Ministerijos darbuotojų užduotys

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Justina Ratkevičiūtė Energetikos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselis, Belgijos Karalystė)  
Gabija Talačkaitė-Radzvilavičienė Energetikos atašė pavaduotoja Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselis, Belgijos Karalystė)  
Lina Sabaitienė Branduolinės energetikos atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie tarptautinių organizacijų Vienoje (Viena, Austrijos Respublika)  
Laura Pušinskaitė Energetikos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje (Kijevas, Ukraina)  
Gabriel Gorbačevski Energetikos atašė pavaduotojas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Lenkijos Respublikoje (Varšuva, Lenkijos Respublika)  
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Dovilė Kapačinskaitė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: 1. Užtikrinti, kad tinkamai ir 2021 m. vidurio būtų atlikti priskirto Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projekto  "Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimas" valdymo veiksmai.
2 užduotis: 2. Užtikrinti, kad tinkamai ir 2021 m. vidurio būtų atlikti priskirto Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projekto  "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" valdymo veiksmai.
3 užduotis: 3. Užtikrinti, kad iki 2021-05-01 d. būtų pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir priimti įstatymų pakeitimų projektai, užtikrinantys sklandų projekto „Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas“ įgyvendinimą.
4 užduotis: Siekti, kad iki 2021 metų vidurio su Europos Komisija būtų suderintas "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" projekto įgyvendinimo modelis.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Jūratė Pravalackaitė Vadovė 1 užduotis: Užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, kokybiškų teisės aktų projektų, medžiagos, pažymų, pranešimų rengimą ir kitų skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei kontrolę.
2 užduotis: Įvertinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte pateiktą vėjo elektrinių jūroje prijungimo ir skatinimo schemą, pateikti išvadą bei siūlymus dėl schemos tobulinimo.
3 užduotis: Įvertinti elektros energiją gaminantiems vartotojams Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytų kvotų apimtis bei tobulinti teisinį reglamentavimą užtikrinantį tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą.
Lina Sveklaitė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl II kartos biodegalų gamybos.
2 užduotis: Parengti palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų apskaičiavimo tvarką.
3 užduotis: Įvertinti esamas kliūtis ir galimybes plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas ir didinti gaminančių vartotojų skaičių ir pateikti motyvuotus siūlymus dėl jos tobulinimo.
4 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
5 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl kaupimo įrenginių diegimo (decentralizuotai).
Mindaugas Stonkus Patarėjas 1 užduotis: Užtikrinti pagal ELENA techninės paramos projektą įsteigtos darbo grupės veiklą ir sėkmingą projekto įgyvendinimą.
2 užduotis: Parengta Europos Komisijai ataskaita apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
3 užduotis: Parengti pasiūlymus Energijos efektyvumo direktyvos atnaujinimui pagal Europos Komisijos pasiūlymus (nuolat pagal poreikį).
4 užduotis: Parengti pagal kompetenciją LIFE IP projekto energijos efektyvumo dalies dokumentaciją ir dalyvauti pagal projektą įsteigtos darbo grupės veikloje.
Jevgenija Jankevič Patarėja 1 užduotis: Užtikrinti vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje reikalingų tyrimų ir kitų veiksmų vykdymo proceso koordinavimą.
2 užduotis: Užtikrinti įstatymų, įgyvendinančių dalį direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su leidimais modernizuoti elektrines išdavimu, konsultavimu veiklos elektros energetikos sektoriuje klausimais, įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą.
3 užduotis: Užtikrinti Alternatyviųjų degalų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir jų įgyvendinimą.
Ilona Pintukė Patarėja 1 užduotis: Flandrijos ir Lietuvos bendradarbiavimas: tęsti pradėtą bendradarbiavimą bei parengti paraišką Europos Komisijos techninei paramai gauti.
2 užduotis: Atsinaujiančių energijos išteklių direktyvos (REDII) įgyvendinimas: aktyviai dalyvauti rengiant Europos Komisijos deleguotąjį aktą dėl REDII 8 straipsnio įgyvendinimo.
3 užduotis: Pažangiųjų biodegalų paramos schemos notifikavimas Europos Komisijai.
4 užduotis: Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos finansavimo mechanizmo.
Sergej Garbar Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Dalyvauti ir teikti kokybiškus pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų 2021-2027 m. veiksmų programos ir finansinių priemonių, skirtų gaminančių vartotojų plėtrai skatinti, rengimo procese.
2 užduotis: Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių gaminančių vartotojų veiklos modelį, nuostatų vertinimą; pateikti kokybiškus pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo; parengti būtinus teisės aktų pakeitimus.
3 užduotis: Dalyvauti Visagino saulės elektrinės, skirtos sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padarinius Visagino, Zarasų ir Ignalinos savivaldybių gyventojams, įgyvendinimo projekte.
4 užduotis: Atlikti gaminančių vartotojų finansavimo sąlygų pakeitimus, reglamentuojančius gaminančių vartotojų vykdomų projektų veiklos užbaigimą ir fiksuotos išmokos išmokėjimą.
Aurimas Salapėta Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl suskystintų gamtinių dujų pildymo punktų įrengimo.
2 užduotis: Nustatyti palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų skelbimo degalinėse tvarką atsižvelgiant į Alternatyviųjų degalų įstatymo projekte įtvirtintas nuostatas.
3 užduotis: Parengti viešojo pirkimo dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų potencialo Lietuvoje identifikavimo techninę specifikaciją.
4 užduotis: Parengti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo projektą.
5 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
Vilija Tomkė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo ir derinimo taisyklių projektą.
2 užduotis: Analizuoti ir teikti pastabas savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektams ir juos derinti su Lietuvos Respublikos savivaldybėmis.
3 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-329 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
4 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Linas Bagdonavičius Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Koordinuoti 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos "Aplinkosauga, energetika, klimato kaita" srities „Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas'' projektą "Interaktyvios platformos, skirtos subalansuotam elektros ir šilumos gamybos planavimui" (toliau – NOR projektas).
2 užduotis: Parengti 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos, 2 prioriteto “Žalesnė Lietuva“, konkrečiam uždaviniui Nr. 2.1. „Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones ir mažinti šiltnamio dujų išmetimus“ veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą įmonėse“  įgyvendinimui reikalingą dokumentaciją.
3 užduotis: Pagal kompetenciją prisidėti rengiant  ataskaitą Europos Komisijai apie pažangą, įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus.
4 užduotis: Parengti energijos vartojimo efektyvumo priemonės (galutinių vartotojų švietimo-konsultavimo) energijos sutaupymų apskaičiavimo metodikos nustatymo ir energijos sutaupymo poveikio vertinimo (kaip sutaupomos energijos poveikis laikui bėgant kinta) konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją.
5 užduotis: Parengti energijos vartojimo efektyvumo krypčių ir priemonių potencialo nacionaliniu mastu konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją.
Vytautas Bernadišius Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Siekiant užtikrinti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnyje nustatytų įpareigojimų 2021 – 2030 metams įgyvendinimą, pagal kompetenciją parengti viešųjų pastatų atnaujinimą reglamentuojančius teisės aktus ir vykdyti pastatų atnaujinimo stebėseną bei kontrolę.
2 užduotis: Atlikti studiją dėl energijos vartotojų švietimo-konsultavimo priemonių bei sutaupymų kriterijų, koeficientų ir laikotarpio nustatymo tobulinimo ir esant poreikiui parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtinto Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo pakeitimą.
3 užduotis: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos energijos efektyvumo didinimo įstatymą koordinuoti susitarimų su energijos tiekėjais dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo 2021 - 2030 metams su Energetikos ministerija pasirašymą.
4 užduotis: Siekiant įvertinti ir suvienodinti energijos vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei gerinti viešojo naudojimo paskirties pastatuose atliekamo energinio audito kokybę, parengti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintos Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos pakeitimą.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Dainius Bražiūnas Vadovas 1 užduotis: Lietuvos energetikos sistemų intergacijos projektų priežiūra ir įgyvendinimas.
2 užduotis: Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo įgyvendinimo užtikrinimas.
3 užduotis: Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
4 užduotis: Energetikos ministerijos kompetencijoje esantį energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių rengimą, tvirtinimą ir monitoringą perduoti kitiems viešojo administravimo subjektams, tarnyboms, asociasijoms ar įmonėms.
Gediminas Karalius Vyresnysis patarėjas 1 užduotis: Sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.
2 užduotis: Elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimas.
3 užduotis: Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatyme numatytų apsaugos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas.
4 užduotis: Tarpinstitucinių formatų veiklos organizavimas,
Gintautas Danaitis Patarėjas 1 užduotis: Įgyvendinti ir koordinuoti Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų plano priemones.
2 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
3 užduotis: Patobulinti gamtinių ir kitų degiųjų dujų sistemų ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo proceso reglamentavimą, sumažinant darbų dujų aplinkoje kategorijų skaičių nuo 6 iki 3, atsisakant detalaus reguliavimo šioje srityje, tačiau užtikrinant tinkamą šių sistemų ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo kokybę ir techninę saugą.
4 užduotis: Patobulinti suskystintų naftos dujų sistemų daugiabučiuose namuose eksploatavimo proceso reglamentavimą, numatant aiškią daugiabučių namų bendrijų ir administratorių pareigas ir atsakomybė už bendrojo naudojimo suskystintų naftos dujų inžinerinių sistemų eksploatavimo organizavimą.
Gabija Talačkaitė-Radzvilavičienė Patarėja 1 užduotis: Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
2 užduotis: Koordinuoti strateginių gamtinių dujų sektoriaus infrastruktūros projektų įgyvendinimą.
3 užduotis: Sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.
Janina Danaitienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas“ komandos veikloje.
2 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
3 užduotis: Užtikrinti elektros oro linijų, nutiestų per miškus, techninę saugą.
4 užduotis: Įgyvendinti patikslintą elektros patikimumo kategorijų reglamentavimą, siekiant užtikrinti vartotojams patikimą ir saugų aprūpinimą elektros energija.
Giedrė Šeškevičienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
2 užduotis: Siekiant tinkamai įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje, užtikrinant elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinant elektros energijos perdavimo saugumą, bus dalyvaujama Projekto „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ įgyvendinime.
3 užduotis: Dalyvauti teritorijų planavimo dokumentų per TPDRIS sistemą gavimo, registravimo, skirstymo, derinimo, rengimo proceso organizavime ministerijoje.
4 užduotis: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą, parengti šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektai.
Lina Jūratė Švėgždaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Lietuvos stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą procese, valstybės naftos produktų atsargų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų pritaikymas Tarptautinės energetikos agentūros praktikai.
2 užduotis: Reikiamo naftos produktų valstybės atsargų kiekio valstybėje sukaupimo užtikrinimas.
3 užduotis: Naftos produktų kokybės teisinio reglamentavimo tobulinimas ir ataskaitų teikimas.
4 užduotis: VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir AB „Klaipėdos nafta“ sutarties dėl kaupiamų naftos produktų atsargų Subačiaus naftos terminale pratęsimo peržiūra.

 

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Karolis Švaikauskas Vadovas 1 užduotis: Užtikrinti sklandesniam elektros rinkos liberalizavimo antrajam etapui, taip pat Elektros direktyvos 2019/944, Elektros vidaus rinkos reglamento 2019/943 ir ES elektros tinklo kodeksų nuostatų į nacionalinę teisę perkelti reikalingų įstatymų projektų parengimą ir pateikimą Seimui.
2 užduotis: Parengti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo veiklos sąnaudų mažinimo alternatyvų analizę ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl paskirtojo tiekėjo veiklos sąnaudų kompensavimo modelio.
3 užduotis: Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų projektus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo funkcijos perdavimo Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo tvarkos tobulinimo.
4 užduotis: Užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projekto, skaitančių ilgalaikį CŠT sistemų planavimą ir motyvacines priemones investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, parengimą.
Elena Mačiulaitytė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Perkelti ES Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas, įtvirtinančias naują elektros rinkos modelį, į nacionalinius teisės aktus, ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų nuostatų suderinamumą su ES elektros tinklo kodeksų nuostatomis.
2 užduotis: Parengti įstatymų, perkeliančių ES Švarios energijos paketo nuostatas ir užtikrinančių nacionalinių įstatymų nuostatų suderinamumą su ES elektros tinklo kodeksų nuostatomis, įgyvendinančiuosius teisės aktus.
3 užduotis: Planuoti ir koordinuoti reikiamus veiksmus skirtus parengti Nacionalinės energetikos plėtros programos (NEPP) 2.4 uždavinio „Mažinti gyventojų energetinį skurdą“ priemonių, veiksmų ir jų pagrindimo projektą.
4 užduotis: Parengti rekomendacijas ir gaires dėl skatinamojo reguliavimo, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas aktyviai įsitraukti į elektros energijos rinką.
Aušra Grėbliūnaitė Patarėja 1 užduotis: Parengti įstatymų, perkeliančių Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas dėl elektros rinkos modelio perkėlimo į nacionalinę teisę, įgyvendinančiuosius teisės aktus.
2 užduotis: Patobulinti teisės aktus, reikalingus sklandesniam II-ajam elektros rinkos liberalizavimo etapui.
3 užduotis: Įvertinti ir patobulinti teisės aktus reglamentuojančius, vartotojo atsiskaitymą už elektros energiją namo bendrosioms reikmėms, siekiant nustatyti vieningus elektros energijos įsigijimo ir atsiskaitymo principus už daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų elektros energijos bendrąsias reikmes.
Vida Dzermeikienė Patarėja 1 užduotis: Pateikti apibendrintus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatų pakeitimus.
2 užduotis: Užtikrinti  šilumos tarybos veiklai būtiną teisinį reguliavimą.
Kęstutis Šukvietis  Patarėjas 1 užduotis: Dalyvauti perkeliant ES Švarios energijos paketo (Direktyva 2019/944 ir Reglamentas 2019/943) elektros rinkos modelį į nacionalinę teisę ir atlikti Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, reikalingus sklandesniam elektros rinkos liberalizavimo II-ajam etapui.
2 užduotis: Dalyvauti rengiant Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo pakeitimus, siekiant sklandesnio elektros rinkos liberalizavimo.
3 užduotis: Dalyvauti rengiant Elektros energijos rinkos taisykles, įgyvendinant Švarios energijos paketą.
4 užduotis: Dalyvauti rengiant rekomendacijas dėl skatinamojo reguliavimo, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas aktyviai įsitraukti į elektros energijos rinką.
Edvinas Varkala Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Atstovauti Energetikos ministeriją svarstant Trečiojo dujų energetikos teisės aktų rinkinio (Direktyva 2009/73/ES ir Reglamentas 715/2009/ES) peržiūrą.
2 užduotis: Parengti siūlymus dėl mažos apimties pakartotinio SGD dujinimo veiklos licencijavimo ir leidimų išdavimo tvarkos tobulinimo.
3 užduotis: Atstovauti Energetikos ministeriją svarstant Energijos mokesčių direktyvos 2003/96 peržiūros dokumentus.
 užduotis: Užtikrinti Energetikos konkurencingumo grupės pozicijos rengimą vertinant grupei aktualias Europos Komisijos žaliojo kurso teisėkūros inciatyvas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje.
4 užduotis: Užtikrinti Energetikos konkurencingumo grupės pozicijos rengimą vertinant grupei aktualias Europos Komisijos žaliojo kurso teisėkūros iniciatyvas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje.

 
Gintarė Palšauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Sukurti aiškų, nediskriminacinį, teisingą ir proporcingą kompensacijų dėl maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutu, nustatymo metodikos nuostatų taikymo mechanizmą.
2 užduotis: Patobulinti  viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarką.
3 užduotis: Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus perkeliančius ES Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas į nacionalinius teisės aktus.
4 užduotis: Dalyvauti  Nacionalinės energetikos plėtros programos projekto rengime.
Tomas Kropas Projektų vadovas 2.1. Perkelti į nacionalinę teisę AEI Direktyvos (ES) 2018/2001 24 str. dėl AEI naudojimo CŠT sistemose skatinimo.
2.2. Parengti siūlymus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektui dėl atliekinės šilumo patiekimo į CŠT sistemas reikalavimų ir procedūrų supaprastinimo.
2.3. Dalyvauti planuojant 2021-2030 m. ES struktūrinės paramos programos šilumos sektoriaus prioritetines investavimo kryptis ir rodiklius centralizuoto šilumos ir vėsumos teikimo srityse.
Vilmantas Markevičius Projektų vadovas 2.1. Atlikti viešąsias konsultacijas ir Vyriausybei pateikti įstatymų pakeitimo projektus, reikalingus ES Direktyvos 2018/2001 29 ir 30 str. dėl biomasės tvarumo kriterijų nustatymo.
2.2. Atlikti viešąsias konsultacijas ir pateikti tvirtinimui EM įsakymo dėl šilumos energijos, pagamintos iš AEI, kilmės garantijų išdavimo taisyklių projektą.
2.3. Parengti siūlymus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektui dėl atliekinės šilumo patiekimo į CŠT sistemas reikalavimų ir procedūrų supaprastinimo.
2.4. Dalyvauti planuojant 2021-2030 m. ES struktūrinės paramos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) šilumos sektoriaus prioritetines investavimo kryptis ir rodiklius.
2.5. Dalyvauti rengiant Energetinio skurdo mažinimo programą. 

 

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Žilvinas Danys Vadovas  
Daumantas Kerežis Vyresnysis patarėjas  
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Asta Žalnieriūtė Vedėja 1 užduotis: Dalyvauti Europos Komisijai rengiant 2021-2027 m. Ignalinos programos įgyvendinimo procedūras ir po to parengti reikiamus Lietuvos teisės aktų projektus.
2 užduotis: Užtikrinti, kad TATENA ARTEMIS misija atliktų Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos ekspertinį įvertinimą.
3 užduotis: Tobulinti VĮ IAE veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
Patricija Ceiko Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Gerinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir su tuo susijusių veiklų teisinį reglamentavimą.
2 užduotis: Efektyvinti IAE veiklą.
3 užduotis:
Renatas Šumskis Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: TATENA ARTEMIS misijos atliktas Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos tarptautinis ekspertinis įvertinimas  ir patvirtinta šios misijos ataskaita.
2 užduotis: arengti teisės akto projektą, reglamentuojantį Konvencijoje dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą  nustatyto tarptautinio fondo administravimą Lietuvoje, jeigu įvyktų branduolinio įrenginio avarija Lietuvoje.
3 užduotis: PKoordinuoti Lietuvos institucijų veiklą TATENA techninio bendradarbiavimo 2020-2021 m. ciklo įgyvendinimo metu ir Lietuvos nacionalinių projektų parengimą TATENA techninio bendradarbiavimo programos 2022-2023 m. ciklui.
4 užduotis:Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Inga Jakubėnaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinį reglamentavimą.
2 užduotis: Laiku ir kokybiškai parengti ir nustatytiems gavėjams pateikti ataskaitas apie su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusių programų vykdymą.
3 užduotis: Reguliariai atnaujinti ES finansinės paramos ir Lietuvos lėšų, skirtų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, naudojimo suvestinę.
Ieva Lukošiūtė Vyriausioji specialistė  
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Reda Lichadziauskienė Patarėja 1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (111, 112, 114, 115).
2 užduotis: Optimizuoti ES lėšų administravimo procesą ministerijos viduje.
3 užduotis: Parengti pasiūlymą keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Vida Baltmiškytė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengti ataskaita apie Energetikos ministerijos suteiktą valstybės pagalbą per 2020 m. Užtikrinti, kad visi duomenys, susiję su skiriama valstybės pagalba, būtų registruoti Konkurencijos tarybos informacinėje sistemoje ir skaidrumo modulyje.
2 užduotis: Užtikrinti , kad iki Iki 2021 m. pab. pagal paskirtas administruoti priemones (106, 107, 108, 103, 104) būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane (SVP).
3 užduotis: Suplanuoti metinį ES investicijų biudžetą SVP, parengti ketvirtines detalias sąmatas, jas pagal poreikį tikslinti.
4 užduotis: Atlikti ES investicijų poveikio vertinimo paslaugų pirkimą – teikti visakeriopą informaciją viešųjų pirkimų specialistui, organizuoti sutarties su paslaugų teikėju pasirašymą, koordinuoti sutarties įgyvendinimą - įvadinės, tarpinės ir galutinės ataskaitų suderinimą, organizuoti darbo komisijos darbą ir pan.
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Atnaujinti rizikų vertinimo klausiminyną ES lėšų administravimo apimtimi ir atlikti vertinimą.
2 užduotis: Siekti didesnio ES lėšų investavimo į projektus pagal paskirtas administruoti priemones (101, 105, 113).
3 užduotis: Įgyvendinti kontroliuojančių institucijų rekomendacijas ir pastebėjimus.
Rima Astrauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (102, 109, 110, 116).
2 užduotis: Siekti, kad pagal  priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ finansavimo sutartys būtų sudarytos iki 2021 m. gegužės 31 d.
3 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose parengti 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo ir Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitas (Energetikos ministerijos dalis) už 2020 metus.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Arvydas Dragūnas Vedėjas 1 užduotis: Organizuoti tinkamą ir savalaikį LRV programos įgyvendinimo veiksmų plano parengimą ministerijoje.
2 užduotis: Organizuoti tinkamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (RRF) plano projekto parengimą ministerijoje.
3 užduotis: Organizuoti tinkamą ministerijos Strateginio veiklos plano 2022-2024 metams ir biudžeto projekto 2022 metams parengimą.
Daiva Gelusevičienė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais parengti Energetikos ministerijos 2022-2024 m. strateginio veiklos plano finansinę dalį (biudžeto projektą).
2 užduotis: Inicijuoti  bei parengti teisės aktų, susijusių su Energetikos ministerijos vidinių tvarkų ir  procesų tobulinimu, pakeitimus.
3 užduotis: Organizuoti Energetikos ministerijos asignavimų panaudojimo analizę įvairiais pjūviais.
Vaidas Vaitėnas Patarėjas 1 užduotis: Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginį veiklos planą.
2 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano rengime.
3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano (RRF) rengime.
4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Nacionalinės energetikos plėtros programos rengime.
5 užduotis: Iš atsakingų Energetikos ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti ją į Stebėsenos informacinę sistemą.
Renata Banytė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Užtikrinti tinkamą finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolę pagal vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), užtikrinti tinkamą apskaitos dokumentų sutvarkymą ir laiku pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
2 užduotis: Laiku ir tinkamai parengti ir pateikti įgyvendinančiai institucijai projektų, kurie finansuojami iš ES techninės paramos lėšų, tarpinius mokėjimo prašymus bei ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo ataskaitas.
3 užduotis: Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos vidaus tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
Žydrė Vasiliauskienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
2 užduotis: Tinkamai ir laiku pateikti planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
3 užduotis: Tinkamai ir laiku deklaruotos 2014-2020 metų Europos Sąjungos techninės paramos ir 2014-2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos  valdymo lėšos.
Enrikas Etneris Projektų vadovas 2.1. Įdiegto projekto „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ metodus.
2.2. Užtikrinti efektyvų KAIZEN metodo vykdymą Ministerijoje.
2.3. Vykdyti įdiegtų LEAN metodų taikymo kokybės užtikrinimo veiklą, siekiant padidinti Ministerijos LEAN brandos reitingą.
2.4. Įvertinti skyriaus vykdomus procesus atliekamų funkcijų kontekste ir teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Daiva Brazdžiuvienė Patarėja 1 užduotis: Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose. Energetikos ministerijos civilinių ir administracinių bylų suvestinės lentelės sudarymas ir atnaujinimas.
2 užduotis: Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.
3 užduotis: Energetikos ministerijos teisėkūros proceso ir dažniausiai pasitaikančių teisėkūros klaidų bei priemonių, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį TAP rengimą, pristatymas Energetikos ministerijos suinteresuotiems darbuotojams.
4 užduotis: Energetikos ministerijos darbo reglamento ir su juo susijusių teisės aktų peržiūra ir atnaujinimas.
Renata Adomaitytė-Šliogerienė Patarėja 1 užduotis: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vykdomų funkcijų personalo valdymo srityje priežiūra.
2 užduotis: Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje peržiūra ir supaprastinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus.
3 užduotis: Personalo valdymos srities statistikos ataskaitos parengimas.
4 užduotis: Pasiūlymų dėl Ministerijos darbuotojų motyvacinės ir skatinimo sistemos teikimas.
Ramunė Žičkutė-Artamonova Patarėja 1 užduotis: Sudaryti potencialių tiekėjų sąrašą.
2 užduotis: Suteikti konsultacijas priemonių vadovams bei įvertinti ir vizuoti jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.
3 užduotis: Rengti, vertinti ir vizuoti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartis, jų pakeitimus/nutraukimus.
4 užduotis: Užtikrinti viešųjų pirkimų plano vykdymą pagal kompetenciją.
Aušra Siniuvienė Kalbos redaktorė 2.1. Valstybinės kalbos požiūriu laiku redaguoti pateiktus derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
2.2. Konsultuoti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais.
2.3. Aktualios informacijos apie Seimo sesijos projektų status quo pildymas projektų rengimo stebėsenos sistemoje (tomsplaner).
2.4. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi su kitų ministerijų kalbos redaktoriais.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Snieguolė Kanapickaitė Vedėja 1 užduotis: Didinti sudaromų el. dokumentų skaičių.
2 užduotis: Gerinti darbo sąlygas.
3 užduotis: Gerinti IT darbo sąlygas.
Inga Štrofienė Patarėja 1 užduotis: Atlikti įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma „Slaptai“, inventorizaciją.
2 užduotis: Nustatyti saugumo zonas Energetikos ministerijoje.
3 užduotis: Koordinuoti įslaptintos informacinės ir ryšių sistemos (ĮIRIS) darbo vietos įteisinimo procedūrą ir užtikrinti jos įrengimą.
4 užduotis: Pravesti ministerijos darbuotojams įslaptintos informacijos administravimo mokymus.
Dabuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį
Taurutė Korlienė Vyriausioji specialistė 2.1. Užtikrinti savalaikį reprezentacinių prekių ir paslaugų įsigijimą.
2.2. Vizualinio įstaigos įvaizdžio gerinimas.
2.3. Atnaujinti ministerijos apdovanojimų tvarką.
2.4. Užtikrinti sklandų komandiruočių įforminimo ir atsiskaitymo už komandiruotę procesą.
2.5. Užtikrinti komandiruočių dokumentų įsigijimo priežiūrą pagal galiojančias taisykles ir tvarką.
Valdas Zibalas Vyriausiasis specialistas 2.1. Atlikti pirkimus laikantis 2021 m. pirkimų plano.
2.2. Kontroliuoti 2021 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
2.3. Užtikrinti saugų ir savalaikį ministro vežimą lengvuoju automobiliu.
2.4. Užtikrinti sklandų ministerijos automobilių funkcionavimą.
2.5. Pagalba ūkio priežiūros darbuose.
Alfonsas Martinkėnas Vyriausiasis specialistas 2.1. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti  viešuosius pirkimus,  pagal Energetikos ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą ministerijos 2021 m. viešųjų pirkimų planą.
2.2. Kontroliuoti 2021 m. valstybės biudžeto asignavimus pagal priemones.
2.3. Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kancleriarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis.
2.4. Patalpų priežiūros kontrolė.
2.5. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimas.
Greta Lukoševičiūtė Vyriausioji specialistė 2.1. Atlikti archyvavimo paslaugų (įskaitant elektroninių dokumentų tvarkymą) pirkimą.
2.2. Surinkti duomenis apie iš viso per 2020 metus užbaigtų bylų kiekius.
2.3. Parengti 2022 metų dokumentacijos planą
2.4. Parengti 2020 m. dokumentų valdymo ataskaitos suvestinę.
2.5. Parengti ministro įsakymą, kuriuo keičiama Dokumentų ekspertų komisijos personalinė sudėtis ir atnaujinti komisijos veiklos nuostatus. Parengti ministerijos kanclerio potvarkį, kuriuo keičiami asmenys, atsakingi už bylų sudarymą ministerijos administraciniuose padaliniuose.
2.6. Vesti dokumentų valdymo apskaitą, parengiant atsakaitą iki kiekvieno mėnesio 15 d.
Simona Stankevičiūtė Vyriausioji specialistė 2.1. Smulkių siuntų gabenimo paslaugų pirkimas.
2.2. Asmenų aptarnavimo standarto parengimas.
2.3. Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas.
2.4. DVS kontaktų sąrašo peržiūra ir pasikartojančių įrašų taisymas.
Rasa Mikšaitė Referentė 2.1.Pateikti informaciją vadovybei apie numatytus ateinančios savaitės LRS, LRV posėdžių, pasitarimų, komitetų darbotvarkes.
2.2. Padėti vadovybei planuotis ir sudaryti darbotvarkes, rengti susitikimus, padėti pildyti įvairius tarnybinius prašymus.
2.3. Organizuoti tarnybines komandiruotes.
2.4. Priimamojo veikla organizuojama orientuojantis į klientus (vidinius – vadovybė, darbuotojai, išorinius – svečiai, lankytojai, interesantai telefonu).
2.5. Ministerijos knygų tvarkymas ir priežiūra, ministerijos kontaktų sąrašai.
2.6. Reprezentacinių išlaidų panaudojimas ir apskaita.
Arūnas Tepelys Vyriausiasis specialistas 2.1. Sutarčių pakeitimų pasirašymas el.parašu.
2.2. Viešųjų pirkimų modulio pilnas veikimas.
2.3. Darbuotojų prašymų procesas el.parašu.
2.4. Sutarčių atnaujinimas, viešieji pirkimai.
2.5. Energetikos ministerijos veiklos tęstinumo ir jam priklausančių dokumentų atnaujinimas.
2.6. Gerinti kibernetinę saugą.
Edvinas Federas Vyriausiasis specialistas 2.1. Atlikti trūkstamos ir pasenusios kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimus.
2.2. Atnaujinti ir išplėsti turimų ir naudojamų Office licencijų sutartis.
2.3. Dalinai automatizuoti kompiuterinės įrangos diegimo procesą.
2.4. Atnaujinti TEMPEST įrangą.
2.5. Inicijuoti ministerijos sistemų saugos auditą.
2.6. Sutarčių su paslaugų teikėjais priežiūra.

 
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Lina Šmočiukienė Vedėja 1 užduotis: Vertinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo.
2 užduotis: Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
3 užduotis: Užtikrinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 4 d. įgyvendinimą.
Ingrida Kiškienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Įvertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti Energetikos ministrui rekomendacijas kaip tobulinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą bei vidaus kontrolę – atlikti vidaus auditus pagal energetikos ministro patvirtintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos planą.
2 užduotis: Stebėti ir dokumentuoti, kaip įgyvendinamos neįgyvendintos iki 2021 m. ir teiktinos 2021 m. vidaus audito rekomendacijos.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Laimis Bratikas Patarėjas  
Kotryna Misiūnė Vyriausioji specialistė  
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10