Organizacijos valdymo skyrius

Snieguolė Kanapickaitė Skyriaus vedėja

1. Sumažinti darbuotojų kaitą.
2. Įvertinti OVS procesus (tvarkas).
3. Padidinti darbuotojų įsitraukimą.

Renata Adomaitytė-Šliogerienė Patarėja 1. Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje peržiūra ir supaprastinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus.
2. Darbuotojų įsitraukimo į Energetikos ministerijos veiklas tyrimas.
3. Išeinančių iš darbo Energetikos ministerijos darbuotojų anketos parengimas.
4. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priežiūra.
Inga Štrofienė Patarėja

1. Organizuoti leidimo naudoti įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos (ĮIRIS) kūrimo ir įteisinimo įslaptintiems dokumentams parengti išdavimo procedūrą.
2. Parengti įslaptintos informacijos administravimo tvarkos aprašą Energetikos ministerijoje.
3. Atlikti įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Slaptai“ inventorizaciją.

Valdas Zibalas Vyriausiasis specialistas 1. Atlikti pirkimus laikantis 2020 m. pirkimų plano.
2. Kontroliuoti 2020 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
3. Užtikrinti saugų ir savalaikį ministro vežimą lengvuoju automobiliu.
4. Užtikrinti sklandų ministerijos automobilių funkcionavimą.
Alfonsas Martinkėnas Vyriausiasis specialistas 1. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti viešuosius pirkimus, pagal Energetikos ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą ministerijos 2020 m. viešųjų pirkimų planą.
2. Kontroliuoti 2020 m. valstybės biudžeto asignavimus pagal priemones.
3. Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis saugiomis darbo priemonėmis ir inventoriumi.
4. Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis.
Greta Lukoševičiūtė Vyriausioji specialistė 1. Atlikti archyvavimo paslaugų (įskaitant elektroninių dokumentų tvarkymą) pirkimą.
2. Surinkti duomenis apie iš viso per 2019 metus užbaigtų bylų kiekius.
3. Parengti 2021 metų dokumentacijos planą
4. Bendradarbiauti su IT specialistu dėl Doclogix sistemos suderinimo el. dokumentų perdavimui archyvams funkcijos veikimo.
5. Parengti 2019 m. dokumentų valdymo ataskaitos suvestinę.
Ona Bankauskienė Vyriausioji specialistė 1.Užtikrinti savalaikį gaunamų elektroninių dokumentų priėmimą iš portalų E.Saskaita, E.teismas.
2. Užtikrinti savalaikį siunčiamų dokumentų perdavimą siuntų paslaugų teikėjui.
3. Ministerijos suteiktų paslaugų statistinių duomenų suvedimas į PASIS sistemą.
4. Archyvo patalpų klimato stebėsena.
Rasa Mikšaitė Referentė 1. Pateikti informaciją vadovybei apie numatytus ateinančios savaitės LRS, LRV posėdžių, pasitarimų, komitetų darbotvarkes.
2. Padėti vadovybei planuotis ir sudaryti darbotvarkes, rengti susitikimus, padėti pildyti įvairius tarnybinius prašymus.
3. Organizuoti tarnybines komandiruotes.
4. Priimamojo veikla organizuojama orientuojantis į: vidinius – vadovybė, darbuotojai, išorinius – svečiai, lankytojai, interesantai telefonu.
5. Ministerijos knygų tvarkymas ir priežiūra.
6. Reprezentacinių išlaidų panaudojimas ir apskaita.
Alina Žilinaitė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ministerijos interneto svetainės administravimo tvarkos aprašą.
2. Administruoti ir tobulinti ministerijos paskyras socialiniuose tinkluose.
3. Rengti, platinti bei talpinti ministerijos interneto svetainėje pranešimus spaudai.
4. Atlikti visuomenės nuomonės tyrimą apie ministerijos įvaizdį ir vykdomas veiklas.
5. Organizuoti spaudos konferencijas.

Arūnas Tepelys Vyriausiasis specialistas 1. Mobilaus elektroninio parašo diegimas Doclogix.
2. Kibernetinio saugumo dokumentų atnaujinimas.
3. Sutarčių atnaujinimas, viešieji pirkimai pagal planą.
4. Doclogix sistemoje suderinti el. dokumentų perdavimo archyvams funkciją.
5. Komandiruočių prašymų proceso derinimas su Doclogix.
6. Darbuotojų švietimas.
Edvinas Federas Vyriausiasis specialistas 1. Atnaujinti ir pratęsti ministerijos saugos priemonių licencijas.
2. Atnaujinti ir išplėsti turimų ir naudojamų Office licencijų sutartis.
3. Atlikti trūkstamos ir pasenusios kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimus.
4. Įdiegti ministerijos IT sistemose papildomą apsaugos lygį.
5. Pateikti siūlymą, vaizdo stebėjimo sistemos diegimui ministerijos aukštuose.
6. Darbuotojų švietimas.
Sonata Sliekaitė Vyriausioji specialistė 1. ES fondų investicijų komunikacijos kampanijų „Energijos nešvaistau“ ir „Sumanūs vartoja“ koordinavimas.
2. Ministerijos reprezentacinių renginių organizavimas ir naujų inicijavimas.
3. Vidinės komunikacijos įrankių ir priemonių atnaujinimas/tobulinimas, esant poreikiui – plėtimas.
4. Konkursų ir akcijų inicijavimas.
5. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, atstovavimas tarpinstitucinėse iniciatyvose/projektuose.
6. Atstovauti ministeriją, kuriant bendrą užsienio žiniasklaidos monitoringo sistemą. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18