Energetinio saugumo grupė

Dainius Bražiūnas Grupės vadovas
 • Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas (sinchronizacijos) projekto įgyvendinimas.
 • Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvos elektros energetikos sektoriuje projekto įgyvendinimas.
 • Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
 • Kompetencijų modelio dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalvimų nustatymo pakeitimas. Parengiamieji darbai ir analizė dėl techninės užduoties parengimo.
Gabija Talačkaitė Vyriausioji specialistė
 • Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
 • Koordinuoti ir užtikrinti Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 476 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimą.
 • Prižiūrėti ir koordinuoti strateginių gamtinių dujų sektoriaus infrastruktūros projektų įgyvendinimą.
 • Atstovauti Energetinio saugumo grupę pagal kompetenciją rengiant Lietuvos integruotą nacionalinį energetikos ir klimato veiksmų planą.
Gintautas Danaitis Vyriausiasis specialistas
 • Tobulinti teisės aktus ir sukurti sukurti vieningą energetikos darbuotojų sertifikavimo sistemą.
 • Įgyvendinti ir koordinuoti priemones, kurios padėtų išspręsti problemą, kai daugiabučių namų gyventojai, pažeisdami teisės aktų nustatytus reikalavimus, vis dar tebenaudoja suskystintų naftos dujų balionus maistui ruošti.
 • Tobulinti magistralinių ir skirstomųjų dujotiekių, magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos zonose veiklos teisinį reguliavimą, siekiant tinkamai įgyvendinti Seimo 2019 m. birželio 6 d. primtą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166.
 • Kompetencijų modelio dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalvimų nustatymo pakeitimas. Parengiamieji darbai ir analizė dėl techninės užduoties parengimo.
Janina Danaitienė Vyriausioji specialistė
 • Tobulinti elektros patikimumo kategorijų teisinį reglamentavimą, siekiant užtikrinti vartotojams patikimą ir saugų aprūpinimą elektros energija bei nutrūkus elektros energijos persiuntimui nustatyti optimalią aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmę. 
 • Tobulinti elektros tinklų apsaugos zonose veiklos teisinį reguliavimą, siekiant tinkamai įgyvendinti Seimo 2019 m. birželio 6 d. primtą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą 
 • Nr. XIII-2166.
 • Kompetencijų modelio dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalvimų nustatymo pakeitimas. Parengiamieji darbai ir analizė dėl techninės užduoties parengimo.
Marius Pareigis Vyriausiasis specialistas 
 • Elektros tinklo kodeksų nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę.
 • Užtikrinti Elektros energijos vartotojų duomenų mainų su elektros energijos tiekėjais standarto sukūrimo ir įdiegimo tarpinstitucinės darbo grupės parengto Elektros energijos vartotojų duomenų mainų su elektros energijos tiekėjais standarto įgyvendinimui reikalingų įstatymo pakeitimų projektų parengimą.
 • Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvos elektros energetikos sektoriuje projekto įgyvendinimas.
Giedrė Šeškevičienė Vyriausioji specialistė
 • Šilumos sektorių reglamentuojančių teisės aktų analizė ir peržiūra, įvertinant jų reikalingumą ir aktualumą.
 • Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų parengimas.
 • Tobulinti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonose veiklos teisinį reguliavimą, siekiant tinkamai įgyvendinti Seimo 2019 m. birželio 6 d. primtą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166.
 • Kompetencijų modelio dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalavimų nustatymo pakeitimas. Parengiamieji darbai ir analizė dėl techninės užduoties parengimo.
Lina Jūratė Švėgždaitė Vyriausioji specialistė
 • Užtikrinti reikiamą naftos produktų valstybės atsargų kiekio valstybėje sukaupimą ir priežiūrą.
 • Parengti ir pateikti tvirtinimui teisės aktų, įgyvendinančių Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo, perkeliančio 2018/1581 direktyvos nuostatas, projektus. 
 • Išanalizuoti, įvertinti ir pateikti tvirtinimui teisės aktų projektus, reglamentuojančius specialiųjų atsargų kaupimo ir tvarkymo finansavimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04