Strateginio ir finansų valdymo skyrius

Daiva Gelusevičienė

Vyresnioji patarėja

 • Nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano parengimas ir patvirtinimas Vyriausybėje.
 • Patvirtinta Nacionalinės pažangos programa atitinka Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tikslus.
 • Neįvykdytų skyriaus pavedimų skaičius 2019 m. pabaigoje.
Ingrida Markinienė Patarėja
 • Atlikti asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį.
 • Užtikrinti tinkamą finansų kontrolę pagal priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas ir priemones.
 • Išanalizuoti ir parengti tinkamą ir laiku finansinę informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija.  
 • Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos Finansų valdymu tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
 • Atlikti ministerijų 2018-2019 m. darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimo-pokyčių analizę.
Renata Banytė Vyriausioji specialistė
 • Laiku ir tinkamai parengti ir pateikti įgyvendinančiai institucijai projektų, kurie finansuojami iš ES techninės paramos lėšų, tarpinius mokėjimo prašymus bei ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo ketvirtines, pusmetines ir metines ataskaitas.
 • Nustatytais terminais laiku ir tinkamai parengti ir pateikti grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas atsakingoms institucijoms ir pagal kompetenciją užtikrinti veiksmų atlikimą SFMIS2014 sistemoje. 
 • Užtikrinti tinkamą finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolę pagal vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), užtikrinti tinkamą apskaitos dokumentų sutvarkymą ir laiku pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. 
 • Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos Finansų valdymu tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
Vaidas Vaitėnas Vyriausiasis specialistas
 • Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
 • Biudžeto planavimo įrankio sukūrimas (*.xlsx formatas) ir apmokymas juo naudotis planuojant 2020-2022 m. biudžetą.
 • Dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomame projekte „Naujos strateginio planavimo sistemos, kuri apims strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, sukūrimas ir įgyvendinimas“.
Žydrė Vasiliauskienė Vyriausioji specialistė
 • Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
 • Laiku pateikti planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
 • Dalyvauti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos komisijos veikloje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04