Specialieji atašė

Ilona Pintukė Branduolinės energetikos atašė 1.     Aktyvus dalyvavimas 2020 m. kovo 23 d. – balandžio 3 d. vyksiančiame TATENA Branduolinės saugos konvencijos peržiūros susitikime (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas, nacionalinio pranešimo parengimas). 
2.     Aktyvus dalyvavimas 2020 m. vasario 10-14 d. vyksiančioje TATENA Tarptautinėje branduolinio saugumo konferencijoje (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas, nacionalinio pranešimo parengimas).
3.     Aktyvus dalyvavimas rugsėjo mėnesį vyksiančioje metinėje Generalinėje konferencijoje (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas, nacionalinio pranešimo parengimas)
4.     Aktyvus dalyvavimas visuose Valdytojų tarybos posėdžiuose (esant poreikiui, nacionalinio pranešimo rengimas, dalyvavimas numatytuose posėdžiuose).
Jolanta Navickaitė Energetikos atašė 1.     Dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir jose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas Lietuvos pozicijas. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje ir juose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas. Po šių susitikimų pagal nustatytus terminus pateikti ataskaitas.
2.     EK teisinių pasiūlymų nagrinėjime bei kitų LR energetikos politikos tikslų įgyvendinimo kontekste, siekti LR interesų tinkamo atspindėjimo, ypač dėl pagrindinių LR interesų energetikos srityje - sinchronizacijos projekto įgyvendinimo, Astravo AE problematikos, energetikos išorės politikos, ilgalaikio SGD tiekimo užtikrinimo, bei dėl Europinės energetikos ir klimato darbotvarkės, jos įgyvendinimo per naujų teisinių bei neteisinių pasiūlymų rengimą, kurie turės įtakos Lietuvos energetikos politikai ir sektoriui bei ilgalaikei jų raidai ir plėtrai, palaikant nuolatinius ryšius su Pirmininkaujančia šalimi, kitų valstybių atstovais, EK pareigūnais, tuo tikslu su jais konsultuotis, rinkti informaciją, komunikuoti LR poziciją, aiškintis kitų subjektų pozicijas. 
3.     Teikti Energetikos ministerijai kitoms LR institucijoms informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose. 
4.     Palaikyti nuolatinius ryšius su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu, pagal poreikį ir su kitais generaliniais direktoratais, su jais bendraujant atstovauti Energetikos ministerijos interesus ir pozicijas, tarpininkauti ir padėti Energetikos ministerijai su EK derinant valstybės pagalbos schemas ir sprendžiant EK prieš LR pradėtas pažeidimo procedūras. 2019 m. tikslas yra suderinti valstybės pagalbas dėl valstybės garantijos SGD Terminalui ir pajėgumų užtikrinimo mechanizmo bei spręsti EK pradėtas pažeidimo procedūras dėl 2012/27/ES ir 2011/70/Euratom direktyvų bei inicijuotą procesą dėl prevencinių veiksmų ir ekstremalių situacijų valdymo planų parengimo pagal dujų tiekimo saugumo reglamentą. Kitos valstybės pagalbos derinimo procedūros bus vykdomos pagal Energetikos ministerijos sprendimus, o pažeidimo procedūros bus sprendžiamos, jei EK jas pradės.
5.     Organizuoti Energetikos ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Briuselyje vykstančius susitikimus, posėdžius, pagal poreikį rengti jų susitikimus su ES institucijų atstovais, teikti siūlymus, pastabas, informaciją, rengiant medžiagą šiems vizitams. 
Sandra Vainutė Energetikos atašė pavaduotoja 1. EK teisinių pasiülymų kontekste, dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas užtikrinti LR interesus svarstant ir priimant EK teisinius pasiūlymus. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje.
2.     Bendradarbiavimo su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu konktekse, rinkti informaciją, konsultuotis ir teikti kokybiškus siūlymus Energetikos ministerijai, pozicijoms formuoti bei veiksmams planuoti dėl valstybės pagalbos schemų ir pažeidimo procedūrų suderinimo su EK. Pagal poreikį kontaktuoti su kitais generaliniais direktoratais, ES Tarybos Sekretoriatu, Europos Parlamentu, Pirmininkaujančia šalimi ir kitomis valstybėmis narėmis.
3.    Užtikrinti LR interesus, derinant pozicijas su Pirmininkaujančia, kitomis valstybėmis narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbti su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose. Šiame kontekste Energetikos ministerijai teikti informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.
4.    Vizitų Briuselyje kontekste, organizuoti Energetikos ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Briuselyje vykstančius susitikimus, posėdžius, pagal poreikį rengti susitikimus su ES institucijų atstovais, teikti siūlymus, pastabas, informaciją, rengiant medžiagą šiems vizitams.
Gabriel Gorbačevski Energetikos atašė pavaduotojas 1. Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams Lenkijoje, formuoti palankią bendradarbiavimo atmosferą tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos srityje.
2. Rinkti, analizuoti ir teikti energetikos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms informaciją apie Lenkijos politiką energetikos srityje, analitinę medžiagą, rengiamus teisinius aktus.
3. Skleisti ir atstovauti Lietuvos energetinės politikos tikslus Lenkijoje.
4. Pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su Lenkijos ir Lietuvos energetikos verslo organizacijų atstovais. Teikti informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms plėtros į Lenkiją klausimais. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-06