Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyrius

Asta Žalnieriūtė Skyriaus vedėja

1. Užbaigti derybas su ES užtikrinant adekvatų finansavimą IAE eksploatavimo nutraukimui po 2020 m.
2. Atnaujinta Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa.
3. Užtikrinti VĮ IAE saulės šviesos elektrinės projekto įgyvendinimą.

Patricija Ceiko Patarėja 1. Užtikrinti, kad Ignalinos atominės elektrinės regiono asmenys, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai, 2020 m. sausio – kovo mėn. gautų 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą, o subjektams, užtikrinantiems elektros energijos visuomeninį tiekimą Ignalinos atominės elektrinės regione, būtų kompensuotos negautos pajamos, taikant nurodytą mažesnę elektros energijos kainą.
2. Užtikrinti, kad IAE taikomi radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifai apimtų visas įmonės sąnaudas, susijusias su radioaktyviųjų atliekų vežimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu (pradiniu, pagrindiniu ir galutiniu radioaktyviųjų atliekų apdorojimu, vežimu (išskyrus išvežimą už branduolinės energetikos objekto aikštelės ribų), saugojimu, dėjimu į atliekyną, atliekyno uždarymu ir uždaryto atliekyno priežiūra) ir būtų tinkamai apskaičiuoti.
3. Persvarstyti IAE teisinės formos tinkamumą, kaip to reikalaujama Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665.
4. Užtikrinti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo projekto vykdymą.
Renatas Šumskis Vyriausiasis specialistas  1. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos atnaujinimas (atsižvelgiant į atnaujintą Ignalinos AE GENP, į priimtus įstatymus dėl ilgaamžių atliekų tvarkymui reikalingų lėšų kaupimo Rezerviniame fonde ir EK pastabas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programai).
2. Pasirengti atlikti Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos tarptautinį ekspertinį įvertinimą 2021 metais, kurį atliktų TATENA ARTEMIS misija: organizuoti ir užtikrinti nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įsivertinimo atlikimą ir jo ataskaitos patvirtinimą atsižvelgiant į TATENA nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įsivertinimo metodiką (rengiantis ARTEMIS misijai).
3. Koordinuoti ir įgyvendinti EM ir kitų institucijų veiklą įgyvendinant TATENA techninio bendradarbiavimo projektus.
4. Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Inga Jakubėnaitė Vyriausioji specialistė 1. Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinį reglamentavimą.
2. Laiku ir kokybiškai parengti ir nustatytiems gavėjams pateikti ataskaitas apie su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusių programų vykdymą.
3. Reguliariai atnaujinti ES finansinės paramos ir Lietuvos lėšų, skirtų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, naudojimo suvestinę.
4. Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
5. Optimizuoti atsiskaitymą už IAE eksploatavimo nutraukimo eigą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18