Specialieji atašė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Lina Sabaitienė Branduolinės energetikos atašė 1 užduotis: Dalyvauti rengiant pozicijas ir jas atstovauti TATENA Valdytojų Tarybose ir Generalinėje Konferencijoje, taip pat ES koordinaciniuose susitikmuose.
2 užduotis: Pirmininkavimas TATENA Rytų Europos grupei 2021m. gruodžio mėn. (pirmininkavimas priklauso pagal rotacijos tvarką, rotacija vyksta kas mėnesį).
3 užduotis: Dalyvavimas Papildomo kompensavimo už patirtą branduolinę žalą konvencijos  (CSC) draugų grupės susitikimuose. Lietuvos pozicijos rengimas ir pristatymas.
4 užduotis: Dalyvauti ir parengti poziciją Branduolinės saugos konvencijos, Jungtinės konvencijos peržiūros susitikimuose.
5 užduotis: Užmegzti ir palaikyti dialogą tarp TATENA ir Ministerijos vadovybės sprendžiant Lietuvai aktualius branduolinės energetikos klausimus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Lietuvos pareiškimai pagal kompetenciją Valdytojų Tarybos bei Generalinės konferencijos formatu; Maksimaliai atspindėta Lietuvos pozicija bendruose ES pareiškimuose Valdytojų Tarybos bei Generalinės Konferencijos formate.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Surengti visų Rytų Europos grupės narių susitikimai (pagal poreikį). Sumoderuotas klausimų, tenkančių pagal darbotvarkę, efektyvus sprendimas (klausimų sąrašo kol kas nėra).
3 užduoties vertinimo rodiklis: Apsisprendus ratifikuoti CSC, sėkmingas įsiliejimas į Konvencijos narių darbą.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Suderintos pozicijos.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Surengti įvairaus formato aukšto lygio susitikimai tarp Ministerijos ir TATENA vadovybės, apsikeista laiškais (pagal Ministerijos suformuotą poreikį).
Gabriel Gorbačevski Energetikos atašė 1 užduotis: Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams Lenkijoje, formuoti palankią bendradarbiavimo atmosferą tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos srityje. Siekti, kad įgyvendinant Lietuvos interesus energetikos srityje būtų palaikoma gera bendradarbiavimo atmosfera ir nuolatinis darbinis ryšys tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministerijų, kitų valstybės institucijų bei įmonių.
2 užduotis: Rinkti, analizuoti ir teikti energetikos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms informaciją apie Lenkijos politiką energetikos srityje, analitinę medžiagą, rengiamus teisinius aktus. Siekti, kad Lietuvos energetikos ministerija, kitos valstybės institucijos, žinybos ir įmonės būtų pilnai ir laiku aprūpintos reikalinga informaciją apie Lenkijos politiką energetikos srityje, jos pokyčius.
3 užduotis: Skleisti ir atstovauti Lietuvos energetinės politikos tikslus Lenkijoje. Siekti, kad Lenkijos klimato ir aplinkos ministerija, kitos valstybės institucijos, mokslinės įstaigos, ekspertai ir žiniasklaida būtų informuoti apie Lietuvos energetikos politikos tikslus ir pasiekimus, ir apie Lietuvos poziciją svarbiausiais energetikos klausimais.
4 užduotis: Pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su Lenkijos ir Lietuvos energetikos verslo organizacijų atstovais. Teikti informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms plėtros į Lenkiją klausimais. Siekti, kad plėtotųsi ryšiai tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos srityje veikiančių įmonių, mokslo įstaigų bei energetikos ekspertų. Formuoti Lenkijoje informacinį lauką užtikrinanti palankias sąlygas Lietuvos energetinių įmonių plėtrai Lenkijoje.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Dalyvauti organizuojant Energetikos ministerijos, kitų valstybės institucijų atstovų vizitus ir susitikimus su Lenkijos energijos ministerijos, kitomis valstybės institucijomis ir įmonių atstovais. Šių vizitų ir susitikimų pagrindu parengti mažiausiai 8 atmintines.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pateikti Energetikos ministerijai ne mažiau kaip 45 Lenkijos energetikos aktualijų apžvalgų ir 10 pažymų apie Lenkijoje rengiamus teisinius aktus, analitinę medžiagą susijusią su Lenkijos institucijų iniciatyvomis energetikos srityje.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Paskleisti mažiausiai 50 pranešimų populiariausiame ir įtakingiausiame Lenkijos politikos, žiniasklaidos ir nuomonės formuotojų socialiniame tinkle „Twitter“ apie Lietuvos energetikos aktualijas lenkų kalba.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Pagal poreikį, teikti informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms plėtros į Lenkiją klausimais (100%). Pagal poreikį teikti informaciją Lenkijos įmonėms ir mokslo įstaigoms apie Lietuvos energetines įmones,  vykstančias energetikos konferencijas, kitus renginius.
Laura Pušinskaitė Energetikos atašė 1 užduotis: Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams bendradarbiaujant su Ukrainos energetikos ministerija ir kitomis institucijomis, ES atstovybėmis bei kitų šalių ambasadomis Ukrainoje. Formuoti palankią bendradarbiavimo atmosferą tarp Lietuvos ir Ukrainos energetikos srityje.
2 užduotis: Rinkti, analizuoti ir teikti energetikos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms informaciją apie Ukrainos politiką energetikos srityje, analitinę medžiagą, rengiamus teisinius aktus.
3 užduotis: Pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su Ukrainos ir Lietuvos energetikos verslo organizacijų atstovais.
4 užduotis: Pagal kompetenciją prisidėti prie VšĮ Versli Lietuva "2021 METŲ EKONOMINĖS VEIKLOS PLANO" įgyvendinimo.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Nustatytais terminais pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos aukšto rango atstovų vizitų į Ukrainą bei Ukrainos atstovų vizitų į Lietuvą organizavimo ir derinimo, dalyvauti Ukrainos reformų grupės ir kitų daugiašalių formatų, skirtų paremti Ukrainos reformas ir plėtoti bendradarbiavimą energetikos srityje, veikloje ir parengti būtinas atmintines.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pateikti Energetikos ministerijai ne mažiau kaip 23 Ukrainos energetikos aktualijų apžvalgas apie Ukrainos sektorių, rengiamus teisinius aktus, analitinę medžiagą susijusią su Ukrainos institucijų iniciatyvomis energetikos srityje.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Pagal kompetenciją pagal poreikį (per 5 d. d.) suteikti Lietuvos ar Ukrainos energetikos asociacijoms, mokslo įstaigoms, įmonėms informaciją ir organizacinę pagalbą bendradarbiavimo energetikos srityje klausimais, atitinkamai plėtros į Ukrainą ar Lietuvą klausimais, vykstančių energetikos konferencijų, parodų, seminarų ar kt. renginių temomis.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Nustatytais terminais pagal kompetenciją prisidėti įgyvendinant 7 (LT verslui ir institucijoms naudingos informacijos apie akreditavimo šalį teikimas) ir 8 (Informacijos apie Lietuvą (ekonominiai rodikliai, įvairūs renginiai, duomenų bazės) platinimas rezidavimo šalyje) veiklos kriterijus.
Sandra Vainutė Energetikos atašė pavaduotoja 1 užduotis: EK teisinių pasiūlymų kontekste, dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas užtikrinti LR interesus svarstant ir priimant EK teisinius pasiūlymus. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje.
2 užduotis: 2. Bendradarbiavimo su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu konktekste, rinkti informaciją, konsultuotis ir teikti kokybiškus siūlymus Energetikos ministerijai, pozicijoms formuoti bei veiksmams planuoti dėl valstybės pagalbos schemų ir pažeidimo procedūrų suderinimo su EK. Pagal poreikį kontaktuoti su kitais generaliniais direktoratais, ES Tarybos Sekretoriatu, Europos Parlamentu, Pirmininkaujančia šalimi ir kitomis valstybėmis narėmis.
3 užduotis: 3. Politinių procesų kontekste, užtikrinti LR interesus, derinant pozicijas su Pirmininkaujančia šalimi, kitomis Valstybėmis Narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbti su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose. Šiame kontekste Energetikos ministerijai teikti informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.
4 užduotis: 4. Vizitų Briuselyje kontekste, organizuoti Energetikos ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Briuselyje vykstančius susitikimus, posėdžius, pagal poreikį rengti jų susitikimus su ES institucijų atstovais, teikti siūlymus, pastabas, informaciją, rengiant medžiagą šiems vizitams.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Dalyvauta ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje, pagal poreikį kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje. Juose pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas aiškiai pristatyti ir užtikrinti LR interesai svarstant ir priimant Tarybos išvadas. Po susitikimų pagal nustatytus terminus ir reikalavimus pateiktos ataskaitos. 1.2. Energetikos ministerijai teikta informacija ir siūlymai, prisidedant prie LR pozicijos formavimo bei galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.  1.3. Dalyvaujant Briuselyje vykstančiuose energetikos srities susitikimuose, seminaruose, konferencijose, kituose renginiuose pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas aiškiai pristatyti ir užtikrinti LR interesai bei kaupta, analizuota ir teikta Energetikos ministerijai aktuali, reikšminga ir naudinga informacija ES energetikos politikos klausimais.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2.1. Palaikyti nuolatiniai ryšiai su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu, Tarybos teisės tarnyba, Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, Pirmininkaujančia šalimi ir kitomis valstybėmis narėmis. Atstovauti Energetikos ministerijos interesai, vykdytos konsultacijos, rinkta informacija, aiškintasi procedūriniai ir turinio klausimai ir teikti kokybiški siūlymai Energetikos ministerijai pozicijoms formuoti ar veiksmams planuoti dėl:  2.2.1 LR valstybės pagalbos paramos schemų suderinimo. 2021 m. tikslas yra suderinti naują jūrinio vėjo paramos schemą; 2.2.2. EK pradėtų pažeidimo procedūrų dėl 2012/27/ES, 2011/70/Euratom ir 2019/944 direktyvų.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3. Užtikrinti LR interesai dėl sinchronizacijos projekto, Astravo AE problematikos, ES energetikos išorės politikos, Taryboje pradedamo svarstyti TEN-E reglamento ir rengiamų Tarybos išvadų. Bendradarbiauta su Pirmininkaujančia šalimi, kitomis Valstybėmis Narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbta su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose. Šiame kontekste Energetikos ministerijai teikta informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.
4 užduoties vertinimo rodiklis: 4. Suorganizuoti Energetikos ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitai į Briuselyje vykstančius susitikimus, posėdžius, pagal poreikį surengti susitikimai su ES institucijų atstovais, pateikti siūlymai, pastabos, informacija rengiant medžiagą šiems vizitams.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28