Strateginio ir finansų valdymo skyrius

Daiva Gelusevičienė

Vyresnioji patarėja

1. Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais parengti Energetikos ministerijos 2021-2023 m. strateginio veiklos plano finansinę dalį (biudžeto projektą).
2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tinkamai pasirengti perėjimui prie Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio (toliau – FVAIS).
3. Inicijuoti bei parengti teisės aktų, susijusių su Energetikos ministerijos vidinių tvarkų ir procesų tobulinimu, pakeitimus.
4. Organizuoti Energetikos ministerijos asignavimų panaudojimo analizę įvairiais pjūviais.
Ingrida Markinienė Patarėja 1. Atlikti asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį.
2. Užtikrinti tinkamą finansų kontrolę pagal priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas ir priemones.
3. Tinkamai ir laiku užtikrinti Finansų valdymo ir apskaitos posistemio įdiegimą.
4. Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu.
5. Tinkamai ir laiku parengti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija finansinę informaciją.
Vaidas Vaitėnas Patarėjas 1. Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą.
2. Biudžeto planavimo įrankio (*.xlsx formatas) pritaikymas naujam 2021-2023 m. planavimo ciklui, priežiūra ir konsultacijų teikimas priemonių vadovams planuojant 2021-2023 m. biudžetą.
3. Pagal kompetenciją dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos ir (ar) kitų institucijų organizuojamų darbo grupių strateginio planavimo dokumentų optimizavimo ir į rezultatus orientuoto strateginio valdymo tobulinimo klausimais veikloje.
4. Iš atsakingų Energetikos ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti ją į Stebėsenos informacinę sistemą.
5. Pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano programų koordinatorių ir programų priemonių (veiklų) vadovų sąrašą.
Renata Banytė Vyriausioji specialistė 1. Laiku ir tinkamai parengti ir pateikti įgyvendinančiai institucijai projektų, kurie finansuojami iš ES techninės paramos lėšų, tarpinius mokėjimo prašymus bei ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo ataskaitas.
2. Nustatytais terminais laiku ir tinkamai parengti ir pateikti grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas atsakingoms institucijoms ir pagal kompetenciją užtikrinti veiksmų atlikimą SFMIS2014 sistemoje.
3. Užtikrinti tinkamą finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolę pagal vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), užtikrinti tinkamą apskaitos dokumentų sutvarkymą ir laiku pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
4. Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos vidaus tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
Algirdas Petkevičius Vyriausiasis specialistas 1. Įvertinti poreikį perkelti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemones į kitus Energetikos ministerijos parengtus arba rengiamus strateginio planavimo dokumentus.
2. Parengti, suderinti ir pateikti dokumentus, reikalingus Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonėms perkelti į kitus Energetikos ministerijos parengtus arba rengiamus strateginio planavimo dokumentus.
3. Bendradarbiaujant su Lietuvos energetikos institutu ir kitomis įstaigomis ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos padaliniais, įvertinti kituose (ne Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos) parengtuose arba rengiamuose strateginio planavimo dokumentuose esančių priemonių, susijusių su energetika, atitiktį Nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui ir nustatyti šių priemonių pakankamumą.
4. Parengti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių ataskaitą ir pateikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Žydrė Vasiliauskienė Vyriausioji specialistė 1. Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
2. Tinkamai ir laiku pateikti planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
3. Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos vidaus tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18