Investicijų skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Reda Lichadziauskienė Patarėja 1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (111, 112, 114, 115).
2 užduotis: Optimizuoti ES lėšų administravimo procesą ministerijos viduje.
3 užduotis: Parengti pasiūlymą keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Vida Baltmiškytė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengti ataskaita apie Energetikos ministerijos suteiktą valstybės pagalbą per 2020 m. Užtikrinti, kad visi duomenys, susiję su skiriama valstybės pagalba, būtų registruoti Konkurencijos tarybos informacinėje sistemoje ir skaidrumo modulyje.
2 užduotis: Užtikrinti , kad iki Iki 2021 m. pab. pagal paskirtas administruoti priemones (106, 107, 108, 103, 104) būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane (SVP).
3 užduotis: Suplanuoti metinį ES investicijų biudžetą SVP, parengti ketvirtines detalias sąmatas, jas pagal poreikį tikslinti.
4 užduotis: Atlikti ES investicijų poveikio vertinimo paslaugų pirkimą – teikti visakeriopą informaciją viešųjų pirkimų specialistui, organizuoti sutarties su paslaugų teikėju pasirašymą, koordinuoti sutarties įgyvendinimą - įvadinės, tarpinės ir galutinės ataskaitų suderinimą, organizuoti darbo komisijos darbą ir pan.
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Atnaujinti rizikų vertinimo klausiminyną ES lėšų administravimo apimtimi ir atlikti vertinimą.
2 užduotis: Siekti didesnio ES lėšų investavimo į projektus pagal paskirtas administruoti priemones (101, 105, 113).
3 užduotis: Įgyvendinti kontroliuojančių institucijų rekomendacijas ir pastebėjimus.
Rima Astrauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (102, 109, 110, 116).
2 užduotis: Siekti, kad pagal  priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ finansavimo sutartys būtų sudarytos iki 2021 m. gegužės 31 d.
3 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose parengti 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo ir Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitas (Energetikos ministerijos dalis) už 2020 metus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-21