Klimato kaitos valdymo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Jūratė Pravalackaitė Vadovė 1 užduotis: Užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, kokybiškų teisės aktų projektų, medžiagos, pažymų, pranešimų rengimą ir kitų skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei kontrolę.
2 užduotis: Įvertinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte pateiktą vėjo elektrinių jūroje prijungimo ir skatinimo schemą, pateikti išvadą bei siūlymus dėl schemos tobulinimo.
3 užduotis: Įvertinti elektros energiją gaminantiems vartotojams Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytų kvotų apimtis bei tobulinti teisinį reglamentavimą užtikrinantį tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Skyriaus kompetencijai priskirtų pavedimų, susijusių su Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų sprendimais, Vyriausybės Strateginio komiteto posėdžių sprendimais, LR įstatymais, Seimo nutarimais, raštais iš LR Seimo, Seimo valdybos sprendimais dėl išvadų teisės aktams, skaičius metų pabaigoje 0 (nevertinant pavedimų, kurie dėl objektyvių priežasčių negali būti įgyvendinti vertinimo laikotarpiu).
2 užduoties Vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 30 d. priimtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. priimtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektas.
Lina Sveklaitė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl II kartos biodegalų gamybos.
2 užduotis: Parengti palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų apskaičiavimo tvarką.
3 užduotis: Įvertinti esamas kliūtis ir galimybes plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas ir didinti gaminančių vartotojų skaičių ir pateikti motyvuotus siūlymus dėl jos tobulinimo.
4 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
5 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl kaupimo įrenginių diegimo (decentralizuotai).
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. kovo 15 d. pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl II kartos biodegalų gamybos.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 30 d. parengta palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų apskaičiavimo tvarka.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti motyvuoti siūlymai dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų ir gaminančių vartotojų veiklos tobulinimo.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 1 d. pateikti pasiūlymai dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 rugsėjo 30 d. viešajai konsultacijai pateiktas finansavimo sąlygų aprašas dėl kaupimo įrenginių diegimo (decentralizuotai).
Mindaugas Stonkus Patarėjas 1 užduotis: Užtikrinti pagal ELENA techninės paramos projektą įsteigtos darbo grupės veiklą ir sėkmingą projekto įgyvendinimą.
2 užduotis: Parengta Europos Komisijai ataskaita apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
3 užduotis: Parengti pasiūlymus Energijos efektyvumo direktyvos atnaujinimui pagal Europos Komisijos pasiūlymus (nuolat pagal poreikį).
4 užduotis: Parengti pagal kompetenciją LIFE IP projekto energijos efektyvumo dalies dokumentaciją ir dalyvauti pagal projektą įsteigtos darbo grupės veikloje.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Projekto įgyvendinimo plane nustatyti etapai įgyvendinami laiku.
2 užduoties vertinimo rodiklis:  Iki balandžio 30 d. pateikti Europos Komisijai 2019 m. ataskaitą apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. parengti pasiūlymai Energijos efektyvumo direktyvos atnaujinimui (nuolat pagal poreikį).
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2020-10-01 parengta LIFE IP projekto efektyvumo dalies dokumentacija.
Jevgenija Jankevič Patarėja 1 užduotis: Užtikrinti vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje reikalingų tyrimų ir kitų veiksmų vykdymo proceso koordinavimą.
2 užduotis: Užtikrinti įstatymų, įgyvendinančių dalį direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su leidimais modernizuoti elektrines išdavimu, konsultavimu veiklos elektros energetikos sektoriuje klausimais, įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą.
3 užduotis: Užtikrinti Alternatyviųjų degalų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir jų įgyvendinimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 1 d. sudaryti sutartis su Lietuvos jūrinės teritorijos dalies, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, specialaus plano ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengėju bei numatomų plėtoti Lietuvos jūrinėje teritorijoje vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo procedūras atliekančiu subjektu, koordinuoti sutarčių vykdymą, inicijuoti  kitų reikalingų tyrimų (vėjo greičių ir kt.parametrų matavimas, jūros dugno tyrimai) vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje atlikimą.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki  2021 m. gruodžio 31 d. parengti teisės aktų projektus, susijusius su leidimų modernizuoti elektrines išdavimu ir užtikrinti jų suderinimą su rinka.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti Alternatyvių degalų įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus ir užtikrinti jų suderinimą su rinka.
Ilona Pintukė Patarėja 1 užduotis: Flandrijos ir Lietuvos bendradarbiavimas: tęsti pradėtą bendradarbiavimą bei parengti paraišką Europos Komisijos techninei paramai gauti.
2 užduotis: Atsinaujiančių energijos išteklių direktyvos (REDII) įgyvendinimas: aktyviai dalyvauti rengiant Europos Komisijos deleguotąjį aktą dėl REDII 8 straipsnio įgyvendinimo.
3 užduotis: Pažangiųjų biodegalų paramos schemos notifikavimas Europos Komisijai.
4 užduotis: Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos finansavimo mechanizmo.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. parengta paraiška Europos Komisijos techninei paramai gauti.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. lapkričio 30 d. aktyviai dalyvauta rengiant Europos Komisijos deleguotąjį aktą dėl REDII 8 straipsnio įgyvendinimo.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. notifikuota pažangiųjų biodegalų parama Europos Komisijai.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki gruodžio 31 d. įvertinti pateiktą siūlymą dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos finansavimo mechanizmo ir Lietuvos galimybes dalyvauti finansiniame mechanizme. Suformuoti poziciją Vadovybei.
Sergej Garbar Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Dalyvauti ir teikti kokybiškus pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų 2021-2027 m. veiksmų programos ir finansinių priemonių, skirtų gaminančių vartotojų plėtrai skatinti, rengimo procese.
2 užduotis: Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių gaminančių vartotojų veiklos modelį, nuostatų vertinimą; pateikti kokybiškus pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo; parengti būtinus teisės aktų pakeitimus.
3 užduotis: Dalyvauti Visagino saulės elektrinės, skirtos sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padarinius Visagino, Zarasų ir Ignalinos savivaldybių gyventojams, įgyvendinimo projekte.
4 užduotis: Atlikti gaminančių vartotojų finansavimo sąlygų pakeitimus, reglamentuojančius gaminančių vartotojų vykdomų projektų veiklos užbaigimą ir fiksuotos išmokos išmokėjimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti techninę informaciją reikalingą finansinių priemonių, skirtų gaminantiems vartotojams skatinti, parengimui ir patvirtinimui iki 2021 m. gruodžio 31 d.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pateikti kokybiškus pasiūlymus dėl gaminančių vartotojų veiklos modelio tobulinimo; parengti ir pateikti tvirtinti atitinkamus teisės aktus iki 2021 m. gruodžio 31 d.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Dalyvauti Visagino saulės elektrinės projekto įgyvendinimo procese, pagal grupės kompetenciją teikti pasiūlymus dėl projekto I etapo sėkmingo įgyvendinimo iki 2021 m. gruodžio 31 d.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Pateikti kokybiškus pasiūlymus dėl gaminančių vartotojų finansavimo sąlygų pakeitimo; parengti ir pateikti tvirtinti atitinkamus teisės aktų pakeitimus iki 2021 m. balandžio 30 d.
Aurimas Salapėta Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl suskystintų gamtinių dujų pildymo punktų įrengimo.
2 užduotis: Nustatyti palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų skelbimo degalinėse tvarką atsižvelgiant į Alternatyviųjų degalų įstatymo projekte įtvirtintas nuostatas.
3 užduotis: Parengti viešojo pirkimo dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų potencialo Lietuvoje identifikavimo techninę specifikaciją.
4 užduotis: Parengti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo projektą.
5 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. kovo 19 d. viešajai konsultacijai pateiktas aprašas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 18 d. nustatyta tvarka.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. liepos 30 d. parengta techninė specifikacija.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. lapkričio 5 d. parengtas aprašo projektas.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 3 d. pateikti pasiūlymai.
Vilija Tomkė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo ir derinimo taisyklių projektą.
2 užduotis: Analizuoti ir teikti pastabas savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektams ir juos derinti su Lietuvos Respublikos savivaldybėmis.
3 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-329 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
4 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. III ketvirčio pabaigos patvirtinti energetikos ministro įsakymą dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo ir derinimo taisyklių patvirtinimo.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2021 metais pateiktų Lietuvos Respublikos savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų analizavimas, įvertinimas su suderinimas su savivaldybėmis per teisės aktuose nustatytą terminą.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 birželio 30 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-329 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 30 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Linas Bagdonavičius Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Koordinuoti 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos "Aplinkosauga, energetika, klimato kaita" srities „Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas'' projektą "Interaktyvios platformos, skirtos subalansuotam elektros ir šilumos gamybos planavimui" (toliau – NOR projektas).
2 užduotis: Parengti 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos, 2 prioriteto “Žalesnė Lietuva“, konkrečiam uždaviniui Nr. 2.1. „Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones ir mažinti šiltnamio dujų išmetimus“ veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą įmonėse“  įgyvendinimui reikalingą dokumentaciją.
3 užduotis: Pagal kompetenciją prisidėti rengiant  ataskaitą Europos Komisijai apie pažangą, įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus.
4 užduotis: Parengti energijos vartojimo efektyvumo priemonės (galutinių vartotojų švietimo-konsultavimo) energijos sutaupymų apskaičiavimo metodikos nustatymo ir energijos sutaupymo poveikio vertinimo (kaip sutaupomos energijos poveikis laikui bėgant kinta) konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją.
5 užduotis: Parengti energijos vartojimo efektyvumo krypčių ir priemonių potencialo nacionaliniu mastu konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. balandžio 1 d. užtikrinti NOR projekto veiklos Nr. 2.1. išsamaus šilumos ir vėsumos potencialo vertinimo studijos parengimo, duomenų bazės bei interaktyvaus žemėlapio sukūrimo viešojo pirkimo paslaugų sutarties pasirašymą su tiekėju. 2. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. užtikrinti kokybišką projekto dokumentacijos administravimą DMS sistemoje.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto “Žalesnė Lietuva“, konkrečiam uždaviniui Nr. 2.1. „Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones ir mažinti šiltnamio dujų išmetimus“ numatytos veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą įmonėse“  finansinės priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki balandžio 30 d. parengti informaciją Europos Komisijai pateikiamai ataskaitai, apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus, pateikiant priemonių aprašymus bei rezultatus (energijos kiekių skaičiavimus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus).
4 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją (techninę specifikaciją ir/ar tiekėjų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodiką); 2.  Iki 2021 m. gruodžio 31 d. užtikrinti pirkimo procedūros užregistravimą CVP IS.
5 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją (techninę specifikaciją ir/ar tiekėjų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodiką); 2.  Iki 2021 m. gruodžio 31 d. užtikrinti pirkimo procedūros užregistravimą CVP IS.
Vytautas Bernadišius Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Siekiant užtikrinti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnyje nustatytų įpareigojimų 2021 – 2030 metams įgyvendinimą, pagal kompetenciją parengti viešųjų pastatų atnaujinimą reglamentuojančius teisės aktus ir vykdyti pastatų atnaujinimo stebėseną bei kontrolę.
2 užduotis: Atlikti studiją dėl energijos vartotojų švietimo-konsultavimo priemonių bei sutaupymų kriterijų, koeficientų ir laikotarpio nustatymo tobulinimo ir esant poreikiui parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtinto Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo pakeitimą.
3 užduotis: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos energijos efektyvumo didinimo įstatymą koordinuoti susitarimų su energijos tiekėjais dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo 2021 - 2030 metams su Energetikos ministerija pasirašymą.
4 užduotis: Siekiant įvertinti ir suvienodinti energijos vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei gerinti viešojo naudojimo paskirties pastatuose atliekamo energinio audito kokybę, parengti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintos Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos pakeitimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti šie teisės aktai: 1. iki 2021 m. balandžio 30 d. parengtas ir pateiktas tvirtinimui Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų centrinės valdžios institucijų ir įstaigų naudojamų pastatų sąrašas; 2. iki 2021 m. gegužės 31 d. parengti institucijoms įpareigojimai 2021 – 2030 metais atnaujinti jų valdomus viešuosius pastatus (kasmet ne mažiau 3 proc. viso valdomo ploto) ir parengtas tai patvirtinančio teisės akto projektas; 3. Iki 2021 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemones pagal kompetenciją parengti viešųjų pastatų atnaujinimo finansavimo sąlygų aprašo, projektų įgyvendinimo plano stebėsenos rodiklių, projektų atrankos kriterijų pakeitimai/patikslinimai. 4. iš ministerijų ir kitų atsakingų institucijų gautos informacijos apie Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje nustatytų įpareigojimų įgyvendinimo kas ketvirtį pažangą apibendrinimas ir teikimas (per mėnesį gavus informaciją iš institucijų) Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. pasitelkiant išorės ekspertus atlikta energijos vartotojų švietimo-konsultavimo priemonių bei sutaupymų kriterijų, koeficientų ir laikotarpio nustatymo studiją ir pagal jos rezultatus parengtas ir pateiktas tvirtinimui Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtinto Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo pakeitimo projektas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtintu Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu iki 2021 m. kovo 31 d. su energijos tiekėjais pasirašyti susitarimai dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo 2021 - 2030 m.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. lapkričio 1 d. parengtas ir pateiktas tvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintos Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos pakeitimo projektas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28