Energetikos konkurencingumo grupė

Karolis Švaikauskas Vadovas 1.    Užtikrinti sklandų Ilgalaikės suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veiklos užtikrinimo projekto įgyvendinimą;
2.    Parengti teisės aktų projektus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo kaštų optimizavimo, sudarančių sąlygas ne mažiau nei 50 proc. sumažinti vartotojų kompensuojamus metinius SGD terminalo būtino kiekio tiekimo kaštus.
3.    Parengti 2020-2030 m. elektros rinkos plėtros planą, kuriame būtų įvertinti elektros tinklo ir rinkos plėtra, sisteminių paslaugų ir sistemos adekvatumo poreikiai.
4.    Perkelti Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas į nacionalinę teisę, įgalinančias vartotojus tapti aktyviais energetikos rinkos dalyviais, energijos gamintojais, dalyvauti energijos bendrijose, keisti savo energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie energijos paklausos valdymo, sistemiškai peržiūrėti Elektros energetikos įstatymo nuostatas.
5.    Parengti ir Seimui pateikti teisės aktų projektus perkeliančius į nacionalinę teisę 2019-04-17 Europos Tarybos ir Parlamento direktyvą (ES) 2019/692, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.
Elena Mačiulaitytė Patarėja 1. Sukurti reguliacinę aplinką elektros energijos paklausos telkimo veiklai vykdyti, įgalinančią šias paslaugas vykdančius telkėjus dalyvauti elektros energijos, balansavimo, rezervinės galios rinkose.
2. Perkelti Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas į nacionalinę teisę, įgalinančias vartotojus tapti aktyviais energetikos rinkos dalyviais, energijos gamintojais, dalyvauti energijos bendrijose, keisti savo energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie energijos paklausos valdymo, sistemiškai peržiūrėti Elektros energetikos įstatymo nuostatas.
3. Dalyvauti 2020-2030 m. elektros rinkos plėtros planą parengime, kuriame būtų įvertinti elektros tinklo ir rinkos plėtra, sisteminių paslaugų ir sistemos adekvatumo poreikiai.
Aušra Grėbliūnaitė Vyriausioji specialistė 1. Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus reikalingus Lietuvoje sukurti ir įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, sukuriantį efektyvią, skaidrią, aiškią ir ekonomiškai pagrįstą paskatų sistemą investicijoms į patikimai prieinamų, lanksčių ir konkurencingų elektros energetikos sistemos pajėgumų rinką, užtikrinančią patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.
2. Dalyvauti rengiant teisės aktus Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę, įgalinant vartotojus tapti aktyviais energetikos rinkos dalyviais, energijos gamintojais, dalyvauti energijos bendrijose, keisti savo energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie energijos paklausos valdymo.
3. Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus reikalingus Lietuvoje iki 2023 m. atsisakyti mažmeninių elektros kainų reguliavimo buitiniams vartotojams ir pereiti prie nereguliuojamos, konkurencija grįstos, mažmeninės elektros tiekimo rinkos. Įgyvendinus pokyčius, bus sudarytos sąlygos atsirasti realiai tiekėjų konkurencijai, vartotojams bus teikiama daugiau kokybiškų paslaugų, vartotojai bus skatinami aktyviai domėtis labiausiai vartotojo interesus ir poreikius atitinkančiais elektros energijos vartojimo planais bei keisti elektros tiekėjus.
4. Parengti 2020-2030 m. elektros rinkos plėtros planą, kuriame būtų įvertinti elektros tinklo ir rinkos plėtra, sistemių paslaugų ir sistemos adekvatumo poreikiai.
5. Siekiant, kad efektyviai ir laiku (iki 2023 m.) būtų panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos įvertinti gautus projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus.  
Gintarė Palšauskaitė Vyriausioji specialistė 1.    Išanalizuoti ES šalių gerąsias politikos praktikas taikomas mažinant gyventojų energetinį skurdą ir EM vadovybei pateikti apibendrinančią apžvalgą ir rekomendacijas dėl Nacionalinėje pažangos programoje ir Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytų energetinio skurdo mažinimo tikslų įgyvendinimo.
2.    Parengti teisės aktus dėl šilumos energijos kilmės garantijų suteikimo reglamentavimo, gerinant gyventojų energetinį sąmoningumą ir suteikiant informaciją kokia šilumos tiekėjo superkamos šilumos dalis yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.
3.    Parengti teisės aktus dėl energetikos infrastruktūros apsaugos zonų (specialiųjų sąlygų) kompensacijų reglamentavimo, sukuriant aiškų, nediskriminacinį, teisingą ir proporcingą kompensacijų mechanizmą.
4.    Parengti siūlymus dėl 2021-2030 m. ES investicijų programos finansuotinų veiklų ir rodiklių centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo srityse, užtikrinant ekonomiškai pagrįstą viešųjų investicijų panaudojimą pažangiųjų elektros tiekimo ir kaupimo technologijų diegime, bei mažinant energijos suvartojimą šilumos sektoriuje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-06