Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupė

Žilvinas Danys Grupės vadovas 1.    Organizuoti ir pateikti ministerijos vadovybei energetikos inovacijų sistemos pažangos vertinimo metodikos sukūrimą.
2.    Organizuoti ir vykdyti veiksmus energetikos inovacijų ir energetiko profesijos populiarinimui.
3.    Identifikuoti ateities energetikos technologiją.
4.    Organizuoti 2020 metams suplanuotų stojimui į tarptautinę energetikos agentūrą priemonių vykdymą.
5.    Užtikrinti sklandų atstovavimo ES institucijose ir tarptautinėse organiacijose procesą.
Daumantas Kerežis Patarėjas 1.    Iki 2020 m. spalio 1 d. pasirengta energetikos inovacijų sistemos pažangos vertinimui.
2.    Iki 2020 m. II ketv. pabaigos suderinti ir įvykdyti priemones siekiant identifikuoti ateities energetikos technologijos plėtros kryptis.
3.    Sklandžiai vykdyti suplanuotus veiksmus rengiantis Lietuvos narystei  Tarptautinėje energetikos agentūroje.
4.    Iki 2020 m. pab. pateikti Lietuvos nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano tobulinimo psiūlymai.
Jurgita Jakevičiūtė Patarėja 1.  Kartu su Europos Komisija ir viena ar daugiau nei viena Rytų partnerystės šalimi vadovauti Rytų partnerystės energetikos pogrupiui bei vykdyti veiklas šio pogrupio apibrėžtyje siekiant didinti Lietuvos kompetencijų energetikos srityje žinomumą, teikti paramą Rytų partnerystės šalims siekiant spartesnės atsinaujinančių išteklių plėtros šiose šalyse taikant Lietuvoje kuriamus ir diegiamus inovatyvius sprendimus.
2.  Užtikrinti aktyvų Lietuvos įsitraukimą į P-TEC vykdomas veiklas, teikiant pasiūlymus P-TEC darbo grupių veiksmų planams ir atsižvelgiant į veiksmų planuose įtvirtintus tikslus siekti aktyvaus Lietuvos dalyvavimo juos įgyvendinant. 
3.  Užtikrinti proaktyvų Lietuvos įsitraukimą atliekant Energetikos Chartijos sutarties peržiūrą. 
4.  Teikti pasiūlymus dėl dalyvavimo aukšto lygio Energijos bendrijos susitikimuose. 
 
Ieva Visockienė Patarėja 1.    Iki 2020 m. I ketv. pabaigos identifikuoti energetiko specialybės populiarinimo priemones;
2.    Iki 2020 m. II ketv. pabaigos parengti pasiūlymus dėl energetikos startuolių akseleravimo;
3.    Įgyvendinti pasiūlymus dėl LEA aktyvesnio vaidmens energetikos inovacijų srityje;
4.    Iki 2020 m. pabaigos atlikti veiksmus siekiant Lietuvos energetikos sektoriaus inovacijų žinomumo užsienyje didinimo.
 
Donata Matulevičienė Vyriausioji specialistė 1.    Parengtas nuoseklus Energetikos ministerijai aktualių Europos Žaliojo susitarimo sudėtinių dalių pateikimo planas;
2.    LR pozicijų ES klausimais energetikos sirtyje parengimas (parengtos ir su suinteresuotomis šalimis suderintos Lietuvos pozicijos Europos Sąjungos priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu, parengtos Lietuvos pozicijos ar pagal kompetenciją sukoordinuotas Lietuvos pozicijų rengimas aktualiems ES Energetikos ir Atominės energetikos klausimų darbo grupių susitikimams);
3.    Medžiagos ES Taryboms parengimas (paregtos oficialios Lietuvos pozicijos (gauti mandatai) ir pasisakymai ES Tarybos susitikimams energetikos klausimais);  
4.    LEA kompetencijų užtikrinimas (pagal pareigybės aprašymą - ES teisės perkėlimo klausimų koordinavimas); 
5.    Inovacijų tarptautiškumo skatinimas.
Saulius Šimanauskas Vyriausiasis specialistas

1. Tarptautinio dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimų koordinavimas;
2. ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo energetikos srityje klausimų koordinavimas;
3. Pasiūlymų teikimas dėl Lietuvai aktualių atsinaujinančios energetikos sektorių įtraukimo į ES plėtrai svarbių strateginių vertės grandinių projektų sąrašą;
4. Energetikos inovacijų ekosistemos stiprinimo priemonių vykdymas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08