Teisės ir personalo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Daiva Brazdžiuvienė Patarėja 1 užduotis: Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose. Energetikos ministerijos civilinių ir administracinių bylų suvestinės lentelės sudarymas ir atnaujinimas.
2 užduotis: Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.
3 užduotis: Energetikos ministerijos teisėkūros proceso ir dažniausiai pasitaikančių teisėkūros klaidų bei priemonių, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį TAP rengimą, pristatymas Energetikos ministerijos suinteresuotiems darbuotojams.
4 užduotis: Energetikos ministerijos darbo reglamento ir su juo susijusių teisės aktų peržiūra ir atnaujinimas.
Renata Adomaitytė-Šliogerienė Patarėja 1 užduotis: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vykdomų funkcijų personalo valdymo srityje priežiūra.
2 užduotis: Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje peržiūra ir supaprastinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus.
3 užduotis: Personalo valdymos srities statistikos ataskaitos parengimas.
4 užduotis: Pasiūlymų dėl Ministerijos darbuotojų motyvacinės ir skatinimo sistemos teikimas.
Ramunė Žičkutė-Artamonova Patarėja 1 užduotis: Sudaryti potencialių tiekėjų sąrašą.
2 užduotis: Suteikti konsultacijas priemonių vadovams bei įvertinti ir vizuoti jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.
3 užduotis: Rengti, vertinti ir vizuoti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartis, jų pakeitimus/nutraukimus.
4 užduotis: Užtikrinti viešųjų pirkimų plano vykdymą pagal kompetenciją.
Aušra Siniuvienė Kalbos redaktorė 2.1. Valstybinės kalbos požiūriu laiku redaguoti pateiktus derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
2.2. Konsultuoti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais.
2.3. Aktualios informacijos apie Seimo sesijos projektų status quo pildymas projektų rengimo stebėsenos sistemoje (tomsplaner).
2.4. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi su kitų ministerijų kalbos redaktoriais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28