Energetinio saugumo grupė

Dainius Bražiūnas Vadovas 1. Lietuvos energetikos sistemų integracijos projektų priežiūra ir įgyvendinimas.
2. Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvos elektros energetikos sektoriuje projekto įgyvendinimas.
3. Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
4. Elektros tinklų operatorių rengiamų tinklo plėtros planų atitikties energetikos strateginiams dokumentams įvertinimas.
Gediminas Karalius Vyresnysis patarėjas

1. Prižiūrėti ir koordinuoti Sinchronizacijos veiksmų plane numatytų veiksmų ir priemonių, kurių įgyvendinimo terminai yra 2020 m., įgyvendinimą.
2. Prižiūrėti Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės patvirtintų Techninių prisijungimo sąlygų (angl. Catalogue of measures) įgyvendinimą.
3. Siekti, kad iki 2020 m. birželio 31 d. būtų parengti ir patvirtinti atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai ar jų pakeitimai, reikalingi užtikrinti pirkimų, atliekamų įgyvendinant Sinchronizacijos projektą, efektyvų vykdymą.
4. Prižiūrėti ir koordinuoti 2017 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu patvirtinto Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai įgyvendinimo veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) vykdymą.

Gintautas Danaitis Patarėjas 1. Įgyvendinti naują energetikos darbuotojų atestavimo modelį, kuriuo Tarybai būtų suteikta teisė sukurti Bendrą energetikos darbuotojų atestavimo schemą, ją administruoti ir plėtoti.
2. Įgyvendinti ir koordinuoti Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų plano priemones.
3. Tobulinti visų rušių degalinių (taip pat alternatyvių degalų pildymo postų) įrengimo ir eksploatavimo veiklos teisinį reguliavimą, siekiant įgyvendinti Direkyvą 2014/94/ES, Reglamentą (ES) 2018/674 ir Seimo 2019 m. spalio 10 d. primtą naujos redakcijos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą Nr. XIII-2474.
4. Siekiant pasirengti naujo kompetencijų modelio įgyvendinimui dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalavimų nustatymo pakeitimo, kordinuoti ir atlikti mokslinio tyrimo darbą, pagal kurį numatoma išnagrinėti ES valstybių narių gerąsias praktikas, kad būtų galima patobulinti esamą sistemą, siekiant pereiti prie modelio, orientuoto į ekspertinėmis žiniomis pagrįsto rezultato – techninių taisyklių – sukūrimą.
Gabija Talačkaitė Vyriausioji specialistė 1. Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
2. Elektros tinklų operatorių rengiamų tinklo plėtros planų atitikties energetikos strateginiams dokumentams vertinimas.
3. Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 476 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimas.
4. Koordinuoti strateginių gamtinių dujų sektoriaus infrastruktūros projektų įgyvendinimą.
Janina Danaitienė Vyriausioji specialistė 1. Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Elektros energetikos sistemos sinhronizacijos projektas“ komandos veikloje.
2. Užtikrinti persiunčiamos elektros energijos kokybę.
3. Įgyvendinti patikslintą elektros patikimumo kategorijų reglamentavimą, siekiant užtikrinti vartotojams patikimą ir saugų aprūpinimą elektros energija.
Marius Pareigis Vyriausiasis specialistas  1. Užtikrinti ES Elektros tinklo kodeksų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę.
2. Parengti priemonių, leisiančių duomenų kaupimo ir apsikeitimo platformą pradėti naudoti 2023 metais, planą ir užtikrinti plane numatytų veiksmų vykdymą.
3. Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvos elektros energetikos sektoriuje projekto įgyvendinimas.
Giedrė Šeškevičienė Vyriausioji specialistė 1. Aktualizuoti energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką, atsižvelgiant į šilumos ūkio sistemų inžinerinius pasikeitimus pradėjus naudoti biokuro ir mažos galios gamybos įrenginius.
2. Siekiant tinkamai įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje, užtikrinant elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinant elektros energijos perdavimo saugumą, bus dalyvaujama Projekto „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ įgyvendinime.
3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą, parengti šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų.
4. Aktualizuoti ir energetikos ministro įsakymu patvirtinti Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisykles, patvirtintas ūkio ministro įsakymu.
Lina Jūratė Švėgždaitė Vyriausioji specialistė 1. Reikiamo naftos produktų valstybės atsargų kiekio valstybėje sukaupimo užtikrinimas.
2. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimo teisinio reglamentavimo tobulinimas.
3. Lietuvos stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą procese, valstybės naftos produktų atsargų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų pritaikymas Tarptautinės energetikos agentūros praktikai.
4. Skyriaus kompetencijai priskirtų juridinių asmenų kuravimas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18