Investicijų skyrius

Violeta Greičiuvienė Skyriaus vedėja
 • Pateikti siūlymus ministerijos valdymo veiklos tobulinimui bei Finansų ministerijai ES lėšų administravimui.
 • Didinti ES investavimo apimtis į energetikos sektoriaus projektus.
 • Užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos paskelbti kvietimus fiziniams asmenims pagal katilų keitimo namų ūkiuose ir gaminančių vartotojų skatinimo priemones.
 • Bendradarbiaujant su turininiais skyriais, išgryninti finansuotinų post 2020 veiklų sąrašą.
 • Siekti spartesnio naujų priemonių, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, planavimo.
Renata Ambrazevičienė Patarėja
 • Pagal paskirtas administruoti priemones 04.1.1-LVPA-V-114, 04.3.2-LVPA-K-102 ir 04.1.1-LVPA-K-109 užtikrinti:
  • kad būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų Energetikos ministerijos Strateginiame veiklos plane;
  • kad būtų sudaryta sutarčių už 35 mln. Eur.
 • Kompetencijos ribose parengti ir pateikti:
  • Finansų ministerijai informaciją Partnerystės ir Veiksmų programos ataskaitoms rengti;
  • Finansų ministerijai informaciją, reikalingą Veiksmų programos keitimui;
 • Parengti naujos priemonės, skirtos nutolusių saulės jėgainių finansavimui, reikalingą kvietimo dokumentaciją (PIP, PAK ir PFSA).
 • Parengti priemonės, skirtos šilumos apskaitos prietaisų finansavimui, reikalingų kvietimo dokumentų projektus (PIP, PAK ir PFSA).
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė
 • Patikslinti lėšų administravimo procesus ministerijoje, siekiant juos supaprastinti, atitikti pasikeitusią Energetikos ministerijos struktūrą, atitikti 2019 m. priimtus ir /ar atnaujintus teisės aktus.
 • Dalyvauti teisės aktų, reglamentuojančių lėšų administravimą, tobulinime, supaprastinime.
 • Siekti didesnio ES lėšų investavimo į projektus pagal paskirtas administruoti priemones (101, 113).
Reda Lichadziauskienė Vyriausioji specialistė
 • Kompetencijos ribose užtikrinti, kad pagal paskirtas administruoti priemones (111, 112, 106, 107) būtų:
  • išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane;
  • sudaryta sutarčių už 18 mln. Eur.
 • Kompetencijos ribose pagal kuruojamas priemones įvertinti pateiktus projektinius pasiūlymus.
 • Nustatytais terminais parengti ir teikti įgyvendinimo ataskaitas Ministerijos vadovybei apie projektą „Katilų keitimas namų ūkiuose”.
 • Informacijos, susijusios su priemonių vykdymu, atnaujinimas www.esinvesticijos.lt ir ministerijos svetainėse.
Vida Baltmiškytė Vyriausioji specialistė
 • Įgyvendinti techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – veiksmų programos administravimas“ pagal nustatytą 2019 m. planą:
  • pagal Techninės paramos administravimo (toliau – TPA) taisyklėse nustatytus terminus parengti ir pateikti Finansų ministerijai ketvirtines detaliąsias lėšų naudojimo ir poreikio ataskaitas bei metinę ataskaitą;
  • parengti ir su Įgyvendinančiąja institucija suderinti 2019 – 2021 m. lėšų poreikio paraišką;
  • inicijuoti ir organizuoti visus pagal ministerijos pirkimo planą numatytus pirkimus, susijusius su techninės paramos lėšų naudojimu, parengti mokėjimo prašymus, parengti ir suderinti valstybės biudžeto programos, kurioje numatytos lėšos 2019–2020 m. ES techninės paramos administravimo projektui finansuoti, detaliąsias sąmatas; inicijuoti, atlikti ir suderinti sąmatų pakeitimus;
  • parengti skyriaus metinį mokymų/komandiruočių planą.
 • Įgyvendinti techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ pagal nustatytą 2019 m. planą:
  • pagal TPA taisyklėse nustatytus terminus parengti ir pateikti Finansų ministerijai ketvirtinės detaliąsias lėšų naudojimo ir poreikio ataskaitas bei metinę ataskaitą;
  • parengti ir su Įgyvendinančiąja institucija suderinti 2019 – 2021 m. lėšų poreikio paraišką;
  • parengti ir suderinti su vadovaujančiąja institucija 2019 m.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10