Teisės skyrius

Ramunė Mikalauskienė Skyriaus vedėja

1. Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje užtikrinimas. Energetikos ministerijos teisėkūros proceso planavimo didinimas, parengiant į Seimo pavasario įtrauktų naujų Energetikos ministerijos projektų preliminarų teisėkūros etapų planą (nuo parengimo iki priėmimo Vyriausybėje); ir teisės aktų projektų rengimo kokybės gerinimas, identifikuojant dažniausias teisėkūros ir kalbos klaidas, priemones, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį teisėkūros procesą, taip pat pristatytas Teisėkūros pagrindų įstatymo naujovės, susijusios su teisinio reguliavimo ex post vertinimu.

2. Siekiant efektyvinti Energetikos ministerijos veiklą, atlikti ministro įsakymų auditą, identifikuojant, kuriais įsakymais nustatomas techninis reglamentavimas; sudaryti ministro įsakymų sąrašą, pagal kurį techninis reglamentavimas galėtų būti perkeltas iš ministro įsakymo į žemesnių įstaigų ar įmonių tvirtinamus teisės aktus ar paliktas saviregiuliacijai; pagal sąrašą sudaryti aukštesnės galios teisės aktų ir ministro įsakymų pakeitimų planą.

3. Skyriaus kuravimo kompetencijai priskirtų procesų (viešieji pirkimai, korupcijos prevencija ir kt.) užtikrinimas ir tobulinimas.

4. Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijos teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.

Daiva Brazdžiuvienė Patarėja

1. Energetikos ministerijos suinteresuotų darbuotojų supažindinimas su Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimais, įsigaliosiančiais 2020 m. balandžio 1 d., teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimu ir kitais pakeitimais.

2. Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.

3. Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.

4. Energetikos ministerijos teisėkūros proceso ir dažniausiai pasitaikančių teisėkūros klaidų bei priemonių, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį TAP rengimą, pristatymas Energetikos ministerijos suinteresuotiems darbuotojams.

Ramunė Žičkutė-Artamonova Patarėja

1. Užtikrinti darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose, skaidrų ir etišką elgesį, stiprinti Energetikos ministerijoje atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumą.

2. Suteikti konsultacijas priemonių vadovams bei įvertinti ir vizuoti jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.

3. Rengti, vertinti ir vizuoti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartis, jų pakeitimus/nutraukimus.

4. Organizuoti priemonių vadovų susitikimus dėl viešųjų pirkimų plano vykdymo aptarimo bei plano vykdymo analizės.

5. Teikti pasiūlymus dėl Teisės skyriaus veiklos, susijusios su viešaisais pirkimais, taip pat dėl viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų tobulinimo.

Nerijus Bieliauskas Patarėjas

1 užduotis: Energetikos ministerijos kovos su korupcija įgyvendinimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija 2021-2022 metų programos projekto rengimas.

2 užduotis: Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.

3 užduotis: Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.

Brigita Paulikienė Vyriausioji specialistė

1. Vykdyti už Energetikos ministerijos padalinių rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais atvejais atsakingo asmens funkcijas.

2. Įvertinti ir parengti išvadas (atsakymus) dėl kitų institucijų parengtų ir Energetikos ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų pagal Energetikos ministerijos kompetenciją per nustatytus terminus nuo gavimo.

3. Informacijos rinkimas ir atsakymų dėl Teisės skyriaus kompetencijai priskirtų paklausimų iš kitų institucijų rengimas.

4. Užtikrinti viešai skelbtinos informacijos Energetikos ministerijos tinklalapio skiltyje „Teisinė informacija“ teikimą atsakingam Energetikos ministerijos darbuotojui.

Aušra Siniuvienė Kalbos redaktorė

1. Valstybinės kalbos požiūriu laiku redaguoti pateiktus derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus. 

2. Konsultuoti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais.

3. Bent 1 kartą per metus atlikti dažniausiai teisės aktų projektuose daromų klaidų priežasčių analizę „5 kodėl“ metodu ir nustatytų pirmines tikrąsias priežastis, kodėl klaidos kartojasi, bei priemones, kurias būtų galima taikyti proaktyviai siekiant išvengti tų pačių klaidų ateityje.

4. Tomsplaner sistemos pildymas, atnaujinant aktualią informaciją apie Seimo sesijos projektų status quo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18