Energetinio saugumo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Dainius Bražiūnas Vadovas 1 užduotis: Lietuvos energetikos sistemų intergacijos projektų priežiūra ir įgyvendinimas.
2 užduotis: Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo įgyvendinimo užtikrinimas.
3 užduotis: Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
4 užduotis: Energetikos ministerijos kompetencijoje esantį energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių rengimą, tvirtinimą ir monitoringą perduoti kitiems viešojo administravimo subjektams, tarnyboms, asociasijoms ar įmonėms.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Sinchronizacijos su Vakarų Europos kontinentiniais elektros tinklais projekto įgyvendinimas 1.1. Užtikrinti, LitPol Link jungties išplėtimo projekto ir kitų būtinų veiksmų įgyvendinimą, kad būtų atliktas Lietuvos elektros energetikos sistemos avarinio darbo su Lenkijos elektros energetikos sistema sinchroniniu režimu bandymas. 1.2. Vyriausybės Sinchronizacijos veiksmų plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas laiku. 1.3. Vyriausybės Ektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas laiku.  2. Prižiūrėti ir koordinuoti 200 MW elektros energijos kaupimo sistemos projektą, užtikrinant  projekto plane numatytų veiksmų įgyvendinimą numatytu laiku ir reikalingų įstatyminių pakeitimų priėmimą Seimo pavasario sesijoje.  3. Prižiūrėti ir koordinuoti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos  projekto (GIPL) įgyvendinimą, užtikrinant projekto plane numatytų veiksmų įgyvendinimą numatytu laiku.  4. Prižiūrėti ir koordinuoti SGD ilgalaikio importo sprendimo projekto įgyvendinimą, užtikrinant projekto plane numatytų veiksmų įgyvendinimą numatytu laiku.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Koordinuoti tarpinstitucinę veiklą ir parengti bei teisės aktais įtvirtinti elektros energijos patenkančios iš trečiųjų šalių prekybos ir pralaidumų nustatymo teisinį reguliavimą, užtikrinantį Būtinųjų priemonių įstatymo įgyvendinimą, kad į Lietuvos elektros energijos rinką nepatektų elektra iš Baltarusijos, Lietuvos infrastruktūra negalėtų būti naudojama draudžiamos elektros patekimui į Baltijos šalių elektros rinką.  2. Užtikrinti Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, integruoto plano energetikos dalyje numatytų veiksmų, kurių įvykdymo terminas 2021 metai, įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.  3. Koordinuoti tarpinstitucinę veiklą, įvertinti galimybes ir paruošti sprendimus dėl nuoseklaus elektros energijos pralaidumų iš Baltarusijos į Lietuvą mažinimo iki 2025.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Reglamento 2019/941 „Dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energetikos sektoriuje“ įgyvendinimo užtikrinimas – parengtas ir 2021 sausio mėnesiui tvirtinimui paruoštas Pasirengimo valdyti riziką energetikos sektoriuje planas.  2. Kartu su regioniniais partneriais (Latvija, Estija, Suomija) parengtas ir tvirtinimui paruoštas Reglamente (ES) 2019/941 "Dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių" numatytas solidarumo mechanizmą įgyvendinančios sutarties projektas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Pasiūlyti ir sudaryti projekto įgyvendinimo tarpinstitucinį (asocijuotas struktūras ar atskiras bendroves) formatą, nustatyti jo tikslus ir užduotis (II ketv.) 2. Paruošti įgyvendinimui naujo teisinio kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo įgyvendinimo veiksmų planą (IV ketv.)
Gediminas Karalius Vyresnysis patarėjas 1 užduotis: Sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.
2 užduotis: Elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimas.
3 užduotis: Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatyme numatytų apsaugos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas.
4 užduotis: Tarpinstitucinių formatų veiklos organizavimas,
1 užduoties vertinimo rodiklis: • Užtikrinti, kad būtų įgyvendintas LitPol link jungties išplėtimo projektas (iki 2021 m. III ketv.) • Likusios dalies Sinchronizacijos projekto antrojo etapo projektų ir darbų dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas (nemažiau kaip 70% finansavimo intensyvumu) • Vyriausybės Sinchronizacijos veiksmų plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas laiku.
2 užduoties vertinimo rodiklis: • Dalyvauti rengiant Elektros energetikos įstatymo ir Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo pakeitimo projektus, įtvirtinant 200 MW elektros energijos kaupimo sistemos įrengimo teisinį pagrindą (iki 2021 m. II ketv.). • Užtikrinti, kad būtų atliktas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos avarinio darbo su Lenkijos elektros energetikos sistema sinchroniniu režimu bandymas (iki 2021 m. IV ketv.) • Užtikrinti, kad būtų pradėtas regioninis dialogas siekiant susitarti su Estija, Latvija ir Lenkija dėl izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemos darbo bandymo atlikimo iki 2023 m. IV ketv. (šiuo metu ENTSO-E PG Baltic grupės patvirtintame plane numatyti 2025 metai).
3 užduoties vertinimo rodiklis: • pagal kompetenciją prisidėti rengiant ir tiekiant teisės aktus įtvirtinančius elektros energijos patenkančios iš trečiųjų šalių prekybos ir pralaidumų nustatymo teisinį reguliavimą, užtikrinantį Būtinųjų priemonių įstatymo įgyvendinimą, kad į Lietuvos elektros energijos rinką nepatektų elektra iš Baltarusijos, Lietuvos infrastruktūra negalėtų būti naudojama draudžiamos elektros patekimui į Baltijos šalių elektros rinką. • Užtikrinti Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, integruoto plano energetikos dalyje numatytų veiksmų, kurių įvykdymo terminas 2021 metai, įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. • prisidėti analizuojant, vertinant galimybes galimybes ir ruošiant bei teikiant sprendimų projektus dėl nuoseklaus elektros energijos pralaidumų iš Baltarusijos į Lietuvą mažinimo iki 2025.
4 užduoties vertinimo rodiklis: • Dalyvauti rengiant medžiagą ir organizuojant Vyriausybės komisijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti veiklą (3 posėdžiai) • Dalyvauti rengiant medžiagą ir organizuojant Darbo grupės Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto priežiūros, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įgyvendinimo klausimams spręsti veiklą (10 posėdžių).
Gintautas Danaitis Patarėjas 1 užduotis: Įgyvendinti ir koordinuoti Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų plano priemones.
2 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
3 užduotis: Patobulinti gamtinių ir kitų degiųjų dujų sistemų ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo proceso reglamentavimą, sumažinant darbų dujų aplinkoje kategorijų skaičių nuo 6 iki 3, atsisakant detalaus reguliavimo šioje srityje, tačiau užtikrinant tinkamą šių sistemų ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo kokybę ir techninę saugą.
4 užduotis: Patobulinti suskystintų naftos dujų sistemų daugiabučiuose namuose eksploatavimo proceso reglamentavimą, numatant aiškią daugiabučių namų bendrijų ir administratorių pareigas ir atsakomybė už bendrojo naudojimo suskystintų naftos dujų inžinerinių sistemų eksploatavimo organizavimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Atlikta teisės aktų analizė ir siūlymų dėl aktualių teisės aktų pakeitimų pateikimas ir parengimas, atsižvelgiant į Veiksmų plane numatytas priemones. Parengti, nustatyta tvarka suderinti ir priimti energetikos ministro įsakymų projektai dėl naujos redakcijos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Veiksmų plano patikslinimo.  Atlikta Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo priežiūra, prireikus parengti pasiūlymai dėl tolesnio valstybės paramos taikymo įgyvendinant priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose namuose pakeitimas kitais energijos ištekliais“.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pasiūlyti ir sudaryti projekto įgyvendinimo tarpinstitucinį (asocijuotas struktūras ar atskiras bendroves) formatą, nustatyti jo tikslus ir užduotis. Paruoštas įgyvendinimui naujo kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo įgyvendinimo veiksmų planas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir priimtas energetikos ministro įsakymo projektas dėl naujos redakcijos Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių pavirtinimo.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir priimtas energetikos ministro įsakymo projektas dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patikslinimo.
Gabija Talačkaitė-Radzvilavičienė Patarėja 1 užduotis: Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
2 užduotis: Koordinuoti strateginių gamtinių dujų sektoriaus infrastruktūros projektų įgyvendinimą.
3 užduotis: Sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Su Latvija pasirašytas solidarumo susitarimas, numatytas Reglamento (ES) 2019/941 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių 13 straipsnyje;  1.2. Pagal Europos Komisijos pateiktus siūlymus patikslinti Prevencinis veiksmų ir Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai ir pateikti Europos Komisijai.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Patvirtintos paraiškos ir ataskaitos susijusios su Bendro intereso projektų (GIPL, Lietuvos-Latvijos dujotiekio jungtis, Kruonio HAE papildomas agregatas) finansavimu iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės gamtinių dujų  projektams.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3.1. Prižiūrėti ir koordinuoti Sinchronizacijos veiksmų plane numatytų veiksmų ir priemonių, kurių įgyvendinimo terminai yra 2021 m., įgyvendinimą (priemonės įgyvendintos nustatytais terminais); 3.2. Ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos pateikti Sinchronizacijos veiksmų plano vykdymo ataskaitą Vyriausybės komisijai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti (2021 m. I, II, III ketv. ataskaitos).
Janina Danaitienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas“ komandos veikloje.
2 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
3 užduotis: Užtikrinti elektros oro linijų, nutiestų per miškus, techninę saugą.
4 užduotis: Įgyvendinti patikslintą elektros patikimumo kategorijų reglamentavimą, siekiant užtikrinti vartotojams patikimą ir saugų aprūpinimą elektros energija.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti dokumentai, prireikus ir teisės aktai, reikalingi laiku ir tinkamai įgyvendinti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918, priemones.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pasiūlyti ir sudaryti projekto įgyvendinimo tarpinstitucinį (asocijuotas struktūras ar atskiras bendroves) formatą, nustatyti jo tikslus ir užduotis. Parengtas įgyvendinimui naujo kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo įgyvendinimo veiksmų planas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir priimtas Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-91 pakeitimo projektas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir pateiktas LRV Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 22, 71 ir 711 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 721 straipsniu įstatymo projektas. Seimui priėmus įstatymą parengti, nustatyta tvarka suderinti ir priimti įstatymą įgyvendinamieji teisės aktai.
Giedrė Šeškevičienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
2 užduotis: Siekiant tinkamai įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje, užtikrinant elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinant elektros energijos perdavimo saugumą, bus dalyvaujama Projekto „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ įgyvendinime.
3 užduotis: Dalyvauti teritorijų planavimo dokumentų per TPDRIS sistemą gavimo, registravimo, skirstymo, derinimo, rengimo proceso organizavime ministerijoje.
4 užduotis: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą, parengti šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektai.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Pasiūlyti ir sudaryti projekto įgyvendinimo tarpinstitucinį (asocijuotas struktūras ar atskiras bendroves) formatą, nustatyti jo tikslus ir užduotis (II ketv.); 1.2. Paruoštas įgyvendinimui naujo kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo įgyvendinimo veiksmų planas (IV ketv.).
2 užduoties vertinimo rodiklis: Nustatytais terminais atlikti veiksmai, reikalingi projekto įgyvendinimui teritorijų planavimo klausimais. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) užpildyta ir viešai pateikta su projekto įgyvendinimu susijusi informacija. Dalyvavimas TPD viešinimo procedūroje, dokumentų pasirašymas ir įkėlimas į TPDRIS. Dalyvavimas atsakymų į visuomenės pasiūlymus paruošime ir atsakymų išsiuntimas. TPD derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas TPDRIS (III-IV ketv.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas ministerijos kanclerio potvarkis dėl TPDRIS sistemoje gautų dokumentų registravimo, paskirstymo, rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos pagal padalinių kompetencijos sritis (I ketv.).
4 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo projektas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti (IV ketv.).
Lina Jūratė Švėgždaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Lietuvos stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą procese, valstybės naftos produktų atsargų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų pritaikymas Tarptautinės energetikos agentūros praktikai.
2 užduotis: Reikiamo naftos produktų valstybės atsargų kiekio valstybėje sukaupimo užtikrinimas.
3 užduotis: Naftos produktų kokybės teisinio reglamentavimo tobulinimas ir ataskaitų teikimas.
4 užduotis: VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir AB „Klaipėdos nafta“ sutarties dėl kaupiamų naftos produktų atsargų Subačiaus naftos terminale pratęsimo peržiūra.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Parengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius Tarptautinės energetikos agentūros praktikos ir sprendimų įgyvendinimą Lietuvoje, reaguojant į krizines situacijas naftos produktų ir naftos sektoriuje: 1.1.1. Parengti ir pateikti Energetikos ministrui tvirtinti Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo plano projektą (2021-03-16); 1.1.2. Pagal galiojančius teisės aktus parengti veikimo ekstremaliosios energetikos padėties metu procedūrų aprašą, taikomą esant ekstremaliajai energetikos padėčiai naftos sektoriuje ir Lietuvai dalyvaujant Tarptautinės energetikos agentūros kolektyviniuose veiksmuose projektą (2021-03-16). 1.2. Bendradarbiauti su Tarptautinės energetikos agentūros atstovais, teikiant informaciją, derinant teisės aktų nuostatas, atsakant į TEA klausimynus ir ir kitais, susijusiais su Lietuvos stojimu į organizaciją, klausimais (nuolat).
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2.1. Parengti ir pateikti Energetikos ministrui tvirtinti įsakymus, nustatančius VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir įpareigotųjų įmonių naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimo užduotis (2021-04-30); 2.2. Parengti ir pateikti Energetikos ministrui tvirtinti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifus (2021-10-31). 2.3. Dalyvauti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų atsargų inventorizacijose (kartą per ketvirtį). 2.4. Inicijuoti valstybės naftos produktų atsargas kaupiančių įmonių patikrinimus (raštiškai nurodoma Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai atlikti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir įpareigotųjų įmonių patikrinimus) (2021-12-31).
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3.1. Parengti ir Energetikos ministrui pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių pakeitimo projektą (2021-10-31).  3.2. Surinkti informaciją nacionalinei kuro ir degalų kokybės kontrolės rezultatų ataskaitai, EU Fuel Quality Monitoring Submissions – 2020 Reporting Year, parengti (2021-08-31).
4 užduoties vertinimo rodiklis: 4.1. Išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus dėl VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir AB „Klaipėdos nafta“ sutarties pratęsimo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28