Teisės ir personalo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
 
Daiva Brazdžiuvienė Patarėja 1 užduotis: Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose. Energetikos ministerijos civilinių ir administracinių bylų suvestinės lentelės sudarymas ir atnaujinimas.
2 užduotis: Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.
3 užduotis: Energetikos ministerijos teisėkūros proceso ir dažniausiai pasitaikančių teisėkūros klaidų bei priemonių, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį TAP rengimą, pristatymas Energetikos ministerijos suinteresuotiems darbuotojams.
4 užduotis: Energetikos ministerijos darbo reglamento ir su juo susijusių teisės aktų peržiūra ir atnaujinimas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: laiku parengti visi (100 proc.) atsiliepimai valstybės tarnautojui priskirtose kuruoti bylose (ginčuose) ir sudalyvauta visuose (100 proc.) susijusiuose teismo ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijų posėdžiuose, išskyrus iš anksto su Teisės ir personalo skyriaus vedėju sutartus atvejus, kai dalyvavimas posėdyje nėra tikslingas. Energetikos ministerijos civilinių ir administracinių bylų suvestinės lentelės sudarymas iki 2021 m. kovo 31 d. ir nuolatinis jos atnaujinimas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: per 3 d. d. nuo gavimo atliktas 95 proc. teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, projektų juridinis vertinimas (atitikimo galiojantiems teisės aktams, juridinės technikos ir teisėkūros reikalavimams aspektais).
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. rugsėjo 30 d. parengtas ir Energetikos ministerijos suinteresuotiems darbuotojams pristatytas Energetikos ministerijos teisėkūros proceso ir dažniausiai teisėkūroje pasitaikančių klaidų bei priemonių, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį teisės aktų projektų rengimą, pristatymas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. rugsėjo 30 d. atnaujintas Energetikos ministerijos darbo reglamentas ir su juo susiję teisės aktai.
Renata Adomaitytė-Šliogerienė Patarėja 1 užduotis: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vykdomų funkcijų personalo valdymo srityje priežiūra.
2 užduotis: Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje peržiūra ir supaprastinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus.
3 užduotis: Personalo valdymos srities statistikos ataskaitos parengimas.
4 užduotis: Pasiūlymų dėl Ministerijos darbuotojų motyvacinės ir skatinimo sistemos teikimas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: laiku pateikti dokumentai Nacionalinio bendrųjų funkcijų centrui, laiku atlikti teisės aktuose numatyti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro veiksmai, tinkamai vykdoma dokumentų parengimo kontrolė.
2 užduoties vertinimo rodiklis: bent 2 (dviejų) pasiūlymų pateikimas ir personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų projektų parengimas iki 2021 m. spalio 1 d.
3 užduoties vertinimo rodiklis: surinkta ir vadovui pateikta informacija apie 2021 metų personalo valdymo srities statistiką.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021-07-30 pateiktas bent 1 (vienas) pasiūlymas dėl Ministerijos darbuotojų motyvacinės ir skatinimo sistemos tobulinimo.

 
Ramunė Žičkutė-Artamonova Patarėja 1 užduotis: Sudaryti potencialių tiekėjų sąrašą.
2 užduotis: Suteikti konsultacijas priemonių vadovams bei įvertinti ir vizuoti jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.
3 užduotis: Rengti, vertinti ir vizuoti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartis, jų pakeitimus/nutraukimus.
4 užduotis: Užtikrinti viešųjų pirkimų plano vykdymą pagal kompetenciją.
1 užduoties vertinimo rodiklis: parengti potencialių tiekėjų sąrašą ir jį pristatyti pirkimo iniciatoriams.
2 užduoties vertinimo rodiklis: per 3 darbo dienas suteikti konsultacijas priemonių vadovams bei įvertinti ir vizuoti jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūrų klausimais (procentinė išraiška 95 proc.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: rengti, įvertinti ir vizuoti ne mažiau kaip 95 procentų Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutarčių, jų pakeitimų/nutraukimų.
4 užduoties vertinimo rodiklis: ne rečiau kaip kas ketvirtį organizuoti priemonių vadovų susitikimus dėl viešųjų pirkimų plano vykdymo aptarimo bei plano vykdymo analizės. Esant poreikiui, atlikti viešųjų pirkimų plano pakeitimus.
Aušra Siniuvienė Kalbos redaktorė 2.1. Valstybinės kalbos požiūriu laiku redaguoti pateiktus derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
2.2. Konsultuoti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais.
2.3. Aktualios informacijos apie Seimo sesijos projektų status quo pildymas projektų rengimo stebėsenos sistemoje (tomsplaner).
2.4. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi su kitų ministerijų kalbos redaktoriais. 
1. Valstybinės kalbos požiūriu per 3 darbo dienas (didelės apimties per 4 darbo dienas) redaguoti visi pateikti derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai – 100 proc.
2. Negauta esminių skundų, kad nebuvo konsultuoti kreipęsi ministerijos administracijos padalinių darbuotojai valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais, – 0 proc.
3. Negauta pranešimų, kad projektų rengimo stebėsenos sistemoje (tomsplaner) neatnaujinama informacija apie Energetikos ministerijos rengiamų projektų status quo.
4. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi su bent vienos ministerijos kalbos redaktoriais; pagal poreikį gerosios patirties pristatymas teisioginiam vadovui, o jam pritarus gerosios patirties sklaida ir taikymas darbe. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28