Teisės skyrius

Ramunė Mikalauskienė Skyriaus vedėja
 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos funkcijų konsolidavimo proceso koordinavimas ir savalaikio reorganizavimo procedūrų užtikrinimas. 
 • Skyriaus kuravimo kompetencijai priskirtų procesų ir (ar) tvarkų peržiūra, neefektyvių ir perteklinių procedūrų identifikavimas, atsisakymas, administracinės naštos dalykiniams skyriams mažinimas skyriaus kompetencijos ribose; Skyriaus kuravimo kompetencijai priskirtų procesų užtikrinimas. 
 • Valstybės įmonių Energetikos agentūros ir Lietuvos naftos produktų agentūros likvidavimo procesų koordinavimas, reikiamų teisės aktų projektų parengimo užtikrinimas. 
 • Teisinio reguliavimo stebėsenos modelio praktinio pritaikymo Energetikos ministerijoje analizė (planuojamo šios srities teisinio reguliavimo pokyčio analizė, poreikio įvertinimas). 
 • Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.
Dovilė Zajauskaitė Patarėja
 • Įstatymų, reikalingų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos funkcijų konsolidavimui priėmimas Seime ir tolimesnių konsolidavimo procesų koordinavimas įsteigiant Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.
 • Užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą.
 • Užtikrinti, kad laiku ir kokybiškai būtų atlikta Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Energetikos ministerijai pateiktų skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektų, parengtų kitų institucijų, įvertinimas ir teisinių išvadų teikimas pagal Energetikos ministerijos kompetenciją. 
 • Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.
Daiva Brazdžiuvienė Vyriausioji specialistė
 • Teisinio reguliavimo stebėsenos modelio praktinis pritaikymas Energetikos ministerijoje. Teisinės bazės analizė. Esant poreikiui, teisinio reguliavimo stebėsenos plano projekto parengimas.
 • Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.
 • Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.
 • Energetikos ministerijos darbo reglamento peržiūra ir aktualizavimas, vertinant teisės aktų projektų rengimo procesą. Pasiūlymų teikimas Teisės skyriaus vedėjui.
Brigita Paulikienė Vyriausioji specialistė
 • Vykdyti už korupcijos prevenciją atsakingo asmens funkcijas, laiku rengti atsakymus į kitų institucijų raštus korupcijos prevencijos tema ir teisės aktus (ar jų pakeitimus), būtinus tinkamam kovos su korupcija Energetikos ministerijoje procesui vykdyti ir įgyvendinti.
 • Atlikti visų teisės aktų, parengtų specialiųjų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, projektų juridinį vertinimą (atitikimo galiojantiems teisės aktams, juridinės technikos ir teisėkūros reikalavimams aspektais) per 3 darbo dienas nuo gavimo, o kai pateikiami didelės apimties teisės (10 ar daugiau puslapių) ar sudėtingi aktų projektai – per 5 darbo dienas nuo gavimo.
 • Įvertinti ir parengti išvadas (atsakymus) dėl kitų institucijų parengtų ir Energetikos ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų pagal Energetikos ministerijos kompetenciją per nustatytus terminus nuo gavimo. 
 • Užtikrinti viešai skelbtinos informacijos Energetikos ministerijos tinklalapio skiltyje „Teisinė informacija“ teikimą atsakingam Energetikos ministerijos darbuotojui. 
Ramunė Žičkutė-Artamonova Vyriausioji specialistė
 • Įvertinti kitų perkančiųjų organizacijų gerąją praktiką, aktualizuoti ir patvirtinti  Pirkimų Energetikos ministerijoje, nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį, tvarkos aprašą.
 • Užtikrinti savalaikį ir kokybišką viešųjų pirkimų procesą Energetikos ministerijoje, konsultuojant priemonių vadovus bei įvertinant ir vizuojant jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentus viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.
 • Užtikrinti tinkamą Energetikos ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektų, viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimo/nutraukimo procesą bei jo teisėtumą. 
 • Koordinuoti viešųjų pirkimų plano savalaikį vykdymą.
 • Efektyvinti viešųjų pirkimų procesą.
Aušra Siniuvienė Kalbos tvarkytoja
 • Valstybinės kalbos požiūriu laiku redaguoti pateiktus derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
 • Konsultuoti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais.
 • Vykdyti ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix suformuotas užduotis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04