjimui bei ES paramos administravimo gebėjimų ugdymui. 

2014 m. kovo 5 d. Energetikos ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė susitarimą dėl 2013 m. rugsėjo 10 d. projekto Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos dalyvavimas rengiant 2014-2020 m. Veiksmų programą bei pasirengimas atlikti Tarpinės institucijos funkcijas 2014-2020 m., projekto kodas Nr. VP4-1.1-FM-01-V-02-001, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo Nr. 1. Minėtu susitarimu įgyvendinamo projekto biudžete buvo padidinta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki 588 200,00 Lt. 

Centrinės projektų valdymo agentūros iniciatyva 2014 m. birželio 27 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl 2013 m. rugsėjo 10 d. projekto Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos dalyvavimas rengiant 2014-2020 m. Veiksmų programą bei pasirengimas atlikti Tarpinės institucijos funkcijas 2014-2020 m., projekto kodas Nr. VP4-1.1-FM-01-V-02-001, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo Nr. 2. Šiuo susitarimu buvo pakeista sutarties 1 priedo „Projekto aprašymas“ 7 punktas „Stebėsenos rodikliai“. 

Per laikotarpį nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. 9 Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus bei šakinių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurių funkcijos tiesiogiai susijusios su ES paramos administravimu, tobulino savo kompetenciją seminaruose energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių projektų finansavimo, valstybės pagalbos, ES fondų politikos, teisės aktų, naujų struktūrinių fondų panaudojimo taisyklių 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu ir kitomis temomis. Įsigyta reikalinga technika (kompiuteriai, spausdintuvas, mobilus telefonas), reikalinga aprūpinti Europos Sąjungos paramos skyriaus darbuotojų darbo vietas. 

Techninė parama bei visos šio projekto įgyvendintos priemonės žymia dalimi prisidėjo prie Energetikos ministerijos pasirengimo administruoti ES fondų paramą.
 

2007 – 2013 m. Europos sąjungos struktūrinė parama​

2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės, susijusios su energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo sritimi, kurias administravo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 1 veiksmų grupės „Energijos tiekimo tinklai“ priemonės:

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės:

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19