Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
 
Asta Žalnieriūtė Vedėja 1 užduotis: Dalyvauti Europos Komisijai rengiant 2021-2027 m. Ignalinos programos įgyvendinimo procedūras ir po to parengti reikiamus Lietuvos teisės aktų projektus.
2 užduotis: Užtikrinti, kad TATENA ARTEMIS misija atliktų Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos ekspertinį įvertinimą.
3 užduotis: Tobulinti VĮ IAE veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
1 užduotis:vertinimo rodiklis: 1) Pateikti pasiūlymai EK sprendimui, kuris reglamentuos 2021-2027 m. IP įgyvendinimą. 2) Patvirtinti nacionaliniai teisės aktai, reikalingi IP įgyvendinimui.
2 užduoties vertinimo rodiklis: parengta ARTEMIS misijos ataskaita.
3 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir LRV pateiktas Statybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo būtų suderintos šio ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos dėl projekto priežiūros.
Patricija Ceiko Patarėja 1 užduotis: Gerinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir su tuo susijusių veiklų teisinį reglamentavimą.
2 užduotis: Efektyvinti IAE veiklą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. liepos 1 d. parengti ir suinteresuotoms institucijoms pateikti derinti: 1) teisės akto projektą, kuriuo IAE būtų suteikta teisė neatlygintinai gauti valstybės saugomą informaciją, reikalingą Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr.1414, nuostatoms įgyvendinti; 2) teisės akto projektą, kuriame būtų aiškiai įvardinti IAE valdomi objektai, kurių fizinę apsaugą pagal Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko nustatytus reikalavimus turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija. 2. Iki 2021 m. spalio 1 d. parengti ir suinteresuotoms institucijoms pateikti derinti teisės akto projektą, kuriuo būtų patikslintos branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: pateikti ne mažiau kaip 2 IAE veiklos efektyvinimo pasiūlymus, paremtus įmonės veiklų rizikos vertinimu, suderinti juos ir užtikrinti sprendimų dėl jų įgyvendinimo priėmimą.
Renatas Šumskis  Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: TATENA ARTEMIS misijos atliktas Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos tarptautinis ekspertinis įvertinimas  ir patvirtinta šios misijos ataskaita.
2 užduotis: Parengti teisės akto projektą, reglamentuojantį Konvencijoje dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą  nustatyto tarptautinio fondo administravimą Lietuvoje, jeigu įvyktų branduolinio įrenginio avarija Lietuvoje.
3 užduotis: Koordinuoti Lietuvos institucijų veiklą TATENA techninio bendradarbiavimo 2020-2021 m. ciklo įgyvendinimo metu ir Lietuvos nacionalinių projektų parengimą TATENA techninio bendradarbiavimo programos 2022-2023 m. ciklui.
4 užduotis: Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: patvirtinta TATENA ARTEMIS misijos Lietuvoje ataskaita iki 2021 m. spalio mėnesio.
2 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas teisės akto projektas, reglamentuojantis Konvencijoje dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą  nustatyto tarptautinio fondo administravimą Lietuvoje, jeigu įvyktų branduolinio įrenginio avarija Lietuvoje.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. sausio 31 d. pateikti TATENA metines ataskaitas apie nacionalinių projektų įgyvendinimą.  2. TATENA patvirtinti 2 Lietuvos nacionaliniai projektai (RSC, VATESI ir IAE) 2022-2023 m. TATENA techninio bendradarbiavimo programoje.  3. Laiku (iki TATENA sekretoriato nustatyto termino) įvertinti, atrinkti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos specialistų paraiškas dalyvauti TATENA regioninių projektų įgyvendinimo priemonėse.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. pabaigos laiku neįvykdytų (vėluojančių) kontroliuojamų pavedimų skaičius - 0.

 
Inga Jakubėnaitė Vyriausioji specialistė  1 užduotis: Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinį reglamentavimą.
2 užduotis: Laiku ir kokybiškai parengti ir nustatytiems gavėjams pateikti ataskaitas apie su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusių programų vykdymą.
3 užduotis: Reguliariai atnaujinti ES finansinės paramos ir Lietuvos lėšų, skirtų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, naudojimo suvestinę.
4 užduotis: Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
5 užduotis: Ataskaitų sukaupimas MEDICI sistemoje.
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. balandžio pabaigos parengti ir pateikti Strateginio ir finansų valdymo skyriui atnaujintus Ignalinos programos ir Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo duomenis rengiant Energetikos ministerijos 2022-2024 m. strateginį veiklos planą .
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2.1. Iki 2021 m. vasario 12 d. Strateginio ir finansų valdymo skyriui pateikti duomenys apie Energetikos ministerijos 2020-2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą. 2.2. Iki 2021 m. vasario 12 d. Strateginio ir finansų valdymo skyriui pateikti duomenys dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano rezultatų pasiekimo ir asignavimų panaudojimo per 2020 m. 2.3.Iki 2021m. vasario 12 d. Strateginio ir finansų valdymo skyriui pateikti duomenys apie Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos įgyvendinimą per 2020 m.  2.4. Per mėnesį po kiekvieno ketvirčio pabaigos iš SVP įgyvendinime dalyvaujančių institucijų surinkti ir Strateginio ir finansų valdymo skyriui pateikti duomenys apie Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo strateginio veiklos plano Ignalinos programos įgyvendinimą.
3 užduoties vertinimo rodiklis: kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio pabaigos atnaujinta lėšų naudojimo suvestinė.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. gruodžio 31 d. laiku neįvykdytų (vėluojančių) kontroliuojamų pavedimų skaičius – 0.
5 užduoties vertinimo rodiklis: MEDICI sistemoje  patalpinti istoriniai TIENRF donorų asamblėjos dokumentai.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28