Elektros energetikos sistemą sudaro:

  • elektrinės, kurios gamina elektrą;
  • aukštos įtampos elektros perdavimo linijos ir įrenginiai, kuriomis elektros energija perduodama dideliais atstumais (perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB);
  • žemos ir vidutinės įtampos elektros skirstymo tinklas, kuriuo elektros energija persiunčiama galutiniam vartotojui (skirstomųjų tinkų operatoriai);
  • elektros energijos vartotojai.

Elektros energijos suvartojimas šalyje nuosekliai augo.

Per 2019 m. elektros energijos poreikis Lietuvoje, lyginant su 2018 m., padidėjo 1,3 proc. ir sudarė 13,3 TWh. Elektros energijos 2019 m. šalyje pagaminta 3,97 TWh – 13,1 proc. daugiau nei 2018 m. Iš atsinaujinančių energijos išteklių 2019 m. pagaminta 60,1 proc. visos elektros energijos. Lietuva išlieka energetiškai priklausoma nuo importuojamos energijos – Lietuvos poreikiams užtikrinti 2019 m. buvo importuota 70,2 proc. elektros energijos. Šią priklausomybę galima įvertinti energetinės priklausomybės rodikliu, kuris 2019 m. buvo 75,8 proc. ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 1,7 proc. bei viršijo Europos Sąjungos (ES 28) vidurkį (2018 m. – 55,7 proc.). Pagrindinė priežastis, kodėl importuojama daugiau negu gaminama, yra ta, kad importuoti yra ekonomiškai naudingiau.

Šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas

2019 m. sausio 1 d. Lietuvos elektros sistemoje esančių elektrinių bendra įrengtoji galia sudarė 3684 megavatus (MW), iš kurių:

  • šiluminių elektrinių – 1915 MW;
  • atliekas deginančių elektrinių – 22 MW;
  • hidroelektrinių – 1028 MW;
  • vėjo elektrinių – 533 MW;
  • kitų AEI elektrinių – 186 MW;

Šaltinis: Lietuvos Respublikos nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021-2030 m.

Elektros energijos perdavimo veiklą Lietuvoje vykdo vienas elektros perdavimo sistemos operatorius: LITGRID AB.

Elektros perdavimo sistemos operatorius yra nacionaliniu mastu elektros perdavimo aukštos įtampos elektros tinklais įmonė, kuri palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai laisvoje elektros rinkoje.

________________________________________

Elektros energijos skirstymo veiklą Lietuvoje vykdo 5 operatoriai:

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“

2. UAB „Dainavos elektra“

3. AB „Akmenės cementas“

4. AB „Lifosa“

5. AB „Achema“

Daugiau informacijos apie elektros energijos skirstymo licencijas turinčias įmones galima rasti elektros energijos skirstymo veiklą licencijuojančios Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, interneto puslapyje.

Elektros energijos tiekimo licencijas (leidimus) turinčios įmonės

Tiekimu užsiima tiekimo licenciją arba leidimą turinčios įmonės, perkančios elektrą didmeninėje rinkoje iš gamintojų ar elektros biržoje ir ją parduodančios vartotojams. Lietuvos elektros rinkoje tiekimo veiklas vykdo visuomeninis, garantiniai ir nepriklausomi elektros tiekėjai. Įmonių, turinčių teisę vykdyti elektros energijos tiekimo veiklą, sąrašus galima rasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, interneto puslapyje:

Nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijas/leidimus turinčios įmonės.

Visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijas turinčios įmonės.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rengia ir savo interneto svetainėje kiekvieną metų ketvirtį viešai skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas.

Atnaujinimo data: 2023-11-28