Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Žilvinas Danys Vadovas 1 užduotis: Užtikrinti vandenilio technologijos plėtrą ir Lietuvos vandenilio platformos veiklą.
2 užduotis: Užtikrinti tinkamą stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą procesą.
3 užduotis: Užtikrinti mokslinio tyrimo „Ateities energetikos technologijų scenarijai Lietuvoje iki 2050 m.“ parengimą.
4 užduotis: Kartu su Europos Komisija ir Sakartvelu įgyvendinti projektinės veiklos atsinaujinančios energetikos srityje, numatytos 2020 m. spalio 29 d. patvirtintame Rytų partnerystės energetikos pogrupio veiksmų plane, priemones.
5 užduotis: Užtikrinti sklandų atstovavimo ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose procesą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 metų pabaigos surengti ne mažiau kaip 4 platformos susitikimus; parengti vandenilio plėtros gairių projektą.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. III ketv. pabaigos priimti visi IEA sutarties ratifikavimui reikalingi teisės aktai.
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 metų pabaigos parengtas pasiūlymas dėl ateities energetikos technologijos.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 metų pabaigos suorganizuoti trys renginiai. Taip pat pagal poreikį dalyvauti rengiant studiją, skirtą įvertinti kliūtis, su kuriomis susiduria Rytų partnerystės šalys, plėtojant atsinaujinančią energetiką, bei padėti Sakartvelui įgyvendinant pilotinį projektą, skirtą išbandyti atsinaujinančios energijos aukcionų mechanizmą.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Pasiekti, kad iki 2021 m pabaigos būtų parengtos ir pagal kompetenciją suderintos pozicijos ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo grupėse svarstomais klausimais.
Daumantas Kerežis  Vyresnysis patarėjas  1 užduotis: Įvykdyti suplanuotus veiksmus, rengiantis Lietuvos narystei Tarptautinėje energetikos agentūroje.
2 užduotis: Iki 2021 m. pab. įvykdyti visas 2021 metams priskirtas Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones.
3 užduotis: Inicijuoti mokslinių tikslinių tyrimų, kurie įgalintų darniai integruoti energetikos inovacijų ekosistemą į šalies raidą ir palengvintų energetikos inovacijų diegimą visuomenėje, atlikimą.
4 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano tobulinimo inovacijų priemonių.
5 užduotis: Pasiekti energetikos įmonių dalyvavimo bandomojoje aplinkoje pažangos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. pab. įvykdyti visi 2021 metams suplanuoti stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą plane numatyti veiksmai.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Įgyvendinti 100 proc. plane priskirtų priemonių.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. II ketv pateikti pasiūlymai dėl mokslinių tyrimų temų ir krypčių.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m II ketv pab. pateikti bent du pasiūlymai dėl NEKS plano papildymo energetikos inovacijų priemonėmis.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. II ketv. pabaigos atlikta energetikos sektoriaus įmonių pasinaudojimo bandomąja aplinka analizė ir inicijuotas atitinkamų teisės aktų pakeitimo procesas.
Jurgita Jakevičiūtė Patarėja 1 užduotis: Kartu su Europos Komisija ir Sakartvelu įgyvendinti projektinės veiklos atsinaujinančios energetikos srityje, numatytos 2020 m. spalio 29 d. patvirtintame Rytų partnerystės energetikos pogrupio veiksmų plane, priemones.
2 užduotis: Užtikrinti aktyvų Lietuvos įsitraukimą į P-TEC vykdomas veiklas, įgyvendinant P-TEC Kritinės infrastruktūros darbo grupės veiksmų planą ir 3+1 formato veiklas.
3 užduotis: Užtikrinti proaktyvų Lietuvos įsitraukimą ir interesų atstovavimą atliekant Energetikos Chartijos sutarties peržiūrą.
4 užduotis: Užtikrinti proaktyvų Lietuvos įsitraukimą ir interesų atstovavimą atliekant Energijos bendrijos sutarties peržiūrą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 metų pabaigos suorganizuoti trys Rytų partnerystės energetikos pogrupio renginiai.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 1) parengti kibernetinės saugos veiksmų planą ir  2) iki 2021 m. liepos 1 d. suorganizuoti kibernetinės saugos mokymus gamtinių dujų sektoriaus atstovams.  3) įgyvendinti visas JAV ir Baltijos šalių parengtą veiksmų plane dėl energetinio dialogo įgyvendinimo numatytas priemones.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Inicijuoti diskusijas ES darbo grupėse dėl Lietuvos pasiūlymų, susijusių su branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų įtraukimų į bendrąją ES poziciją.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Inicijuoti diskusijas ES darbo grupėse dėl Lietuvos pasiūlymų, susijusių su branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų įtraukimų į bendrąją ES poziciją.
Ieva Visockienė Patarėja 1 užduotis: Atlikti energetikos pre-akseleravimo programos turinio peržiūrą ir pritraukti suderintą skaičių naujų programos dalyvių.
2 užduotis: Prisidėti prie energetikos profesijos ir susijusių studijų populiarinimo Lietuvoje.
3 užduotis: Įgyvendinti Lietuvos vandenilio platformos veiklos priemones  ir pateikti pasiūlymus dėl susitikimų turinio.
4 užduotis: Vykdyti su Europos Komisijos Inovacijų fondu susijusios informacijos sklaidą ir konsultuoti projektų paraiškų teikėjus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1) bent kartą per ketvirtį atlikti pre akseleravimo programos peržiūrą; 2) iki 2021 IV ketv. pabaigos pasiekti, kad į elektroninį energetikos pre-akseleravimo kursą užsiregistruotų bent 100 dalyvių.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. IV ketv. įgyvendintos bent 4 iniciatyvos, susijusios su energetikos specialybės populiarinimu.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 1) suorganizuoti mažiausiai keturi Lietuvos vandenilio platformos narių susitikimai;  2) pateikti pasiūlymai dėl šių susitikimų darbotvarkių ir spręstinų klausimų.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Europos Komisijos Inovacijų fondui pateikta bent viena paraiška iš Lietuvos įmonių.
Donata Matulevičienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengta aktualių ES teisės aktų pateikimo ir svarstymo stebėsenos sistemą remiantis 2021 m. Europos Komisijos darbo programa.
2 užduotis: Parengti LR pozicijas ES klausimais energetikos srityje (parengtos ir su suinteresuotomis šalimis suderintos Lietuvos pozicijos Europos Sąjungos priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu, parengtos Lietuvos pozicijos ar pagal kompetenciją sukoordinuotas Lietuvos pozicijų rengimas aktualiems ES Energetikos ir Atominės energetikos klausimų darbo grupių susitikimams);
3 užduotis: Parengti medžiagą ES Taryboms (parengtos oficialios Lietuvos pozicijos (gauti mandatai) ir pasisakymai ES Tarybos susitikimams energetikos klausimais);
4 užduotis: Parengti medžiagą energetikos ministerijai aktualiais Vyriausybės Europos Sąjungos Komisijos posėdžių klausimais;
5 užduotis: Parengti ir prieinamais kanalais pateikti informaciją pie ES finansavimo galimybes energetikos inovacijoms.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Per 2021 m. II ketv. parengtas ir metų eigoje nuolat atnaujinamas ES teisėkūros planas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pateiktos visos pozicijos aktualių energetikos srities klausimų ir teisės aktų ES darbo grupėms atžvilgiu (LINESIS duomeys).
3 užduoties vertinimo rodiklis: Laiku ir tinkamai parengta visa medžiaga ES tarybos posėdžiams (LINESIS duomenys).
4 užduoties vertinimo rodiklis: Tinkamai ir kokybiškai parengta medžiaga aktualiais Vyriausybės Europos Sąjungos Komisijos posėdžių klausimais įskaitant ES teisės perkėlimo klausimus (derinant su LEA kompetencijoje esančiomis funkcijomis).
5 užduoties vertinimo rodiklis: 1) iki 2021 m. I ketv. pab. sudarytas ir pagal poreikį pildomas suinteresuotų institucijų ir asmenų sąrašas tikslinei komunikacijai 2) iki 2021 m. metų pabaigos atliktos ne mažiau konsultacijos elektroninėmis priemonėmis.
Saulius Šimanauskas Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Tarptautinio dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimų koordinavimas.
2 užduotis: ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo energetikos srityje klausimų koordinavimas.
3 užduotis: Energetikos inovacijų ekosistemos stiprinimo priemonių vykdymas.
4 užduotis: Nacionalinės reformų darbotvarkės ir Tarybos rekomendacijų įgyvendinimo energetikos srityje koordinavimas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: kiekvieną ketvirtį pateiktas bent vienas pasiūlymas dėl dvišalio bendradarbiavimo veiklų;
2 užduoties vertinimo rodiklis: a) kiekvieną pusmetį pateiktas bent vienas pasiūlymas dėl ES Baltijos jūros regiono  strategijos įgyvendinimo priemonių; b) kiekvieną ketvirtį pateiktas bent vienas pasiūlymas dėl Lietuvos pirmininkavimo Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) vyresniųjų pareigūnų susitikimams.
3 užduoties vertinimo rodiklis: a) iki 2021 m. III ketv. pabaigos parengtos skaitmeninių energetikos inovacijų plėtros Lietuvoje rekomendacijos sudarant sąlygas rinkos dalyviams kurti ir diegti inovatyvius sprendimus, produktus ir technologijas vartotojams; b) iki 2021 m. IV ketv. pabaigos pateikti pasiūlymus, kurie leistų padidinti energetikos inovacijas kuriančioms įmonėms gauti geresnį prieinamumą prie bankų finansavimo.
4 užduoties vertinimo rodiklis: a) iki 2021 m. II ketv. pateikti siūlymai dėl nacionalinės reformų darbotvarkės energetikos srityje įgyvendinimo ataskaitos; b) iki 2021 m. III ketv. pabaigos surengtas bent vienas seminaras dėl užsienio patirties anglies dvideginio sugavimo ir saugojimo (CCS) technologijos pristatymo Lietuvos įmonėms.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28