Energetikos konkurencingumo grupė

Karolis Švaikauskas Grupės vadovas
 • Suformuoti Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupę, nustatyti pagrindines grupės veiklos sritis ir prioritetus, užtikrinti tinkamą grupės darbo organizavimą ir kokybišką grupei pavestų uždavinių įgyvendinimą bei kontrolę.
 • Dalyvauti rengiant 2021-2030 metų laikotarpio Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros strateginio planavimo dokumentus, teikiant siūlymus dėl priemonių ir rodiklių skirtų elektros, šilumos, gamtinių dujų ūkio konkurencingumo didinimui.
 • Energetikos ministerijos prioritetinių projektų valdymas, kontrolė ir koordinavimas.
Aušra Grėbliūnaitė Vyriausioji specialistė
 • Patobulinti teisės aktus, reglamentuojančius verlo ir buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų, siekiant supaprastinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas ir nustatyti skaidresnę ir efektyvesnę naujų vartotojų prisijungimo prie elektros tinklų tvarką, mažinančią elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus infrastruktūros įrengimo išlaidas.
 • Įvertinti gautus projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus. 
 • Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Ilgalaikio galių mechanizmo sukūrimas Lietuvoje“ projekto komandos veikloje.
 • Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimo plano parengimas ir įtvirtinimas“ komandos veikloje.
Vida Dzermeikienė Vyriausioji specialistė
 • Parengti teisės aktų projektus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos veiklai užtikrinti.
 • Patobulinti kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose teisinį reguliavimą.
 • Parengti Nacionalinės šilumos ūkio 2015-2021 metų plėtros programos (NŠŪP) pakeitimus siekiant suvienodinti NŠŪP ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslus ir rodiklius dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.
Kristina Rimkūnaitė Vyriausioji specialistė
 • Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Integruoto energetikos ir klimato kaitos priemonių plano parengimas“ komandos veikloje.
 • Perkelti į nacionalinę teisę 2019 m. balandžio 17 d. Europos Tarybos ir Parlamento direktyvą (ES) 2019/692, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.
 • Pasirengti 2020 m. Europos Komisijos dujų paketo svarstymams.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04