Energetikos konkurencingumo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Karolis Švaikauskas Vadovas 1 užduotis: Užtikrinti sklandesniam elektros rinkos liberalizavimo antrajam etapui, taip pat Elektros direktyvos 2019/944, Elektros vidaus rinkos reglamento 2019/943 ir ES elektros tinklo kodeksų nuostatų į nacionalinę teisę perkelti reikalingų įstatymų projektų parengimą ir pateikimą Seimui.
2 užduotis: Parengti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo veiklos sąnaudų mažinimo alternatyvų analizę ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl paskirtojo tiekėjo veiklos sąnaudų kompensavimo modelio.
3 užduotis: Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų projektus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo funkcijos perdavimo Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo tvarkos tobulinimo.
4 užduotis: Užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projekto, skaitančių ilgalaikį CŠT sistemų planavimą ir motyvacines priemones investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, parengimą.
Elena Mačiulaitytė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Perkelti ES Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas, įtvirtinančias naują elektros rinkos modelį, į nacionalinius teisės aktus, ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų nuostatų suderinamumą su ES elektros tinklo kodeksų nuostatomis.
2 užduotis: Parengti įstatymų, perkeliančių ES Švarios energijos paketo nuostatas ir užtikrinančių nacionalinių įstatymų nuostatų suderinamumą su ES elektros tinklo kodeksų nuostatomis, įgyvendinančiuosius teisės aktus.
3 užduotis: Planuoti ir koordinuoti reikiamus veiksmus skirtus parengti Nacionalinės energetikos plėtros programos (NEPP) 2.4 uždavinio „Mažinti gyventojų energetinį skurdą“ priemonių, veiksmų ir jų pagrindimo projektą.
4 užduotis: Parengti rekomendacijas ir gaires dėl skatinamojo reguliavimo, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas aktyviai įsitraukti į elektros energijos rinką.
Aušra Grėbliūnaitė Patarėja 1 užduotis: Parengti įstatymų, perkeliančių Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas dėl elektros rinkos modelio perkėlimo į nacionalinę teisę, įgyvendinančiuosius teisės aktus.
2 užduotis: Patobulinti teisės aktus, reikalingus sklandesniam II-ajam elektros rinkos liberalizavimo etapui.
3 užduotis: Įvertinti ir patobulinti teisės aktus reglamentuojančius, vartotojo atsiskaitymą už elektros energiją namo bendrosioms reikmėms, siekiant nustatyti vieningus elektros energijos įsigijimo ir atsiskaitymo principus už daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų elektros energijos bendrąsias reikmes.
Kęstutis Šukvietis  Patarėjas 1 užduotis: Dalyvauti perkeliant ES Švarios energijos paketo (Direktyva 2019/944 ir Reglamentas 2019/943) elektros rinkos modelį į nacionalinę teisę ir atlikti Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, reikalingus sklandesniam elektros rinkos liberalizavimo II-ajam etapui.
2 užduotis: Dalyvauti rengiant Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo pakeitimus, siekiant sklandesnio elektros rinkos liberalizavimo.
3 užduotis: Dalyvauti rengiant Elektros energijos rinkos taisykles, įgyvendinant Švarios energijos paketą.
4 užduotis: Dalyvauti rengiant rekomendacijas dėl skatinamojo reguliavimo, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas aktyviai įsitraukti į elektros energijos rinką.
Vida Dzermeikienė Patarėja 1 užduotis: Pateikti apibendrintus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatų pakeitimus.
2 užduotis: Užtikrinti  šilumos tarybos veiklai būtiną teisinį reguliavimą.
Gintarė Palšauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Sukurti aiškų, nediskriminacinį, teisingą ir proporcingą kompensacijų dėl maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutu, nustatymo metodikos nuostatų taikymo mechanizmą.
2 užduotis: Patobulinti  viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarką.
3 užduotis: Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus perkeliančius ES Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas į nacionalinius teisės aktus.
4 užduotis: Dalyvauti  Nacionalinės energetikos plėtros programos projekto rengime.
Edvinas Varkala Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Atstovauti Energetikos ministeriją svarstant Trečiojo dujų energetikos teisės aktų rinkinio (Direktyva 2009/73/ES ir Reglamentas 715/2009/ES) peržiūrą.
2 užduotis: Parengti siūlymus dėl mažos apimties pakartotinio SGD dujinimo veiklos licencijavimo ir leidimų išdavimo tvarkos tobulinimo.
3 užduotis: Atstovauti Energetikos ministeriją svarstant Energijos mokesčių direktyvos 2003/96 peržiūros dokumentus.
4 užduotis: Užtikrinti Energetikos konkurencingumo grupės pozicijos rengimą vertinant grupei aktualias Europos Komisijos žaliojo kurso teisėkūros inciatyvas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje.
Vilmantas Markevičius Projektų vadovas 1 užduotis: Atlikti viešąsias konsultacijas ir Vyriausybei pateikti įstatymų pakeitimo projektus, reikalingus ES Direktyvos 2018/2001 29 ir 30 str. dėl biomasės tvarumo kriterijų nustatymo.
2 užduotis: Atlikti viešąsias konsultacijas ir pateikti tvirtinimui EM įsakymo dėl šilumos energijos, pagamintos iš AEI, kilmės garantijų išdavimo taisyklių projektą.
3 užduotis: Parengti siūlymus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektui dėl atliekinės šilumo patiekimo į CŠT sistemas reikalavimų ir procedūrų supaprastinimo.
4 užduotis: Dalyvauti planuojant 2021-2030 m. ES struktūrinės paramos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) šilumos sektoriaus prioritetines investavimo kryptis ir rodiklius.
5 užduotis: Dalyvauti rengiant Energetinio skurdo mažinimo programą.
Diana Navickienė Vyriausioji specialistė  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28