Investicijų skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Reda Lichadziauskienė Patarėja  1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (111, 112, 114, 115)
2 užduotis: Optimizuoti ES lėšų administravimo procesą ministerijos viduje
3 užduotis: Parengti pasiūlymą keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. gruodžio 31 d. pagal administruojamas priemones (111, 112, 114, 115) išmokėta ne mažiau kaip 80 % lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane.
2 užduoties vertinimo rodiklis: peržiūrėti vidaus procesai lėšų administravimo procesų optimizavimui (iki 2021 m. IV ketv. pab.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. pab. LR finansų ministerijai pateiktas pasiūlymas keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, tikslinantį EM priemonių rodiklius.

 
Vida Baltmiškytė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengti ataskaita apie Energetikos ministerijos suteiktą valstybės pagalbą per 2020  m. Užtikrinti, kad visi duomenys, susiję su skiriama valstybės pagalba, būtų registruoti Konkurencijos tarybos informacinėje sistemoje ir skaidrumo modulyje.
2 užduotis: Užtikrinti , kad iki Iki 2021 m. pab. pagal paskirtas administruoti priemones (106, 107, 108, 103, 104) būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane (SVP);
3 užduotis: Suplanuoti metinį ES investicijų biudžetą SVP, parengti ketvirtines detalias sąmatas, jas pagal poreikį tikslinti.
4 užduotis: Atlikti ES investicijų poveikio vertinimo paslaugų pirkimą - teikti visakeriopą informaciją viešųjų pirkimų specialistui, organizuoti sutarties su paslaugų teikėju pasirašymą, koordinuoti sutarties įgyvendinimą - įvadinės, tarpinės ir galutinės ataskaitų suderinimą, organizuoti darbo komisijos darbą ir pan.
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 gegužės 31 d. parengta ataskaita apie Energetikos  ministerijos suteiktą valstybės pagalbą per 2020 m. Užtikrinta, kad visi duomenys, susiję su skiriama valstybės pagalba, būtų registruoti Konkurencijos tarybos informacinėje sistemoje ir skaidrumo modulyje.
2 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. pab. pagal paskirtas administruoti priemones (106, 107, 108, 103, 104) išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane (SVP).
3 užduoties vertinimo rodiklis: nustatytais terminais suplanuotas metinis ES investicijų biudžetas SVP, parengtos (bei easnt poreikiui patikslintos) ir pateiktos  ministerijos atsakingam skyriui detalios ketvirtinės sąmatos.
4 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. kovo 1 d. pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju.  2. Pateiktos pastabos Paslaugų teikėjo parengtoms vertinimo (įvadinei, tarpinei ir galutinei) ataskaitoms.  3. Suorganizuoti ataskaitų tvirtinimo posėdžiai.
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Atnaujinti  rizikų vertinimo klausiminyną ES lėšų administravimo apimtimi ir atlikti vertinimą
2 užduotis: Siekti didesnio ES lėšų investavimo į projektus pagal paskirtas administruoti priemones (101, 105, 113)
3 užduotis: Įgyvendinti kontroliuojančių institucijų rekomendacijas ir pastebėjimus
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2020-04-01 atliktas rizikų vertinimas, susijęs su ES lėšų administravimo apimtimi ministerijoje, pagal atnaujintą rizikų vertinimo klausimyną.
2 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. pab.: 1. Iki 2021 m. balandžio 30 d. pasirašytos visos priemonės 04.3.1-VIPA-T-113 II kvietimo projektų sutartys; 2. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. pagal administruojamas priemones (101, 105, 113) išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų išmokėjimų Strateginiame veiklos plane.
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki nustatytų terminų įgyvendintos visos kontroliuojančių institucijų rekomendacijos ir pastebėjimai
Rima Astrauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (102, 109, 110, 116).
2 užduotis: Siekti, kad pagal  priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ finansavimo sutartys būtų sudarytos iki 2021 m. gegužės 31 d.
3 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose parengti 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo ir Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitas (Energetikos ministerijos dalis) už 2020 metus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. pagal administruojamas priemones (102, 109, 110, 116) išmokėta ne mažiau kaip 80 % lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2. Pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ teigiamai įvertintus projektus ir kuriems skirtas finansavimas, sudarytos finansavimo sutartys iki 2021 m. gegužės 31 d.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3. Parengtos dvi ataskaitos ir pateiktos Finansų ministerijai nustatytais terminais.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28