Specialieji atašė

Ilona Pintukė Branduolinės energetikos atašė
 • Sukoordinuoti ir dalyvauti Lietuvos stendo apie Ignalinos AE uždarymo projektus parengimą TATENA Generalinėje konferencijoje (2019 m. rugsėjo mėn.).
 • Suoorganizuoti gretutinį renginį „Žalia pievelė“ TATENA Generalinės konferencijos (2019 m. rugsėjo mėn.) paraštėse.
 • Dalyvavimas rugsėjo mėnesį vyksiančioje metinėje Generalinėje konferencijoje (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas, parengtas nacionalinis pranešimas)
 • Dalyvavimas Tarptautinėje konferencijoje dėl Branduolinio kuro valdymo (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas)
 • Dalyvavimas Valdytojų tarybos posėdžiuose (esant poreikiui, nacionalinio pranešimo rengimas, dalyvavimas numatytuose posėdžiuose).
Jolanta Navickaitė Energetikos atašė
 • Dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir jose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas Lietuvos pozicijas. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje ir juose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas. Po šių susitikimų pagal nustatytus terminus pateikti ataskaitas.
 • EK teisinių pasiūlymų nagrinėjime bei kitų LR energetikos politikos tikslų įgyvendinimo kontekste, siekti LR interesų tinkamo atspindėjimo, derinant pozicijas su Pirmininkaujančia šalimi, kitomis Valstybėmis Narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbant su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose.
 • Energetikos ministerijai teikti informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose. Dalyvaujant Briuselyje vykstančiuose energetikos srities susitikimuose, seminaruose, konferencijose, kituose renginiuose kaupti, analizuoti ir teikti Energetikos ministerijai aktualią, reikšmingą ir naudingą informaciją ES energetikos politikos klausimais.
 • Palaikyti nuolatinius ryšius su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu, pagal poreikį ir su kitais generaliniais direktoratais, ES Tarybos Sekretoriatu, Europos Parlamentu, Pirmininkaujančia šalimi ir kitomis valstybėmis narėmis LR aktualiais ES energetikos politikos klausimais, su jais konsultuotis, rinkti informaciją ir teikti kokybiškus siūlymus Energetikos ministerijai pozicijoms formuoti bei veiksmams planuoti.
Sandra Vainutė Energetikos atašė pavaduotoja
 • Dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir jose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas Lietuvos pozicijas dėl: 
  • Dujų direktyvos pakeitimo;
  • Padangų ženklinimo reglamento;
  • Energetinio efektyvumo direktyvos ir valdymo sistemos reglamento pakeitimo dėl BREXIT;
  • CEF reglamento (energetika);
  • Tarybos išvadų „Future of energy system“
  • Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje ir juose tinkamai ir kokybiškai atstovauti Lietuvos poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas Lietuvos pozicijas.
 • EK teisinių pasiūlymų nagrinėjime bei kitų politinių procesų kontekste, siekti LR interesų energetikos sektoriuje, pvz. dėl sinchronizacijos projekto, Ignalinos AE programos, Astravo AE problematikos, ES energetikos išorės politikos, ilgalaikio  SGD tiekimo klausimo, tinkamo atspindėjimo, derinant pozicijas su Pirmininkaujančia šalimi, kitomis Valstybėmis Narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbant su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose. Šiame kontekste Energetikos ministerijai teikti informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.
Gabriel Gorbačevski Energetikos atašė pavaduotojas
 • Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams Lenkijoje, formuoti palankią bendradarbiavimo atmosferą tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos srityje.
 • Rinkti, analizuoti ir teikti energetikos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms informaciją apie Lenkijos politiką energetikos srityje, analitinę medžiagą, rengiamus teisinius aktus.
 • Skleisti ir atstovauti Lietuvos energetinės politikos tikslus Lenkijoje.
 • Pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su Lenkijos ir Lietuvos energetikos verslo organizacijų atstovais. Teikti informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms plėtros į Lenkiją klausimais.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10