Klimato kaitos valdymo grupė

Lina Sveklaitė Vyresnioji patarėja

1. Užtikrinti paramos schemos AEI bendruomenėms, regioninės svarbos projekto statusą turinčioms, mažoms ir pavienėms atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms įgyvendinančių teisės aktų patvirtinimą.
2. Parengti nuostatų dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir kitų Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimais įtvirtintų nuostatų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus:
1) pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2) pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;
3) pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“.
3. Sukurti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo koncepciją bei parengti tai įtvirtinančius teisės aktų projektus.
4. Užtikrinti Nacionalinio integruoto energetikos ir klimato kaitos plano atsinaujinančių išteklių energetikos dalies korekcijas, pagal pateiktas Europos Komisijos pastabas, siekiant plano patvirtinimo Europos Komisijoje.

Mindaugas Stonkus Patarėjas 1. Parengti pasiūlymus Nacionaliniam integruotam energetikos ir klimato kaitos planui, teikti ir atnaujinti informaciją, susijusią su energijos vartojimo efektyvumu (pagal poreikį).
2. Užtikrinti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir susijusių energetikos įstatymų pakeitimų projektų pateikimą ir priėmimą Lietuvos Respublikos Seime.
3. Parengti ELENA techninės paramos paslaugų įsigijimo dokumentaciją ir užtikrinti pagal projektą įsteigtos darbo grupės veiklą.
4. Parengti ir energetikos ministro įsakymu patvirtinti PAs Energy/Transport projekto įgyvendinimo aprašą.
5. Parengta Europos Komisijai ataskaita apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
Sergej Garbar Vyriausiasis specialistas 1. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių: gaminančių vartotojų elektrinių plėtrą, mažmeninės elektros energijos tiekimo rinkos namų ūkių vartotojams liberalizavimą, vertinimą, pateikti kokybiškas išvadas dėl teisės aktų tobulinimo.
2. Parengti teisės akto projektą, susijusį su valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų derinimo nuostatų atsisakymu AEI projektams ir užtikrinti sklandų jo priėmimą.
3. Pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo galimybių atsinaujinančių išteklių plėtros projektams, parengti teisės aktų projektus.
4. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos rengimo procese.
5. Pateikti pasiūlymus dėl atsinaujinančius išteklių naudojančių elektrinių modernizavimo (angl. "repowerng") galimybių ir parengti teisės aktus.
Aurimas Salapėta Vyriausiasis specialistas 1. Parengti ir LR Seimui pateikti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą transporto sektoriuje reglamentuojantį įstatymo projektą.
2. Parengti ar dalyvauti rengiant Klimato kaitos programos finansuojamų priemonių (biometano gamybos skatinimo ir alternatyvių degalų infrastruktūros plėtros) tvarkos aprašus, taisykles ir (ar) kitą reikalingą dokumentaciją.
3. Parengti transporte naudojamo kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių kontrolės ir sertifikavimo sistemos koncepciją.
4. Parengti vandenilio technologijų panaudojimo Lietuvos transporto sektoriuje iki 2030 m. perspektyvų apžvalgą.
Vilija Tomkė Vyriausioji specialistė 1. Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, nuostatų, susijusių su kilmės garantijomis, mokymu bei informavimu, ir valstybių narių bei trečiųjų valstybių bendradarbiavimu, įgyvendinančių teisės aktų priėmimą.
2. Parengti teisės aktų projektus, susijusius su pajamomis, gautomis vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, susijusių su Lietuvos Respublikoje atliekamais moksliniais tyrimais atsinaujinančių išteklių energijos srityje, panaudojimu.
3. Užtikrinti valstybės pagalbos suderinimą su Europos Komisija susijusią su pajamomis, gautomis vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, panaudojimu.
4. Parengti teisės aktų projektus dėl gamintojo patirtų nuostolių dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo kompensavimo tvarkos.
Jevgenija Jankevič Vyriausioji specialistė 1. Užtikrinti vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje reikalingų tyrimų proceso koordinavimą.
2. Užtikrinti Vyriausybės nutarimo dėl vėjo elektrinių Baltijos jūroje galių ir tikslių vietų patvirtinimo parengimą.
3. Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimu, galiojimo terminais, leidimų išdavimo proceso organizavimu bei elektros energiją gaminančiai vartotojais perkėlimą į nacionalinę teisę.
4. Parengti alternatyvių degalų plėtrą reglamentuojančius teisės aktus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.
5. Užtikrinti įstatymų, įgyvendinančių dalį direktyvos (ES) 2018/2001 nuostatų, įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą.
Linas Bagdonavičius Linas Bagdonavičius

1. Koordinuoti ir parengti 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos programos srities „Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas interaktyvaus šilumos ir AEI gamybos šaltinių įrankio projekto įgyvendinimui reikalingą dokumentaciją.
2. Pagal grupės kompetenciją dalyvauti rengiant 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir teikti pasiūlymus priemonėms, susijusioms su energijos vartojimo efektyvumu.
3. Pagal grupės kompetenciją teikti pasiūlymus nacionalinėms energijos efektyvumo politikos priemonėms, kurios įgyvendinamos pagal Klimato kaitos programą.
4. Pagal grupės kompetenciją vykdyti nacionaliniu mastu Europos Komisijai deklaruojamų energijos sutaupymų kontrolę, teikti vadovui pasiūlymus dėl kontrolės mechanizmo tobulinimo bei nacionalinių apskaičiavimo metodikų reglamentavimo tobulinimo.
5. Parengti informaciją Europos Komisijai pateikiamai ataskaitai, apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus su reikalingais aprašymais bei energijos kiekių paskaičiavimais pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.

Vytautas Bernadišius Vyriausiasis specialistas 1. Siekiant didinti valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo finansavimo schemos patrauklumą, analizuoti ir pagal Klimato kaitos valdymo grupės kompetenciją teikti pasiūlymus teisės aktų pakeitimams dėl 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonių įgyvendinimo.
2. Siekiant užtikrinti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnyje nustatytų viešųjų pastatų atnaujinimo įpareigojimų įgyvendinimą, vykdyti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, įpareigojimų institucijoms vykdymo stebėseną bei kontrolę.
3. Siekiant laiku parengti ir pateikti Europos Komisijai pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų atsakaitą užtikrinti reikalingos informacijos iš institucijų ir ūkio subjektų apie įgyvendintas energijos vartojimo efektyvumo priemones, gavimą.
4. Atsižvelgiant į energijos tiekėjų prašymus bei pasiūlymus ir siekiant praplėsti taikomų vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių skaičių, parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtinto Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo pakeitimą.
5. Siekiant įvertinti ir suvienodinti energijos vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei gerinti viešojo naudojimo paskirties pastatuose atliekamo energinio audito kokybę, parengti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintos Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos pakeitimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-22