Informacija apie paramą

Elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių rėmimas

Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga.

Gamintojai naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius gali pretenduoti į paramą, kuri finansuojama Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto lėšomis.

Vadovaujantis Europos Komisijos gairėmis parama gamintojams parama suteikiama 12 metų laikotarpiui, sumokant jiems priedą prie rinkos kainos.

Gamintojai atrenkami technologiškai neutralaus aukciono būdu ir vadovaujantis ekonominio efektyvumo principu.

Paramos teikimo mechanizmą reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. Paramos suteikimo procesą kontroliuoja ir vykdo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija.


Kiti paramos atsinaujinantiems ištekliams šaltiniai:
  • Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose. Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų pasigaminti elektros energiją namų ūkių reikmėms, įrengimas.
  • Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
  • Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.
  • Katilų keitimas namų ūkiuose. Neefektyviai biomasę naudojančių individualių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją (AIE) šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
  • Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų. Biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimas, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose. 
  • Biodegalų gamyba ir plėtra. Biodegalų gamyba iš tvariai ir darniai auginamų žaliavų, diversifikuoti žemės ūkio produkcijos panaudojimą, sudarant galimybę ir sąlygas ją naudoti ne maisto reikmėms, mažinti priklausomybę nuo importuoto kuro ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas transporte.

Klimato kaitos specialioji programa. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose. Administruoja aplinkos projektų valdymo agentūra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19