Ministerijos darbuotojų užduotys

Ilona Pintukė Branduolinės energetikos atašė 1.     Aktyvus dalyvavimas 2020 m. kovo 23 d. – balandžio 3 d. vyksiančiame TATENA Branduolinės saugos konvencijos peržiūros susitikime (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas, nacionalinio pranešimo parengimas). 
2.     Aktyvus dalyvavimas 2020 m. vasario 10-14 d. vyksiančioje TATENA Tarptautinėje branduolinio saugumo konferencijoje (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas, nacionalinio pranešimo parengimas).
3.     Aktyvus dalyvavimas rugsėjo mėnesį vyksiančioje metinėje Generalinėje konferencijoje (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas, nacionalinio pranešimo parengimas)
4.     Aktyvus dalyvavimas visuose Valdytojų tarybos posėdžiuose (esant poreikiui, nacionalinio pranešimo rengimas, dalyvavimas numatytuose posėdžiuose).
Jolanta Navickaitė Energetikos atašė 1.     Dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir jose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas Lietuvos pozicijas. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje ir juose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas. Po šių susitikimų pagal nustatytus terminus pateikti ataskaitas.
2.     EK teisinių pasiūlymų nagrinėjime bei kitų LR energetikos politikos tikslų įgyvendinimo kontekste, siekti LR interesų tinkamo atspindėjimo, ypač dėl pagrindinių LR interesų energetikos srityje - sinchronizacijos projekto įgyvendinimo, Astravo AE problematikos, energetikos išorės politikos, ilgalaikio SGD tiekimo užtikrinimo, bei dėl Europinės energetikos ir klimato darbotvarkės, jos įgyvendinimo per naujų teisinių bei neteisinių pasiūlymų rengimą, kurie turės įtakos Lietuvos energetikos politikai ir sektoriui bei ilgalaikei jų raidai ir plėtrai, palaikant nuolatinius ryšius su Pirmininkaujančia šalimi, kitų valstybių atstovais, EK pareigūnais, tuo tikslu su jais konsultuotis, rinkti informaciją, komunikuoti LR poziciją, aiškintis kitų subjektų pozicijas. 
3.     Teikti Energetikos ministerijai kitoms LR institucijoms informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose. 
4.     Palaikyti nuolatinius ryšius su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu, pagal poreikį ir su kitais generaliniais direktoratais, su jais bendraujant atstovauti Energetikos ministerijos interesus ir pozicijas, tarpininkauti ir padėti Energetikos ministerijai su EK derinant valstybės pagalbos schemas ir sprendžiant EK prieš LR pradėtas pažeidimo procedūras. 2019 m. tikslas yra suderinti valstybės pagalbas dėl valstybės garantijos SGD Terminalui ir pajėgumų užtikrinimo mechanizmo bei spręsti EK pradėtas pažeidimo procedūras dėl 2012/27/ES ir 2011/70/Euratom direktyvų bei inicijuotą procesą dėl prevencinių veiksmų ir ekstremalių situacijų valdymo planų parengimo pagal dujų tiekimo saugumo reglamentą. Kitos valstybės pagalbos derinimo procedūros bus vykdomos pagal Energetikos ministerijos sprendimus, o pažeidimo procedūros bus sprendžiamos, jei EK jas pradės.
5.     Organizuoti Energetikos ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Briuselyje vykstančius susitikimus, posėdžius, pagal poreikį rengti jų susitikimus su ES institucijų atstovais, teikti siūlymus, pastabas, informaciją, rengiant medžiagą šiems vizitams. 
Sandra Vainutė Energetikos atašė pavaduotoja 1. EK teisinių pasiülymų kontekste, dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas užtikrinti LR interesus svarstant ir priimant EK teisinius pasiūlymus. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje.
2.     Bendradarbiavimo su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu konktekse, rinkti informaciją, konsultuotis ir teikti kokybiškus siūlymus Energetikos ministerijai, pozicijoms formuoti bei veiksmams planuoti dėl valstybės pagalbos schemų ir pažeidimo procedūrų suderinimo su EK. Pagal poreikį kontaktuoti su kitais generaliniais direktoratais, ES Tarybos Sekretoriatu, Europos Parlamentu, Pirmininkaujančia šalimi ir kitomis valstybėmis narėmis.
3.    Užtikrinti LR interesus, derinant pozicijas su Pirmininkaujančia, kitomis valstybėmis narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbti su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose. Šiame kontekste Energetikos ministerijai teikti informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.
4.    Vizitų Briuselyje kontekste, organizuoti Energetikos ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Briuselyje vykstančius susitikimus, posėdžius, pagal poreikį rengti susitikimus su ES institucijų atstovais, teikti siūlymus, pastabas, informaciją, rengiant medžiagą šiems vizitams.
Gabriel Gorbačevski Energetikos atašė pavaduotojas 1. Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams Lenkijoje, formuoti palankią bendradarbiavimo atmosferą tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos srityje.
2. Rinkti, analizuoti ir teikti energetikos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms informaciją apie Lenkijos politiką energetikos srityje, analitinę medžiagą, rengiamus teisinius aktus.
3. Skleisti ir atstovauti Lietuvos energetinės politikos tikslus Lenkijoje.
4. Pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su Lenkijos ir Lietuvos energetikos verslo organizacijų atstovais. Teikti informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms plėtros į Lenkiją klausimais. 

 

Justina Ratkevičiūtė Vyresnioji patarėja 1. Užtikrinti, kad iki 2020 metų vidurio ilgalaikių pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo Lietuvoje schema būtų suderinta su Europos Komisija.
2. Siekti, kad iki 2020 metų pabaigos būtų suorganizuoti pajėgumų aukcionai, įgyvendinant ilgalaikio pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo Lietuvoje schemą, kuria siekiama užtikrinti elektros energetikos sistemos adekvatumą.
3. Siekti, kad iki 2020 metų pabaigos būtų sukurta tikslinė su energetikos sektoriumi susijusi akceleravimo programa startuoliams.
4. Siekti, kad iki 2020 metų pabaigos būtų sukurta vienos iš energetikos sektoriaus inovatyvių technologijų skatinimo sistema.

 

Lina Sveklaitė Vyresnioji patarėja

1. Užtikrinti paramos schemos AEI bendruomenėms, regioninės svarbos projekto statusą turinčioms, mažoms ir pavienėms atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms įgyvendinančių teisės aktų patvirtinimą.
2. Parengti nuostatų dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir kitų Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimais įtvirtintų nuostatų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus:
1) pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2) pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;
3) pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“.
3. Sukurti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo koncepciją bei parengti tai įtvirtinančius teisės aktų projektus.
4. Užtikrinti Nacionalinio integruoto energetikos ir klimato kaitos plano atsinaujinančių išteklių energetikos dalies korekcijas, pagal pateiktas Europos Komisijos pastabas, siekiant plano patvirtinimo Europos Komisijoje.

Mindaugas Stonkus Patarėjas 1. Parengti pasiūlymus Nacionaliniam integruotam energetikos ir klimato kaitos planui, teikti ir atnaujinti informaciją, susijusią su energijos vartojimo efektyvumu (pagal poreikį).
2. Užtikrinti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir susijusių energetikos įstatymų pakeitimų projektų pateikimą ir priėmimą Lietuvos Respublikos Seime.
3. Parengti ELENA techninės paramos paslaugų įsigijimo dokumentaciją ir užtikrinti pagal projektą įsteigtos darbo grupės veiklą.
4. Parengti ir energetikos ministro įsakymu patvirtinti PAs Energy/Transport projekto įgyvendinimo aprašą.
5. Parengta Europos Komisijai ataskaita apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
Sergej Garbar Vyriausiasis specialistas 1. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių: gaminančių vartotojų elektrinių plėtrą, mažmeninės elektros energijos tiekimo rinkos namų ūkių vartotojams liberalizavimą, vertinimą, pateikti kokybiškas išvadas dėl teisės aktų tobulinimo.
2. Parengti teisės akto projektą, susijusį su valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų derinimo nuostatų atsisakymu AEI projektams ir užtikrinti sklandų jo priėmimą.
3. Pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo galimybių atsinaujinančių išteklių plėtros projektams, parengti teisės aktų projektus.
4. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos rengimo procese.
5. Pateikti pasiūlymus dėl atsinaujinančius išteklių naudojančių elektrinių modernizavimo (angl. "repowerng") galimybių ir parengti teisės aktus.
Aurimas Salapėta Vyriausiasis specialistas 1. Parengti ir LR Seimui pateikti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą transporto sektoriuje reglamentuojantį įstatymo projektą.
2. Parengti ar dalyvauti rengiant Klimato kaitos programos finansuojamų priemonių (biometano gamybos skatinimo ir alternatyvių degalų infrastruktūros plėtros) tvarkos aprašus, taisykles ir (ar) kitą reikalingą dokumentaciją.
3. Parengti transporte naudojamo kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių kontrolės ir sertifikavimo sistemos koncepciją.
4. Parengti vandenilio technologijų panaudojimo Lietuvos transporto sektoriuje iki 2030 m. perspektyvų apžvalgą.
Vilija Tomkė Vyriausioji specialistė 1. Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, nuostatų, susijusių su kilmės garantijomis, mokymu bei informavimu, ir valstybių narių bei trečiųjų valstybių bendradarbiavimu, įgyvendinančių teisės aktų priėmimą.
2. Parengti teisės aktų projektus, susijusius su pajamomis, gautomis vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, susijusių su Lietuvos Respublikoje atliekamais moksliniais tyrimais atsinaujinančių išteklių energijos srityje, panaudojimu.
3. Užtikrinti valstybės pagalbos suderinimą su Europos Komisija susijusią su pajamomis, gautomis vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, panaudojimu.
4. Parengti teisės aktų projektus dėl gamintojo patirtų nuostolių dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo kompensavimo tvarkos.
Jevgenija Jankevič Vyriausioji specialistė 1. Užtikrinti vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje reikalingų tyrimų proceso koordinavimą.
2. Užtikrinti Vyriausybės nutarimo dėl vėjo elektrinių Baltijos jūroje galių ir tikslių vietų patvirtinimo parengimą.
3. Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimu, galiojimo terminais, leidimų išdavimo proceso organizavimu bei elektros energiją gaminančiai vartotojais perkėlimą į nacionalinę teisę.
4. Parengti alternatyvių degalų plėtrą reglamentuojančius teisės aktus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.
5. Užtikrinti įstatymų, įgyvendinančių dalį direktyvos (ES) 2018/2001 nuostatų, įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą.
Linas Bagdonavičius Linas Bagdonavičius

1. Koordinuoti ir parengti 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos programos srities „Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas interaktyvaus šilumos ir AEI gamybos šaltinių įrankio projekto įgyvendinimui reikalingą dokumentaciją.
2. Pagal grupės kompetenciją dalyvauti rengiant 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir teikti pasiūlymus priemonėms, susijusioms su energijos vartojimo efektyvumu.
3. Pagal grupės kompetenciją teikti pasiūlymus nacionalinėms energijos efektyvumo politikos priemonėms, kurios įgyvendinamos pagal Klimato kaitos programą.
4. Pagal grupės kompetenciją vykdyti nacionaliniu mastu Europos Komisijai deklaruojamų energijos sutaupymų kontrolę, teikti vadovui pasiūlymus dėl kontrolės mechanizmo tobulinimo bei nacionalinių apskaičiavimo metodikų reglamentavimo tobulinimo.
5. Parengti informaciją Europos Komisijai pateikiamai ataskaitai, apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus su reikalingais aprašymais bei energijos kiekių paskaičiavimais pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.

Vytautas Bernadišius Vyriausiasis specialistas 1. Siekiant didinti valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo finansavimo schemos patrauklumą, analizuoti ir pagal Klimato kaitos valdymo grupės kompetenciją teikti pasiūlymus teisės aktų pakeitimams dėl 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonių įgyvendinimo.
2. Siekiant užtikrinti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnyje nustatytų viešųjų pastatų atnaujinimo įpareigojimų įgyvendinimą, vykdyti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, įpareigojimų institucijoms vykdymo stebėseną bei kontrolę.
3. Siekiant laiku parengti ir pateikti Europos Komisijai pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų atsakaitą užtikrinti reikalingos informacijos iš institucijų ir ūkio subjektų apie įgyvendintas energijos vartojimo efektyvumo priemones, gavimą.
4. Atsižvelgiant į energijos tiekėjų prašymus bei pasiūlymus ir siekiant praplėsti taikomų vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių skaičių, parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtinto Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo pakeitimą.
5. Siekiant įvertinti ir suvienodinti energijos vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei gerinti viešojo naudojimo paskirties pastatuose atliekamo energinio audito kokybę, parengti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintos Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos pakeitimą.

 

Dainius Bražiūnas Vadovas 1. Lietuvos energetikos sistemų integracijos projektų priežiūra ir įgyvendinimas.
2. Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvos elektros energetikos sektoriuje projekto įgyvendinimas.
3. Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
4. Elektros tinklų operatorių rengiamų tinklo plėtros planų atitikties energetikos strateginiams dokumentams įvertinimas.
Gediminas Karalius Vyresnysis patarėjas

1. Prižiūrėti ir koordinuoti Sinchronizacijos veiksmų plane numatytų veiksmų ir priemonių, kurių įgyvendinimo terminai yra 2020 m., įgyvendinimą.
2. Prižiūrėti Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės patvirtintų Techninių prisijungimo sąlygų (angl. Catalogue of measures) įgyvendinimą.
3. Siekti, kad iki 2020 m. birželio 31 d. būtų parengti ir patvirtinti atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai ar jų pakeitimai, reikalingi užtikrinti pirkimų, atliekamų įgyvendinant Sinchronizacijos projektą, efektyvų vykdymą.
4. Prižiūrėti ir koordinuoti 2017 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu patvirtinto Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai įgyvendinimo veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) vykdymą.

Gintautas Danaitis Patarėjas 1. Įgyvendinti naują energetikos darbuotojų atestavimo modelį, kuriuo Tarybai būtų suteikta teisė sukurti Bendrą energetikos darbuotojų atestavimo schemą, ją administruoti ir plėtoti.
2. Įgyvendinti ir koordinuoti Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų plano priemones.
3. Tobulinti visų rušių degalinių (taip pat alternatyvių degalų pildymo postų) įrengimo ir eksploatavimo veiklos teisinį reguliavimą, siekiant įgyvendinti Direkyvą 2014/94/ES, Reglamentą (ES) 2018/674 ir Seimo 2019 m. spalio 10 d. primtą naujos redakcijos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą Nr. XIII-2474.
4. Siekiant pasirengti naujo kompetencijų modelio įgyvendinimui dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalavimų nustatymo pakeitimo, kordinuoti ir atlikti mokslinio tyrimo darbą, pagal kurį numatoma išnagrinėti ES valstybių narių gerąsias praktikas, kad būtų galima patobulinti esamą sistemą, siekiant pereiti prie modelio, orientuoto į ekspertinėmis žiniomis pagrįsto rezultato – techninių taisyklių – sukūrimą.
Gabija Talačkaitė Vyriausioji specialistė 1. Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
2. Elektros tinklų operatorių rengiamų tinklo plėtros planų atitikties energetikos strateginiams dokumentams vertinimas.
3. Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 476 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimas.
4. Koordinuoti strateginių gamtinių dujų sektoriaus infrastruktūros projektų įgyvendinimą.
Janina Danaitienė Vyriausioji specialistė 1. Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Elektros energetikos sistemos sinhronizacijos projektas“ komandos veikloje.
2. Užtikrinti persiunčiamos elektros energijos kokybę.
3. Įgyvendinti patikslintą elektros patikimumo kategorijų reglamentavimą, siekiant užtikrinti vartotojams patikimą ir saugų aprūpinimą elektros energija.
Marius Pareigis Vyriausiasis specialistas  1. Užtikrinti ES Elektros tinklo kodeksų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę.
2. Parengti priemonių, leisiančių duomenų kaupimo ir apsikeitimo platformą pradėti naudoti 2023 metais, planą ir užtikrinti plane numatytų veiksmų vykdymą.
3. Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvos elektros energetikos sektoriuje projekto įgyvendinimas.
Giedrė Šeškevičienė Vyriausioji specialistė 1. Aktualizuoti energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką, atsižvelgiant į šilumos ūkio sistemų inžinerinius pasikeitimus pradėjus naudoti biokuro ir mažos galios gamybos įrenginius.
2. Siekiant tinkamai įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje, užtikrinant elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinant elektros energijos perdavimo saugumą, bus dalyvaujama Projekto „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ įgyvendinime.
3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą, parengti šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų.
4. Aktualizuoti ir energetikos ministro įsakymu patvirtinti Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisykles, patvirtintas ūkio ministro įsakymu.
Lina Jūratė Švėgždaitė Vyriausioji specialistė 1. Reikiamo naftos produktų valstybės atsargų kiekio valstybėje sukaupimo užtikrinimas.
2. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimo teisinio reglamentavimo tobulinimas.
3. Lietuvos stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą procese, valstybės naftos produktų atsargų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų pritaikymas Tarptautinės energetikos agentūros praktikai.
4. Skyriaus kompetencijai priskirtų juridinių asmenų kuravimas.

 

Karolis Švaikauskas Vadovas 1.    Užtikrinti sklandų Ilgalaikės suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veiklos užtikrinimo projekto įgyvendinimą;
2.    Parengti teisės aktų projektus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo kaštų optimizavimo, sudarančių sąlygas ne mažiau nei 50 proc. sumažinti vartotojų kompensuojamus metinius SGD terminalo būtino kiekio tiekimo kaštus.
3.    Parengti 2020-2030 m. elektros rinkos plėtros planą, kuriame būtų įvertinti elektros tinklo ir rinkos plėtra, sisteminių paslaugų ir sistemos adekvatumo poreikiai.
4.    Perkelti Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas į nacionalinę teisę, įgalinančias vartotojus tapti aktyviais energetikos rinkos dalyviais, energijos gamintojais, dalyvauti energijos bendrijose, keisti savo energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie energijos paklausos valdymo, sistemiškai peržiūrėti Elektros energetikos įstatymo nuostatas.
5.    Parengti ir Seimui pateikti teisės aktų projektus perkeliančius į nacionalinę teisę 2019-04-17 Europos Tarybos ir Parlamento direktyvą (ES) 2019/692, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.
Elena Mačiulaitytė Patarėja 1. Sukurti reguliacinę aplinką elektros energijos paklausos telkimo veiklai vykdyti, įgalinančią šias paslaugas vykdančius telkėjus dalyvauti elektros energijos, balansavimo, rezervinės galios rinkose.
2. Perkelti Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas į nacionalinę teisę, įgalinančias vartotojus tapti aktyviais energetikos rinkos dalyviais, energijos gamintojais, dalyvauti energijos bendrijose, keisti savo energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie energijos paklausos valdymo, sistemiškai peržiūrėti Elektros energetikos įstatymo nuostatas.
3. Dalyvauti 2020-2030 m. elektros rinkos plėtros planą parengime, kuriame būtų įvertinti elektros tinklo ir rinkos plėtra, sisteminių paslaugų ir sistemos adekvatumo poreikiai.
Aušra Grėbliūnaitė Vyriausioji specialistė 1. Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus reikalingus Lietuvoje sukurti ir įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, sukuriantį efektyvią, skaidrią, aiškią ir ekonomiškai pagrįstą paskatų sistemą investicijoms į patikimai prieinamų, lanksčių ir konkurencingų elektros energetikos sistemos pajėgumų rinką, užtikrinančią patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.
2. Dalyvauti rengiant teisės aktus Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę, įgalinant vartotojus tapti aktyviais energetikos rinkos dalyviais, energijos gamintojais, dalyvauti energijos bendrijose, keisti savo energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie energijos paklausos valdymo.
3. Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus reikalingus Lietuvoje iki 2023 m. atsisakyti mažmeninių elektros kainų reguliavimo buitiniams vartotojams ir pereiti prie nereguliuojamos, konkurencija grįstos, mažmeninės elektros tiekimo rinkos. Įgyvendinus pokyčius, bus sudarytos sąlygos atsirasti realiai tiekėjų konkurencijai, vartotojams bus teikiama daugiau kokybiškų paslaugų, vartotojai bus skatinami aktyviai domėtis labiausiai vartotojo interesus ir poreikius atitinkančiais elektros energijos vartojimo planais bei keisti elektros tiekėjus.
4. Parengti 2020-2030 m. elektros rinkos plėtros planą, kuriame būtų įvertinti elektros tinklo ir rinkos plėtra, sistemių paslaugų ir sistemos adekvatumo poreikiai.
5. Siekiant, kad efektyviai ir laiku (iki 2023 m.) būtų panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos įvertinti gautus projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus.  
Gintarė Palšauskaitė Vyriausioji specialistė 1.    Išanalizuoti ES šalių gerąsias politikos praktikas taikomas mažinant gyventojų energetinį skurdą ir EM vadovybei pateikti apibendrinančią apžvalgą ir rekomendacijas dėl Nacionalinėje pažangos programoje ir Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytų energetinio skurdo mažinimo tikslų įgyvendinimo.
2.    Parengti teisės aktus dėl šilumos energijos kilmės garantijų suteikimo reglamentavimo, gerinant gyventojų energetinį sąmoningumą ir suteikiant informaciją kokia šilumos tiekėjo superkamos šilumos dalis yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.
3.    Parengti teisės aktus dėl energetikos infrastruktūros apsaugos zonų (specialiųjų sąlygų) kompensacijų reglamentavimo, sukuriant aiškų, nediskriminacinį, teisingą ir proporcingą kompensacijų mechanizmą.
4.    Parengti siūlymus dėl 2021-2030 m. ES investicijų programos finansuotinų veiklų ir rodiklių centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo srityse, užtikrinant ekonomiškai pagrįstą viešųjų investicijų panaudojimą pažangiųjų elektros tiekimo ir kaupimo technologijų diegime, bei mažinant energijos suvartojimą šilumos sektoriuje.

 

Žilvinas Danys Grupės vadovas 1.    Organizuoti ir pateikti ministerijos vadovybei energetikos inovacijų sistemos pažangos vertinimo metodikos sukūrimą.
2.    Organizuoti ir vykdyti veiksmus energetikos inovacijų ir energetiko profesijos populiarinimui.
3.    Identifikuoti ateities energetikos technologiją.
4.    Organizuoti 2020 metams suplanuotų stojimui į tarptautinę energetikos agentūrą priemonių vykdymą.
5.    Užtikrinti sklandų atstovavimo ES institucijose ir tarptautinėse organiacijose procesą.
Daumantas Kerežis Patarėjas 1.    Iki 2020 m. spalio 1 d. pasirengta energetikos inovacijų sistemos pažangos vertinimui.
2.    Iki 2020 m. II ketv. pabaigos suderinti ir įvykdyti priemones siekiant identifikuoti ateities energetikos technologijos plėtros kryptis.
3.    Sklandžiai vykdyti suplanuotus veiksmus rengiantis Lietuvos narystei  Tarptautinėje energetikos agentūroje.
4.    Iki 2020 m. pab. pateikti Lietuvos nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano tobulinimo psiūlymai.
Jurgita Jakevičiūtė Patarėja 1.  Kartu su Europos Komisija ir viena ar daugiau nei viena Rytų partnerystės šalimi vadovauti Rytų partnerystės energetikos pogrupiui bei vykdyti veiklas šio pogrupio apibrėžtyje siekiant didinti Lietuvos kompetencijų energetikos srityje žinomumą, teikti paramą Rytų partnerystės šalims siekiant spartesnės atsinaujinančių išteklių plėtros šiose šalyse taikant Lietuvoje kuriamus ir diegiamus inovatyvius sprendimus.
2.  Užtikrinti aktyvų Lietuvos įsitraukimą į P-TEC vykdomas veiklas, teikiant pasiūlymus P-TEC darbo grupių veiksmų planams ir atsižvelgiant į veiksmų planuose įtvirtintus tikslus siekti aktyvaus Lietuvos dalyvavimo juos įgyvendinant. 
3.  Užtikrinti proaktyvų Lietuvos įsitraukimą atliekant Energetikos Chartijos sutarties peržiūrą. 
4.  Teikti pasiūlymus dėl dalyvavimo aukšto lygio Energijos bendrijos susitikimuose. 
 
Ieva Visockienė Patarėja 1.    Iki 2020 m. I ketv. pabaigos identifikuoti energetiko specialybės populiarinimo priemones;
2.    Iki 2020 m. II ketv. pabaigos parengti pasiūlymus dėl energetikos startuolių akseleravimo;
3.    Įgyvendinti pasiūlymus dėl LEA aktyvesnio vaidmens energetikos inovacijų srityje;
4.    Iki 2020 m. pabaigos atlikti veiksmus siekiant Lietuvos energetikos sektoriaus inovacijų žinomumo užsienyje didinimo.
 
Donata Matulevičienė Vyriausioji specialistė 1.    Parengtas nuoseklus Energetikos ministerijai aktualių Europos Žaliojo susitarimo sudėtinių dalių pateikimo planas;
2.    LR pozicijų ES klausimais energetikos sirtyje parengimas (parengtos ir su suinteresuotomis šalimis suderintos Lietuvos pozicijos Europos Sąjungos priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu, parengtos Lietuvos pozicijos ar pagal kompetenciją sukoordinuotas Lietuvos pozicijų rengimas aktualiems ES Energetikos ir Atominės energetikos klausimų darbo grupių susitikimams);
3.    Medžiagos ES Taryboms parengimas (paregtos oficialios Lietuvos pozicijos (gauti mandatai) ir pasisakymai ES Tarybos susitikimams energetikos klausimais);  
4.    LEA kompetencijų užtikrinimas (pagal pareigybės aprašymą - ES teisės perkėlimo klausimų koordinavimas); 
5.    Inovacijų tarptautiškumo skatinimas.
Saulius Šimanauskas Vyriausiasis specialistas

1. Tarptautinio dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimų koordinavimas;
2. ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo energetikos srityje klausimų koordinavimas;
3. Pasiūlymų teikimas dėl Lietuvai aktualių atsinaujinančios energetikos sektorių įtraukimo į ES plėtrai svarbių strateginių vertės grandinių projektų sąrašą;
4. Energetikos inovacijų ekosistemos stiprinimo priemonių vykdymas.

 

Asta Žalnieriūtė Skyriaus vedėja

1. Užbaigti derybas su ES užtikrinant adekvatų finansavimą IAE eksploatavimo nutraukimui po 2020 m.
2. Atnaujinta Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa.
3. Užtikrinti VĮ IAE saulės šviesos elektrinės projekto įgyvendinimą.

Patricija Ceiko Patarėja 1. Užtikrinti, kad Ignalinos atominės elektrinės regiono asmenys, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai, 2020 m. sausio – kovo mėn. gautų 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą, o subjektams, užtikrinantiems elektros energijos visuomeninį tiekimą Ignalinos atominės elektrinės regione, būtų kompensuotos negautos pajamos, taikant nurodytą mažesnę elektros energijos kainą.
2. Užtikrinti, kad IAE taikomi radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifai apimtų visas įmonės sąnaudas, susijusias su radioaktyviųjų atliekų vežimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu (pradiniu, pagrindiniu ir galutiniu radioaktyviųjų atliekų apdorojimu, vežimu (išskyrus išvežimą už branduolinės energetikos objekto aikštelės ribų), saugojimu, dėjimu į atliekyną, atliekyno uždarymu ir uždaryto atliekyno priežiūra) ir būtų tinkamai apskaičiuoti.
3. Persvarstyti IAE teisinės formos tinkamumą, kaip to reikalaujama Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665.
4. Užtikrinti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo projekto vykdymą.
Renatas Šumskis Vyriausiasis specialistas  1. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos atnaujinimas (atsižvelgiant į atnaujintą Ignalinos AE GENP, į priimtus įstatymus dėl ilgaamžių atliekų tvarkymui reikalingų lėšų kaupimo Rezerviniame fonde ir EK pastabas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programai).
2. Pasirengti atlikti Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos tarptautinį ekspertinį įvertinimą 2021 metais, kurį atliktų TATENA ARTEMIS misija: organizuoti ir užtikrinti nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įsivertinimo atlikimą ir jo ataskaitos patvirtinimą atsižvelgiant į TATENA nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įsivertinimo metodiką (rengiantis ARTEMIS misijai).
3. Koordinuoti ir įgyvendinti EM ir kitų institucijų veiklą įgyvendinant TATENA techninio bendradarbiavimo projektus.
4. Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Inga Jakubėnaitė Vyriausioji specialistė 1. Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinį reglamentavimą.
2. Laiku ir kokybiškai parengti ir nustatytiems gavėjams pateikti ataskaitas apie su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusių programų vykdymą.
3. Reguliariai atnaujinti ES finansinės paramos ir Lietuvos lėšų, skirtų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, naudojimo suvestinę.
4. Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
5. Optimizuoti atsiskaitymą už IAE eksploatavimo nutraukimo eigą.

 

Violeta Greičiuvienė Skyriaus vedėja 1.     Parengti energetikos sektoriaus dalį naujai Veiksmų programai;
2.     Optimizuoti lėšų administravimo procesą ministerijos viduje. 
3.     Didinti ES investavimo apimtis į energetikos sektoriaus projektus, skiriant dėmesį energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėms.
Reda Lichadziauskienė Patarėja 1. Optimizuoti ES lėšų administravimo procesą ministerijos viduje.
2. Kompetencijos ribose užtikrinti, kad pagal paskirtas administruoti priemones (111, 112, 114, 115) būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane.
3. Didinti ES investavimo apimtis į energetikos sektoriaus projektus.
4. Atnaujinti informaciją, susijusią su priemonių vykdymu www.esinvesticijos.lt ir ministerijos svetainėse.
Vida Baltmiškytė Vyriausioji specialistė 1. Pagal techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija - veiksmų programos administravimas“ parengti poreikio paraišką bei parengti ir suderinti su CPVA 2 mokėjimo prašymus.
2. Pagal techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija - informavimas apie veiksmų programą“ parengti ir suderinti su CPVA mokėjimo prašymą.
3. Parengti ataskaitą apie Energetikos ministerijos suteiktą valstybės pagalbą per 2019 m. Užtikrinti, kad visi duomenys, susiję su skiriama valstybės pagalba, būtų registruoti Konkurencijos tarybos informacinėje sistemoje ir skaidrumo modulyje.
4. Iki 2020 pab. pagal paskirtas administruoti priemones (106, 107, 108, 109) būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane (SVP);
5. Suplanuoti metinį ES investicijų biudžetą SVP, parengti ketvirtines ataskaitas ir detalias sąmatas.
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė 1. Atlikti rizikų vertinimą ES lėšų administravimo apimtimi.
2. Patobulinti viešųjų pastatų atnaujinimo finansavimo mechanizmą, siekiant padaryti jį patrauklesnį pareiškėjams.
3. Siekti didesnio ES lėšų investavimo į projektus pagal paskirtas administruoti priemones (113).
Lina Dagilė Vyriausioji specialistė 1.    Parengti naujos gatvių apšvietimo modernizavimo priemonės (116 priemonė) kvietimo dokumentaciją ir užtikrinti, kad pagal ją būtų paskelbtas kvietimas; 
2.    Pateikti pasiūlymus dėl ENEF lėšų perskirstymo bei atlikti reikiamus veiksmus, užtikrinančius lėšų perskirstymą;
3.    Pagal kuruojamas priemones siekti padidinti ES investicijų apimtis į energetikos projektus.
Rima Astrauskaitė Vyriausioji specialistė 1. Efektyviai administruoti „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ priemonę.
2. Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (102, 109, 110).
3. Skyriaus kompetencijos ribose parengti informaciją Europos Komisijai už 2014-2020 m. Veiksmų programos ir Partnerystės sutarties (Energetikos ministerijos dalies) įgyvendinimą per 2019 metus.
 

 

 
Daiva Gelusevičienė

Vyresnioji patarėja

1. Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais parengti Energetikos ministerijos 2021-2023 m. strateginio veiklos plano finansinę dalį (biudžeto projektą).
2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tinkamai pasirengti perėjimui prie Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio (toliau – FVAIS).
3. Inicijuoti bei parengti teisės aktų, susijusių su Energetikos ministerijos vidinių tvarkų ir procesų tobulinimu, pakeitimus.
4. Organizuoti Energetikos ministerijos asignavimų panaudojimo analizę įvairiais pjūviais.
Ingrida Markinienė Patarėja 1. Atlikti asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį.
2. Užtikrinti tinkamą finansų kontrolę pagal priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas ir priemones.
3. Tinkamai ir laiku užtikrinti Finansų valdymo ir apskaitos posistemio įdiegimą.
4. Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu.
5. Tinkamai ir laiku parengti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija finansinę informaciją.
Vaidas Vaitėnas Patarėjas 1. Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą.
2. Biudžeto planavimo įrankio (*.xlsx formatas) pritaikymas naujam 2021-2023 m. planavimo ciklui, priežiūra ir konsultacijų teikimas priemonių vadovams planuojant 2021-2023 m. biudžetą.
3. Pagal kompetenciją dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos ir (ar) kitų institucijų organizuojamų darbo grupių strateginio planavimo dokumentų optimizavimo ir į rezultatus orientuoto strateginio valdymo tobulinimo klausimais veikloje.
4. Iš atsakingų Energetikos ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti ją į Stebėsenos informacinę sistemą.
5. Pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano programų koordinatorių ir programų priemonių (veiklų) vadovų sąrašą.
Renata Banytė Vyriausioji specialistė 1. Laiku ir tinkamai parengti ir pateikti įgyvendinančiai institucijai projektų, kurie finansuojami iš ES techninės paramos lėšų, tarpinius mokėjimo prašymus bei ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo ataskaitas.
2. Nustatytais terminais laiku ir tinkamai parengti ir pateikti grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas atsakingoms institucijoms ir pagal kompetenciją užtikrinti veiksmų atlikimą SFMIS2014 sistemoje.
3. Užtikrinti tinkamą finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolę pagal vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), užtikrinti tinkamą apskaitos dokumentų sutvarkymą ir laiku pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
4. Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos vidaus tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
Algirdas Petkevičius Vyriausiasis specialistas 1. Įvertinti poreikį perkelti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemones į kitus Energetikos ministerijos parengtus arba rengiamus strateginio planavimo dokumentus.
2. Parengti, suderinti ir pateikti dokumentus, reikalingus Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonėms perkelti į kitus Energetikos ministerijos parengtus arba rengiamus strateginio planavimo dokumentus.
3. Bendradarbiaujant su Lietuvos energetikos institutu ir kitomis įstaigomis ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos padaliniais, įvertinti kituose (ne Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos) parengtuose arba rengiamuose strateginio planavimo dokumentuose esančių priemonių, susijusių su energetika, atitiktį Nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui ir nustatyti šių priemonių pakankamumą.
4. Parengti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių ataskaitą ir pateikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Žydrė Vasiliauskienė Vyriausioji specialistė 1. Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
2. Tinkamai ir laiku pateikti planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
3. Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos vidaus tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu.

 

Ramunė Mikalauskienė Skyriaus vedėja

1. Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje užtikrinimas. Energetikos ministerijos teisėkūros proceso planavimo didinimas, parengiant į Seimo pavasario įtrauktų naujų Energetikos ministerijos projektų preliminarų teisėkūros etapų planą (nuo parengimo iki priėmimo Vyriausybėje); ir teisės aktų projektų rengimo kokybės gerinimas, identifikuojant dažniausias teisėkūros ir kalbos klaidas, priemones, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį teisėkūros procesą, taip pat pristatytas Teisėkūros pagrindų įstatymo naujovės, susijusios su teisinio reguliavimo ex post vertinimu.

2. Siekiant efektyvinti Energetikos ministerijos veiklą, atlikti ministro įsakymų auditą, identifikuojant, kuriais įsakymais nustatomas techninis reglamentavimas; sudaryti ministro įsakymų sąrašą, pagal kurį techninis reglamentavimas galėtų būti perkeltas iš ministro įsakymo į žemesnių įstaigų ar įmonių tvirtinamus teisės aktus ar paliktas saviregiuliacijai; pagal sąrašą sudaryti aukštesnės galios teisės aktų ir ministro įsakymų pakeitimų planą.

3. Skyriaus kuravimo kompetencijai priskirtų procesų (viešieji pirkimai, korupcijos prevencija ir kt.) užtikrinimas ir tobulinimas.

4. Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijos teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.

Daiva Brazdžiuvienė Patarėja

1. Energetikos ministerijos suinteresuotų darbuotojų supažindinimas su Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimais, įsigaliosiančiais 2020 m. balandžio 1 d., teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimu ir kitais pakeitimais.

2. Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.

3. Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.

4. Energetikos ministerijos teisėkūros proceso ir dažniausiai pasitaikančių teisėkūros klaidų bei priemonių, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį TAP rengimą, pristatymas Energetikos ministerijos suinteresuotiems darbuotojams.

Ramunė Žičkutė-Artamonova Patarėja

1. Užtikrinti darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose, skaidrų ir etišką elgesį, stiprinti Energetikos ministerijoje atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumą.

2. Suteikti konsultacijas priemonių vadovams bei įvertinti ir vizuoti jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.

3. Rengti, vertinti ir vizuoti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartis, jų pakeitimus/nutraukimus.

4. Organizuoti priemonių vadovų susitikimus dėl viešųjų pirkimų plano vykdymo aptarimo bei plano vykdymo analizės.

5. Teikti pasiūlymus dėl Teisės skyriaus veiklos, susijusios su viešaisais pirkimais, taip pat dėl viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų tobulinimo.

Nerijus Bieliauskas Patarėjas

1 užduotis: Energetikos ministerijos kovos su korupcija įgyvendinimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija 2021-2022 metų programos projekto rengimas.

2 užduotis: Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.

3 užduotis: Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.

Brigita Paulikienė Vyriausioji specialistė

1. Vykdyti už Energetikos ministerijos padalinių rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais atvejais atsakingo asmens funkcijas.

2. Įvertinti ir parengti išvadas (atsakymus) dėl kitų institucijų parengtų ir Energetikos ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų pagal Energetikos ministerijos kompetenciją per nustatytus terminus nuo gavimo.

3. Informacijos rinkimas ir atsakymų dėl Teisės skyriaus kompetencijai priskirtų paklausimų iš kitų institucijų rengimas.

4. Užtikrinti viešai skelbtinos informacijos Energetikos ministerijos tinklalapio skiltyje „Teisinė informacija“ teikimą atsakingam Energetikos ministerijos darbuotojui.

Aušra Siniuvienė Kalbos redaktorė

1. Valstybinės kalbos požiūriu laiku redaguoti pateiktus derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus. 

2. Konsultuoti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais.

3. Bent 1 kartą per metus atlikti dažniausiai teisės aktų projektuose daromų klaidų priežasčių analizę „5 kodėl“ metodu ir nustatytų pirmines tikrąsias priežastis, kodėl klaidos kartojasi, bei priemones, kurias būtų galima taikyti proaktyviai siekiant išvengti tų pačių klaidų ateityje.

4. Tomsplaner sistemos pildymas, atnaujinant aktualią informaciją apie Seimo sesijos projektų status quo.

 

Snieguolė Kanapickaitė Skyriaus vedėja

1. Sumažinti darbuotojų kaitą.
2. Įvertinti OVS procesus (tvarkas).
3. Padidinti darbuotojų įsitraukimą.

Renata Adomaitytė-Šliogerienė Patarėja 1. Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje peržiūra ir supaprastinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus.
2. Darbuotojų įsitraukimo į Energetikos ministerijos veiklas tyrimas.
3. Išeinančių iš darbo Energetikos ministerijos darbuotojų anketos parengimas.
4. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priežiūra.
Inga Štrofienė Patarėja

1. Organizuoti leidimo naudoti įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos (ĮIRIS) kūrimo ir įteisinimo įslaptintiems dokumentams parengti išdavimo procedūrą.
2. Parengti įslaptintos informacijos administravimo tvarkos aprašą Energetikos ministerijoje.
3. Atlikti įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Slaptai“ inventorizaciją.

Valdas Zibalas Vyriausiasis specialistas 1. Atlikti pirkimus laikantis 2020 m. pirkimų plano.
2. Kontroliuoti 2020 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
3. Užtikrinti saugų ir savalaikį ministro vežimą lengvuoju automobiliu.
4. Užtikrinti sklandų ministerijos automobilių funkcionavimą.
Alfonsas Martinkėnas Vyriausiasis specialistas 1. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti viešuosius pirkimus, pagal Energetikos ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą ministerijos 2020 m. viešųjų pirkimų planą.
2. Kontroliuoti 2020 m. valstybės biudžeto asignavimus pagal priemones.
3. Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis saugiomis darbo priemonėmis ir inventoriumi.
4. Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis.
Greta Lukoševičiūtė Vyriausioji specialistė 1. Atlikti archyvavimo paslaugų (įskaitant elektroninių dokumentų tvarkymą) pirkimą.
2. Surinkti duomenis apie iš viso per 2019 metus užbaigtų bylų kiekius.
3. Parengti 2021 metų dokumentacijos planą
4. Bendradarbiauti su IT specialistu dėl Doclogix sistemos suderinimo el. dokumentų perdavimui archyvams funkcijos veikimo.
5. Parengti 2019 m. dokumentų valdymo ataskaitos suvestinę.
Ona Bankauskienė Vyriausioji specialistė 1.Užtikrinti savalaikį gaunamų elektroninių dokumentų priėmimą iš portalų E.Saskaita, E.teismas.
2. Užtikrinti savalaikį siunčiamų dokumentų perdavimą siuntų paslaugų teikėjui.
3. Ministerijos suteiktų paslaugų statistinių duomenų suvedimas į PASIS sistemą.
4. Archyvo patalpų klimato stebėsena.
Rasa Mikšaitė Referentė 1. Pateikti informaciją vadovybei apie numatytus ateinančios savaitės LRS, LRV posėdžių, pasitarimų, komitetų darbotvarkes.
2. Padėti vadovybei planuotis ir sudaryti darbotvarkes, rengti susitikimus, padėti pildyti įvairius tarnybinius prašymus.
3. Organizuoti tarnybines komandiruotes.
4. Priimamojo veikla organizuojama orientuojantis į: vidinius – vadovybė, darbuotojai, išorinius – svečiai, lankytojai, interesantai telefonu.
5. Ministerijos knygų tvarkymas ir priežiūra.
6. Reprezentacinių išlaidų panaudojimas ir apskaita.
Alina Žilinaitė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ministerijos interneto svetainės administravimo tvarkos aprašą.
2. Administruoti ir tobulinti ministerijos paskyras socialiniuose tinkluose.
3. Rengti, platinti bei talpinti ministerijos interneto svetainėje pranešimus spaudai.
4. Atlikti visuomenės nuomonės tyrimą apie ministerijos įvaizdį ir vykdomas veiklas.
5. Organizuoti spaudos konferencijas.

Arūnas Tepelys Vyriausiasis specialistas 1. Mobilaus elektroninio parašo diegimas Doclogix.
2. Kibernetinio saugumo dokumentų atnaujinimas.
3. Sutarčių atnaujinimas, viešieji pirkimai pagal planą.
4. Doclogix sistemoje suderinti el. dokumentų perdavimo archyvams funkciją.
5. Komandiruočių prašymų proceso derinimas su Doclogix.
6. Darbuotojų švietimas.
Edvinas Federas Vyriausiasis specialistas 1. Atnaujinti ir pratęsti ministerijos saugos priemonių licencijas.
2. Atnaujinti ir išplėsti turimų ir naudojamų Office licencijų sutartis.
3. Atlikti trūkstamos ir pasenusios kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimus.
4. Įdiegti ministerijos IT sistemose papildomą apsaugos lygį.
5. Pateikti siūlymą, vaizdo stebėjimo sistemos diegimui ministerijos aukštuose.
6. Darbuotojų švietimas.
Sonata Sliekaitė Vyriausioji specialistė 1. ES fondų investicijų komunikacijos kampanijų „Energijos nešvaistau“ ir „Sumanūs vartoja“ koordinavimas.
2. Ministerijos reprezentacinių renginių organizavimas ir naujų inicijavimas.
3. Vidinės komunikacijos įrankių ir priemonių atnaujinimas/tobulinimas, esant poreikiui – plėtimas.
4. Konkursų ir akcijų inicijavimas.
5. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, atstovavimas tarpinstitucinėse iniciatyvose/projektuose.
6. Atstovauti ministeriją, kuriant bendrą užsienio žiniasklaidos monitoringo sistemą. 

 

Lina Šmočiukienė Skyriaus vedėja 1. Vertinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo.
2. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10