Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas

2019 m. rugsėjo 24 d. Energetikos ministerija viešajam derinimui pateikė Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais Lietuvoje numatoma įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą. Šiais pakeitimais siekiama sukurti sistemą, kuri padės užtikrinti patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m. – Lietuvos elektros energetikos sistemos de-sinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos.

Elektros energetikos įstatymo projektu siūloma įtvirtinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kuris leistų užtikrinti sistemos adekvatumą ir išlaikyti tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę LOLE (angl. Loss of Load Expectation) ne didesnę kaip 8 val. per kiekvienus metus.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas bus įgyvendinamas organizuojant technologiškai neutralius aukcionus. Tai reiškia, kad aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos įrenginiai, bet ir kaupimo įrenginiai (pavyzdžiui, baterijos), nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai. Aukcionuose galės dalyvauti ne tik esami elektros gamybos įrenginiai, bet ir būsimi elektros energijos generacijos šaltiniai, kurie turėtų būti įrengti iki 2025 m.

Nauji įrenginiai pakeis technologiškai pasenusius, neefektyvius ir neatitinkančius aplinkosauginių reikalavimų įrenginius. Taip būtų prisidedama ir prie tikslų, susijusių su klimato kaitos mažinimu.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

2019 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime vyko pajėgumų užtikrinimo mechanizmo pristatymas, su kuriuo galite susipažinti čia. 2019 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtiems Elektros energetikos įstatymo pakeitimams, kurie leis Lietuvoje sukurti ir įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą. Jis užtikrins patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.

2020 m. sausio 14 d. įvyko Elektros energetikos įstatymo pakeitimo pateikimas Lietuvos Respublikos Seime.

2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju1 skirsniu įstatymą Nr. XIII-3020, su kuriuo galima susipažinti lietuvių kalba čia, anglų kalba čia

Įgyvendinant įstatymo nuostatas 2020 m. liepos 3 d. viešajai konsultacijai pateiktas Pajėgumų aukcionų nuostatų projektas. Šie nuostatai reglamentuoja pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionų organizavimo tvarką, techninius reikalavimus esamiems ir planuojamiems pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams, taip pat pajėgumų aukciono rezultatų tvirtinimo ir skelbimo tvarką. Nuostatų tikslas – užtikrinti skaidrią, konkurencija ir technologinio neutralumo principu grindžiamą, pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionuose dalyvaujančių asmenų ir šių asmenų bei jų valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumų aukciono vienetų atranką. Su Pajėgumų aukcionų nuostatų projektu galima susipažinti čia.

Įgyvendinant įstatymo nuostatas 2020 m. rugsėjo 25 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) viešajai konsultacijai pateikė elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" parengtus metodikų, susijusių su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu, projektus: Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodika; Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų skaičiavimo metodika; Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodika; Pajėgumų perkrovos pajamų paskirstymo metodika. Daugiau informacijos apie metodikas ir jų rengimą galima rasti VERT interneto puslapyje.

Įgyvendinant įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1279 „Dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašą. Šis tvarkos aprašas nustato pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo, pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties įgyvendinimo, pajėgumų aukcionuose skirstomų pajėgumų nustatymo ir mokėjimų už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą tvarką ir sąlygas. Su Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Pranešimai žiniasklaidai:

2019 09 24

Patikimam elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti – ilgalaikis pajėgumų mechanizmas

2019 12 30

Vyriausybė pritarė mechanizmui, kuris prisidės prie patikimo elektros energijos gamybos užtikrinimo

2020 01 14

Elektros pajėgumų užtikrinimo mechanizmas jau svarstomas Seime

2020 06 04

Seimas pritarė modeliui, kuris užtikrins patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimą

2020 11 18

Vyriausybė pritarė pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkai

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas – tai priemonė, kuria užtikrinama, kad atlyginant už pajėgumus užtikrinančių įrenginių parengtį bus pasiekiamas reikiamas elektros energijos tiekimo saugumo lygis, išskyrus su papildomomis paslaugomis ar perkrovos valdymu susijusias priemones, apibrėžiamas Reglamente (ES) Nr. 2019/943.

 

Siekiant užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygmenį po 2025 metų Lietuvos elektros energetikos sistemos de-sinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos, nuspręsta įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą.

 

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas ypač svarbus, įgyvendinant Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, susijusius su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, sklandžiu Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos energetikos sistema projekto įgyvendinimu bei energetinės priklausomybės nuo elektros energijos importo mažinimu bei vietinės elektros energijos gamybos apimčių šalyje didinimu, skatinant subalansuotas investicijas į konkurencingų pajėgumų plėtrą ir patikimos bei konkurencingos elektros energetikos sistemos pajėgumų rinkos vystymąsi.

 

Siekiant pašalinti iškilusius elektros energetikos adekvatumo klausimus ir palengvinti  bei paspartinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įvedimą, 2020 m. gruodžio 9 d. energetikos ministro įsakymu buvo patvirtintas Lietuvos elektros rinkos plėtros ir įgyvendinimo planas. Plane įtrauktos tokios priemonės, kaip mažmeninės elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimas, išmaniosios apskaitos elektros energijos vartotojams įdiegimas, kuriama elektros energijos vartojimo duomenų platforma, taip pat ir nuo 2025 metų planuojami įdiegti pokyčiai energijos balansavimo rinkoje.

 

Kaip ir nustatyta Plane, kasmet yra rengiama Plano vykdymo stebėsenos ataskaita, kuri pateikiama Europos Komisijai. Ataskaitą (anglų kalba) galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-06