Organizacijos valdymo skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Snieguolė Kanapickaitė Vedėja 1 užduotis: Didinti sudaromų el. dokumentų skaičių.
2 užduotis: Gerinti darbo sąlygas.
3 užduotis: Gerinti IT darbo sąlygas.
4 užduotis: Užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projekto, skaitančių ilgalaikį CŠT sistemų planavimą ir motyvacines priemones investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, parengimą.
Inga Štrofienė Patarėja 1 užduotis: Atlikti įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma „Slaptai“, inventorizaciją.
2 užduotis: Nustatyti saugumo zonas Energetikos ministerijoje.
3 užduotis: Koordinuoti įslaptintos informacinės ir ryšių sistemos (ĮIRIS) darbo vietos įteisinimo procedūrą ir užtikrinti jos įrengimą.
4 užduotis: Pravesti ministerijos darbuotojams įslaptintos informacijos administravimo mokymus.
Taurutė Korlienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Užtikrinti savalaikį reprezentacinių prekių ir paslaugų įsigijimą.
2 užduotis: Vizualinio įstaigos įvaizdžio gerinimas.
3 užduotis: Užtikrinti sklandų komandiruočių įforminimo ir atsiskaitymo už komandiruotę procesą.
4 užduotis: Užtikrinti komandiruočių dokumentų įsigijimo priežiūrą pagal galiojančias taisykles ir tvarką.
Valdas Zibalas  Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Atlikti pirkimus laikantis 2021 m. pirkimų plano.
2 užduotis: Kontroliuoti 2021 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
3 užduotis: Užtikrinti saugų ir savalaikį ministro vežimą lengvuoju automobiliu.
4 užduotis: Užtikrinti sklandų ministerijos automobilių funkcionavimą.
5 užduotis: Pagalba ūkio priežiūros darbuose.
Greta Lukoševičiūtė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Atlikti archyvavimo paslaugų (įskaitant elektroninių dokumentų tvarkymą) pirkimą.
2 užduotis: Surinkti duomenis apie iš viso per 2020 metus užbaigtų bylų kiekius.
3 užduotis: Parengti 2022 metų dokumentacijos planą.
4 užduotis: Parengti 2020 m. dokumentų valdymo ataskaitos suvestinę.
5 užduotis: Parengti ministro įsakymą, kuriuo keičiama Dokumentų ekspertų komisijos personalinė sudėtis ir atnaujinti komisijos veiklos nuostatus. Parengti ministerijos kanclerio potvarkį, kuriuo keičiami asmenys, atsakingi už bylų sudarymą ministerijos administraciniuose padaliniuose.
6 užduotis: Vesti dokumentų valdymo apskaitą, parengiant atsakaitą iki kiekvieno mėnesio 15 d.
Simona Stankevičiūtė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Smulkių siuntų gabenimo paslaugų pirkimas.
2 užduotis: Asmenų aptarnavimo standarto parengimas.
3 užduotis: Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas.
4 užduotis: DVS kontaktų sąrašo peržiūra ir pasikartojančių įrašų taisymas.
Arūnas Tepelys Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Sutarčių pakeitimų pasirašymas el. parašu.
2 užduotis: Viešųjų pirkimų modulio pilnas veikimas.
3 užduotis: ADarbuotojų prašymų procesas el. parašu.
4 užduotis: Sutarčių atnaujinimas, viešieji pirkimai.
5 užduotis: Energetikos ministerijos veiklos tęstinumo ir jam priklausančių dokumentų atnaujinimas.
6 užduotis: Gerinti kibernetinę saugą.
    1 užduotis: Atlikti trūkstamos ir pasenusios kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimus.
2 užduotis: Atnaujinti ir išplėsti turimų ir naudojamų Office licencijų sutartis.
3 užduotis: Dalinai automatizuoti kompiuterinės įrangos diegimo procesą.
4 užduotis: Atnaujinti TEMPEST įrangą.
5 užduotis: Inicijuoti ministerijos sistemų saugos auditą.
6 užduotis: Sutarčių su paslaugų teikėjais priežiūra.
Eugenijus Vaičiulionis Vyriausiasis specialistas  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28