Centralizuotas vidaus audito skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
 
Lina Šmočiukienė Vedėja 1 užduotis: Vertinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo.
2 užduotis: Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
3 užduotis: Užtikrinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 4 d. įgyvendinimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: nustatytais terminais atlikti 100 proc. vidaus auditų, numatytų energetikos ministro patvirtintame 2021 m. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plane.
2 užduoties vertinimo rodiklis: įvertinti, dėl kokių priežasčių nustatytais terminais neįgyvendintos teiktos rekomendacijos.
3 užduoties vertinimo rodiklis: parengta ir laiku energetikos ministrui, Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei pateikta Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos ataskaita.
Ingrida Kiškienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Įvertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti Energetikos ministrui rekomendacijas kaip tobulinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą bei vidaus kontrolę – atlikti vidaus auditus pagal energetikos ministro patvirtintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos planą.
2 užduotis: Stebėti ir dokumentuoti, kaip įgyvendinamos neįgyvendintos iki 2021 m. ir teiktinos 2021 m. vidaus audito rekomendacijos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: laiku atlikta 100 proc. vidaus auditų, numatytų skyriaus 2021 metų veiklos plane, kurių vykdytojas skyriaus vyriausiasis specialistas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: įvertinti priežastis, dėl kurių nustatytais terminais nebuvo įgyvendintos vidaus audito ataskaitose teiktos rekomendacijos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28