Strateginio ir finansų valdymo skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Arvydas Dragūnas Vedėjas 1 užduotis: Organizuoti tinkamą ir savalaikį LRV programos įgyvendinimo veiksmų plano parengimą ministerijoje.
2 užduotis: Organizuoti tinkamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (RRF) plano projekto parengimą ministerijoje.
3 užduotis: Organizuoti tinkamą ministerijos Strateginio veiklos plano 2022-2024 metams ir biudžeto projekto 2022 metams parengimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir laiku pateiktas Energetikos ministerijos LRV programos įgyvendinimo veiksmų planas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir suderintas Energetikos ministerijos kuruojamos sritties RRF planas, užtikrinantis pakankamą finansavimą planuojamoms reformoms ir investicijoms.
3 užduoties vertinimo rodiklis: laiku ir tinkamai parengtas Strateginio veiklos plano projektas bei užtikrintas pakankamas asignavimų biudžetas plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.
Daiva Gelusevičienė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais parengti Energetikos ministerijos 2022-2024 m. strateginio veiklos plano finansinę dalį (biudžeto projektą).
2 užduotis: Inicijuoti  bei parengti teisės aktų, susijusių su Energetikos ministerijos vidinių tvarkų ir  procesų tobulinimu, pakeitimus.
3 užduotis: Organizuoti Energetikos ministerijos asignavimų panaudojimo analizę įvairiais pjūviais.
1 užduoties vertinimo rodiklis: LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir laiku parengta Energetikos ministerijos 2022-2024  m. strateginio veiklos plano finansinė dalis (biudžeto projektas) be pastabų (kokybinis ir laiko rodiklis).
2 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti ne mažiau kaip 3 teisės aktų pakeitimo projektai, susiję su Energetikos ministerijos vidinių tvarkų ir procesų supaprastinimu, optimizavimu ar skaitmenizavimu.
3 užduoties vertinimo rodiklis: kas ketvirtį ne vėliau kaip einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d. suorganizuota, apibendrinta ir pateikta informacija apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, darbo užmokesčio bei kitų asignavimų panaudojimą.
Vaidas Vaitėnas Patarėjas 1 užduotis: Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginį veiklos planą.
2 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano rengime.
3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano (RRF) rengime.
4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Nacionalinės energetikos plėtros programos rengime.
5 užduotis: Iš atsakingų Energetikos ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti ją į Stebėsenos informacinę sistemą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: įsigaliojus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, per 10 darbo dienų pateiktas Ministrui Pirmininkui derinti ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano (SVP) projektas, suderinus patvirtintas SVP.
2 užduoties vertinimo rodiklis: patvirtinti, Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, Energetikos ministerijos veiksmai, kuriais prisidedama prie Vyriausybės iniciatyvų įgyvendinimo.
3 užduoties vertinimo rodiklis: parengta Energetikos ministerijos dalis į Žaliosios transformacijos komponentą bei užsitikrintas finansavimas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: patvirtinta Nacionalinė energetikos plėtros programa.
5 užduoties vertinimo rodiklis: nustatytais terminais, į Stebėsenos informacinę sistemą suvesta informacija apie pasiektus vykdomų veiksmų tarpinius rezultatus.
Renata Banytė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Užtikrinti tinkamą finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolę pagal vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), užtikrinti tinkamą apskaitos dokumentų sutvarkymą ir laiku pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
2 užduotis: Laiku ir tinkamai parengti ir pateikti įgyvendinančiai institucijai projektų, kurie finansuojami iš ES techninės paramos lėšų, tarpinius mokėjimo prašymus bei ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo ataskaitas.
3 užduotis: Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos vidaus tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
1 užduoties vertinimo rodiklis: tinkamai ir laiku atlikta finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolė pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį. Teisingai parengtos  ministerijos atašė ir jų pavaduotojų išlaidų panaudojimo analizės ataskaitos – 100 proc.
2 užduoties vertinimo rodiklis: teisės aktų nustatyta tvarka, laiku ir teisingai parengti ES techninės paramos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai pagal kompetenciją, atitinkantys ministerijos apskaitos duomenis (be pastabų).
3 užduoties vertinimo rodiklis: ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d. raštu pateikti ne mažiau kaip 3 pasiūlymai ar (arba) parengtas teisės akto pakeitimo projektas, susijęs su ministerijos finansų valdymo tvarkų procesų  optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
Žydrė Vasiliauskienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
2 užduotis: Tinkamai ir laiku pateikti planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
3 užduotis: Tinkamai ir laiku deklaruotos 2014-2020 metų Europos Sąjungos techninės paramos ir 2014-2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos  valdymo lėšos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: įsigaliojus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, per 10 darbo dienų pateiktas Ministrui Pirmininkui derinti ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano (SVP) projektas, suderinus patvirtintas SVP.
2 užduoties vertinimo rodiklis: tarpinstituciniai veiklos planai – ketvirtiniai duomenys suvesti pasibaigus ketvirčiui per 30 kalendorinių dienų; strateginis veiklos planas - ketvirtiniai duomenys suvesti pasibaigus ketvirčiui per 30 kalendorinių dienų.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 2014-2020 metų Europos Sąjungos techninės paramos ir 2014-2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos  valdymo lėšos deklaruotos pagal patvirtintą grafiką.
Enrikas Etneris Projektų vadovas 2.1. Įdiegto projekto „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ metodus.
2.2. Užtikrinti efektyvų KAIZEN metodo vykdymą Ministerijoje.
2.3. Vykdyti įdiegtų LEAN metodų taikymo kokybės užtikrinimo veiklą, siekiant padidinti Ministerijos LEAN brandos reitingą.
2.4. Įvertinti skyriaus vykdomus procesus atliekamų funkcijų kontekste ir teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
1. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos projektą „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ įdiegti likusieji 2 iš 5 metodų ir taikomi pilna apimti ir  5 iš 5 LEAN metodų iki 2021 m. spalio 8 d.: aprašyti likusieji 40% pagrindinių procesų ir sudarytas pilnas procesų žemėlapis, pradėtas taikyti vertės srauto žemėlapio metodas, taikomi „Planuok, Daryk, Tikrink, Reaguok“ (angl. PDCA – Plan, Do, Check, Act/Adjust), 5S fizinėse erdvėse, KAIZEN metodai. ASAICHI susirinkimų metodą taiko visi padaliniai.
2. Užregistruoti ir įgyvendinti 40% KAIZEN nuo visų Ministerijos darbuotojų skaičiaus iki 2021 m. gruodžio 31 d.
3. Iki 2021 m. spalio 8 d. LR energetikos ministerijos LEAN branda yra įvertinta 9 balais iš 10 galimų.
4. Pateikti bent 2 pasiūlymai dėl procesų skyriuje patobulinimo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28