Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2020 m.  liepos 31  d. įsakymu Nr. 1-230

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

KALBOS REDAKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) kalbos redaktorius (toliau – darbuotojas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kurio pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – darbuotojo pareigybė reikalinga ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir dokumentų atitikčiai lietuvių kalbos reikalavimams užtikrinti bei lietuvių kalbos konsultacijoms ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teikti.

4. Darbuotojas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų filologijos krypties (lietuvių kalba) išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų tekstų redagavimo darbo patirtį;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisykles, kitus su valstybinės kalbos vartojimu ir dokumentų rengimu susijusius teisės aktus;

5.4. išmanyti administracinės, juridinės, ekonominės, mokslinės ir techninės kalbos specifiką;

5.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti su savo darbu susijusią informaciją, rengti išvadas;

5.7. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše. 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. savo viza patvirtina, kad Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių projektai ir jų priedai atitinka lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo reikalavimus;

6.2. siekdamas, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų vartojama vienoda ir suderinta terminija, kad ji atitiktų Europos Sąjungos bei kituose tarptautiniuose dokumentuose vartojamus terminus, konsultuojasi su Terminų banko tvarkytoja – Valstybine lietuvių kalbos komisija, padeda rengti Lietuvos Respublikos teisės aktų projektuose vartojamų terminų straipsnius ir teikti juos Valstybinei lietuvių kalbos komisijai;

6.3. teikia Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ministerijai priskirtų sričių terminų straipsnius;

6.4. dalyvauja ministerijos Terminijos komisijos veikloje;

6.5. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybinės lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais: aiškina Valstybinės kalbos inspekcijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose, specialiuose leidiniuose keliamus norminės kalbos vartojimo reikalavimus, diegia juos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų praktiniame darbe;

6.6. skyriaus vedėjo pavedimu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su kalbos redaktoriaus funkcijomis;

6.7. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus darbu.

III SKYRIUS

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas turi teisę:

7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių ar jos reguliavimo sričiai priskirtų juridinių asmenų informaciją, reikalingą skyriaus veiklai užtikrinti;

7.2. naudotis visais prieinamais ministerijos informacijos šaltiniais;

7.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose.

8. Darbuotojas atsako už šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi ir ministerijos vidaus administravimo norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi.

IV SKYRIUS

 PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________