Klimato kaitos valdymo grupė

Dovilė Almanytė Grupės vadovė
 • Užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, kokybiškų teisės aktų projektų, medžiagos, pažymų, pranešimų rengimą ir kitų skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei kontrolę.
 • Užtikrinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių progresą: aukcionų sklandžią pradžią ir maksimalų suinteresuotų šalių informavimą apie paramos schemą bei sudaryti sąlygas gaminančių vartotojų plėtrai daugiabučiuose, palengvinti administracines procedūras įsirengiant atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines bei užtikrinti finansinės paramos skyrimą gaminantiems vartotojams. 
 • Padidinti atsinaujinančių išteklių dalį transporto sektoriuje išnaudojant esamas reguliacines priemones ir sukurti naujas reguliacines bei finansines priemones, reikalingas siekinat 15 procentų atsinaujinančių išteklių dalies transporte.
 • Sukurti ir įteisinti lėšų, gautų už statistinius perdavimus, panaudojimo schemą, paramos skyrimo bei administravimo taisykles.
 • Užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo strateginių dokumentų atnaujinimą siekiant viešųjų pastatų bei susitarimų dėl energijos sutaupymų atnaujinimo. 
Lina Sveklaitė Patarėja
 • Užtikrinti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo schemą įgyvendinančių teisės aktų patvirtinimą.
 • Užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nuostatų, susijusių su terminais, paramos schemomis ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijomis perkėlimą į nacionalinę teisę.
 • Sukurti paramos schemos koncepciją mažoms ir pavienėms atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms bei parengti tai įtvirtinančius teisės aktų projektus.
 • Parengti pasiūlymus Nacionaliniam integruotam energetikos ir klimato kaitos planui. 
Mindaugas Stonkus Patarėjas
 • Pasiekti, kad vadovaujantis Energijos efektyvumo direktyvos reikalavimais 2019 m. būtų sutaupyta 430 GWh galutinės energijos.
 • Parengti pasiūlymus Nacionaliniam integruotam energetikos ir klimato kaitos planui, teikti ir atnaujinti informaciją, susijusią su energijos vartojimo efektyvumu. 
 • Įvertinti naujos energijos efektyvumo direktyvos pakeitimus, peržiūrėti energijos vartojimo efektyvumo įstatymą, parengti įstatymo pakeitimo koncepciją bei konkrečius pakeitimo projektus. 
 • Parengti ELENA techninės paramos paslaugų įsigijimo dokumentaciją.
Sergej Garbar Vyriausiasis specialistas
 • Atlikti investicinio projekto, susijusio su parama gaminantiems vartotojams, vertinimą, pateikti kokybiškas išvadas.
 • Parengti teisės akto projektą, susijusį su valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų derinimo nuostatų atsisakymu AEI projektams.
 • Užtikrinti sklandų įstatymų projektų, susijusių su gaminančių vartotojų plėtra daugiabučiuose namuose, priėmimą Seime.
 • Užtikrinti įstatymų, susijusių su gaminančių vartotojų plėtra daugiabučiuose namuose įgyvendinamųjų teisės aktų projektų, susijusių su gaminančių vartotojų plėtra daugiabučiuose namuose, parengimą ir patvirtinimą.
 • Dalyvauti rengiant finansinę priemonę nutolusiems gaminantiems vartotojams skatinti.
Aurimas Salapėta Vyriausiasis specialistas
 • Parengti valstybės pagalbos elektros energijos gamybai iš AEI notifikavimo formas ir kitus susijusius dokumentus;
 • Parengti apžvalgą dėl AEI naudojančių elektrinių techninio pertvarkymo (angl. repowering) pasibaigus jų naudingo eksploatavimo laikotarpiui ar joms esant nebeefektyvioms ir apžvalgą dėl akumuliacinių talpų elektros energijos saugojimui;;
 • Parengti pasiūlymus vizijai ir priemonių planui alternatyvių degalų plėtrai užtikrinti, siekiant 15 proc. AEI transporto sektoriuje ir 50 proc. mažesniam įprastais degalais varomų automobilių miestuose skaičiui 2030 metais, parengti pasiūlymus alteratyvių degalų įstatymo projektui;
 • Parengti pavienių elektrinių skatinimo schemos prenotifikacijos dokumentus bei esant poreikiui gaminančių vartotojų schemai.
Vilija Tomkė Vyriausioji specialistė
 • Užtikrinti kilmės garantijų biodujoms įgyvendinančių teisės aktų priėmimą.
 • Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, nuostatų, susijusių su kilmės garantijomis, mokymu bei informavimu, ir valstybių narių bei trečiųjų valstybių bendradarbiavimu, perkėlimą į nacionalinę teisę. 
 • Parengti teisės aktų projektus, susijusius su pajamomis, gautomis vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, panaudojimu. 
 • Pateikti pasiūlymus dėl MTEP AEI srityje rėmimo ir parengti administravimo schemą.
Jevgenija Jankevič Vyriausioji specialistė
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo, susijusio su leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino pratęsimu esant valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybėms, įgyvendinimą.
 • Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su tvarumo kriterijais biodegalams perkėlimą į nacionalinę teisę.
 • Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimu, galiojimo terminais, leidimų išdavimo proceso organizavimu bei elektros energiją gaminančiai vartotojais perkėlimą į nacionalinę teisę. 
 • Parengti pasiūlymus vizijai ir priemonių planui alternatyvių degalų plėtrai užtikrinti, siekiant, kad 15 proc. transporto sektoriaus suvartojamos energijos sudarytų energija iš atsinaujinančių energijos išteklių, parengti pasiūlymus alteratyvių degalų įstatymui.
Linas Bagdonavičius Linas Bagdonavičius
 • Dalyvauti 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos programos srities „Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas interaktyvaus šilumos ir AEI gamybos šaltinių įrankio projekto įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengime.
 • Pagal skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus ir dalyvauti rengiant su 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programo prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėmis susijusią dokumentaciją bei atsakymus į projektų vykdytojų paklausimus.
 • Dalyvauti ir teikti pasiūlymus rengiant Europos Komisijai ataskaitą apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
 • Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti atnaujintos Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (ES) 2018/2002 peržiūros procese ir parengti (atnaujinti) su tuo susijusius nacionalinius teisės aktus.
Vytautas Bernadišius Vyriausiasis specialistas
 • Vadovaujantis 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-194, atlikti/baigti pagal priemonę Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 gautų projektinių pasiūlymų vertinimą.
 • Vadovaujantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221, užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, su visais energijos tiekėjais, turinčiais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotas energijos tiekimo licencijas (leidimus) ir vykdančius ar planuojančius vykdyti energijos tiekimo veiklą, būtų pasirašyti energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimai ir vykdoma jų įgyvendinimo kontrolė. 
 • Vertinti ir nagrinėti su Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, bei su jos įgyvendinimu susijusių institucijų bei pareiškėjų raštus bei rengti atsakymus ir/arba dokumentus. 
 • Parengti (atnaujinti) Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos projektą ir užtikrinti patvirtinimą Vyriausybėje. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04