Ministerijos darbuotojų užduotys

Ilona Pintukė Branduolinės energetikos atašė
 • Sukoordinuoti ir dalyvauti Lietuvos stendo apie Ignalinos AE uždarymo projektus parengimą TATENA Generalinėje konferencijoje (2019 m. rugsėjo mėn.).
 • Suoorganizuoti gretutinį renginį „Žalia pievelė“ TATENA Generalinės konferencijos (2019 m. rugsėjo mėn.) paraštėse.
 • Dalyvavimas rugsėjo mėnesį vyksiančioje metinėje Generalinėje konferencijoje (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas, parengtas nacionalinis pranešimas)
 • Dalyvavimas Tarptautinėje konferencijoje dėl Branduolinio kuro valdymo (dalyvių registracija, medžiagos rengimas, logistikos suderinimas, dvišalių susitikimų organizavimas)
 • Dalyvavimas Valdytojų tarybos posėdžiuose (esant poreikiui, nacionalinio pranešimo rengimas, dalyvavimas numatytuose posėdžiuose).
Jolanta Navickaitė Energetikos atašė
 • Dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir jose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas Lietuvos pozicijas. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje ir juose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas. Po šių susitikimų pagal nustatytus terminus pateikti ataskaitas.
 • EK teisinių pasiūlymų nagrinėjime bei kitų LR energetikos politikos tikslų įgyvendinimo kontekste, siekti LR interesų tinkamo atspindėjimo, derinant pozicijas su Pirmininkaujančia šalimi, kitomis Valstybėmis Narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbant su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose.
 • Energetikos ministerijai teikti informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose. Dalyvaujant Briuselyje vykstančiuose energetikos srities susitikimuose, seminaruose, konferencijose, kituose renginiuose kaupti, analizuoti ir teikti Energetikos ministerijai aktualią, reikšmingą ir naudingą informaciją ES energetikos politikos klausimais.
 • Palaikyti nuolatinius ryšius su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu, pagal poreikį ir su kitais generaliniais direktoratais, ES Tarybos Sekretoriatu, Europos Parlamentu, Pirmininkaujančia šalimi ir kitomis valstybėmis narėmis LR aktualiais ES energetikos politikos klausimais, su jais konsultuotis, rinkti informaciją ir teikti kokybiškus siūlymus Energetikos ministerijai pozicijoms formuoti bei veiksmams planuoti.
Sandra Vainutė Energetikos atašė pavaduotoja
 • Dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir jose tinkamai ir kokybiškai atstovauti LR poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas Lietuvos pozicijas dėl: 
  • Dujų direktyvos pakeitimo;
  • Padangų ženklinimo reglamento;
  • Energetinio efektyvumo direktyvos ir valdymo sistemos reglamento pakeitimo dėl BREXIT;
  • CEF reglamento (energetika);
  • Tarybos išvadų „Future of energy system“
  • Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje ir juose tinkamai ir kokybiškai atstovauti Lietuvos poziciją pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas Lietuvos pozicijas.
 • EK teisinių pasiūlymų nagrinėjime bei kitų politinių procesų kontekste, siekti LR interesų energetikos sektoriuje, pvz. dėl sinchronizacijos projekto, Ignalinos AE programos, Astravo AE problematikos, ES energetikos išorės politikos, ilgalaikio  SGD tiekimo klausimo, tinkamo atspindėjimo, derinant pozicijas su Pirmininkaujančia šalimi, kitomis Valstybėmis Narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbant su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose. Šiame kontekste Energetikos ministerijai teikti informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.
Gabriel Gorbačevski Energetikos atašė pavaduotojas
 • Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams Lenkijoje, formuoti palankią bendradarbiavimo atmosferą tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos srityje.
 • Rinkti, analizuoti ir teikti energetikos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms informaciją apie Lenkijos politiką energetikos srityje, analitinę medžiagą, rengiamus teisinius aktus.
 • Skleisti ir atstovauti Lietuvos energetinės politikos tikslus Lenkijoje.
 • Pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su Lenkijos ir Lietuvos energetikos verslo organizacijų atstovais. Teikti informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms plėtros į Lenkiją klausimais.

 

Justina Ratkevičiūtė Vyresnioji patarėja
 • Užtikrinti, kad iki 2019 metų pabaigos su Europos Komisijos Konkurencijos generaliniu direktoratu būtų savalaikiai ir efektyviai derinamas ilgalaikių galių sukūrimo mechanizmas Lietuvoje ir su Europos Komisijos Energetikos generaliniu direktoratu suderintas Lietuvos rinkos reformų planas.
 • Siekti, kad 2019 m. lapkričio mėn. vidurio būtų priimti įstatymų pakeitimai, kurie yra būtini, siekiant įtvirtinti ilgalaikių galių mechanizmą Lietuvoje. 
 • Užtikrinti, kad iki 2019 metų pabaigos būtų sukurta bandomooji energetikos inovacijų aplinka (reguliacinė "smėlio dėžė" (angl. regulatory sandbox).
 • Užtikrinti, kad iki 2019 metų pabaigos būtų įvertinti Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos trūkumai ir nustatytos priemonės šiai ekosistemai pilnai sukurti ir/ar sustiprinti.
Gediminas Karalius Patarėjas
 • Užtikrinti, kad Vyriausybėje būtų patvirtintas Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas ir konkrečių elektros energetikos projektų sąrašas. 
 • Užtikrinti, kad būtų pradėti rengti elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.
 • Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimo veiksmų plano parengimas ir numatytų etapų įtvirtinimas teisės aktuose.

 

Dovilė Almanytė Grupės vadovė
 • Užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, kokybiškų teisės aktų projektų, medžiagos, pažymų, pranešimų rengimą ir kitų skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei kontrolę.
 • Užtikrinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių progresą: aukcionų sklandžią pradžią ir maksimalų suinteresuotų šalių informavimą apie paramos schemą bei sudaryti sąlygas gaminančių vartotojų plėtrai daugiabučiuose, palengvinti administracines procedūras įsirengiant atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines bei užtikrinti finansinės paramos skyrimą gaminantiems vartotojams. 
 • Padidinti atsinaujinančių išteklių dalį transporto sektoriuje išnaudojant esamas reguliacines priemones ir sukurti naujas reguliacines bei finansines priemones, reikalingas siekinat 15 procentų atsinaujinančių išteklių dalies transporte.
 • Sukurti ir įteisinti lėšų, gautų už statistinius perdavimus, panaudojimo schemą, paramos skyrimo bei administravimo taisykles.
 • Užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo strateginių dokumentų atnaujinimą siekiant viešųjų pastatų bei susitarimų dėl energijos sutaupymų atnaujinimo. 
Lina Sveklaitė Patarėja
 • Užtikrinti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo schemą įgyvendinančių teisės aktų patvirtinimą.
 • Užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nuostatų, susijusių su terminais, paramos schemomis ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijomis perkėlimą į nacionalinę teisę.
 • Sukurti paramos schemos koncepciją mažoms ir pavienėms atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms bei parengti tai įtvirtinančius teisės aktų projektus.
 • Parengti pasiūlymus Nacionaliniam integruotam energetikos ir klimato kaitos planui. 
Mindaugas Stonkus Patarėjas
 • Pasiekti, kad vadovaujantis Energijos efektyvumo direktyvos reikalavimais 2019 m. būtų sutaupyta 430 GWh galutinės energijos.
 • Parengti pasiūlymus Nacionaliniam integruotam energetikos ir klimato kaitos planui, teikti ir atnaujinti informaciją, susijusią su energijos vartojimo efektyvumu. 
 • Įvertinti naujos energijos efektyvumo direktyvos pakeitimus, peržiūrėti energijos vartojimo efektyvumo įstatymą, parengti įstatymo pakeitimo koncepciją bei konkrečius pakeitimo projektus. 
 • Parengti ELENA techninės paramos paslaugų įsigijimo dokumentaciją.
Sergej Garbar Vyriausiasis specialistas
 • Atlikti investicinio projekto, susijusio su parama gaminantiems vartotojams, vertinimą, pateikti kokybiškas išvadas.
 • Parengti teisės akto projektą, susijusį su valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų derinimo nuostatų atsisakymu AEI projektams.
 • Užtikrinti sklandų įstatymų projektų, susijusių su gaminančių vartotojų plėtra daugiabučiuose namuose, priėmimą Seime.
 • Užtikrinti įstatymų, susijusių su gaminančių vartotojų plėtra daugiabučiuose namuose įgyvendinamųjų teisės aktų projektų, susijusių su gaminančių vartotojų plėtra daugiabučiuose namuose, parengimą ir patvirtinimą.
 • Dalyvauti rengiant finansinę priemonę nutolusiems gaminantiems vartotojams skatinti.
Aurimas Salapėta Vyriausiasis specialistas
 • Parengti valstybės pagalbos elektros energijos gamybai iš AEI notifikavimo formas ir kitus susijusius dokumentus;
 • Parengti apžvalgą dėl AEI naudojančių elektrinių techninio pertvarkymo (angl. repowering) pasibaigus jų naudingo eksploatavimo laikotarpiui ar joms esant nebeefektyvioms ir apžvalgą dėl akumuliacinių talpų elektros energijos saugojimui;;
 • Parengti pasiūlymus vizijai ir priemonių planui alternatyvių degalų plėtrai užtikrinti, siekiant 15 proc. AEI transporto sektoriuje ir 50 proc. mažesniam įprastais degalais varomų automobilių miestuose skaičiui 2030 metais, parengti pasiūlymus alteratyvių degalų įstatymo projektui;
 • Parengti pavienių elektrinių skatinimo schemos prenotifikacijos dokumentus bei esant poreikiui gaminančių vartotojų schemai.
Vilija Tomkė Vyriausioji specialistė
 • Užtikrinti kilmės garantijų biodujoms įgyvendinančių teisės aktų priėmimą.
 • Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, nuostatų, susijusių su kilmės garantijomis, mokymu bei informavimu, ir valstybių narių bei trečiųjų valstybių bendradarbiavimu, perkėlimą į nacionalinę teisę. 
 • Parengti teisės aktų projektus, susijusius su pajamomis, gautomis vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, panaudojimu. 
 • Pateikti pasiūlymus dėl MTEP AEI srityje rėmimo ir parengti administravimo schemą.
Jevgenija Jankevič Vyriausioji specialistė
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo, susijusio su leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino pratęsimu esant valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybėms, įgyvendinimą.
 • Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su tvarumo kriterijais biodegalams perkėlimą į nacionalinę teisę.
 • Užtikrinti direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimu, galiojimo terminais, leidimų išdavimo proceso organizavimu bei elektros energiją gaminančiai vartotojais perkėlimą į nacionalinę teisę. 
 • Parengti pasiūlymus vizijai ir priemonių planui alternatyvių degalų plėtrai užtikrinti, siekiant, kad 15 proc. transporto sektoriaus suvartojamos energijos sudarytų energija iš atsinaujinančių energijos išteklių, parengti pasiūlymus alteratyvių degalų įstatymui.
Linas Bagdonavičius Linas Bagdonavičius
 • Dalyvauti 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos programos srities „Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas interaktyvaus šilumos ir AEI gamybos šaltinių įrankio projekto įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengime.
 • Pagal skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus ir dalyvauti rengiant su 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programo prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėmis susijusią dokumentaciją bei atsakymus į projektų vykdytojų paklausimus.
 • Dalyvauti ir teikti pasiūlymus rengiant Europos Komisijai ataskaitą apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
 • Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti atnaujintos Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (ES) 2018/2002 peržiūros procese ir parengti (atnaujinti) su tuo susijusius nacionalinius teisės aktus.
Vytautas Bernadišius Vyriausiasis specialistas
 • Vadovaujantis 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-194, atlikti/baigti pagal priemonę Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 gautų projektinių pasiūlymų vertinimą.
 • Vadovaujantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221, užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, su visais energijos tiekėjais, turinčiais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotas energijos tiekimo licencijas (leidimus) ir vykdančius ar planuojančius vykdyti energijos tiekimo veiklą, būtų pasirašyti energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimai ir vykdoma jų įgyvendinimo kontrolė. 
 • Vertinti ir nagrinėti su Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, bei su jos įgyvendinimu susijusių institucijų bei pareiškėjų raštus bei rengti atsakymus ir/arba dokumentus. 
 • Parengti (atnaujinti) Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos projektą ir užtikrinti patvirtinimą Vyriausybėje. 

 

Dainius Bražiūnas Grupės vadovas
 • Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas (sinchronizacijos) projekto įgyvendinimas.
 • Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvos elektros energetikos sektoriuje projekto įgyvendinimas.
 • Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
 • Kompetencijų modelio dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalvimų nustatymo pakeitimas. Parengiamieji darbai ir analizė dėl techninės užduoties parengimo.
Gabija Talačkaitė Vyriausioji specialistė
 • Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
 • Koordinuoti ir užtikrinti Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 476 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimą.
 • Prižiūrėti ir koordinuoti strateginių gamtinių dujų sektoriaus infrastruktūros projektų įgyvendinimą.
 • Atstovauti Energetinio saugumo grupę pagal kompetenciją rengiant Lietuvos integruotą nacionalinį energetikos ir klimato veiksmų planą.
Gintautas Danaitis Vyriausiasis specialistas
 • Tobulinti teisės aktus ir sukurti sukurti vieningą energetikos darbuotojų sertifikavimo sistemą.
 • Įgyvendinti ir koordinuoti priemones, kurios padėtų išspręsti problemą, kai daugiabučių namų gyventojai, pažeisdami teisės aktų nustatytus reikalavimus, vis dar tebenaudoja suskystintų naftos dujų balionus maistui ruošti.
 • Tobulinti magistralinių ir skirstomųjų dujotiekių, magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos zonose veiklos teisinį reguliavimą, siekiant tinkamai įgyvendinti Seimo 2019 m. birželio 6 d. primtą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166.
 • Kompetencijų modelio dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalvimų nustatymo pakeitimas. Parengiamieji darbai ir analizė dėl techninės užduoties parengimo.
Janina Danaitienė Vyriausioji specialistė
 • Tobulinti elektros patikimumo kategorijų teisinį reglamentavimą, siekiant užtikrinti vartotojams patikimą ir saugų aprūpinimą elektros energija bei nutrūkus elektros energijos persiuntimui nustatyti optimalią aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmę. 
 • Tobulinti elektros tinklų apsaugos zonose veiklos teisinį reguliavimą, siekiant tinkamai įgyvendinti Seimo 2019 m. birželio 6 d. primtą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą 
 • Nr. XIII-2166.
 • Kompetencijų modelio dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalvimų nustatymo pakeitimas. Parengiamieji darbai ir analizė dėl techninės užduoties parengimo.
Marius Pareigis Vyriausiasis specialistas 
 • Elektros tinklo kodeksų nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę.
 • Užtikrinti Elektros energijos vartotojų duomenų mainų su elektros energijos tiekėjais standarto sukūrimo ir įdiegimo tarpinstitucinės darbo grupės parengto Elektros energijos vartotojų duomenų mainų su elektros energijos tiekėjais standarto įgyvendinimui reikalingų įstatymo pakeitimų projektų parengimą.
 • Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvos elektros energetikos sektoriuje projekto įgyvendinimas.
Giedrė Šeškevičienė Vyriausioji specialistė
 • Šilumos sektorių reglamentuojančių teisės aktų analizė ir peržiūra, įvertinant jų reikalingumą ir aktualumą.
 • Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų parengimas.
 • Tobulinti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonose veiklos teisinį reguliavimą, siekiant tinkamai įgyvendinti Seimo 2019 m. birželio 6 d. primtą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166.
 • Kompetencijų modelio dėl energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo reikalavimų nustatymo pakeitimas. Parengiamieji darbai ir analizė dėl techninės užduoties parengimo.
Lina Jūratė Švėgždaitė Vyriausioji specialistė
 • Užtikrinti reikiamą naftos produktų valstybės atsargų kiekio valstybėje sukaupimą ir priežiūrą.
 • Parengti ir pateikti tvirtinimui teisės aktų, įgyvendinančių Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo, perkeliančio 2018/1581 direktyvos nuostatas, projektus. 
 • Išanalizuoti, įvertinti ir pateikti tvirtinimui teisės aktų projektus, reglamentuojančius specialiųjų atsargų kaupimo ir tvarkymo finansavimą.

 

Karolis Švaikauskas Grupės vadovas
 • Suformuoti Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupę, nustatyti pagrindines grupės veiklos sritis ir prioritetus, užtikrinti tinkamą grupės darbo organizavimą ir kokybišką grupei pavestų uždavinių įgyvendinimą bei kontrolę.
 • Dalyvauti rengiant 2021-2030 metų laikotarpio Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros strateginio planavimo dokumentus, teikiant siūlymus dėl priemonių ir rodiklių skirtų elektros, šilumos, gamtinių dujų ūkio konkurencingumo didinimui.
 • Energetikos ministerijos prioritetinių projektų valdymas, kontrolė ir koordinavimas.
Aušra Grėbliūnaitė Vyriausioji specialistė
 • Patobulinti teisės aktus, reglamentuojančius verlo ir buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų, siekiant supaprastinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas ir nustatyti skaidresnę ir efektyvesnę naujų vartotojų prisijungimo prie elektros tinklų tvarką, mažinančią elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus infrastruktūros įrengimo išlaidas.
 • Įvertinti gautus projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus. 
 • Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Ilgalaikio galių mechanizmo sukūrimas Lietuvoje“ projekto komandos veikloje.
 • Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimo plano parengimas ir įtvirtinimas“ komandos veikloje.
Vida Dzermeikienė Vyriausioji specialistė
 • Parengti teisės aktų projektus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos veiklai užtikrinti.
 • Patobulinti kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose teisinį reguliavimą.
 • Parengti Nacionalinės šilumos ūkio 2015-2021 metų plėtros programos (NŠŪP) pakeitimus siekiant suvienodinti NŠŪP ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslus ir rodiklius dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.
Kristina Rimkūnaitė Vyriausioji specialistė
 • Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Integruoto energetikos ir klimato kaitos priemonių plano parengimas“ komandos veikloje.
 • Perkelti į nacionalinę teisę 2019 m. balandžio 17 d. Europos Tarybos ir Parlamento direktyvą (ES) 2019/692, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.
 • Pasirengti 2020 m. Europos Komisijos dujų paketo svarstymams.

 

Daumantas Kerežis  Grupės vadovas
 • Prisidėti prie Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimo ir / ar sustiprinimo.
 • Užtikrinti Lietuvos energetikos technologijų didesnį žinomumą užsienio šalyse ir Lietuvoje.
 • Paskatinti Energetikos ministerijos proaktyvų dalyvavimą tarptautiniame bendradarbiavime bei taip padidinti Lietuvos tarptautinį prestižą.
 • Užtikrinti Lietuvos energetikos interesų atspindėjimą Europos Sąjungos energetikos politikoje.
 • Užtikrinti grupei skirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų įvykdymą.
Jurgita Jakevičiūtė Patarėja
 • AEI skirto renginio Rytų Partnerystės kontekste suorganizavimas Lietuvoje.
 • Lietuvos – JAV bendrų iniciatyvų (projektų) energetikoje inicijavimas (P-TEC kontekste).
 • Atnaujinti (pagal veiklos sritis) informaciją Energetikos ministerijos interneto tinklalapyje.

 

Asta Žalnieriūtė Skyriaus vedėja
 • Užtikrinti didesnį VĮ IAE veiklos efektyvumą. 
 • Užtikrinti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo projekto finansavimą.
 • Užtikrinti adekvatų finansavimą IAE eksploatavimo nutraukimui po 2020 m. 
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Patricija Ceiko Patarėja
 • Identifikuoti valstybės lūkesčius dėl IAE veiklos. 
 • Užtikrinti, kad būtų įdiegtos motyvacinės darbo užmokesčio schemos IAE departamentų vadovams ir darbuotojams, išmontuojantiems įrangą.
 • Siekiant išlaikyti kompetentingus darbuotojus IAE ir padidinti jų lojalumą įmonei, nustatyti IAE darbuotojų darbo užmokesčio augimo principus ir priemones, kurie būtų taikomi nuo 2020 m.
 • Užtikrinti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo projekto finansavimą.
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Ieva Lukošiūtė Vyriausioji specialistė 
 • Dalyvauti derybų dėl adekvataus finansavimo IAE eksploatavimo nutraukimui užtikrinimo būsimoje ES daugiametėje finansinėje programoje procese.
 • Efektyvinti IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo dokumentų derinimo tarp susijusių institucijų procesą. 
 • Optimizuoti IAE eksploatavimo nutraukimui skiriamų nacionalinių lėšų naudojimą.
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Renatas Šumskis  Vyriausiasis specialistas
 • Supaprastinti radionuklidais neužterštų statinių, kurie yra branduolinės energetikos objekto aikštelėje, rekonstravimo, remonto ir griovimo procedūras. 
 • Pasirengti atlikti Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos tarptautinį ekspertinį įvertinimą 2021 metais, kurį atliktų TATENA ARTEMIS misija: organizuoti ir užtikrinti nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įsivertinimo atlikimą ir jo ataskaitos projekto parengimą atsižvelgiant į TATENA nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įsivertinimo metodiką (rengiantis ARTEMIS misijai).
 • Rengti Lietuvos pozicijas ES Tarybos branduolinių klausimų darbo grupėje svarstomais klausimais ir suderinus su suinteresuotoms institucijoms, teikti per LINESIS LR nuolatinei atstovybei prie ES Briuselyje.
 • Koordinuoti Lietuvos institucijų veiklą įgyvendinant TATENA techninio bendradarbiavimo projektus. 
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Inga Jakubėnaitė Vyriausioji specialistė 
 • Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinį reglamentavimą. 
 • Laiku ir kokybiškai parengti ir nustatytiems gavėjams pateikti ataskaitas apie su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusių programų vykdymą. 
 • Reguliariai atnaujinti ES finansinės paramos ir Lietuvos lėšų, skirtų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, naudojimo suvestinę.
 • Optimizuoti atsiskaitymą už IAE eksploatavimo nutraukimo eigą. 
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.

 

Violeta Greičiuvienė Skyriaus vedėja
 • Pateikti siūlymus ministerijos valdymo veiklos tobulinimui bei Finansų ministerijai ES lėšų administravimui.
 • Didinti ES investavimo apimtis į energetikos sektoriaus projektus.
 • Užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos paskelbti kvietimus fiziniams asmenims pagal katilų keitimo namų ūkiuose ir gaminančių vartotojų skatinimo priemones.
 • Bendradarbiaujant su turininiais skyriais, išgryninti finansuotinų post 2020 veiklų sąrašą.
 • Siekti spartesnio naujų priemonių, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, planavimo.
Renata Ambrazevičienė Patarėja
 • Pagal paskirtas administruoti priemones 04.1.1-LVPA-V-114, 04.3.2-LVPA-K-102 ir 04.1.1-LVPA-K-109 užtikrinti:
  • kad būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų Energetikos ministerijos Strateginiame veiklos plane;
  • kad būtų sudaryta sutarčių už 35 mln. Eur.
 • Kompetencijos ribose parengti ir pateikti:
  • Finansų ministerijai informaciją Partnerystės ir Veiksmų programos ataskaitoms rengti;
  • Finansų ministerijai informaciją, reikalingą Veiksmų programos keitimui;
 • Parengti naujos priemonės, skirtos nutolusių saulės jėgainių finansavimui, reikalingą kvietimo dokumentaciją (PIP, PAK ir PFSA).
 • Parengti priemonės, skirtos šilumos apskaitos prietaisų finansavimui, reikalingų kvietimo dokumentų projektus (PIP, PAK ir PFSA).
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė
 • Patikslinti lėšų administravimo procesus ministerijoje, siekiant juos supaprastinti, atitikti pasikeitusią Energetikos ministerijos struktūrą, atitikti 2019 m. priimtus ir /ar atnaujintus teisės aktus.
 • Dalyvauti teisės aktų, reglamentuojančių lėšų administravimą, tobulinime, supaprastinime.
 • Siekti didesnio ES lėšų investavimo į projektus pagal paskirtas administruoti priemones (101, 113).
Reda Lichadziauskienė Vyriausioji specialistė
 • Kompetencijos ribose užtikrinti, kad pagal paskirtas administruoti priemones (111, 112, 106, 107) būtų:
  • išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane;
  • sudaryta sutarčių už 18 mln. Eur.
 • Kompetencijos ribose pagal kuruojamas priemones įvertinti pateiktus projektinius pasiūlymus.
 • Nustatytais terminais parengti ir teikti įgyvendinimo ataskaitas Ministerijos vadovybei apie projektą „Katilų keitimas namų ūkiuose”.
 • Informacijos, susijusios su priemonių vykdymu, atnaujinimas www.esinvesticijos.lt ir ministerijos svetainėse.
Vida Baltmiškytė Vyriausioji specialistė
 • Įgyvendinti techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – veiksmų programos administravimas“ pagal nustatytą 2019 m. planą:
  • pagal Techninės paramos administravimo (toliau – TPA) taisyklėse nustatytus terminus parengti ir pateikti Finansų ministerijai ketvirtines detaliąsias lėšų naudojimo ir poreikio ataskaitas bei metinę ataskaitą;
  • parengti ir su Įgyvendinančiąja institucija suderinti 2019 – 2021 m. lėšų poreikio paraišką;
  • inicijuoti ir organizuoti visus pagal ministerijos pirkimo planą numatytus pirkimus, susijusius su techninės paramos lėšų naudojimu, parengti mokėjimo prašymus, parengti ir suderinti valstybės biudžeto programos, kurioje numatytos lėšos 2019–2020 m. ES techninės paramos administravimo projektui finansuoti, detaliąsias sąmatas; inicijuoti, atlikti ir suderinti sąmatų pakeitimus;
  • parengti skyriaus metinį mokymų/komandiruočių planą.
 • Įgyvendinti techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ pagal nustatytą 2019 m. planą:
  • pagal TPA taisyklėse nustatytus terminus parengti ir pateikti Finansų ministerijai ketvirtinės detaliąsias lėšų naudojimo ir poreikio ataskaitas bei metinę ataskaitą;
  • parengti ir su Įgyvendinančiąja institucija suderinti 2019 – 2021 m. lėšų poreikio paraišką;
  • parengti ir suderinti su vadovaujančiąja institucija 2019 m.

 

 
Daiva Gelusevičienė

Vyresnioji patarėja

 • Nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano parengimas ir patvirtinimas Vyriausybėje.
 • Patvirtinta Nacionalinės pažangos programa atitinka Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tikslus.
 • Neįvykdytų skyriaus pavedimų skaičius 2019 m. pabaigoje.
Ingrida Markinienė Patarėja
 • Atlikti asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį.
 • Užtikrinti tinkamą finansų kontrolę pagal priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas ir priemones.
 • Išanalizuoti ir parengti tinkamą ir laiku finansinę informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija.  
 • Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos Finansų valdymu tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
 • Atlikti ministerijų 2018-2019 m. darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimo-pokyčių analizę.
Renata Banytė Vyriausioji specialistė
 • Laiku ir tinkamai parengti ir pateikti įgyvendinančiai institucijai projektų, kurie finansuojami iš ES techninės paramos lėšų, tarpinius mokėjimo prašymus bei ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo ketvirtines, pusmetines ir metines ataskaitas.
 • Nustatytais terminais laiku ir tinkamai parengti ir pateikti grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas atsakingoms institucijoms ir pagal kompetenciją užtikrinti veiksmų atlikimą SFMIS2014 sistemoje. 
 • Užtikrinti tinkamą finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolę pagal vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), užtikrinti tinkamą apskaitos dokumentų sutvarkymą ir laiku pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. 
 • Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos Finansų valdymu tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
Vaidas Vaitėnas Vyriausiasis specialistas
 • Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
 • Biudžeto planavimo įrankio sukūrimas (*.xlsx formatas) ir apmokymas juo naudotis planuojant 2020-2022 m. biudžetą.
 • Dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomame projekte „Naujos strateginio planavimo sistemos, kuri apims strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, sukūrimas ir įgyvendinimas“.
Žydrė Vasiliauskienė Vyriausioji specialistė
 • Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
 • Laiku pateikti planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
 • Dalyvauti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos komisijos veikloje.

 

Ramunė Mikalauskienė Skyriaus vedėja
 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos funkcijų konsolidavimo proceso koordinavimas ir savalaikio reorganizavimo procedūrų užtikrinimas. 
 • Skyriaus kuravimo kompetencijai priskirtų procesų ir (ar) tvarkų peržiūra, neefektyvių ir perteklinių procedūrų identifikavimas, atsisakymas, administracinės naštos dalykiniams skyriams mažinimas skyriaus kompetencijos ribose; Skyriaus kuravimo kompetencijai priskirtų procesų užtikrinimas. 
 • Valstybės įmonių Energetikos agentūros ir Lietuvos naftos produktų agentūros likvidavimo procesų koordinavimas, reikiamų teisės aktų projektų parengimo užtikrinimas. 
 • Teisinio reguliavimo stebėsenos modelio praktinio pritaikymo Energetikos ministerijoje analizė (planuojamo šios srities teisinio reguliavimo pokyčio analizė, poreikio įvertinimas). 
 • Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.
Dovilė Zajauskaitė Patarėja
 • Įstatymų, reikalingų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos funkcijų konsolidavimui priėmimas Seime ir tolimesnių konsolidavimo procesų koordinavimas įsteigiant Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.
 • Užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą.
 • Užtikrinti, kad laiku ir kokybiškai būtų atlikta Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Energetikos ministerijai pateiktų skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektų, parengtų kitų institucijų, įvertinimas ir teisinių išvadų teikimas pagal Energetikos ministerijos kompetenciją. 
 • Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.
Daiva Brazdžiuvienė Vyriausioji specialistė
 • Teisinio reguliavimo stebėsenos modelio praktinis pritaikymas Energetikos ministerijoje. Teisinės bazės analizė. Esant poreikiui, teisinio reguliavimo stebėsenos plano projekto parengimas.
 • Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose.
 • Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.
 • Energetikos ministerijos darbo reglamento peržiūra ir aktualizavimas, vertinant teisės aktų projektų rengimo procesą. Pasiūlymų teikimas Teisės skyriaus vedėjui.
Brigita Paulikienė Vyriausioji specialistė
 • Vykdyti už korupcijos prevenciją atsakingo asmens funkcijas, laiku rengti atsakymus į kitų institucijų raštus korupcijos prevencijos tema ir teisės aktus (ar jų pakeitimus), būtinus tinkamam kovos su korupcija Energetikos ministerijoje procesui vykdyti ir įgyvendinti.
 • Atlikti visų teisės aktų, parengtų specialiųjų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, projektų juridinį vertinimą (atitikimo galiojantiems teisės aktams, juridinės technikos ir teisėkūros reikalavimams aspektais) per 3 darbo dienas nuo gavimo, o kai pateikiami didelės apimties teisės (10 ar daugiau puslapių) ar sudėtingi aktų projektai – per 5 darbo dienas nuo gavimo.
 • Įvertinti ir parengti išvadas (atsakymus) dėl kitų institucijų parengtų ir Energetikos ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų pagal Energetikos ministerijos kompetenciją per nustatytus terminus nuo gavimo. 
 • Užtikrinti viešai skelbtinos informacijos Energetikos ministerijos tinklalapio skiltyje „Teisinė informacija“ teikimą atsakingam Energetikos ministerijos darbuotojui. 
Ramunė Žičkutė-Artamonova Vyriausioji specialistė
 • Įvertinti kitų perkančiųjų organizacijų gerąją praktiką, aktualizuoti ir patvirtinti  Pirkimų Energetikos ministerijoje, nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį, tvarkos aprašą.
 • Užtikrinti savalaikį ir kokybišką viešųjų pirkimų procesą Energetikos ministerijoje, konsultuojant priemonių vadovus bei įvertinant ir vizuojant jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentus viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.
 • Užtikrinti tinkamą Energetikos ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektų, viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimo/nutraukimo procesą bei jo teisėtumą. 
 • Koordinuoti viešųjų pirkimų plano savalaikį vykdymą.
 • Efektyvinti viešųjų pirkimų procesą.
Aušra Siniuvienė Kalbos tvarkytoja
 • Valstybinės kalbos požiūriu laiku redaguoti pateiktus derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
 • Konsultuoti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais.
 • Vykdyti ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix suformuotas užduotis.

 

Snieguolė Kanapickaitė Skyriaus vedėja
 • Sumažinti administracinius kaštus, sutaupymus nukreipti šiuolaikinės darbo aplinkos gerinimo priemonėms (pasiūlyti taupymo priemones, 3 S projekto įgyvendinimas); 
 • Įvertinti esamus procesus (tvarkas), jas supaprastinti;  
 • Padidinti darbuotojų įsitraukimą.
Renata Adomaitytė-Šliogerienė Patarėja
 • Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje peržiūra ir supaprastinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus. 
 • Energetikos ministerijos struktūros pasikeitimo pokyčių įgyvendinimas pagal teisės aktų reikalavimus. 
 • Atlikti metinę Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos personalo analizę. 
 • Darbuotojų įsitraukimo į Energetikos ministerijos veiklas tyrimas. 
 • Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priežiūra.
Inga Štrofienė Vyriausioji specialistė
 • Parengti mobilizacijos planą.
 • Parengti Mobilizacinio užsakymo sutartis.
 • Įslaptintų dokumentų inventorizacija.
 • Įslaptintų dokumentų įvertinimas.
Valdas Zibalas Vyriausiasis specialistas
 • Atlikti pirkimus laikantis 2019 m. pirkimų plano. 
 • Kontroliuoti 2019 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
 • Užtikrinti saugų ir savalaikį ministro vežimą lengvuoju automobiliu. 
 • Užtikrinti sklandų ministerijos automobilių funkcionavimą. 
 • Nupirkti el. paspirtukus  darbuotojų mobilumui tarp LRV ir Seimo greitinti.
Alfonsas Martinkėnas Vyriausiasis specialistas
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti  viešuosius pirkimus,  pagal Energetikos ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą ministerijos 2019 m. viešųjų pirkimų planą.
 • Kontroliuoti 2019 m. valstybės biudžeto asignavimus pagal priemones.
 • Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis  saugiomis darbo priemonėmis ir inventoriumi. 
 • Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis  kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis. 
 • Pagerinti darbo sąlygas. 
 • Sutaupyti lėšas el. energijai.
Alina Grigalaitienė Vyriausioji specialistė
 • Atlikti dokumentų naikinimo ir greitojo pašto (kurjerio) paslaugų pirkimą.
 • Kontroliuoti 2019 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
 • Surinkti duomenis apie iš viso per 2018 metus užbaigtų bylų kiekius.
 • Parengti 2020 metų dokumentacijos planą.
 • Patikrinti ir suderinti ministerijai pavaldžių įstaigų 2020 metų dokumentacijos planus, registrų sąrašus bei apyrašus.
 • Koordinuoti 2016 metų dokumentų tvarkymo darbus iki darbų atlikimo pabaigos pagal sudarytą sutartį.
Ona Bankauskienė Vyriausioji specialistė
 • Užtikrinti savalaikį gaunamų elektroninių dokumentų priėmimą iš portalų E.Saskaita, E.teismas.
 • Ministerijos suteiktų paslaugų statistinių duomenų suvedimas į PASIS sistemą
 • Archyvo patalpų klimato stebėsena
 • Užtikrinti savalaikį siuntų priėmimą ir išsiuntimą.
Liudmila Naruševičiūtė Vyriausioji specialistė
 • Pateikti ir suruošti MC Word formatu informaciją vadovybei apie numatytus ateinančios savaitės LRS, LRV posėdžių, pasitarimų, komitetų darbotvarkes
 • Padėti vadovybei planuotis ir sudaryti darbotvarkes, rengti susitikimus, organizuoti tarnybines komandiruotes.
 • Operatyviai organizuoti ir koordinuoti dokumentų pasirašymo ir vizavimo eigą.
 • Priimti ir išsiųsti informaciją bei dokumentus ministerijos darbuotojams ir kitoms institucijoms, vykdyti vidinės komunikacijos veiklas, informuoti ministerijos darbuotojus apie aktualius įvykius, renginius.
 • Priimamojo veikla organizuojama orientuojantis į klientus (vidinius – vadovybė, darbuotojai, išorinius – svečiai, lankytojai, interesantai telefonu)
 • Ministerijos knygų 413 salėje tvarkymas ir priežiūra.
Andrius Jovaiša Vyriausiasis specialistas
 • Ministerijos paskyrų socialiniuose tinkluose priežiūra ir tobulinimas.
 • Informacijos ministerijos svetainėje bei komandos svetainėje atnaujinimas ir talpinimas.
 • ES fondų investicijų komunikacijos kampanijos „Energijos nešvaistau“ koordinavimas.
 • Pranešimų ministerijos svetainėje bei www.esinvesticijos.lt portale talpinimas.
 • Lenkijos rinkos dalyviams skirto naujienlaiškio rengimas.
Arūnas Tepelys Vyriausiasis specialistas
 • Doclogix sistemoje automatinis dokumentų perdavimas TAIS, TAR sistemoms
 • Mobilaus elektroninio parašo diegimas Doclogix
 • Procesų optimitizavimas Doclogix sistemoje
 • Alternatyvios DVS diegimo galimybės analizė.
 • Atlikti pirkimus.
Edvinas Federas Vyriausiasis specialistas
 • Atnaujinti ministerijos Active Directory serverį.
 • Atnaujinti turimų ir naudojamų licencijų sutartis.
 • Atlikti trūkstamos ir pasenusios kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimus.
 • Įdiegti ministerijos IT sistemose papildomą apsaugos lygį.
Sonata Sliekaitė Vyriausioji specialistė
 • ES fondų investicijų komunikacijos kampanijų „Energijos nešvaistau“ ir „Sumanūs vartoja“ koordinavimas.
 • Informacijos komandos svetainėje atnaujinimas ir talpinimas.
 • Ministerijos reprezentacinių renginių organizavimas ir naujų inicijavimas.
 • Konkursų ir akcijų inicijavimas.
 • Vidinės komunikacijos įrankių ir priemonių plėtimas.
 • Ministerijų socialinių iniciatyvų organizavimas.

 

Lina Šmočiukienė Skyriaus vedėja
 • Vertinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo. 
 • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10