Organizacijos valdymo skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
 
Snieguolė Kanapickaitė Vedėja 1 užduotis: Didinti sudaromų el. dokumentų skaičių.
2 užduotis: Gerinti darbo sąlygas.
3 užduotis: Gerinti IT darbo sąlygas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: el. dokumentai sudarys 70 proc. visų sudaromų dokumentų.
2 užduoties vertinimo rodiklis: pateiktų atnaujinimo paraiškų Turto bankui vykdymo kontrolė. Plano palyginimas su faktu.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 100 proc. nuotolinio darbo galimybės.
Inga Štrofienė Patarėja 1 užduotis: Atlikti įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma „Slaptai“, inventorizaciją.
2 užduotis: Nustatyti saugumo zonas Energetikos ministerijoje.
3 užduotis: Koordinuoti įslaptintos informacinės ir ryšių sistemos (ĮIRIS) darbo vietos įteisinimo procedūrą ir užtikrinti jos įrengimą.
4 užduotis: Pravesti ministerijos darbuotojams įslaptintos informacijos administravimo mokymus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: atlikta įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma „Slaptai“, inventorizacija.
2 užduoties vertinimo rodiklis: nustatyti ir, suderinus su Valstybės saugumo departamentu, ministro įsakymu patvirtinti saugumo zonas Energetikos ministerijoje.
3 užduoties vertinimo rodiklis: užtikrintas savalaikis dokumentų projektų derinimui pateikimas, gautas leidimas naudotis ĮIRIS, įteisinta darbo vieta Energetikos ministerijoje.
4 užduoties vertinimo rodiklis: pravesti įslaptintos informacijos administravimo mokymai, ministerijos darbuotojai supažindinti su teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiaus įslaptintos informacijos apsaugą ir nustatyta atsakomybe už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą.

 
Dabuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį
Taurutė Korlienė Vyriausioji specialistė 2.1. Užtikrinti savalaikį reprezentacinių prekių ir paslaugų įsigijimą.
2.2. Vizualinio įstaigos įvaizdžio gerinimas.
2.3. Atnaujinti ministerijos apdovanojimų tvarką.
2.4. Užtikrinti sklandų komandiruočių įforminimo ir atsiskaitymo už komandiruotę procesą.
2.5. Užtikrinti komandiruočių dokumentų įsigijimo priežiūrą pagal galiojančias taisykles ir tvarką.
1. Pateiktos protokolinės dovanos susitikimams laiku ir pagal poreikį, nupirktos kokybiškos prekės ir paslaugos, reprezentuojančios ministeriją ir jos veiklą (I-IV ketv.). Užsakymų reprezentacinėms prekėms pateiktų laiku rodiklio stebėsena (proc. nuo visų užsakymų).
2. Nupirktos floristikos ir interjero puošybos prekės/elementai pagal poreikį, reprezentatyviam Ministerijos įvaizdžiui gerinti (I-IV ketv.) pagal poreikį ir skirtą biudžetą.
3. Iki 2021-06-01 parengtas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos apdovanojimų tvarkos aprašo projektas ir pateiktas derinti.
4. Komandiruotės įforminimo ir atsiskaitymo už ją proceso stebėsena, teikiamos konsultacijos pagal poreikį. Teisingai pateikti komandiruočių prašymai ne mažiau 80 proc.
5. Komandiruočių tvarkos stebėsena ir ataskaitų teikimas vadovybei, finansinių rodiklių stebėsena ir analizė (I-IV ketv.).
Valdas Zibalas Vyriausiasis specialistas 2.1. Atlikti pirkimus laikantis 2021 m. pirkimų plano.
2.2. Kontroliuoti 2021 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
2.3. Užtikrinti saugų ir savalaikį ministro vežimą lengvuoju automobiliu.
2.4. Užtikrinti sklandų ministerijos automobilių funkcionavimą.
2.5. Pagalba ūkio priežiūros darbuose.
1. 100 proc. atlikti pirkimai pagal numatytus terminus, neviršijant pirkimų maksimalios sumos. Nėra nukrypimų nuo pirkimų plano ir faktiškai atliktų pirkimų.
2. Neviršyti detaliose sąmatose numatytas išlaidas. 2021-12-31 dienai sąmatos neviršytos.
3. Pagal ministro poreikius nuvežti į posėdžius, susitikimus, oro uostą, komandiruotes. Nuvykta laiku, nėra ministro pastabų ir nusiskundimų.
4. Pagal poreikį laiku pateikti tinkamus kelionėms  automobilius darbuotojų komandiruotėms. Transportas vykimui į komandiruotes pateiktas laiku, vėlavimų nėra. Atliekama OVS rodiklio stebėsena 1 k/mėn.: Ministerijos darbuotojų nusiskundimų dėl transporto vėlavimo skaičius vnt. - asaichi.
5. Darbo sąlygų gerinimas. Vandens talpų apžiūra 1 k./sav. keitimas pagal poreikį. Kiti darbai pagal poreikį.
Alfonsas Martinkėnas Vyriausiasis specialistas 2.1. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti  viešuosius pirkimus,  pagal Energetikos ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą ministerijos 2021 m. viešųjų pirkimų planą.
2.2. Kontroliuoti 2021 m. valstybės biudžeto asignavimus pagal priemones.
2.3. Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kancleriarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis.
2.4. Patalpų priežiūros kontrolė.
2.5. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimas.
1. Viešuosius  pirkimus vykdyti  viešųjų pirkimų plane numatytais terminais, neviršijant pirkimų maksimalios sumos. Neviršyta viešųjų pirkimų plane numatyta maksimali suma, nėra vėlavimų.
2. Neviršyti detaliosiose sąmatose, pagal atskiras priemones, numatytų išlaidų. 2021-12-31 dienai neviršytos sąmatos.
3. Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ministerijos darbuotojams. Prastovų dėl kanceliarinių prekių ar kitų darbo priemonių trukūmo - 0 val.
4. Užtikrinti darbo sąlygų gerinimą. Sutarties ir posutartinių susitarimų su VĮ Turto banku priežiūra ir kontrolė. Patalpų atnaujinimo plano vykdymas.
5. Užtikrinti savalaikį periodinį sveikatos patikrinimo organizavimą. Iki 2021 m. lapkričio 30 d.
Greta Lukoševičiūtė Vyriausioji specialistė 2.1. Atlikti archyvavimo paslaugų (įskaitant elektroninių dokumentų tvarkymą) pirkimą.
2.2. Surinkti duomenis apie iš viso per 2020 metus užbaigtų bylų kiekius.
2.3. Parengti 2022 metų dokumentacijos planą
2.4. Parengti 2020 m. dokumentų valdymo ataskaitos suvestinę.
2.5. Parengti ministro įsakymą, kuriuo keičiama Dokumentų ekspertų komisijos personalinė sudėtis ir atnaujinti komisijos veiklos nuostatus. Parengti ministerijos kanclerio potvarkį, kuriuo keičiami asmenys, atsakingi už bylų sudarymą ministerijos administraciniuose padaliniuose.
2.6. Vesti dokumentų valdymo apskaitą, parengiant atsakaitą iki kiekvieno mėnesio 15 d.
1. 100 proc. atliktas  pirkimas pagal numatytą terminą, neviršijant pirkimų maksimalios sumos. Nėra nukrypimų nuo pirkimų plano ir faktiškai atliktų pirkimų.
2. Surinkti iš skyrių informaciją kiek susidarė bylų 2020 metais. Šiuos duomenis pateikti LVNA. Pateikti iki 2021 m. kovo 31 d.
3. Sudaryti 2022 metų dokumentacijos plano projektą ir pateikti LVNA suderinimui. Likus 2 mėnesiams iki einamųjų metų pabaigos projektą pateikti LVNA.
4. Parengta suvestinė. Iki 2021 m. vasario 5 d.
5. Parengtas ministro veiklos įsakymas ir kanclerio veiklos potvarkis. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d.  
6. Ministerijos darbuotojai sukuria daugiau elektroninių dokumentų palyginus su 2020 m. Siektinas elektroninių dokumentų sukūrimo rodiklis ne mažiau 70 proc. Parengta ataskaita iki kiekvieno mėnesio 15 d. Ne mažiau 70 proc. visų užregistruotų dokumentų yra elektroniniai.
Simona Stankevičiūtė Vyriausioji specialistė 2.1. Smulkių siuntų gabenimo paslaugų pirkimas.
2.2. Asmenų aptarnavimo standarto parengimas.
2.3. Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas.
2.4. DVS kontaktų sąrašo peržiūra ir pasikartojančių įrašų taisymas.
1. 100 proc. atliktas pirkimas pagal numatytą terminą, neviršijant pirkimų maksimalios sumos. Įvykdyta per 2021 m. II ketv.
2. LRV patvirtinus nutarimo "Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimą parengti Energetikos ministerijos asmenų aptarnavimo standartą. Patvirtintas asmenų aptarnavimo standartas iki 2021 m. spalio 30 d.
3. Teikti siūlymus asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenai, rinkti susijusią informaciją ir atlikti vertinimą. Vertinimą atlikti iki 2021 m. gruodžio 31 d.
4. Peržiūrėtas ir ištaisytas visas kontaktų sąrašas. Kontaktų sąrašas atnaujintas iki 2021 m. lapkričio 1 d.
Rasa Mikšaitė Referentė 2.1.Pateikti informaciją vadovybei apie numatytus ateinančios savaitės LRS, LRV posėdžių, pasitarimų, komitetų darbotvarkes.
2.2. Padėti vadovybei planuotis ir sudaryti darbotvarkes, rengti susitikimus, padėti pildyti įvairius tarnybinius prašymus.
2.3. Organizuoti tarnybines komandiruotes.
2.4. Priimamojo veikla organizuojama orientuojantis į klientus (vidinius – vadovybė, darbuotojai, išorinius – svečiai, lankytojai, interesantai telefonu).
2.5. Ministerijos knygų tvarkymas ir priežiūra, ministerijos kontaktų sąrašai.
2.6. Reprezentacinių išlaidų panaudojimas ir apskaita.
1. Savalaikis informacijos pateikimas, vadovui nurodant - operatyvus informacijos paruošimas. Savalaikis informacijos pateikimas ministerijos kalendoriuje iki kiekvienos savaitės penktadienio darbo dienos pabaigos.
2. Laiku ir kokybiškai suplanuotos darbotvarkės, suorganizuoti susitikimai, prašymai pildomi vadovui nurodant. Dokumentai paruošiami per nurodytą terminą.
3. Laiku ir kokybiškai suorganizuotos komandiruotės ir su jomis susiję dokumentai. Dokumentai paruošiami per nurodytą terminą.
4. Pavyzdinis priimamasis. Vadovybės (viceministrų ir kanclerio) pavedimų vykdymas, etiškas ir paslaugus darbuotojų ir interesantų aptarnavimas. 0 Nusiskundimų/skundų (raštu).
5. Apskaitytos/suregistruotos knygos/ informacija pateikta ministerijos darbuotojams, ministerijos kontaktų sąrašų papildymas, darbuotojų informavimas. Kartą per pusę metų atnaujinti knygų sąrašus, informuoti darbuotojus apie turimas ministerijos knygas. Atsiradus pasikeitimams atnaujinti sąrašus. Raginti kolegas dalintis naujomis knygomis. Pagal poreikį atnaujinti ministerijos kontaktų sąrašus.
6. Teisingas reprezentacinių išlaidų panaudojimas, tiksli ir tvarkinga apskaita. Kiekvieną mėnesį rūpintis reprezentaciniais vadovybės poreikiais.
Arūnas Tepelys Vyriausiasis specialistas 2.1. Sutarčių pakeitimų pasirašymas el.parašu.
2.2. Viešųjų pirkimų modulio pilnas veikimas.
2.3. Darbuotojų prašymų procesas el.parašu.
2.4. Sutarčių atnaujinimas, viešieji pirkimai.
2.5. Energetikos ministerijos veiklos tęstinumo ir jam priklausančių dokumentų atnaujinimas.
2.6. Gerinti kibernetinę saugą.
1. Įdiegtas veikiantis procesas. 2021 m. kovo 31 d.
2. Įdiegtas veikiantis procesas. 2021 m. birželio 1 d.
3. Įdiegtas veikiantis procesas. 2021 m. rugpjūčio 1 d.
4. Atlikti viešuosius pirkimus pagal planą. 2021 m. gruodžio 31 d.
5. Atnaujinti dokumentai pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 2021 m. rugsėjo 1 d.
6. Saugos audito rekomendacijų įgyvendinimas. Supažindinimas su Saugos dokumentais ir atnaujintu veiklos tęstinumo planu. Pagal rekomendacijų įgyvendinimo planą. Stebimas OVS asaichi rodiklis.

 
Edvinas Federas Vyriausiasis specialistas 2.1. Atlikti trūkstamos ir pasenusios kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimus.
2.2. Atnaujinti ir išplėsti turimų ir naudojamų Office licencijų sutartis.
2.3. Dalinai automatizuoti kompiuterinės įrangos diegimo procesą.
2.4. Atnaujinti TEMPEST įrangą.
2.5. Inicijuoti ministerijos sistemų saugos auditą.
2.6. Sutarčių su paslaugų teikėjais priežiūra.

 
1. Atnaujinti pasenusią kompiuterinę ir organizacinę techniką. 2021-05-30
2. Atlikti pirkimą, išplėsti ir pratęsti esamas Office licencijų sutartis. 2021-06-01
3. Atlikti dalinį programinės įrangos diegimo automatizavimą. 2021-05-30
4. Atnaujinti ministerijoje naudojamą aparatinę ir programinę įrangą, naudojamą apdoroti įslaptintą informaciją. 2021-06-30
5. Atlikti esamų ministerijos sistemų galimų saugos spragų paiešką ir jų pašalinimą. 2021-05-30. Po audito rekomendacijų plano įgyvendinimas - stebimas OVS asaichi rodiklis.
6. Priežiūros gerinimas - analizė. Incidentų išsprendimo greitis (incidentų registravimo IS) - stebimas OVS asaichi rodiklis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28