Energetikos konkurencingumo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Karolis Švaikauskas Vadovas 1 užduotis: Užtikrinti sklandesniam elektros rinkos liberalizavimo antrajam etapui, taip pat Elektros direktyvos 2019/944, Elektros vidaus rinkos reglamento 2019/943 ir ES elektros tinklo kodeksų nuostatų į nacionalinę teisę perkelti reikalingų įstatymų projektų parengimą ir pateikimą Seimui.
2 užduotis: Parengti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo veiklos sąnaudų mažinimo alternatyvų analizę ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl paskirtojo tiekėjo veiklos sąnaudų kompensavimo modelio.
3 užduotis: Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų projektus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo funkcijos perdavimo Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo tvarkos tobulinimo.
4 užduotis: Užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projekto, skaitančių ilgalaikį CŠT sistemų planavimą ir motyvacines priemones investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, parengimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektas ir lydimieji įstatymų projektai pateikti svarstyti Seimui.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Vyriausybei pateikti pasiūlymai dėl paskirtojo tiekėjo veiklos sąnaudų kompensavimo modelio.
3 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir Vyriausybei pateiktas Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir EM vadovybei pateiktas Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektas.

 
Elena Mačiulaitytė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Perkelti ES Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas, įtvirtinančias naują elektros rinkos modelį, į nacionalinius teisės aktus, ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų nuostatų suderinamumą su ES elektros tinklo kodeksų nuostatomis.
2 užduotis: Parengti įstatymų, perkeliančių ES Švarios energijos paketo nuostatas ir užtikrinančių nacionalinių įstatymų nuostatų suderinamumą su ES elektros tinklo kodeksų nuostatomis, įgyvendinančiuosius teisės aktus.
3 užduotis: Planuoti ir koordinuoti reikiamus veiksmus skirtus parengti Nacionalinės energetikos plėtros programos (NEPP) 2.4 uždavinio „Mažinti gyventojų energetinį skurdą“ priemonių, veiksmų ir jų pagrindimo projektą.
4 užduotis: Parengti rekomendacijas ir gaires dėl skatinamojo reguliavimo, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas aktyviai įsitraukti į elektros energijos rinką.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Parengtas Elektros energetikos įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimo projektų paketas ir pateiktas Vyriausybei (2021 m. vasaris);  1.2. Parengtas Elektros energetikos įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimo projektų paketas ir pateiktas Seimui (2021 m. kovas).
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2.1.  Parengti įgyvendinančiųjų teisės aktų nuostatų, reguliuojančių viešuosius interesus atitinkančias paslaugas pakeitimus, siekiant suderinti sąvokas, pritaikyti formuluotes ir ir išplėsti paslaugų apimtį, pakeitimai ir teisės aktų projektai pateikti Vyriausybei (2021  m. liepos 1 d.); 2.2.  Parengti įgyvendinančiojo teisės akto nuostatų pakeitimai, įgalinantys veikti aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas, ir teisės akto projektas pateiktas Vyriausybei (2021 m. liepos 1 d.); 2.3.  Koordinuojant veiksmus su Tinklo kodeksų darbo grupe, parengtos, suderintos su rinkos dalyviais ir patvirtintos Elektros energijos rinkos taisyklės (2021 m. liepos 1 d.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3.1. Parengtas problemų–priežasčių medžio ir suplanuotų toms priežastims spręsti priemonių (veiklos krypčių) projektas pateiktos NEPP rengimą koordinuojančiai darbo grupei (2021 m. vasaris); 3.2. Parengti pasiūlymai dėl priemonių veiksmų, parengtas ir pateiktas priemonių įgyvendinimo aprašymo projektas (2021 m. kovas).
4 užduoties vertinimo rodiklis: išanalizuota ES geroji praktika ir parengtos rekomendacijos dėl skatinamojo teisinio reguliavimo, skatinančio bendruomeninę energetiką, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas tapti aktyviais elektros energijos rinkos dalyviais, lankstumo paslaugų teikėjais, vykdančiais vartotojų tarpusavio prekybą elektra (angl. peer-to-peer trading) (2021 m. gruodis).
Aušra Grėbliūnaitė Patarėja 1 užduotis: Parengti įstatymų, perkeliančių Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas dėl elektros rinkos modelio perkėlimo į nacionalinę teisę, įgyvendinančiuosius teisės aktus.
2 užduotis: Patobulinti teisės aktus, reikalingus sklandesniam II-ajam elektros rinkos liberalizavimo etapui.
3 užduotis: Įvertinti ir patobulinti teisės aktus reglamentuojančius, vartotojo atsiskaitymą už elektros energiją namo bendrosioms reikmėms, siekiant nustatyti vieningus elektros energijos įsigijimo ir atsiskaitymo principus už daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų elektros energijos bendrąsias reikmes.
1 užduoties vertinimo rodiklis: parengti Švarios energijos paketo nuostatas perkeliančių įstatymų pakeitimus įgyvendinančių teisės aktų pakeitimai (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklių), reglamentuojantys elektros energijos kintamos kainos sutarties nustatymą, išmaniųjų apskaitos sistemų (prietaisų) įdiegimą, elektromobilių įkrovos prieigos prijungimą.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Atlikta liberalizavimo I-ojo etapo išmoktų pamokų analizė, dažniausiai pasitaikę vartotojų nusiskundimai, rekomendacijos dėl procesų ir teisės aktų tobulinimo ruošiantis II-ajam liberalizavimo etapui. 2.  parengtas Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektas pateiktas Seimui ir pakeisti įgyvendinamieji teisės aktai (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, Papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašas) įgyvendinat nuostatas dėl vartotojų duomenų atvėrimo elektros nepriklausomiems tiekėjams, greitesnių ir paprastesnių procedūrų pasirenkant ir (ar) keičiant nepriklausomus tiekėjus, aiškesnių sutarčių sudarymo ir vartotojo informavimo elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimo.
3 užduoties vertinimo rodiklis: bendradarbiaujant su suinteresuotoms šalimis atlikti teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys vartotojo atsiskaitymą už elektros energiją namo bendrosioms reikmėms: 1.parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektas; 2. parengtas ir Lietuvos RespublikosVyriausybei pateiktas Vyriausybės nutarimo „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo projektas; 3. pakeistos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės.
Vida Dzermeikienė Patarėja 1 užduotis: Pateikti apibendrintus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatų pakeitimus.
2 užduotis: Užtikrinti  šilumos tarybos veiklai būtiną teisinį reguliavimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti ir pateikti Energetikos ministerijos vadovybei  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektą.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti naują šilumos tarybos sudėtį patvirtinantį įsakymo projektą ir pateikti energetikos ministrui tvirtinti.
Kęstutis Šukvietis  Patarėjas 1 užduotis: Dalyvauti perkeliant ES Švarios energijos paketo (Direktyva 2019/944 ir Reglamentas 2019/943) elektros rinkos modelį į nacionalinę teisę ir atlikti Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, reikalingus sklandesniam elektros rinkos liberalizavimo II-ajam etapui.
2 užduotis: Dalyvauti rengiant Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo pakeitimus, siekiant sklandesnio elektros rinkos liberalizavimo.
3 užduotis: Dalyvauti rengiant Elektros energijos rinkos taisykles, įgyvendinant Švarios energijos paketą.
4 užduotis: Dalyvauti rengiant rekomendacijas dėl skatinamojo reguliavimo, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas aktyviai įsitraukti į elektros energijos rinką.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 2021 m. Seimo pavasario sesijoje priimtas Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimo projektų paketas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. liepos 1 d. parengti ir patvirtinti Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo pakeitimai.
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. liepos 1 d. parengtos, suderintos su rinkos dalyviais ir patvirtintos Elektros energijos rinkos taisyklės.
4 užduoties vertinimo rodiklis: išanalizuota ES geroji praktika ir parengtos rekomendacijos dėl skatinamojo teisinio reguliavimo, skatinančio bendruomeninę energetiką, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas tapti aktyviais elektros energijos rinkos dalyviais, lankstumo paslaugų teikėjais, vykdančiais vartotojų tarpusavio prekybą elektra (angl. peer-to-peer trading).

 
Edvinas Varkala Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Atstovauti Energetikos ministeriją svarstant Trečiojo dujų energetikos teisės aktų rinkinio (Direktyva 2009/73/ES ir Reglamentas 715/2009/ES) peržiūrą.
2 užduotis: Parengti siūlymus dėl mažos apimties pakartotinio SGD dujinimo veiklos licencijavimo ir leidimų išdavimo tvarkos tobulinimo.
3 užduotis: Atstovauti Energetikos ministeriją svarstant Energijos mokesčių direktyvos 2003/96 peržiūros dokumentus.
 užduotis: Užtikrinti Energetikos konkurencingumo grupės pozicijos rengimą vertinant grupei aktualias Europos Komisijos žaliojo kurso teisėkūros inciatyvas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje.
4 užduotis: Užtikrinti Energetikos konkurencingumo grupės pozicijos rengimą vertinant grupei aktualias Europos Komisijos žaliojo kurso teisėkūros iniciatyvas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje.

 
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1) Pasirengti  Direktyvos 2009/73/ES ir Reglamento 715/2009/ES peržiūros svarstymams, parengiant informacinius paketus ir identifikuojant Lietuvos interesus (I-III ketv.); 2) Išnagrinėti  Direktyvos 2009/73/ES ir Reglamento 715/2009/ES pakeitimus, parengti Energetikos ministerijos poziciją ir ją suderinti su suinteresuotomis šalimis, įvertinti kitų valstybių narių siūlymus (IV ketv.).
2 užduoties vertinimo rodiklis: 1) Identifikuoti esamus mažos apimties pakartotinio SGD dujinimo veiklos licencijavimo ir leidimų išdavimo tvarkos trūkumus (I ketv.); 2) Parengti šiuos teisinio reguliavimo neapibrėžtumus eliminuojančius Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus ir įgyvendinamuosius teisės aktus (II ketv.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: 1) Pasirengti  Energijos mokesčių direktyvos peržiūros svarstymams, išanalizuojant ir parengiant informacinius paketus dėl Lietuvoje taikomų energijos mokesčių, Europos Komisijos parengtus pirminius siūlomų pokyčių poveikio vertinimo dokumentus, įvertinant galimą poveikį Lietuvai (I ketv.); 2) Išnagrinėti Europos Komisijos pasiūlymus dėl energijos mokesčių direktyvos peržiūros, parengti Energetikos ministerijos poziciją ir ją suderinti su suinteresuotomis šalimis, įvertinti kitų valstybių narių siūlymus (II ketv.).
4 užduoties vertinimo rodiklis: 1) Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl ES Taksonomijos paketo dokumentų (I-II ketv.); 2) Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl ES Teisingos pertvarkos mechanizmo ir įgyvendinimo Lietuvoje (I-II ketv.); 3) Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl Energetikos ministerijos pozicijos svarstant ES Pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą (PADKM)  (II-III ketv.).
Gintarė Palšauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Sukurti aiškų, nediskriminacinį, teisingą ir proporcingą kompensacijų dėl maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutu, nustatymo metodikos nuostatų taikymo mechanizmą.
2 užduotis: Patobulinti  viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarką.
3 užduotis: Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus perkeliančius ES Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas į nacionalinius teisės aktus.
4 užduotis: Dalyvauti  Nacionalinės energetikos plėtros programos projekto rengime.
1 užduoties vertinimo rodiklis: parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktai dėl kompensavimo už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutu reglamentavimo.
2 užduoties vertinimo rodiklis: parengta  ir atlikta VIAP lėšų administravimo tvarkos aprašo VII skyriaus „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarka“ nuostatų peržiūra.
3 užduoties vertinimo rodiklis: pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ siekiant suderinti nutarime vartojamas sąvokas su vartojamomis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo naujoje redakcijoje. Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, siekiant įtvirtinti įstatymuose (EEĮ ir EĮ) nurodytus pakeitimus.
4 užduoties vertinimo rodiklis: parengtos energetinio skurdo mažinimo priemonės Nacionalinės energetikos plėtros programos projekte.
Tomas Kropas Projektų vadovas 2.1. Perkelti į nacionalinę teisę AEI Direktyvos (ES) 2018/2001 24 str. dėl AEI naudojimo CŠT sistemose skatinimo.
2.2. Parengti siūlymus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektui dėl atliekinės šilumo patiekimo į CŠT sistemas reikalavimų ir procedūrų supaprastinimo.
2.3. Dalyvauti planuojant 2021-2030 m. ES struktūrinės paramos programos šilumos sektoriaus prioritetines investavimo kryptis ir rodiklius centralizuoto šilumos ir vėsumos teikimo srityse.
1. Parengti Šilumos ūkio įstatymo ir Energetikos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)  2018/2001 24 straipsnio reikalavimai (2021 m. IV ketv.).
2. EM įsakymu patvirtintas Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimas (2021 m. I ketv.).
3. Laiku ir kokybiškai pateikta informacija 2021-2030 m. ES investicijų programos parengimą koordinuojantiems EM padaliniams ir priemonės vadovui (2021 m. I-IV ketv.).
Vilmantas Markevičius Projektų vadovas 2.1. Atlikti viešąsias konsultacijas ir Vyriausybei pateikti įstatymų pakeitimo projektus, reikalingus ES Direktyvos 2018/2001 29 ir 30 str. dėl biomasės tvarumo kriterijų nustatymo.
2.2. Atlikti viešąsias konsultacijas ir pateikti tvirtinimui EM įsakymo dėl šilumos energijos, pagamintos iš AEI, kilmės garantijų išdavimo taisyklių projektą.
2.3. Parengti siūlymus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektui dėl atliekinės šilumo patiekimo į CŠT sistemas reikalavimų ir procedūrų supaprastinimo.
2.4. Dalyvauti planuojant 2021-2030 m. ES struktūrinės paramos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) šilumos sektoriaus prioritetines investavimo kryptis ir rodiklius.
2.5. Dalyvauti rengiant Energetinio skurdo mažinimo programą. 
1. Parengti ir Vyriausybei pateikti įstatymų projektai dėl Direktyvos 2018/2001 29 ir 30 str. perkėlimo, kuriais nustatomi biomasės tvarumo kriterijai (2021 m. II ketv.).
2. Tvirtinimui pateiktas EM įsakymo dėl šilumos energijos, pagamintos iš AEI, kilmės garantijų išdavimo taisyklių projektas (2021 m. III ketv.).
3. EM įsakymu patvirtintas Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimas (2021 m. I ketv.).
4. Laiku ir kokybiškai pateikta informacija 2021-2030 m. ES investicijų programų parengimą koordinuojantiems EM padaliniams ir priemonių vadovams (2021 m. I-IV ketv.).
5. Rengiant programą, išanalizuotos energetinio skurdo priežastys ir pasiūlytos priemonės, mažinančios Lietuvos gyventojų energetinį skurdą (2021 m. I ketv.).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28