Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu  Nr.: 1-230 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Teisė.

4. Personalo valdymas.

5. Korupcijos prevencija.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

6. Teisė.

7. Mokymų organizavimas.

8. Korupcijos prevencija.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

12. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

13. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

14. Atlieka ministerijos personalo mokymų poreikio analizę ir sudaro mokymų planus, teikia siūlymus dėl kvalifikacijos kėlimo ir mokymo.

15. Prižiūri Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) registruojamus ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ministerijos metinius mokymo planus ir mokymo ataskaitas.

16. Inicijuoja mokymų (konferencijų) paslaugų viešuosius pirkimus.

17. Antikorupciniu požiūriu vertina teisės aktų projektus.

18. Tvirtina Energetikos ministerijos dokumentų ir Energetikos ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

20.1. išsilavinimas – teisės bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas);

20.2. studijų kryptis – teisė (arba);

20.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

20.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. komunikacija – 3;

23.2. analizė ir pagrindimas – 4;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

23.4. organizuotumas – 3;

23.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. teisės išmanymas – 3;

24.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3;

24.3. korupcijos prevencija – 3.