Parama mažos galios elektrinėms

2020 m. lapkričio pabaigoje planuojama skelbti kvietimą iki 45 proc. paramai gauti asmenims, siekiantiems plėtoti mažos galios saulės (iki 500 kW) ar vėjo (iki 3 MW) pavienes elektrines, jungiamas prie skirstomųjų tinklų. Priemonei skirta mažiausiai 7 mln. Eur. Dėl paramos galės kreiptis ir asmenys, jau pradėję plėtoti projektus, t.y. gavę leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai toks leidimas yra reikalingas. Šiems asmenims bus suteiktas didesnis balų skaičius, vertinant paraišką. Taip pat prioritetas bus skiriamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų plėtojamiems projektams. Šiuo metu rengiama tvarka lėšų paskirstymui. Su pagrindinėmis sąlygomis kviečiame susipažinti čia.

Kilus klausimams kreipkitės į Klimato kaitos valdymo grupės vyresn. patarėją Liną Sveklaitę tel. Nr. (8 5) 203 4667, papild. 2, el. p. [email protected]

 

Mažos galios elektrinės, spausti čia. 

Įsakymas dėl finansavimo skyrimo elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams. 

 

 

 1. Ar gali būti prašoma skirti avansą po finansinės paramos sutarties pasirašymo, jei jo nebuvo prašoma teikiant paraišką?

Ne. Energetikos ministro įsakymo 44 punkte nurodoma, kad siūlymą skirti avansą ir sprendimą dėl avanso dydžio priima projektų atrankos komitetas (komitetas), todėl avanso prašymas turi būti nurodytas teikiant paraišką, kad Komitetas galėtų jį įvertinti. Atkreipiame dėmesį, kad komitetas veikia ribotą laikotarpį, t.y. nuo paraiškų gavimo iš Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) dienos iki sprendimo siūlyti skirti ar neskirti finansavimo dienos. Atsižvelgiant į tai, manome, kad po finansinės paramos sutarties pasirašymo pateiktas avanso prašymas, jei jis nebuvo nurodytas teikiant paraišką, turėtų būti atmetamas ir nevertinamas.

 1. Kaip apskaičiuojamas avansinis mokėjimas?

Vadovaujantis Energetikos ministro įsakymo 44 punktu, komitetas gali priimti sprendimą siūlyti skirti iki 30 procentų bendros projekto vertės dydžio avansinį mokėjimą, t.y. gali būti priimamas sprendimas neskirti avanso arba skirti nuo 0,1 iki 30%.

Pavyzdžiui, statant 500 kW saulės elektrinę bendra projekto vertė sudaro 410 tūkst. (kai 1 kW kaina 1000 Eur, galimas finansuoti dydis – 820 Eur). Galima prašoma avanso suma 150 tūkst. (30% nuo viso projekto vertės – 500 tūkst. Eur). Didžiausias galimas finansinės paramos dydis 184,5 tūkst. (45% nuo galimo finansuoti dydžio – 820 Eur).

 1. Ar gali būti statoma didesnės galios viena elektrinė (pvz. 4,5 MW)?

Negali. LRV nutarime apibrėžta mažos galios elektrinių sąvoka, kuri nurodo, kad parama skiriama tik saulės elektrinėms iki 500 kW ir pavienėms vėjo elektrinėms iki 3 MW.

 1. Kas yra pavienė vėjo elektrinė?

Pavienė vėjo elektrinė galėtų būti apibrėžiama kaip vėjo elektrinė, kurią sudaro vienas generatorius, vienas bokštas ir kiti elektrinės technologiniai priklausiniai (mentės, rotorius, nacelė, pavarų dėžė, valdymo skydas, liftas, pamatai, programinė įranga), kurie nėra technologiškai susiję su kitomis elektrinėmis ar kitais gamybos įrenginiais. 

 1. Kam nereikia pasirašyti ketinimų protokolo ir pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą?

Šias nuostatas reglamentuoja Elektros energetikos įstatymo 22 str. 8 d. Ketinimų protokolo pasirašyti nereikia:

 • gamintojams, statantiems vėjo ir saulės elektrines iki 500 kW ir kurie dalį elektros energijos vartoja savo reikmėms ir ūkio poreikiams, o kitą dalį tiekia į elektros tinklus;
 • gamintojams, statantiems vėjo ir saulės elektrines ir planuojantiems visą pagamintą elektros energiją suvartoti savo reikmėms ir ūkio poreikiams;
 • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms.
 1. Ar prievolių įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas, jei nebuvo skirta finansinė paramą ir nuspręsta toliau nebevystyti projekto?

Prievolių grąžinimo sąlygos nurodytos Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje. Asmenims, kuriems pagal Elektros energetikos įstatymo 22 str. 8 d. reikia pasirašyti ketinimų protokolą, negavusiems paramos ir nusprendusiems nebevystyti projekto (nutraukusiems ketinimų protokolą) tinklų operatorius grąžina tik dalį prievolių įvykdymo užtikrinimo. Negrąžinama prievolių užtikrinimo dalis apskaičiuojama taip: 0,0123 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos iki dienos, kai gamintojas nutraukia ketinimų protokolą, išreikšto dienomis.

 1. Ar gali kreiptis įmonė, kuri jau turi veikiančią elektrinę ir naudoją joje pagamintą elektrą kaip gaminantis vartotojas?

Gali tuo atveju, jei elektrinė, dėl kurios kreipiamasi finansinės paramos, nėra naudojama gaminančio vartotojo, t.y. turi būti statoma visiškai nauja, anksčiau neeksploatuota elektrinė.

 1. Ar gali kreiptis įmonė, kurios akcininkas yra gaminantis vartotojas?

Gali.

 1. Ar paraiškas gali teikti kelios skirtingos įmonės, kurias valdo tas pats akcininkas?

Gali. Kiekviena įmonė gali kreiptis dėl paramos skirtingoms elektrinėms įrengti.

 1. Ar reikia asmenims, planuojantiems įrengti saulės elektrinę, kreiptis į savivaldybę patvirtinimo, kad pasirinktoje vietoje statyti galima saulės elektrinę.

Šią galimybę siūlome pasitikrinti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ arba kreiptis į atitinkamą savivaldybę.

 1. Kokiais teisės aktais reikia vadovautis teikiant paraišką paramai gauti?

LRV nutarimu ir Energetikos ministro įsakymu.

 1. Ar elektros energija, pagaminta elektrinėje gali būti naudojama savo reikmėms ir ūkio poreikiams?

Gali tuo atveju, jei nesinaudojama gaminančio vartotojo schema, t.y. kai elektros energija nėra „kaupiama“ tinkluose pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnį. Šiuo atveju dalis elektros energijos gali būti naudojama savo reikmėms ir ūkio poreikiams, o kita dalis parduodama pagal atsinaujinančių išteklių pirkimo pardavimo sutartis galutiniam elektros energijos vartotojui (pvz., kitai įmonei, fiziniam asmeniui); parduodama nepriklausomam tiekėjui ar parduodama elektros energijos biržoje. Parduodant elektros energiją galutiniam vartotojui ar elektros energijos biržoje, privaloma sudaryti sutartį su balansavimo paslaugos tiekėju. Daugiau informacijos AB Litgrid tinklalapyje https://www.litgrid.eu/index.php/paslaugos/prekyba-balansavimo-paslaugomis/521 ir  https://www.litgrid.eu/index.php/paslaugos/prekyba-disbalansu/519

 1.  Ar gali viena įmonė kreiptis paramos dviems, skirtingose vietose statomoms elektrinėms?

Negali.  Energetikos ministro įsakymo 12 punktą, vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką mažos galios saulės arba vėjo energiją naudojančiai elektrinei statyti ar įrengti.

 1.  Su kokios didžiausios galios elektrine galima kreiptis dėl paramos?

Saulės energiją naudojanti elektrinė - 499 kW;

Vėjo energiją naudojanti elektrinė – 3 MW.

 1.  Ar galima atrankoje dalyvauti turint leidimą plėtoti, kuriame nurodyta didesnė įrengtoji galia (pvz.: 700 kW saulės elektrine), tačiau pastatyti ir leidimą gaminti gauti Vyriausybės nutarimo 2.8 papunktyje nurodytos įrengtosios galios elektrinei (499 kW)?

Negalima. Pateikus leidimą plėtoti, kuriame nurodyta didesnė nei reikalaujama pagal Vyriausybės nutarimo 2.8 papunktį elektrinės įrengtoji galia, pareiškėjas turėtų būti šalinamas iš atrankos, kadangi neatitiks Energetikos ministro įsakymo 8.1 papunktyje nurodyto pareiškėjo apibrėžimo, kuriame nurodoma, kad pareiškėjai laikomi tie asmenys, kurie įgyvendina elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektą.

 1. Kada planuojama paskelbti kvietimą?

Su kvietimu teikti paraiškas galite susipažinti čia

 1. Ar pareiškėjas gaus balų pagal kriterijų „projekto įgyvendinimo lygis“, jei pagal galiojančius teisės aktus jam nereikia pasirašyti ketinimų protokolo ir pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo?

Šiuo atveju pareiškėjas papildomų balų negauna.

 1. Kaip gamintojas, gali vartoti elektros energiją nebūdamas gaminančiu vartotoju?

Gaminančio vartotojo statusas suteikia galimybę vartotojui savo pagamintą, tačiau momentiškai nesuvartotą elektros energiją „kaupti“ tinkluose“. Neturint šio statuso pagaminta ir momentiškai nesuvartota elektros energiją rekomenduojama parduoti pagal dvišales atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis arba nepriklausomam elektros energijos tiekėjui. Jų sąrašą rasite čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-23