Centralizuotas vidaus audito skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Lina Šmočiukienė Vedėja 1 užduotis: Vertinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo.
2 užduotis: Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
3 užduotis: Užtikrinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 4 d. įgyvendinimą.
Ingrida Kiškienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Įvertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti Energetikos ministrui rekomendacijas kaip tobulinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą bei vidaus kontrolę – atlikti vidaus auditus pagal energetikos ministro patvirtintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos planą.
2 užduotis: Stebėti ir dokumentuoti, kaip įgyvendinamos neįgyvendintos iki 2021 m. ir teiktinos 2021 m. vidaus audito rekomendacijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28