Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai

Energetikos ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d., 2013 m. sausio 17 d. ir 2014 m. spalio 31 d. sprendimuose suformuotą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką bei priimtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 str. pataisas ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo naują redakciją, priėmė Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, pakeitimus, kuriuose numatyta, kad atliekant buto (butų), kitų patalpų šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pakeitimo (t. y. šilumos įrenginių rekonstravimo) darbus, tiek, kiek tokie darbai patenka į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų reguliavimo sritį (pastato remontas), turi būti vadovaujamasi būtent Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir jį įgyvendinančiais poįstatyminiais teisės aktais.

---------------------------------

Energetikos ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendime numatytą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, išduodamuose leidimuose, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, nuo šiol nebeteikia nuorodos į leidimo išdavimo metu galiojusių įstatymų, kuriais vadovaujantis išduodamas leidimas, redakciją bei leidimo skiltyje “Leidimu reguliuojamos veiklos sąlygos“ nenurodo, kad „Elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis“ . Remiantis nurodytu teismo sprendimu, toks įrašas neatitinka leidimo paskirties ir nėra laikytinas reguliuojamos veiklos sąlyga. Atitinkamą praktiką taiko ir nuo 2015 m. liepos 1 d. leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimo funkciją perėmusi Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

---------------------------------

Energetikos ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d., 2016 m. rugsėjo 27 d., 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimus bei tai, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimo funkciją perėmė Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, perdavė gautus prašymus dėl leidimų plėtrai išdavimo nagrinėti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-02